kuadri konceptual l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuadri konceptual

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kuadri konceptual - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Kuadri konceptual. Leksioni 8. Permbajtja e prezantimit. Kuadri konceptual Roli kuadrit konceptual Teoria: burimi i kuadrit konceptual Hipotezat dhe testimi i tyre Sugjerime operacionale.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuadri konceptual' - vic


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
permbajtja e prezantimit
Permbajtja e prezantimit
 • Kuadri konceptual
 • Roli kuadrit konceptual
 • Teoria: burimi i kuadrit konceptual
 • Hipotezat dhe testimi i tyre
 • Sugjerime operacionale
slide3

Ekonomiksi eshte shkenca e te menduarit ne formen e modeleve dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

John Maynard Keynes

kuadri konceptual4
Kuadri konceptual
 • Megjithese nje kuader konceptual mund te mos kerkohet gjithnje ne nje propozim kerkimi, asnje kerkim ekonomik nuk mund te nise pa te.
 • Ka me shume keqkuptim dhe konfuzion te lidhur me kuadrin konceptual se lidhur me cdo pjese tjeter te propozimit (ose projektit) te kerkimit
  • Cfare eshte ai?
  • Cili eshte qellimi i tij?
  • Si mund te zhvillohet ai?
 • Kouadri konceptual eshte eshte nje pjese integrale e kuptimit dhe analizes se problemit te kerkimit
kuadri konceptual5
Kuadri konceptual…
 • Nje formulim i qarte i problemit te kerkimit – shpesh - nuk behet para zhvillimit te kuadrit konceptual.
 • Kuadri konceptual duhet konsideruar si “komplementar” me pershktrimin e problemit te kerkimit, formulimin e objektivaves dhe rishikimin e literatures me teper se nje “hap i katert”.
 • Aresyetimi mbi kuadrin konceptual pershkon gjithe projektin e kerkimit.
kuadri konceptual6
Kuadri konceptual…
 • Kuadri konceptual shpesh neglizhohet, ose behet me nxitim dhe ne menyre te papershtatshme
 • Aresyet per kete mund te jete te lidhura me faktin se ai kerkon aresyetim kompleks dhe aftesi per kete lloj aresyetimi
  • Aresyetim abstrakt
  • Analize dhe sinteza e pikave me te rendesishme
  • Njohjen e teorise ekszistuese te lidhur me problemin
  • Kuoptimi i detajeve te nje problemi dhe te ceshtjeve te lidhura me te
 • Zhvillimi i kuadrit konceptuale eshte pune e veshtire
kuadri konceptual7
Kuadri konceptual…
 • Nje aresye tjeter se pse kuadri konceptual anashkalohet eshte fakti se kerkuesit deshirojne te merren me “kerkim real” ne vend “teorizimit” ; kjo eshte vecanerisht e vertete per kerkimin e orientuar nga subjekti dhe nga zgjidhja e problemeve
 • Por, mungesa e konceptualizimit gjate planifikimit mund te ngadalesoje kerkimin, ose mund te rezultoje ne gabime fatale ne organizimin e kerkimit, procedurat ose interpretimin e rezultateve.
roli i kuadrit konceptual
Roli i kuadrit konceptual
 • Konceptetjanepergjithesime. Ne ekonomiks, njekonceptehste“njekonstruksionlogjik, mendormbinjeose me shumelidhje”.
 • Konceptetjane - se brendshmi - abstrakte dhe bazohen ne logjiken dhe tearesyetuarit. Ne ekonomiks, konceptetfokusohen ne lidhjenmesvariablave.
 • Qellimiprimar i kuadritkonceptualeshtezhvillimi i hipotezaveqe –pastaj - duhettetestohen
roli i kuadrit konceptual9
Roli i kuadrit konceptual…
 • Kuadri konceptual mund te shikohet si nje analize e problemit te kerkimit duke perdorur teorine.
 • Per zhvillimin e kuadrit konceptuale perdoret teoria ekonomike, dhe – preferohet - teori nga disiplina te tjera.
 • Teorite fillimisht identifikohen dhe pastaj perdoren ne ne analizen konceptuale te problem specific te kerkimit
teoria burimi i kuadrit konceptual
Teoria: burimi i kuadrit konceptual

Cila eshte teoria e pershtashme? Teoria e pershtashme do te jape ide mbi nje ose disa nga ceshtjet e meposhtme:

 • Burimet e problemit te kerkimit
 • Zgjidhje te mundshme te problemit
 • Variablat e pershtashme
 • Lidhjet shkak-pasoje ne analizen e problemit
 • Hipotezat qe duhen testuar

Williams, 1984

teoria burimi i kuadrit konceptual11
Teoria: burimi i kuadritkonceptual…
 • Per shembull – Nesedikusheshte i interesuarmbiproblemin e eficencen se perdorimitteujittelumit Nil ne Egjypt:
  • Teoria e pergjitheshme e eficences se perdorimittenjeburimitekufizuar per teriperteritshem, mundteperdoret;
  • Teoria do teduhettepershtatet per njeburimtevecantenatyror (ujin) dhe nje vend tevecante (Egjyptin), ne poerdorimetendryshme (bujqesore, shtepiake, industriale)
 • Ne keteshembull, eshtegjithashtue e mundshmeqepolitikaegjyptianetemundtekonsiderohej

