1 / 9

LIIKKUMISEN FUNKTIO LAPSEN KEHITYKSESSÄ

LIIKKUMISEN FUNKTIO LAPSEN KEHITYKSESSÄ. Liikuntakasvatus / NU09 2009-2010 JN. Omakohtainen funktio. Lapsi oppii tuntemaan oman kehonsa Hän joutuu vastatusten fyysisten kykyjensä kanssa ja muodostaa itsestään kuvan. Sosiaalinen funktio.

vidal
Download Presentation

LIIKKUMISEN FUNKTIO LAPSEN KEHITYKSESSÄ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LIIKKUMISEN FUNKTIO LAPSEN KEHITYKSESSÄ Liikuntakasvatus / NU09 2009-2010 JN

  2. Omakohtainen funktio • Lapsi oppii tuntemaan oman kehonsa • Hän joutuu vastatusten fyysisten kykyjensä kanssa ja muodostaa itsestään kuvan Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  3. Sosiaalinen funktio • Lapsi puuhaa ja leikkii muiden kanssa ja pelaa heitä vastaan • Hän sopii asioista muiden kanssa, antaa periksi ja vie oman tahtonsa läpi Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  4. Produktiivinen funktio • Tuotoksellinen tarkoitus tai merkitys • Lapsi tekee, suorittaa itse omalla kehollaan jotain (esim. käsillä seisonta, tanssiminen) Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  5. Ekspressiivinen funktio • Ilmaiseva tarkoitus tai merkitys • Liikkeillään lapsi ilmaisee, elää ja mahdollisesti työstää tunteitaan ja tuntemuksiaan Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  6. Impressiivinen funktio • Vaikutuksellinen tarkoitus tai merkitys • Liikkuessaan lapsi kokee erilaisia tunteita, kuten mielihyvää, iloa, uupumusta ja energisyyttä Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  7. Eksploratiivinen funktio • Tutkiva tarkoitus tai merkitys • Lapsi oppii tuntemaan esineellisen ja kolmiulotteisen ympäristönsä, hän joutuu käsittelemään esineitä ja laitteita sekä niiden ominaisuuksia • Hän sopeutuu ympäristön vaatimuksiin, mutta sopeuttaa myös ympäristön itseensä Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  8. Komparatiivinen funktio • Vertaileva tarkoitus tai merkitys • Lapsi vertaa itseään muihin, ottaa mittaa muista ja kilpailee muiden kanssa • Samalla hän oppii käsittelemään voittamista ja kestämään häviämistä Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

  9. Adaptiivinen funktio • Mukautuva tai sopeutuva merkitys tai tarkoitus • Lapsi sietää rasituksia, oppii tuntemaan fyysiset rajansa ja nostamaan suoritustasoaan • Hän sopeutuu itse asettamiinsa tai muiden asettamiin vaatimuksiin Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja, sivu 15.

More Related