Ministerstvo za obrazovanie i nauka na republika makedonija
Download
1 / 46

- PowerPoint PPT Presentation


 • 1416 Views
 • Updated On :

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA. NACIONALNA PROGRAMA ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO VO REPUBLIKA MAKEDONIJA 2005 - 2015. obrazovanie. Za na{e podobro utre. KVALITET ODGOVORNOST TRANSPARENTNOST SORABOTKA. STRATE[KI OBLASTI:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - flora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerstvo za obrazovanie i nauka na republika makedonija l.jpg

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKANA REPUBLIKA MAKEDONIJA

NACIONALNA PROGRAMA

ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO

VO REPUBLIKA MAKEDONIJA

2005 - 2015


Slide2 l.jpg

obrazovanie

Za na{e podobro utre


Slide3 l.jpg

 • KVALITET

 • ODGOVORNOST

 • TRANSPARENTNOST

 • SORABOTKA


Strate ki oblasti l.jpg
STRATE[KI OBLASTI:

 • Obrazovanie za site /obezbeduvawe na obrazovna ramnopravnost

 • Unapreduvawe na intelektualeniot rast i u~eweto

 • Zgolemuvaweto na mo`nostite za socijalna inkluzija, participacija i kohezija

 • Zgolemuvawe na obrazovnata, kulturnata i ekonomskata kompetitivnost na dr`avata

 • Zasiluvawe i unapreduvawe na me|unarodnata sorabotka

 • Zajaknuvawe na kapacitetite na Ministerstvoto za obrazovanie i nauka


Obrazovanie za site l.jpg
OBRAZOVANIE ZA SITE

 • Republika Makedonija }e prezeme merki za garantirawe na ednakvi mo`nosti vo obrazovanieto za sekoj gra|anin bez ogled na vozrasta, polot, sposobnostite, etni~kata pripadnost i religioznata opredelba.

 • Vladata i Ministerstvoto za obrazovanie i nauka se odgovorni za obezbeduvawe na ednakvi uslovi za pristap do site oblici na obrazovanie za sekoj gra|anin.


Razvoj na obrazovni mo nosti za site l.jpg
Razvoj na obrazovni mo`nosti za site

Cel 1

 • Podobruvawe na uslovite za u~ewe i infrastrukturata osobeno vo ruralnite sredini,

 • Zgolemuvaweto na opfatot na decata od pomalku razvienite podra~ja na site nivoi na obrazovanie,

 • Gradewe na beneficii pri procesot na vrabotuvawe za nastavniot kadar koj bi rabotel vo ovie sredini,

 • Podr{ka na marginalnite grupi i nivna obrazovna mobilizacija,

 • Nadminuvawe na problemite so fizi~kata dostapnost na obrazovnite ustanovi.

 • Sistemski re{enija za ostvaruvawe na ednakvi mo`nosti i dostapnost na obrazovanieto za decata so posebni potrebi


Slide7 l.jpg

Decentralizacija vo obrazovanieto

Cel 2

 • Reorganizirawe na obrazovnata administracija i menaxment preku novi zakoni za lokalna samouprava i finasirawe na lokalnata samouprava;

 • Podobruvawe na menaxmentot i upravuvaweto so obrazovanieto, vklu~uvaj}i strate{ki i koncepciski kapaciteti na centralno nivo;

 • Razvivawe na poefikasen sistem na finansisko planirawe, alokacii i finansiski menaxment (podobrena per-kapita formula);

 • Podobruvawe na menaxmentot na lokalno i u~ili{no nivo, kako i na profesionalizmot i efektivnosta na vrabotenite vo u~ili{tata i lokalnata samouprava;

 • Precizno definirawe i restrukturirawe na ulogata i odgovornostite na administrativnite institucii na site tri nivoa;

 • Gradewe na sistem na u~ili{na samo-uprava i obezbeduvawe na obuka vo u~ili{en menaxment za direktorite na u~ili{tata;

 • Evaluirawe - iskoristuvawe na kapacitetite na administrativnite institucii za monitorirawe i procenka na u~ili{tata.


