sistemi i menaxhimit t mbetjeve kuadri zviceran ligjor dhe politik
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve – Kuadri zviceran ligjor dhe politik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve – Kuadri zviceran ligjor dhe politik - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve – Kuadri zviceran ligjor dhe politik. Shërbime mjedisore të kantonit të Friburgut, 17 dhjetor, 2013 Marc Chardonnens, SEN Loïc Constantin, SEN Félix Schmidt, CSD. December 2013. Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve Kuadri zviceran ligjor dhe politik. Temat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve – Kuadri zviceran ligjor dhe politik' - gladys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sistemi i menaxhimit t mbetjeve kuadri zviceran ligjor dhe politik

Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve – Kuadri zviceran ligjor dhe politik

Shërbime mjedisore të kantonit të Friburgut, 17 dhjetor, 2013

Marc Chardonnens, SEN

Loïc Constantin, SEN

Félix Schmidt, CSD

www.csd.ch

December 2013

sistemi i menaxhimit t mbetjeve kuadri zviceran ligjor dhe politik1
Sistemi i Menaxhimit të Mbetjeve Kuadri zviceran ligjor dhe politik
 • Temat
  • Sistemiadministrativdhendarjet territoriale
  • Objektivatstrategjike të menaxhimit të mbetjeve
  • Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër
  • Konkluzione

2 | www.csd.ch

sistemi administrativ ndarje territoriale
Sistemi administrativ – Ndarje territoriale

Zvicër

Konfederatë

26 kantone

2485 komuna

3 | www.csd.ch

objektiva strategjike t konfederat s sipas lpe
Objektiva strategjike të Konfederatës,sipas LPE
 • Kufizimet e mbetjeve / reduktim në burim
 • Rikuperimi i mbetjeve
 • Eleminimi i mbetjeve në vend (në princip) dhe kufizimi i ndotjes

4 | www.csd.ch

kuadri ligjor i menaxhimit t mbetjeve
Kuadri ligjor i Menaxhimit të Mbetjeve
 • Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE) (Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit )
  • Përcakton parimet kryesore
 • Ordonnance sur le Traitement des Déchets (OTD) (Ligji për trajtimin e mbetjeve)
  • Përcakton kërkesat në lidhje me lloje të ndryshme të mbetjeve dhe impianteve të trajtimit (rikuperim, neutralizim, depozitim)
  • Kërkon një planifikim të detajuar dhe përcakton përgjegjësitë
 • Ordonnance sur le Mouvement des Déchets (OMoD) (Ligji për Lëvizjen e Mbetjeve)
  • Përcakton kërkesat dhe përgjegjësitë në lidhje me:
   • lëvizjen e mbetjeve të veçanta ose të mbetjeve që janë subjekt kontrolli
   • lëvizja ndër- kufitare e të gjitha llojeve të mbetjeve
 • Loi sur la Gestion des Déchets (LGD) (Ligji për menaxhimin e Mbetjeve)
  • Referencë ligjore rajonale
 • Règlement communal sur La Gestion des Déchets (Rregullore lokale mbi Menaxhimin e Mbetjeve)
  • Referencë ligjore komunale
 • Udhëzime zbatimi dhe norma profesionale

National

Regional

Local

5 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r
Konfederata

Komunat

Mbajtësit e mbetjeve

Kantonet

Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër
 • Përcaktimi i strategjisë, objektivave dhe përgjegjësive
 • Miratimi i planeve të menaxhimit të mbetjeve rajonale
 • Dispozita rregullatore të import/eksportit të mbetjeve
 • Tarifë e parapaguar për depozitim
 • Plane rajonale të menaxhimit të mbetjeve
 • Depozitim i mbetjeve rajonale
 • Bashkëpunim rajonal
 • Komunikim me Konfederatën
 • Kontrolle
 • Mbledhja dhe transporti i mbetjeve urbane
 • Bashkëpunim ndër-komunal
 • Financim
 • Depozitim i duhur i mbetjeve, sipas rregullores

6 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r1
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

KONFEDERATA:

