slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RPS / CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství PowerPoint Presentation
Download Presentation
RPS / CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

RPS / CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Technická pomoc RPS Evaluační aktivity RPS/ CSF Technical Assistance CSF evaluation activities. RPS / CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj , Č R Odbor ŘONSRR. Slide 2. Evaluační aktivity RPS / CSF evaluation activities.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

RPS / CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Technická pomoc RPS

Evaluační aktivity RPS/

CSF Technical Assistance

CSF evaluation activities

RPS/CSF

Česká republika 2004>2006

Rámec podpory Společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR

Odbor ŘONSRR

slide2

Slide 2

Evaluační aktivity RPS / CSF evaluation activities

 • Od konce roku 2007 – jediná evaluační aktivita – spolupráce při ex-post evaluaci/ Since the end of 2007 – the only evaluation activity – cooperation in the ex-post evaluation
 • Ex-post evaluaci provádí EK ve spolupráci s ŘO/ Ex-post evaluation is carried out by the EC in cooperation with theMA
 • Odpovědnost Řídícího orgánu RPS – zajistit koordinaci a součinnost s ŘO OP/ The CSF MA is responsible for ensuring the coordination with the OP MA
 • 1. jednání s externími hodnotiteli - leden 2008/ 1st meeting with external evaluators – January 2008
  • Téma/Theme - Data feasibility study
  • Emise skleníkových plynů/ GHG emissions
 • DG REGIO Evaluation Network Meeting – 26-27 June 2008
slide3

Slide 3

Opatření 5.2

Technická pomoc pro CSF

Measure 5.2 Technical Assistance for CSF

Podopatření 5.2.1 – Aktivity spojené s řízením RPS

Sub-measure 5.2.1 – Activities related to the CSF management

 • organizování Monitorovacího výboru RPS/ organising the meetings of the CSF Monitoring Committee
 • pořádání jednání pracovních skupin RPS/organising the meetings of the CSF working groups
 • zpracování studií a zpráv o postupu realizace RPS /drawing up studies and reports on the progress of the CSF implementation
 • provoz Monitorovacího systému strukturálních fondů/operation of the SF Monitoring System
 • zaměstnanci dočasně určení pro výkon činností spojených s realizací RPS/ staff temporarily employed for the purpose of performing activities related to CSF implementation
slide4

Slide 4

Opatření 5.2

Technická pomoc pro CSF

Measure 5.2 Technical Assistance for CSF

Podopatření 5.2.2 – Ostatní náklady TP RPS

Sub-measure 5.2.2 – Other expenditure under the CSF TA

 • instalace a přizpůsobení MSSF specifickým potřebám SF/ installing and adapting the MSSF to the specific requirements of the SFs
 • zajištění požadavků vyplývajících z komunikační strategie RPS/ meeting the requirements arising from the communication strategy of the CSF
 • studie a analýzy zaměřené na sledování dopadů realizace programů a analýzu průběhu jejich realizace/ drawing up studies and analyses focused on monitoring the impacts of the programme´s implementation and the progress of their implementation
 • organizace seminářů a workshopů/ organising seminars and workshops
 • zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava NRP pro období 2007-2013/ conducting analyses, source studies and the actual preparation of the NDP 2007-2013
slide5

Slide 5

Rozdělení kontrahovaných prostředků dle konečných příjemců v %Share of contracted resources by final beneficiaries (in %)
realizace tp rps v roce 2008 csf ta implementation in 2008

Slide 6

Realizace TP RPS v roce 2008/CSF TA implementation in 2008

Hlavní aktivity ŘO RPS / Main activities of CSF MA:

 • Koordinace a administrace probíhajících projektů / Coordination and administration of projects in progress

- realizace projektů schválených v letech 2006 a 2007 / implementation of projects approved in 2006 and 2007

 • celková alokace TP RPS pokryta smlouvami, příp. rámcovými projekty / total CSF TA allocation covered by contracts or framework projects
 • Kompletace projektových složek a zajištění refundace podílu SF / Completion of project documentation and ensuring of SF share refund
projekty realizovan v r mci tp rps v roce 2008 projects implemented within the csf ta in 2008

Slide 7

Projekty realizované v rámci TP RPS v roce 2008/ Projects implemented within the CSF TA in 2008
 • Projekty realizované za účelem zajištění dostatečné personální kapacity / Projects implemented in order to ensure adequate human resources capatities

„Zabezpečení kapacit MF pro řízení finančních prostředků SF/CF“

„Ensuring staff of MoF for SF/CF management“

 • Projekty zaměřené na organizační zajištění jednání, překlady apod. / Projects focused on organisational arrangements of meetings, translations

„Monitorovací výbor RPS“ / „CSF Monitoring Committee“

„Překlady pro RPS“ / „Translations for CSF MA“

„Pořádání odborných a informačních akcí“ / „Organisingmeetings and publicity activities“

 • Projekty realizované za účelem údržby a systémové podpory monitorovacího systému / Projects implemented in order to ensureservis and system support of the monitoring system

„Systémová integrace IS MSSF-CENTRAL“ / „IS MSSF-CENTRALsystem integration“

p ehled realizovan ch projekt v r mci tp rps v roce 2008 summary of csf ta projects in 2008

Slide 8

Přehled realizovaných projektů v rámci TP RPS v roce 2008 / Summary of CSF TA projects in 2008
stav erp n prost edk tp rps status of csf ta absorption

Slide 9

Stav čerpání prostředků TP RPS /Status of CSF TA absorption

alokace 2004-2006 / allocation 2004-2006

6 782 954 EUR (171 269 588,50 Kč / CZK)

nasmlouvané prostředky / contracted funds

181 296 988,47 Kč / CZK

proplaceno ze SR k 30.4.2008 / paid out from the state budget

172 645 675,89 Kč / CZK

refundováno / certifikováno / refunded / certified

51 929 481,80 Kč / CZK

slide10

Slide 10

Děkuji za Vaši pozornost/

Thank you for your attention

Mgr. Emil Horčička

Vrchní ředitel sekce NOK

a evropských záležitostí

Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR

Kontakt: info.rps@mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz