Hvordan har det seg at kvinner i gjennomsnitt tjener 15 % mindre enn menn pr time? Om arbeidet i Lik...
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Hvordan har det seg at kvinner i gjennomsnitt tjener 15 % mindre enn menn pr time? Om arbeidet i Likelønnskommisjonen. Anne-Jorunn Berg, professor ved Høgskolen i Bodø og medlem av Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6). Kjønn og lønn – fakta, analyser og virkemidler for likelønn (NOU 2008:6).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vidar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anne jorunn berg professor ved h gskolen i bod og medlem av likel nnskommisjonen nou 2008 6

Hvordan har det seg at kvinner i gjennomsnitt tjener 15 % mindre enn menn pr time? Om arbeidet i Likelønnskommisjonen

Anne-Jorunn Berg, professor ved Høgskolen i Bodø og medlem av Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6)Hva slags likestilling er likel nn
Hva slags likestilling er likelønn? likelønn

 • § 1a.(Plikt til å arbeide for likestilling)

 •        Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.

 •        Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. Arbeidslivets organisasjoner har tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sitt virkefelt.

 •        Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven.

 •        Offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pliktige til å utarbeide årsberetning, skal gi tilsvarende redegjørelse i årsbudsjettet.


Kj nnslikestillingens premiss
Kjønnslikestillingens premiss? likelønn

 • Likhet (Sameness): kvinner og menn er grunnleggende like og derfor kan ikke forskjellsbehandling forsvares

 • Forskjell (Difference): kvinner og menn er grunnleggende forskjellige, men like mye verdt. Kviner og menns virksomhet må vurderes likt


Diskrimineringsformer
Diskrimineringsformer likelønn

Likestillingsloven:

Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt

Direkte forskjellsbehandling

- Direkte diskriminering

- Preferansebasert diskriminering

- Statistisk diskriminering


Anne jorunn berg professor ved h gskolen i bod og medlem av likel nnskommisjonen nou 2008 6

Indirekte forskjellsbehandling: likelønn

- Enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønnet stilles dårligere enn det andre

- Verdsettingsdiskriminering = lavere verdsetting av kvinners virkesomhet (arbeid) enn av menns

FNs kvinnekonvensjon:

Målsettingen er å oppnå reell likestilling, ikke bare formell


Anne jorunn berg professor ved h gskolen i bod og medlem av likel nnskommisjonen nou 2008 6

Likelønnskommisjonens mandat likelønn :

 • Bidra til forståelse av hvordan ulikelønn har oppstått, hvordan ulikelønn ’ter seg’ eller virker i dag og hvordan ulikelønn kan endres i retning likelønn

 • Timelønn

 • Det norske forhandlingssystemet ligger i bunnen, men vi kan komme med forslag som kan bidra til at partene tenker konstruktivt omkring endring


Anne jorunn berg professor ved h gskolen i bod og medlem av likel nnskommisjonen nou 2008 6

Kjønnsforskning: likelønn

 • kvinneforskning

 • mannsforskning

 • kulturbasert kjønnsforskning

 • feministisk teori

 • Seksualitetsforskning

  Både et eget kunnskapsfelt og et integrert perspektiv

 • Kjønnsforskningen kan tilby noen perspektiver - opptatt av betydninger av kjønn

 • - retta inn mot økt likestilling


Anne jorunn berg professor ved h gskolen i bod og medlem av likel nnskommisjonen nou 2008 6

Kjønn og arbeid (lønna og ulønna) likelønn

Arbeidsbegrepet

 • samfunnsmessig nødvendig arbeid

 • ulønna husholds- og familiearbeid

 • lønnet arbeid

  Kjønn og arbeidsliv (lønnet arbeid)

 • Kjønnsforskningspoeng å trekke inn familiearbeid også her

 • Det postindustrielle arbeidslivet

 • Økning i nye næringer, dvs. tjenesteyting, service og kunnskapsproduksjon

 • Nedgang i tradisjonelle næringer, dvs. industri, landbruk og fiske

 • Betyr dette også endra organisasjonsformer?

 • Endra forhold mellom bunnlinje og menneskelige ressurser?

 • New public managment (NPM)

 • feminisering

 • relasjonskompetanse


Anne jorunn berg professor ved h gskolen i bod og medlem av likel nnskommisjonen nou 2008 6


Anne jorunn berg professor ved h gskolen i bod og medlem av likel nnskommisjonen nou 2008 6

 • Et bilde av vertikal klumping svært kjønnssegregert arbeidsmarked

 • Ulike delmarkeder med til dels ulike endringsmuligheter

 • Det (nordiske) likestillingsparadokset

 • Generell observasjon:

 • Høg deltagelse – godt utbygd velferdssektor med mange kvinneyrker

 • Menn går ikke inn i kvinneyrker

 • Noen få kvinner går inn i mannsyrker

 • Fokus i dag:

 • Arbeidsmarkedets mer eller mindre skjulte kjønnskoder

 • (Hvordan) skal menn lokkes inn i lavlønnsyrker?

 • Når blir et arbeidsmarked ”ikke-kjønnsdelt”?


Anne jorunn berg professor ved h gskolen i bod og medlem av likel nnskommisjonen nou 2008 6

 • Perspektiv på likelønn/ulikelønn: svært kjønnssegregert arbeidsmarked

 • ”Lik lønn for likt arbeid”

 • Ulikelønn skyldes direkte arbeidsgiver diskriminering.

 • Forbudt ved lov

 • Et mindre problem i dag (4%)

 • ”Lik lønn for arbeid av lik verdi”

 • – LIK VERDI

 • Generelt problem:

 • Det kvinnelig konnoterte vurderes som mindre verdt - verdsettingsdiskriminering


Problemforst elsen legger f ringer p l sningsmuligheter
Problemforståelsen legger føringer på løsningsmuligheter svært kjønnssegregert arbeidsmarked

Ulikelønn skyldes?

 • feil arbeidsvurdering, rettes gjennom ny og bedre jobbvurdering

 • kvinnearbeid vurderes lavere enn mannsarbeid, rettes gjennom lønnsmessig oppvurdering av kvinneyrkene


Problemforst elsen legger f ringer p l sningsmuligheter1
Problemforståelsen legger føringer på løsningsmuligheter svært kjønnssegregert arbeidsmarked

 • kvinner forfremmes ikke eller ansettes ikke i de beste jobbene, rettes gjennom kvotering

 • generell lavlønnsproblematikk, rettes gjennom å heve minstelønna


Det nordiske likestillingsparadokset
Det (nordiske) likestillingsparadokset svært kjønnssegregert arbeidsmarked

 • Generell observasjon:

 • Høg deltagelse – godt utbygd velferdssektor med mange kvinneyrker

 • Menn går ikke inn i kvinneyrker – ”hvordan få menn inn i lavlønnsyrker?”

 • Noen få kvinner går inn i mannsyrker

 • Fokus i dag:

 • Arbeidsmarkedets mer eller mindre skjulte kjønnskoder


Lik l nn for likt arbeid
”Lik lønn for likt arbeid” svært kjønnssegregert arbeidsmarked

Ulikelønn skyldes direkte arbeidsgiver diskriminering.

Forbudt ved lov

Et mindre problem i dag (4%)


Lik l nn for arbeid av lik verdi
”Lik lønn for arbeid av lik verdi” svært kjønnssegregert arbeidsmarked

 • – LIK VERDI

  Generelt problem:

 • Det kvinnelig konnoterte vurderes som mindre verdt - verdsettingsdiskriminering


Flertallets forslag til tiltak
Flertallets forslag til tiltak svært kjønnssegregert arbeidsmarked

1. Lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor

2. Partene i arbeidslivet anbefales å sette av midler til kombinerte lavlønns - og kvinnepotter

3. En tredjedel av foreldrepengeordningen reserveres far


Flertallets forslag til tiltak1
Flertallets forslag til tiltak svært kjønnssegregert arbeidsmarked

4. Tariffestet rettigheter om lønnstillegg til foreldre som tar ut foreldrepermisjon

5. Økonomisk støtte til virksomheter som vil øke kvinneandelen blant ledere 

6. Likestillingsloven og Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes 


Anne jorunn berg professor ved h gskolen i bod og medlem av likel nnskommisjonen nou 2008 6

HVA SYNES DU? svært kjønnssegregert arbeidsmarked

OG TAKK FOR MEG!