liderlik ve y netim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liderlik ve Yönetim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liderlik ve Yönetim

play fullscreen
1 / 146
Download Presentation

Liderlik ve Yönetim - PowerPoint PPT Presentation

vlad
240 Views
Download Presentation

Liderlik ve Yönetim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LiderlikveYönetim Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR https://twitter.com/servetozdemir87

 2. Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar, sizin hayallerinizi de göremezler. J. Doran, J. Maxwell

 3. Geleceğin Adı Geleceğin birçok adı vardır: Zayıf biri için ulaşılmaz, Korkak biri için bilinmeyen, Yürekli biri için ise fırsattır. (V. Hugo)

 4. Büyük Amerikan imalat fabrikalarından birinin yönetim kurulu üyeleri kâr ve zarar hesaplarını incelerken, fabrika müdürünün aylığına takılmışlar ve bu ücretin yüksek olduğunu düşünmüşler. İçlerinden iki kişi seçerek fabrika müdürü denen bu adamın neler yaptığını bir görmelerini ve ondan sonra bu konuda karar verilmesini kabul etmişler.

 5. İki kişilik heyet bir sabah sessizce fabrikaya gitmiş ve fabrika müdürünün odasına girmiş. Gördükleri manzara şu olmuş: Fabrika müdürü elinde kahve fincanı,ağzında purosu, etrafa halka dumanlar yaymakla meşgul. Masanın üstünde ne bir dosya, ne bir kağıt hiç bir şey yok. Bir müddet kendisi ile oradan buradan konuşan heyet üyeleri bu müddet zarfında müdürün hiç bir işle meşgul olmadığını ve yalnız bir kaç basit telefon konuşması yaptığını görmüşler.

 6. Heyet aldığı intibadan memnun İdare Meclisine fabrika müdürü denilen zatın yanında bulundukları üç küsür saat zarfında hemen hemen hiçbir şeyle meşgul olmadığını ve bu bakımdan böyle basit bir iş için verilen yıllık 100.000 dolardan en aşağı üçte iki nispetinde bir tasarruf sağlanabileceğini söylemiş. Tabii fabrika müdürü bu indirmeye razı olmamış, işten ayrılmış.

 7. Yeni maaşla çalışmayı kabul eden bir çok istekli arasında bir zat yeni fabrika müdürü tayin edilmiş. Üç aydan sonra idare meclisine gelen imalat istatistiklerinde az, fakat dikkati çekecek kadar bir düşme başlamış, fabrika müdürü yenidir, tabii bu kadar acemilik olur demişler. Altıncı ayın sonunda üretim ve kar istatistik eğrisi bir hayli düşmüş. Hatalı üretim miktarı ise artmış

 8. Eski heyet azaları yeni fabrika müdürünü odasında ziyaret etmişler. Adamcağız kan-ter içinde, bir elinde telefon, öteki eli evrak imzalamakla meşgul, başıyla gelenlere oturmalarını işaret etmiş. Gelen giden o kadar çok ki, adamla doğru dürüst konuşmaya bile imkan olmamış. Fakat heyetin kanaati şu olmuş; böyle canla başla çalışan bir adam başta olduğu müddetçe işlerin düzelmemesi için hiçbir sebep yoktur, biraz daha bekleyelim.

 9. Sene sonu gelmiş, her zaman kâr eden fabrikanın bilançosu zararla kapanınca idare meclisi azaları birbirine girmişler ve işi yeniden incelemeğe başka bir heyeti memur etmişler. Yeni heyet, müdürün odasına değil, fabrikaya gitmiş ve iş başında bekleyen insanlar görmüş, sebebini sormuş aldıkları cevap şu: Hususi bir döküme başlayacağız, fabrika müdürü ben gelmeden başlamayın dedi, biz de bekliyoruz, her halde elektrik atölyesinden bir türlü ayrılmaya vakti olmadı.

 10. O sırada gözleri, yaşlı bir ustabaşına ilişmiş, adamı şöyle bir kenara çekmişler ve fabrikanın eskiye nazaran daha fena çalışmasının sebeplerini sormuşlar. Yaşlı ustabaşı içini boşaltmak ihtiyacını uzun zamandır hissetmiş olacak ki: -Baylar demiş, eski müdürümüz teferruatla uğraşmaz, ileriye ait planlar yapar, işi bize bırakır, biz de normal zamanlarda onu rahat bırakırdık. Ani, içinden çıkamayacağımız olağanüstü bir problemle karşılaştığımız zaman ancak ona başvururduk ve o zaman da bilirdik ki, o bizim bu sorunumuzu çözecek.

 11. O hakiki fabrika müdürü idi. Güler yüzlü idi, purosunu içer, bizle şakalaşır, fakat hepimiz için düşünürdü. Şimdiki müdür de çok dürüst, iyi niyet sahibi, hatta çok daha çalışkan bir adam. Fakat o hiçbirimize inanmıyor, her işin kendisi tarafından görülmesini istiyor. Yani o, bizim yerimize ustabaşılık yapıyor, tabii biz de amele çavuşu mertebesine düşüyoruz, haydi neyse buna da aldırmayalım, ama fabrika müdürlüğü boş kalıyor. Elinde purosu,ileriyi görmeğe çalışan, tedbir alan, düşünen adamın yerinde kimse yok.

 12. Eski fabrika müdürünü tekrar oraya getirmek isteyen idare meclisi, bir senelik acı tecrübesinden sonra 100.000 yerine 150.000 dolarla onu ancak gelmeye razı etmiş. * Bu olay; Nüvit Osmay'ın "İnsan Mühendisliği“ kitabından alınmıştır.

 13. Yöneticilik güç bir sanattır. Öyle bir sanat ki, eseri gözle görülmez ve ölçülmesi de ancak mukayeselerle ve senelerin tecrübeleriyle biraz mümkün olabilir. Onları ,yalnızca zaman ve o müessesenin çalışanları değerlendirebilir. Onun için günlük takdir bekleyenlerden bu sanatın sanatçısı çıkmaz.

 14. Çağdaş Yönetici; • Astlarına değer veren, onlara güvenen, yetki aktarandır. • Astlarınca güvenilendir. • Gereksiz ayrıntıya girmeyendir. • Düşünen, planlayan, hedef koyan ve çalışanlarını o hedefe yönlendirendir. • İşini ve işyerini sevendir. • Astlarının işini sevmesini sağlayandır. • Çalışanlarına bir takım oldukları ruhunu verebilendir, takım çalışması yapabilendir.

 15. Yönetsel bec. (Vizyon) İletişim bec.(İnsan İliş) Teknik bec. Üst kademe Orta kademe Yönetici Yeterlik Alanları İlk kademe

 16. “Sezgiselveanalitikdüşünceyitümüylekullanarakyaratıcıolmaktır”,“Sezgiselveanalitikdüşünceyitümüylekullanarakyaratıcıolmaktır”, • “İnsanları, belli biramacıgerçekleştirmekiçinuzmanlık, empatigibiaktif, önemlibirbiriylebütünleşendavranışlarsergileyereketkilemektir”. • “Amaç, kültür, strateji, temelkimliklervekritiksüreçlergibiörgütüvaredenakılcıveiyidüşünülmüşeylemleriyönetmek, geleceğiyaratmakveekipkurmaktır” Liderlik

 17. Özellikleryaklaşımı;liderlikdahaziyadekişiselözelliklerleaçıklanmayaçalılışılıyor.Özellikleryaklaşımı;liderlikdahaziyadekişiselözelliklerleaçıklanmayaçalılışılıyor. • Davranışsalyaklaşımlar; liderinneyinasılyaptığınaodaklanılıyor; liderliğin Allah vergisideğilöğrenilmişbirdavranışolduğudüşünülüyor. • Durumsalyaklaşımlar; değişik durum veyaşartlarındeğişikliderliktiplerinizorunlukıldığınıvarsayıyor. Liderinkişiselkarakteristikleri, liderinizleyenlerinkişiselkarakteristikleri, grubunkarakteristikleri, örgütünyapısalkarakteristikleriönemkazanıyor. • Çağdaşyaklaşımlar; karizmatikliderlik, dönüştürücüliderlik, etkileşimciliderlik, vizyonerliderlik. LiderlikYaklaşımları

 18. Liderlik, kendimizevediğerlerinegüçvermektir. • Bir lider olarak, takımınızın ve bireylerinin siz onlara ATEŞ vermeden IŞIK vermeyeceğini bilmelisiniz. Siz kendiniz motive olmadıkça başkalarını asla motive edemezsiniz.

 19. Lider; “geleceği yaratmak ve karmaşıklığı yönetmek için ekipler kuran, ve bu ekipler marifetiyle örgütü etkileyen ve yönlendiren, değişime ve gelişime inanan ve bunu örgütünde uygulayabilen vizyon ve misyon sahibi kişidir.” Liderlik

 20. Liderlik üç boyuta sahiptir:

 21. “Dingin ışığıyla pek çok saf cevher adeta Okyanusun uzak karanlık mağaralarında yiter, Kimseyi görmeden açan pek çok çiçeğin, Kokusu kuru havada biter.” Thomas Gray

 22. LİDERLİK EYLEM ÇEVRİMİ

 23. Örgütlerin ihtiyaç duyacağı liderlerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: • İyi lider, bir mizah anlayışına, hayatın hafif yanlarına sağlıklı bir saygı gösterme becerisine sahiptir, • Lider, karşısındaki insanlara saygı ve sevgiyle davranır, • İyi lider, kendisine, eşine ve öteki ilgi alanlarına zaman ayırır,

 24. Başarılı lider, ekip üyelerini tanır, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanır, • Lider, coşku yaratır, • Lider, eylemin sorumluluğunu taşır, • Lider, övgü dağıtır, • Lider, beklentiler oluşturur, • Lider, sorumluluk alır.

 25. Değişim zor iştir: Değişime önderlik etmek, aynı anda iki işi birden yapmak, örgütü bugünden ve yarından geçirmek demektir. • Liderlik değerlerle başlar: Bir örgütün özünü, paylaşılan değerler ifade eder. Bu değerler, beklentileri birleştirir, dönüşüm ve gelişim için zemin hazırlar. Değişime önderlik etmenin kuralları

 26. Entelektüel olan fiziksel olana önderlik yapar: Stratejik liderliğin yürütülmesindeki en önemli aşama, liderin ve ekibinin derinlemesine düşündüğü, gelecekle ilgili entelektüel bir çerçevenin oluşturulduğu aşamadır. Gelecek hayali, ilk önce liderin zihninde gerçekleşir sonra örgüt çapında görüşülür. • İnsan yetiştir: Yarının ortamında büyüyüp gelişecek örgütlerin asıl potansiyeli insandır. Bu yüzden örgütler insan yetiştirerek geleceğe yatırım yapmalıdır.

 27. Liderlik bir ekip oyunudur. • Sürprize hazır ol: Geleceği yaratamayan liderler, geleceği öngöremeyenlerdir. Başarı, olanakları değerlendirerek, aksilikleri aşarak, beklenmeyenin üstesinden gelerek elde edilir. • İyinin de iyisi vardır: Örgüt başarıya ulaşınca duraklamamalıdır. Kendinden iyiler mutlaka olacaktır. Örgütler değişen koşullara paralel olarak çıtalarını sürekli yükseltmelidir. • Eylemden öğren.

 28. Liderlerin görevi, kendilerinden sonra örgüte liderlik edecek insanları yetiştirmektir ve buna örgütlerin gelecekte yansıtmasını istedikleri değerleri vermekle başlarlar. Lider yetiştirmek, örgütün bugününü ve yarınını kazanma yeteneğini güçlendirmek demektir. Lider yetiştirmek, geleceğe temel atmak demektir.

 29. Örgütler otomobillere benzer. Yokuş aşağıya olmadıkça kendi başlarına yol alamazlar. İşleyebilmeleri için insana ihtiyaç duyarlar.

 30. Liderliği anlamak için doğrudan gözlenebilir şeylerin ötesine geçmeliyiz. • Örgüt içi ve sosyal dinamikleri, • Lider ile takipçileri arasındaki karmaşık oyun alanını, • Örgütlerde bireylerin, çiftlerin ve grupların davranışlarını etkileyen psikodinamik süreç ve yapıları, dikkate almalıyız.

 31. 3 tür lider vardır: -Kuralları benimseyenler, - Kuralları yapanlar, - Kuralları kırıp atanlar.

 32. Olağandışı başarıları olağan yöntemlerle elde edemeyiz. Kural yıkanlar, risk alır. Ancak ortaya koydukları çabayla probleme çözüm üretmekle kalmaz, problemi yeniden tanımlarlar.

