percaktimi i problemit te biznesit ne nivel konceptual dhe teknikat e modelimit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Percaktimi i Problemit te Biznesit ne nivel konceptual dhe Teknikat e Modelimit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Percaktimi i Problemit te Biznesit ne nivel konceptual dhe Teknikat e Modelimit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Percaktimi i Problemit te Biznesit ne nivel konceptual dhe Teknikat e Modelimit - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Percaktimi i Problemit te Biznesit ne nivel konceptual dhe Teknikat e Modelimit. Inxhinieri Software Leksion 6. Pershkrimi. Zgjidhja e problemit Misioni Vizioni Vizioni i Zgjidhjes Qellimi i Zgjidhjes. Raporti Vizioni dhe Qellimi “V&Q”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Percaktimi i Problemit te Biznesit ne nivel konceptual dhe Teknikat e Modelimit' - moswen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
percaktimi i problemit te biznesit ne nivel konceptual dhe teknikat e modelimit

Percaktimi i Problemit te Biznesit ne nivel konceptual dhe Teknikat e Modelimit

Inxhinieri Software

Leksion 6

Iralda Mitro

pershkrimi
Pershkrimi

Zgjidhja e problemit

Misioni

Vizioni

VizioniiZgjidhjes

QellimiiZgjidhjes

Iralda Mitro

raporti vizioni dhe qellimi v q
RaportiVizionidheQellimi “V&Q”

Eshtedokumentiqehartohetipari ne procesin e nxjerrjes se kerkesavetebiznesit

Eshtenje hap irendesishemqe u ofron stakeholders njepershkrim ne nivelkonceptualtezgjidhjes se propozuar

Edhepsekydokumentpershkruan ne niveltelartezgjidhjenduhetteperfshijetedhenakuantifikuese, tecilat do tesherbejne per tematurrezultatin e projektit

Iralda Mitro

misioni vizioni
Misioni & Vizioni
 • PekufizimiiMisionitndihmon ne njohjen e:
  • Kompanise
  • Produkteve, sherbimeve
  • Klientet, furnitoret, partneret
  • Industrine, tregun, etj

PekufizimiiVizionitjepidene se kudo teshkojekompania ne 5, 10 apo 15 vitet e ardhshme, pavaresishtngafaktoret e brendshemapotejashtemtekompanise.

Misionipershkruan se cfarepobenkompania

Vizionipershkruan se ku do tearrijekompania

Iralda Mitro

vizioni per zgjidhjen
Vizioni per zgjidhjen
 • “Vizioni per zgjidhjen” eshtenjezgjidhje e propozuar per nje problem biznesi e pershkruar ne menyrekoncize e ne niveltelarte
 • ElementeteVizionittezgjidhjes:
   • PropozonIdeteproduktitdhevecorite e tij
   • Mat permiresimin e proceseveperkatesetepunes
   • Targetonpermiresimin e biznesit ne niveltelarte

Iralda Mitro

vizioni dhe vizioni per zgjidhjen
VizionidheVizioni per zgjidhjen
 • Ne ndryshimnga “Vizioni”, “Vizioni per zgjidhjen” percakton se si do tejetekompania pas implementimitteprojektitdheduhette:
  • Adresojemundesite e biznesit
  • Te prezantojezgjidhjeqenukkufizohenngafaktoretendryshem
  • Te jeteishkruar ne menyrekoncize, etj.

Iralda Mitro

percaktimi i problemit vizionit dhe qellimit
PercaktimiiProblemit, VizionitdheQellimit
 • Nxirr
   • Workshope, takime, dokumentacione, etj
 • Strukturo
   • Workshope, takime, dokumentacione, etj
 • Dokumento
   • Pergjegjesia nr 1 e AB ne keteproces
 • Valido

Iralda Mitro

qellimi i zgjidhjes
QellimiiZgjidhjes
 • Qellimiizgjidhjespercaktohetmenjehere pas percaktimitteVizionitdhe:
  • Duhettepercaktojeqartesisht “kufinjte” se kush do tejetezgjidhja.
  • Duhettesqaroje stakeholder se cfareduhettepresin e cfarejongazgjidhja.
 • Qellimiiprojektitpercaktonse kusheshtedhenukeshtepunaqe do tekryejeekipiiprojektit.
 • Qellimiizgjidhjeseshtepergjegesi e AB (AnalistitteBiznesit), ndersaQellimiiprojektiteshtepergjegjesi e MP (MenaxheritteProjektit)

Iralda Mitro

avantazhet e percaktimit te qellimit dhe vizionit
Avantazhet e PercaktimitteQellimitdheVizionit
 • PercaktimiiqarteiQellimitdheVizionitteZgjidhjesndihmon ne:
  • Nxjerrjen e kerkesavetebiznesit
  • Nuklejondevijimteprojektit
  • Manaxhimin e ndryshimeve
  • Bashkonekipin e projektittepunoje per tenjejtinqellim
  • Percaktonkriteret e pranimittezgjidhjes
  • Justifikonkostotekstrateburimevefinanciaredhe humane
  • Etj

Iralda Mitro

raporti v q vizioni dhe qellimi
Raporti V&Q “VizionidheQellimi”

Struktura e Raportit

1. Business Requirements

1.1. Background

1.2. Business Opportunity

1.3. Business Objectives and Success Criteria

1.4. Customer or Market Needs

1.5. Business Risks

2. Vision of the Solution

2.1. Vision Statement

2.2. Major Features

2.3. Assumptions and Dependencies

3. Scope and Limitations

3.1. Scope of Initial Release

3.2. Scope of Subsequent Releases

3.3. Limitations and Exclusions

4. Business Context

4.1. Stakeholder Profiles

4.2. Project Priorities

4.3. Operating Environment

Iralda Mitro

validimi i vizionit qellimit te zgjidhjes
ValidimiiVizionit & QellimitteZgjidhjes

VALIDIMI

A eshteilidhurvizioniizgjidhjes me qellimin e biznesit?

A ka ndonjekonfliktne percaktimet e bera ne vizionin e zgjidhjes?

A ka ndonjekonfliktne percaktimet e bera ne Qellimin e zgjidhjes?

A janetegjitheelementet e Vizionittezgjidhjestelidhur me Qellimin e Zgjidhjes

A eshteinjejteopinionii stakeholders per vizionindheqellimin?

Iralda Mitro

dokumentat kryesore
DokumentatKryesore

Iralda Mitro

zgjidhja e problemit cfare ku pse
Zgjidhja e Problemit: Cfare, Ku, Pse?
 • Nje Problem Biznesinatregon:
  • Cfareduhetterregullohet?
 • NjeProcesbiznesinatregon:
  • Ku ndodhproblemi?
 • Per tezgjidhurnje problem efektivisht, duhette dime arsyen “PSE” aindodh?
  • Per tekuptuarshkaqet (PSE) kryhet:
  • Analiza e Proceseveduke investiguarvecanerisht:
   • Modeliirrjedhes se punes (Workflow)
   • Metrikat (Metrics)
   • Roliisistemeve
   • Diagrama Use Case

Iralda Mitro

teknikat e modelimit
Teknikat e modelimit
 • Teknikat e modelimitbejnetemundurdokumentimin e situates “SI ESHTE” dhe “SI DO JETE”.
 • AB permestyremundte:
  • Te ndertojeqartesituaten e kompanisedheprocesevetesaj
  • Nxjerr ne pahstrukturatineficenteoseqeduhenshkurtuar
  • Dokumentonndryshimet e proceseve, etj

Iralda Mitro

teknikat e modelimit1
Teknikat e modelimit
 • Organizimi
  • Modeliiorganizimittekompanise
  • Modeliinderveprimit ne Biznes
  • Modeliivendndodhjes
 • Strategji
  • Modeliiqellimit
  • ModeliiImpaktit
 • Proceset
  • Diagrama e DekompozimitFunksional
  • Modeliingjarjeve
  • Diagrama Use Case dheskenaret
  • Diagrama Flowchart
  • Modeliirrjedhes se punes
  • ModeliProcesve
  • Diagrama e aktiviteteve
 • Informacioni/ Komunikimi
  • Diagrama e rrjedhes se tedhenave
  • Modelilogjikitedhenave
  • Modeliisistemit

Iralda Mitro

modeli i qellimit
Modeliiqellimit

Iralda Mitro

modeli i impaktit
ModeliiImpaktit

Iralda Mitro

modeli i ngjarjeve
ModeliiNgjarjeve

Iralda Mitro

modeli procesve
ModeliProcesve

Iralda Mitro

modeli i sistemit
Modeliisistemit

Iralda Mitro

permbledhje
Permbledhje
 • Vizionieshtenjeaktivitetkyc ne hartimin e vizionittezgjidhjes
 • Vizioniizgjidhjespershkruancfare do tendryshojekurzgjidhjateimplementohet
 • Qellimiizgjidhjespercaktonkufinjte e zgjidhjes, tegjitheelementetqe do perfshihendhenuk do perfshihen ne zgjidhje
 • QellimiiprojektitmanaxhohetngaMP, qellimiizgjidhjesmanaxhohetnga AB
 • Per tezgjidhurnje problem efektivisht, duhette dime arsyen “PSE” aindodh
 • Teknikat e modelimitbejnetemundurgjetjen e shkaqeveteproblemittebiznesit, dokumentimin e situates “SI ESHTE” dhe “SI DO JETE”.

Iralda Mitro