Slide8 l.jpg

]e se izgradat indikatori, mehanizmi i instrumenti za kontrola na kvalitetot, kako osnoven kriterium koj }e go determinira statusot na obrazovnata ustanova i nejzinite beneficii i odgovornosti, normirani na dr`avno nivo.


Slide9 l.jpg

 • osnivawe na osnovni i sredni u~ili{ta. kontrola na kvalitetot, kako osnoven kriterium koj }e go determinira statusot na obrazovnata ustanova i nejzinite beneficii i odgovornosti, normirani na dr`avno nivo

 • definirawe na godi{nite finansiski planovi na u~ili{tata

 • usvojuvawe na godi{nite zavr{ni smetki,

 • vlijanie vrz izborot na u~ili{nite direktori,

 • nazna~uvawe na direktori,

 • odr`uvaweto na obrazovnite ustanovi,

 • delumno finansirawe na obrazovanieto od lokalnite buxeti,

 • permanenten monitoring i interna kontrola na kvalitetot na obrazovniot proces, zaedno so obrazovnata ustanova, roditelskite soveti,

 • sozdavawe na uslovi i mo`nosti za vlez na privatniot kapital vo obrazovanieto,

 • u~estvo vo kreiraweto na lokalniot kurikulum, od strana na site zainteresirani u~ili{ni i lokalni subjekti,

 • pogolema sloboda na obrazovnata ustanova pri vrabotuvaweto na nastavniot, administrativniot, pomo{niot i rakovodniot kadar.

 • po~ituvawe na pravilata na otvoreniot pazar pri izrabotkata, pe~ateweto i distribucijata na u~ebnicite i u~ebnite pomagala,

 • obukata na nastavniot i rakovodniot kadar, vo uslovi na {irok pazar na obrazovni uslugi koj funkcionira vrz baza na akreditirani programi za obuka na nastavnici, direktori i stru~ni sorabotnici.

Prenesuvawe na odgovornosta za:


Slide10 l.jpg

 • Legislativata. kontrola na kvalitetot, kako osnoven kriterium koj }e go determinira statusot na obrazovnata ustanova i nejzinite beneficii i odgovornosti, normirani na dr`avno nivo

 • Eksternata kontrola na kvalitetot.

 • Izrabotka na standardite vo obrazovanieto t.e. indikatorite za efektivna obrazovna ustanova.

 • Akreditacija na programite za obuka na nastavniot, rakovodniot i stru~niot kadar.

 • Licencirawe na kompetenciite, dejnosta i zvawata na nastavnicite i direktorite.

 • Utvrduvawe na dr`avniot interes t.e. utvrduvawe na dr`avniot kurikulum koj sekoja obrazovna ustanova mora da go po~ituva.

 • Javnoto finansirawe.

Zadr`uvawe na odgovornosta za:


Finansirawe l.jpg
Finansirawe kontrola na kvalitetot, kako osnoven kriterium koj }e go determinira statusot na obrazovnata ustanova i nejzinite beneficii i odgovornosti, normirani na dr`avno nivo

Cel 3

 • Racionalizacija:

  - Koordinacija vo implementacijata,

  - Namaluvawe na nepotrebnite rashodi,

 • Alternativni izvori

 • Sorabotka so me|unarodnite fondacii i institucii

 • Usoglasuvawe na zaedni~kite akcii,

 • Sorabotka so nevladiniot sektor,

 • Oslonuvawe na doma{ni ekspertski kapaciteti,

 • Korektna raspredelba na sredstvata.


Slide12 l.jpg

 • Napu{tawe na linearniot model kontrola na kvalitetot, kako osnoven kriterium koj }e go determinira statusot na obrazovnata ustanova i nejzinite beneficii i odgovornosti, normirani na dr`avno nivo

 • Predimstvo na dr`avnite prioriteti

 • Finansirawe vo forma na blok dotacii.

  - brojot na u~enici,

  - infrastrukturata

  - kvalitet

 • Stimulirawe na kvalitetot

 • Sankcionirawe nanekvalitetnata rabota


Podigawe na obrazovnoto nivo na naselenieto l.jpg
Podigawe na obrazovnoto nivo na naselenieto kontrola na kvalitetot, kako osnoven kriterium koj }e go determinira statusot na obrazovnata ustanova i nejzinite beneficii i odgovornosti, normirani na dr`avno nivo

Cel 4

 • Zgolemuvawe na opfatot

 • Pogolema efektivnost

 • Mehanizmi za detekcija na decata - nadvor od instituciite na sistemot i nivno vklu~uvawe ili povtorno mobilizirawe.

 • Podigawe na obrazovnoto nivo i kompetenciite na mladite i vozrasnite - nadvor od obrazovniot sistem

 • Eliminirawe na mo`nosta od sozdavawe na novi generacii na obrazovno hendikepirani lica


Slide14 l.jpg


Zgolemuvawe na zadol itelno obrazovanie l.jpg
Zgolemuvawe na zna~eweto na obrazovanieto, zadol`itelno obrazovanie

Cel 5

 • Zgolemuvawe na opfatot vo godinata pred poa|awe na u~ili{te.

 • Zajaknato bazi~no obrazovanie.

 • Zgolemena mo`nost za profesionalna orientacija.

 • Olesnuvawe na preminot vo sredno obrz.

 • Programska sukcesivnost.

 • Iskoristenost na obrazovnite kapaciteti vo ruralnite srednini.Zajaknuvawe na intelektualniot rast l.jpg
Zajaknuvawe na intelektualniot rast zna~eweto na obrazovanieto,

Cel 1

 • Organizacija i poddr{ka na inicijativite za obrazovni, inovativni, kulturni, sportski i umetni~ki aktivnosti za mladite i vozrasnite.


Promocija na efektivna vospitno obrazovna ustanova l.jpg
Promocija na efektivna vospitno-obrazovna ustanova zna~eweto na obrazovanieto,

Cel 2

Zada~a:

 • Izrabotka na merlivi idikatori na efektivnost

 • Instrumenti za merewe indikatorite

  O~ekuvawa – U~ili{te koe neguva:

  • Visoki postigawa i uspeh,

  • Kultura na `iveewe / `ivotni ve{tini

  • Bezbedna i za{titni~ka okolina,

  • Zdravje i dobrosostojba na decata,

  • Visoka motivacija kaj nastavnicite,

  • Socijalna inkluzija i kohezija.


Unapreduvawe na nastavata i u eweto l.jpg
Unapreduvawe na nastavata i u~eweto zna~eweto na obrazovanieto,

Cel 3

 • Celno orientirana nastava i u~ewe.

 • Diferencijacija na op{tite i specifi~nite znaewa.

 • Kolaborativnost i sukcesivnost na nastavnite programi.

 • Sistem za kontrola na kvalitet.

 • Obrazoven proces zasnovan na principite na interaktivnata nastava, kreativnoto u~ewe, kriti~koto razmisluvawe, re{avaweto na problemite i primenata na sovremena obrazovna tehnologija.

 • Razvoj na rabotnite i socijalnite kompetencii.

 • IKT vo nastavata i u~eweto.


Zajaknuvawe na inicijalnata obuka i profesionalno usovr uvawe na nastavniot i rakovodniot kadar l.jpg
Zajaknuvawe na inicijalnata obuka i profesionalno usovr{uvawe na nastavniot i rakovodniot kadar

Cel 4

 • Indikatori na uspe{nost za nastavnicite i direktorite.

 • Implementacija na sovremenite modeli vo inicijalnata obuka.

 • Podigawe na kompetenciite (stru~ni i profesionalni) na vrabotenite nastavnici.

 • Kontinuirana obrazovna mobilnost.

 • Obrazovanie i obuka na nevrabotenite nastavnici.

 • Nivelacijata i sertifikacija.


Slide21 l.jpg

 • Ocenuvawe na nastavnicite i direktorite spored jasni indikatori na efektivnost;

 • Sistem za napreduvawe vo kariera.

 • [irok krug na akreditirani davateli na obrazovni uslugi za profesionalno usovr{uvawe

 • Ulogata na nevladiniot sektor, privatnite i me|unarodni inicijativi


Obezbeduvawe i kontrola na kvalitetot l.jpg
Obezbeduvawe i kontrola na kvalitetot indikatori na efektivnost;

Cel 5

 • Dr`avno i lokalno nivo na kontrola na kvalitetot vo obrazovanieto.