P.sh. Egjypti ka njepolitiketeujitfalas per bujqesine, gjeqendikoneficencen e perdorimitteujit

teoria burimi i kuadrit konceptual12
Teoria: burimi i kuadritkonceptual…
 • Disa here, mund te mos kete teori te mjaftueshme per analizen e problemit te kerkimit.
 • Ne kete rast, mund te zhvillohen ose persosen teori ekziestues, ose thjesht te identifikohen mungesat dhe te paraqitet nje kuader conceptual i paplote
  • Opsioni i i fundit – paraqitja e nje kuadri konceptual te palote – mund te justifikohet ne nje teze masteri, por jo nj nje disertacion doktorate ose ne kerkim profesional
hipotezat dhe testimi i tyre
Hipotezat dhe testimi i tyre
 • Nje funksion paresor i kuadrit konceptual eshte zhvillimi i hipotezave te pershtashme per problemin e kerkimit.
 • Hipotezat rezultojne nga aresyetimi i bere ne kuadrin konceptual.
 • Hipotezat duhet te jene te testueshme dhe te refuzueshme.
 • Hipotezat jane pohime tentative qe jane subjekt i testimit.
hipotezat dhe testimi i tyre14
Hipotezat dhe testimi i tyre…
 • Hipotezatmundtemarrinformen e njepohimitethjeshtembinjerezultattepritur, osembiekzistencen e njelidhjeje. P.sh.:
  • Njepohim i thjeshtemundtejeteai se njesistemiprodhimi, i bazuarmbinjeteknologjieshte me meperfitim se njesistemtjetersistemprodhimi i bazuarmbinjeteknologjitjeter
  • Njehipotezelidhjejemundtejeteai se kerkesa per vere ne SHBA, konsumi per fryme i veresndikohetngacmimi i veres, cmimi i pijevetetjera, teardhurat per frymje, besimetfetare, dhe faktoreetnike
hipotezat dhe testimi i tyre15
Hipotezat dhe testimi i tyre…
 • Hipotezat sasiore duhet te testohen empirikisht. Ne kete rast, forma me e zakonshme eshte testi statistikor.
 • Kater karakteristika ndihmojne per percaktimin e hipotezave sasiore:
  • Ato duhet te formulohen ne menyre specifike
  • Te dhena te pershtatshme duhet te jene te disponueshme
  • Teknika analitike duhet te jene te disponueshme
  • Duhet te ekzistoje nje baze konceptuale, pa te cilen matja sasiore tregon vetem lidhje per jo lidhje shkak-pasoje.
hipotezat dhe testimi i tyre16
Hipotezat dhe testimi i tyre…

Hipotezatcileoremundtejenetetretipeve

(Sic tregohet ne Leksionin 3)

 • Supozimet - supozimeqe ne bejmembikushtet ne tecilatproblemiekziston.

P.sh., Segmenti i prodhimitfermermundtesupozohet se eshtekonkurrues

 • Hipotezatdiagnostikueseka tebeje me shkaqet e problemit.

P.sh., Deficititregtarkronik i njevendimundtehipotezaohet se percaktohet (pjeserisht) ngapolitika e investimkeve direkte dhe ngapolitika e kontrollittecimimit (vendosja e cmimevetavan).

3. Hipotezakuruesekanetebejne me zgjidhjet per problemin. Atojaneopsiuonalesepselidhen me hipotezatdiagnostikuese

hipotezat dhe testimi i tyre17
Hipotezat dhe testimi i tyre…

Tri veshtiresiteqenjerezithasingjatzhvillimittehipotezavejane :

 • Mungesa e perdorimitteteorise, osetekuadritteorikteqarte
 • Mungea e aftesise per ta pare kuadrinteorik ne menyrelogjike dhe per tedalluarhipotezatbrendatij
 • Mungesa e kuptimitteteknikavetekerkimitqelejojnetestimin e hipoteazave
sugjerime operacionale
Sugjerime operacionale
 • Fokusojuni ne menyre te qarte mbi qellimin kryesor te kuadrit konceptual – analizen e problemit te kerkimit.
 • Nje menyre e mire per te filluar eshte perdorimi i modeleve te thjeshta konceptuale, dhe pastaj vazhdoni me modele me komplekse dhe te me te sofistikuara.
 • Keshilla e mesiperme mund te jete nje qasje e dobishme per cdo lloj kerkimi, analize politikash, dhe zgjidhje problemi.
sugjerime operacionale19
Sugjerime operacionale…

Hapat e meposhtem, mundtejenetedobishme ne zhvillimin e njemodelikonceptual :

 • Studimi i literartures se kerkimittelidhur me problemin. Si kanekonceptualizuartetjeretproblemetengjashme me tuajin? A ka analizakonceptualeteadaptueshme per kuadrintuaj?
 • Reduktojeniproblemin ne setin me tethjeshtetekushteve. Disa here juduhette “linimenjane” pjesetenjeproblemikompleks per tearritur ne njekuptimfillesatar.
 • Identifikoniteorineekonomiketezbatueshme. Konsideroninjenumerteorishekonomikepara se tezgjidhni ate me tepershtatshmen.
sugjerime operacionale20
Sugjerime operacionale…

4) Filloni me njeanalizete “modelitbaze”. Mbeshtetur ne rishikimin e literatures dhe ne supozimetbazeqejukenibere, filloni me nje model tethjeshte (statistikor, grafik, matematik, …)

 • Zgjerojenimodelinbaze me dimensionetetjerateproblemit.Ndryshoni (ralaksoni) supozimet, pastajri-analizoniproblemin. Kjo do tabejemodelin me compleks, porkujtoni, qelliminukeshtekompleksiteti, poradresimi i sakte i problemit.
 • Arrini ne hipotezatetestueshmengaanalizakonceptuale.
sugjerime operacionale21
Sugjerime operacionale…
 • Kuadri konceptual mund te haset me emrat “model”, “model conceptual”, “konsiderata konceptuale”, “konsiderata teorike”, etj.
 • Disa here eshte thjesht i integruar (eshte pjese) ne pershkrimin e problemit por ne propozimet akademike, kuadri konceptual zakonisht paraqiten ne nje seksion te vecante.