 • Përcaktimiistrategjisë, objektivavedhepërgjegjësivenëlidhje me menaxhimin e mbetjeve
 • Miratimiiplaneverajonaletëmenaxhimittëmbetjeve
 • Caktimiinjëtarifetëparapaguarpërdepozitim(tarifë e caktuarpërproduktetëcaktuaraqëkërkojnënjëprocestëveçantëtrajtimi – p.sh shisheqelqi, bateri)
 • Arbitër/rregullatornërastkonfliktimeskomunavenëlidhje me planinrajonaltëmenaxhimittëmbetjeve (LPE Nen. 31 a)
  • Nësekomunatndajnësëbashkunjëimpianttrajtimimbetjesh, Konfederatapërcaktonalokimin e kostovendërmjetkomunavetëndryshme (LPE Neni. 31a)

7 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r2
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

KONFEDERATA:

IMPORT / EKSPORT (OMoDKap. 3)

 • Hartimiidispozitaverregullatoreqëlidhen me importin/eksportin e mbetjeve(p.sh. Autorizimipëreksport/import).
 • Import / eksportvetëmndërmjetvendeve:
   • Anëtaretë OECE
   • Konventa e Bazelit
   • MarrëveshjaqërespektonKonventën e Bazelit
 • Vetëmmbetjespecifike, mbetjesubjektkontrolli,, mbetjetërrezikshmedhembetjenganjëlistë e paracaktuarmundtëeksportohen/importohen
 • Kërkohetautorizimpëreksport/import, përveçsekurqëllimiështërikuperimiimbetjevetëtransportuara

8 | www.csd.ch

shp rndarje e p rgjegj sive n zvic r
Shpërndarje e përgjegjësive në Zvicër

KONFEDERATA:

EKSPORT (OMoDNeni. 15)

 • Autorizimipëreksportjepetnëse ka:
  • Rrymëtëlejuarpërdepozitimin e mbetjeve
  • Depozitimtëmbetjevenëkujdestëmjedisit
  • MbetjetnukmundtëeleminohennëZvicër (përfshirëmbetjet urbane)
  • Mbetjetnukeksportohenpërt’udepozituarnënjë landfill (me disapërjashtime)
  • Marrëveshjengavendiimportues

9 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r3
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

KONFEDERATA:

IMPORTI (OMoDNeni 23)

 • Jepetautorizimvetëmnëse ka:
  • Depozitimmbetjeshnëkujdestëmjedisit
  • Mbetjetnukimportohenpërt’udepozituarnënjë landfill (me përjashtime)
  • Kapacitetet e impiantevepërtrajtimin e mbetjevejanëtëmjaftueshme
  • Importimijonëkontrakdiktë me planet rajonaletëmenaxhimittëmbetjeve
  • Kontratëndërmjeteksportuesitdheimpiantittëeleminimittëmbetjevezvicerane

10 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r4
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

Kantonet:

PLANIFIKIMI, BASHKËPUNIMI DHE KOMUNIKIMI (LPE Neni 31 and OTD Neni 16)

 • Hartimiinjëplanirajonaltëmenaxhimittëmbetjeve, duke përcaktuar:
  • Sasinë e mbetjeveaktualedhesëardhmes (20 vite)
  • Masat e marrapërtëreduktuarsasinë e llojevetëndryshmetëmbetjeve
  • Trajtimetëndryshmembetjesh, tëpërdorurapërtëeleminuarllojetëndryshmetëmbetjeve
  • Nevojainfrastrukture(përtrajtimin, rekuperimin, neutralizimin)
  • Lokalizimiiinfrastrukturës, zonavekontribuese(zonangakumbetjetduhettëdërgohetnëimpiante), organizimiitransportittëmbetjeve
  • Bashkëpunimindër-rajonalpërplanifikimin e menaxhimittëmbetjeve (p.sh impiantetëduhuratrajtimitëdisponueshmepërkantonetëtjera)
  • Prioritete, objektiva, masadheafatetëpërcaktuarapërzbatimin e planitrajonaltëmenaxhimittëmbetjeve
 • DërgimiikëtijplanimenaxhiminëKonfederatë

11 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r5
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

KANTONET– Përcaktimi izonavekontribuese (perimetri)

12 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r6
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

KANTONET:

DEPOZITIMI I MBETJEVE (LPE Neni 31b dhe OTD Neni 6,7,8,9)