  Subjekti

  Lokalno nivo:

 • U~ili{ta, roditelski soveti, lokalni avtoriteti

  Dr`avno nivo:

 • Dr`avniot prosveten inspektorat (DPI),

 • Pedago{kiot zavod na RM (PZ)

 • Dr`avniot ispiten centar (DIC).


Povrzuvawe na formalnoto neformalnoto i informalnoto obrazovanie l.jpg
Povrzuvawe na formalnoto, neformalnoto i informalnoto obrazovanie

Cel 6

 • Zasiluvawe na sorabotkata me|u instituciite za formalno obrazovanie i instituciite i formite na neformalno obrazovanie.

 • Sorabotka so nevladiniot sektor i negovo promovirawe vo klu~en partner.

 • Podelba na odgovornostite, vo sklad so prioritetite na dr`avata.


Promocija na do ivotnoto u ewe l.jpg
Promocija na do`ivotnoto u~ewe obrazovanie

Cel 7

 • Zgolemuvawe na mo`nostite za obrazovna mobilnost na mladite i vozrasnite

 • Ostvaruvawe na dinami~na sorabotka me|u obrazovanieto i pazarot na trudot.

 • Silna poddr{ka na aktivnostite na nevladinite i volonterskite aktivnosti na poleto na do`ivotnoto u~ewe.


Obrazovanie na vozrasni l.jpg
Obrazovanie na vozrasni obrazovanie

Cel 8

 • Permanentna afirmacija.

 • Namaluvawe na nepismenosta.

 • Ekspanzija na bazi~noto obrazovanie;

 • Mo`nosti za steknuvawe na znaewe i ve{tini koi se potrebni za podobruvawe na kvalitetot na `ivotot;

 • Obrazovanie vo funkcija na op{testvenata kohezija,

 • Mo`nosti za obrazovanie i obuka koi soodvetno odgovaraat na o~ekuvawata, aspiraciite i potrebite na razli~nite grupi od postojnata i potencijalnata rabotna sila,

 • Razvivawe na mre`a na davateli na obrazovni uslugi (formalni i neformalni)

 • Zakonska i normativna pokrienost


Zgolemuvawe na mo@nostite za participacija l.jpg
ZGOLEMUVAWE NA [email protected] ZA PARTICIPACIJA obrazovanie

Ministerstvoto za obrazovanie i nauka, vo idniot period, preku intervencii vo obrazovniot sistem i poddr{ka na neformalnite oblici na obrazovanie, }e sozdade mo`nosti za nepre~ena socijalna inkluzija, participacija i kohezija na mladite i vozrasnite.


Aktivno gra anstvo l.jpg
Aktivno gra|anstvo obrazovanie

Cel 1

 • Znaewa i sposobnosti za aktivno gra|anstvo.

 • Eliminirawe na pojavite gra|anskite vrednosti da se interioriziraat od strana na decata i mladite preku suvoparni i od neposrednoto okru`uvawe distancirani sodr`ini i aktivnosti


Merki l.jpg
Merki obrazovanie

Revizija na:

 • u~ebnici,

 • literatura,

 • nast. sredstva

  Organizacija na:

 • aktivnosti niz koi se afirmiraat gra|anskite vrednosti.

 • voveduvawe na nova metodologija koja garantira uspe{na internalizacija na vrednostite;


Sozdavawe na uslovi za dobrovolni aktivnosti l.jpg
Sozdavawe na uslovi za dobrovolni aktivnosti obrazovanie

Cel 2

 • MON }e gi poddr`i inicijativite vo formalniot i neformalniot sektor koi imaat za cel steknuvawe i primena na gra|anskite ve{tini, osobeno na planot na sportskite i kulturnite aktivnosti.

 • Organizacijata i realizacijata na gra|anskite aktivnosti }e bide za{titena so zakonska regulativa.