 33. Yeni Örgütsel Paradigma İstikrar------------------- sürekli değişim Ulusal Yönelim--------- küresel yönelim Hiyerarşik------------ şebeke yönelimli (kendi kendine örgütlenebilen alt gruplar) Bağımlılık------------ Karşılıklı bağımlılık

 34. Liderlikte Davranış Bozukluğu Kalıpları 1)Çatışmadan Kaçınma 2) Astlara Zorbalık Etme 3) Mikroyönetim (detayda boğulma)

 35. Liderlikte Davranış Bozukluğu Kalıpları 4) Manik Davranış ( Liderin yoğunlukla içe dönük düşünmesi) Lider, aynaya değil dışarıya bakmalıdır. 5) Erişilebilir Olmamak 6) Oyun oynama: Övgü yukarıya, kötülük aşağıya gider. Yerlerine geçebilecek kişiyi kıskanırlar.

 36. Aktarım Hastalığı(padişahım çok yaşa) Sahip olduğumuz hiçbir ilişki yeni değildir. Eski ilişkilerimizi tekrar tekrar yaşarız . (Çocukluktan beri) İnsanlar, çocukluklarından kalma bazı ilişki kalıplarını zaman ve mekan farklı olmasına rağmen devam ettirmektedir. Bazı insanlar, kendilerini yansıtmak, duymak istedikleri türden şeyleri geribildirim olarak vermeleri için başka insanlara ihtiyaç duyarlar.

 37. Hiyerarşik durumlarda, insanlar kendi üstlerindeki kişilere onların duymak istediklerini düşündükleri şeyleri söyleme eğiliminde olurlar.

 38. ‘’Ben sözümü bitirene kadar evet demeyin’’ ‘’ Sizin görüşünüzü öğrenmek istersem size onun ne olduğunu söylerim’’ Ünlü Sinemacı SamuelGoldwyn

 39. Aktarımdan Kaçınmak 360 derece geribildirimler Yapıcı diyalog Çalışanlara emniyetli bir ortamda dürüstlüğü uygulama şansı vermek

 40. “Liderin bir tek tanımı vardır. Takipçisi olan liderdir”. P.DRUCKER

 41. “Liderlik etkilemedir- ne eksik ne fazla.” John C Maxwell Liderlik Tanımları

 42. Eğereylemlerinizdiğerlerine; dahafazlahayaletmekiçin dahafazlaöğrenmekiçin dahafazlayapmakiçin & dahafazlasıolmakiçin ilhamveriyorsa, sizbir LİDERSİNİZ.

 43. “Liderlik kendini bilmenin fonksiyonudur, liderlik kendi potansiyeline ve vizyonuna güvenerek meslektaşları ile dürüstlük temeli üzerine kurulu iletişim becerisidir.” Warren Bennis

 44. İnsanları bir amaç etrafında etkilemek ve uyum içerisinde çalışmaları için yöneltmektir. Liderler bunu, değerler, etik, karakter, bilgi ve beceri ile başarabilirler. Liderlik

 45. Liderlik bir tek işlevden fazlasıdır; düşünme, kavrama ve davranmanın tümünü kapsar. • Liderlik bireyin dünyayla bağlantı kurma biçiminin kişisel ifadesidir. Uygulanan tek bir model veya kullanılan tek bir araç herkeste aynı sonucu yaratmaz. LİDERLİK

 46. Başkalarının ne düşündüğüne fazla kafa yoruyorsun. Ama bilsen ki başkalarından kabul ve hürmet görmeyi ne kadar çok arzu edersen, onların tenkit ve dedikodularına da o kadar takılırsın.

 47. “Liderliği incelemede benim başlıca hedefim insanı örgüte yeniden getirmektir. İnsan faktörüne olan ihtiyaç aşikar olmakla birlikte, örgütlerle ilgili araştırmaların büyük bir kısmı bu örgütlerdeki başlıca aktörler olan insanları şaşırtıcı ölçüde ihmal etmektedir. Bir çok örgüt uzmanı yapılara ve sistemlere insanlardan daha fazla öncelik tanıyor. Örgütler dünyasında genel olarak pozitivizm ve nesnellik hüküm sürüyor”. Liderliğin Gizemi. Manfred de Vries Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR

 48. HER KARMAŞIK PROBLEMİN BASİT BİR ÇÖZÜMÜ VARDIR. Mark Twain

 49. Hangisi sizi daha çok etkiliyor? • Yönetici deyince aklınıza ne geliyor? Lider, Yönetici?!

 50. LİDERLİK YÖNETİCİLİK Liderin yarattıklarını uygulayarak arzu edilen sonuçlara varmaktır. • Örgütün vizyonu, misyonu ve temel amacını belirlemek ve uygun stratejiler yaratmaktır. LİDERLİK