 • Janëpërgjegjësepërmbledhjen, transportindhetrajtimine:
  • Mbetjeve urbane (mbetjetëprodhuarangashtëpitëdhembetjetngabiznesetnësekrahasohen me mbetjetngashtëpitë)
  • Mbetjet e rrugëve
  • Mbetjengaimpiantipublikitrajtimittëujrave
  • Mbetjevekurizotiimbetjevenukmundtëidentifikohetosenukgjendet
 • Inkurajimiirikuperimittëmbetjevetëkompostueshmengaindividi (informaciondhekëshilla)
 • Sigurimiidisponueshmërisëdheshfrytëzimittëmirëekonomiktëimpiantevetëtrajtimittëmbetjeve

13 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r7
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

KANTONE:

MASA DHE KONTROLLE (LPE Neni 31 dhe OTD Neni 15)

 • Krijimiinjëinventaritësasisësëmbetjeveprodhuarnëterritorin e tyrenga:
  • Llojiimbetjeve
  • Komuna
  • Impiantiitrajtimit
  • Llojiitrajtimit (rikuperim, djegie, maganizim)
 • KyinventarikomunikohetçdovitQeverisë
 • Kontrolliiimpiantevetëtrajtimittëmbetjeve urbane

14 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r8
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

Komuna:

 • Menaxhon mbledhjen dhe transportin e mbetjeve urbane
 • Krijon një bashkëpunim ndër-komunal për mbledhjen dhe transportin e mbetjeve
 • Mundëson kontrollin e mëtejshëm të sasive dhe llojeve të mbetjeve– ia komunikon rezultatet kantonit
 • Financon kostot e trajtimit të mbetjeve urbane nëpërmjet zbatimit të tarifave që paguhen nga i zoti i mbetjeve

15 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r9
Shpërndarja e Përgjegjësive në Zvicër

Pronari i Mbetjeve:

 • Për mbetjet urbane, pronari i mbetjeve duhet të (LPE Neni 31b) :
  • Depozitojë në mënyrën e duhur mbetjet, që të jetë e përshtatshme për shërbimet rajonale të mbledhjes dhe transportit të mbetjeve
  • Sjellë mbetjet e tij në pikat e duhura të mbledhjes
 • Për mbetjet jo-urbane (mbetje nga ndërtimi, industriale, komerciale), pronari (LPE Neni 31c) :
  • është përgjegjës për eleminimimin e duhur të mbetjeve (mundësi nënkontraktimi të sektorit privat)

16 | www.csd.ch

shp rndarja e p rgjegj sive n zvic r10
Shpërndarja e përgjegjësive në Zvicër

PRONARI:

 • Mbetjetëveçanta(OMoDNeni 2):
  • Mbetjeqënukmundtëdepozitohen me mbetjet urbane
  • Duhentrajtuarveçmasdheduheneleminuarnënkontroll
  • Shpesh, porjodomosdoshmërisht, substancatoksikeosetërrezikshmepërmjedisin
 • Shembuj:
  • Solucionetëpërdorura, produktekimike, ilaçe, bateri, mbetjeqëpërmbajnëmetaletërëndaetj.
 • Pronari (shtëpiapobiznes) ështëpërgjegjëspërmbledhjen, kondicionimindhetransportine mbetjeveqëduhett’idorëzojënënjëimpianttrajtimitënjohurzyrtarisht (nevojitetautorizimiveçantë) (OMoDNeni 4)

17 | www.csd.ch

kuadri ligjor dhe politik pika t r nd sishme
Kuadri ligjor dhe politik – Pika të rëndësishme
 • Strategjia e menaxhimit të mbetjeve : 1. Kufizime 2. Rekuperim 3. Eleminim (LPE Neni 30)
 • Parashikimi i nevojave të së ardhmes (p.sh impiante të reja trajtimi)
 • Menaxhimi i mbetjeve urbane është nën përgjegjësinë e autoriteteve publike (LPE Neni 31b)
 • Eleminimi i mbetjeve jo-urbane menaxhohet nga i zoti i mbetjeve nëbashkëpunim me sektorin privat nëse është e nevojshme (LPE Neni 31c)
 • Ndalohet hedhja e mbetjeve shtëpiake në landfille, kërkohet rikuperim ose djegie.
 • Ndalohet djegia e mbetjeve, përveçse në impiante të lejuara (përveç mbetjeve natyrale, nëse incenaratori nuk krijon ndotje të tepërta) (LPE Neni 30c)

18 | www.csd.ch

ad