Spre uvawe na ekskluzijata l.jpg
Spre~uvawe na ekskluzijata obrazovanie

Cel 3

 • Afirmacija na socijalniot anga`man kako vrednost niz sodr`inite na nastavniot proces;

 • Afirmacija i zapoznavawe so civilniot sektor niz procesot na obrazovanie;

 • Stimulirawe na socijalnoto organizirawe;

 • Depolitizirawe na postoe~kite formi na mladinsko organizirawe;

 • Stimulirawe na volonterskiot trud;

 • Poddr{ka na proektite koi neguvaat socijalna inkluzija i kohezija;

 • Znaewa i informacii za prevenirawe na ekskluzijata.


Slide31 l.jpg


Zgolemuvawe na kompetitivnosta na makedonskoto op testvo l.jpg
ZGOLEMUVAWE NA KOMPETITIVNOSTA NA MAKEDONSKOTO OP[TESTVO socijalna ekskluzija.

 • zgolemuvawe na mo}ta na obrazovanieto,

 • razvoj na naukata,

 • neguvawe i diseminacija na kulturata i kulturnite vrednosti

 • stimulirawe na istra`uvaweto i inovaciite.


Zajaknuvawe na istra uvaweto i inovacioniot sistem l.jpg
Zajaknuvawe na istra`uvaweto i inovacioniot sistem socijalna ekskluzija.

Cel 1

 • Balansiran i fleksibilen sistem na sorabotka me|u klu~nite partneri vo istra`uvaweto i razvojot.

 • Zgolemuvawe na participacijata vo internacionalnite istra`uva~ki i inovacioni mre`i.

 • Zajaknuvawe na istra`uva~kata infrastruktura

 • Povrzuvawe na istra`uvaweto i inovaciite so razvojnite planovi na dr`avata.


Povrzuvawe na obrazovanieto i istra uvaweto so pazarot na trudot l.jpg
Povrzuvawe na obrazovanieto i istra`uvaweto so pazarot na trudot

Cel 2

 • Mehanizmi za zgolemena sorabotka so biznisot i industrijata

 • U~estvo na biznisot i industrijata vo kreiraweto na kompetenciite na profilite

 • Povrzuvawe na istra`uvaweto i inovaciite so biznis sektorot i industrijata.


Razvoj na informacisko op testvo l.jpg
Razvoj na informacisko op{testvo trudot

Cel 3

 • Zajaknuvawe na IKT vo obrazovniot sistem

 • Funkcionalno osposobuvawe t.e. kompjutersko opismenuvawe na decata i mladite,

 • Zasilena upotreba na IKT vo nastavata i u~eweto

 • Zasiluvawe na pristapot do sovremenite nacionalni i me|unarodni informaciski sistemi i bazi na podatoci

 • Sozdavawe na seopfatna i transparentna baza na podatoci za obrazovanieto vo Republika Makedonija,

 • Razvoj na obrazovni servisi

 • Transferirawe na kulturnoto nasledstvo preku novite mediumi.


Unapreduvawe na me unarodnata sorabotka l.jpg
UNAPREDUVAWE NA ME\UNARODNATA SORABOTKA trudot

 • Zaedni~ka vrednosna baza za upravuvawe so razvojnite problemi vklu~eni vo globalizacijata.

 • Otvorenost, dostapnost, fleksibilnost i spremnost za sorabotka

 • Jaknewe na sorabotkata na dr`avno, institucionalno i proektno nivo

 • Doslednost vo ispolnuvawe na obvrskite

 • Doslednost vo primenata na standardite za kvalitet


Etablirawe na demokratsko i odr livo obrazovanie l.jpg
Etablirawe na demokratsko i odr`livo obrazovanie trudot

Cel 1

 • Vtemeluvawe na demokratskite principi i vrednosti vo obrazovniot sistem

 • Kvalitetno obrazovanie koe komunicira so lokalnite, regionalnite i dr`avnite potrebi


Jaknewe na visokoto obrazovanie l.jpg
Jaknewe na visokoto obrazovanie trudot

Cel 2

 • Zgolemuvawe na brojot na studenti.

 • Gradewe na indikari za kvalitet.

 • Obezbeduvawe na kvalitetot.

 • Zajaknuvawe na sistemot za interna i eksterna kontrola na kvalitetot.

 • Kvalitet, transparentnost i prepoznatlivost

 • Bolowski proces.

 • Gradewe na baza na podatoci.

 • Usoglasuvawe na zakonskata regulativa i normativite.

 • Efikasen sistem za stipendirawe.

 • Obrazovna mobilnost.

 • Promocija na me|unarodnata sorabotka.


Slide39 l.jpg

 • Strogo po~ituvawe na standardite za osnivawe i akreditacija na dr`avni i privatni visokoobrazovni ustanovi.

 • Razvivawe na efikasen sistem za finansirawe vo visokoto obrazovanie.

 • Zajaknuvawe na studentskata participacija.

 • Zajaknuvawe na obrazovnite, kulturnite i sportskite manifestacii.

 • Razvivawe na mre`a na studentski informativni servisi.


Promocija na kulturniot identitet l.jpg
Promocija na kulturniot identitet na dr`avni i privatni visokoobrazovni ustanovi.

Cel 3

 • Neguvawe i razvoj na individualnite karakteristiki na li~nosta preku procesite na zapoznavawe, razbirawe i po~ituvawe na tu|ite kulturi, na nacionalno i internacionalno ramni{te.

 • Implementacija na demokratskite vrednosti i principi na po~ituvawe na ~ove~kite prava, tolerancijata, transparentnosta na kulturnite vrednosti i kvalitetot na socijalnata kohezija.


Integracija vo evropskata unija l.jpg
Integracija vo Evropskata unija na dr`avni i privatni visokoobrazovni ustanovi.

Cel 4

 • Doslednost, Efikasnost, Kvalitet.

 • Celite postaveni od strana na MON mora da bidat osigureni a efektite odr`livi.

 • Intenzivirawe na sorabotkata na nacionalen i internacionalen plan.

 • Po~ituvawe na evropskite standardi za kvalitet.


Zajaknuvawe na regionalnata i evropskata sorabotka l.jpg
Zajaknuvawe na regionalnata i Evropskata sorabotka na dr`avni i privatni visokoobrazovni ustanovi.

Cel 5

 • Intenzivirawe na evropskata i regionalnata sorabotka.

 • Zajaknuvawe na sosedskata sorabotka

 • Implementacija na site relevantni dokumenti i dogovori od me|unaroden karakter za koi MON prezelo obvrski deka }e gi realizira.


Zajaknuvawe na kapacitetite na mon l.jpg
ZAJAKNUVAWE NA KAPACITETITE NA MON na dr`avni i privatni visokoobrazovni ustanovi.


Zajaknuvawe na kapacitetite i upravuvawe so promenite l.jpg
Zajaknuvawe na kapacitetite i upravuvawe so promenite na dr`avni i privatni visokoobrazovni ustanovi.

Cel 1

 • Povrzuvawe na regulativata so NPRO.

 • Povrzuvawe na finansiraweto, strate{kite prioriteti i upravuvaweto so planiranite promeni

 • Profesionalni tela bazirani na celni ishodi.

 • Zajaknuvawe na kompetenciite na kadarot.

 • Zajaknuvawe na sektorskite kapaciteti, preku postojani sektorski ekspertizi, sektorsko istra`uvawe, sledewe i evaluacija na nivnata rabota.


Rekomponirawe na centralnite obrazovni institucii l.jpg
Rekomponirawe na centralnite obrazovni institucii na dr`avni i privatni visokoobrazovni ustanovi.

Cel 2

 • Dr`aven prosveten inspektorat (DPI)

 • Dr`aven ispiten centar (DIC)

 • Pedago{ki zavod (PZ)

 • Centar za sredno stru~no obrazovanie (CSSO)


To ponatamu l.jpg
[TO PONATAMU? na dr`avni i privatni visokoobrazovni ustanovi.

Implementacijata na NPRO permanetno }e se monitorira.

NPRO e ramka spored koja }e se realiziraat aktivnostite na Ministerstvoto za obrazovanie i nauka.

Programi za razvoj so akcionen plan za predu~ili{no, osnovno, sredno, post-sredno, visoko i obrazovanie na vozrasni, kako i za legislativa, nau~no istra`uvawe, IKT tehnologija.

NPRO }e se osovremenuva postojano, bez ogled na politi~kata promena na vlasta.

Programata za razvoj na obrazovanieto }e bide obvrska za sekoj gra|anin vo Republika Makedonija.


ad