slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuadri ligjor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kuadri ligjor - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Pjesmarrja publike  Si te influencojme legjislacionin  Si te influencojme projektet(perfshire ketu dhe dhenien e lejeve). Kuadri ligjor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuadri ligjor' - hua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pjesmarrja publike Si te influencojme legjislacionin Si te influencojme projektet(perfshire ketu dhe dhenien e lejeve)

Pjesmarrja publike

kuadri ligjor
Kuadri ligjor

Qe te kemi mundesi te praktikojme te drejten tone per pjesmarje publike fillimisht duhet te kemi nje njohje te plote te legjislacionit ne fuqi qe na i jep kete te drejte

Shqiperia ka ratifikuar Konventen e Aahrusit ne tetor 2002 me ligjin 8672 (FZ 35/2000);

E drejta e informacionit dhe pjesmarja publike ne vendimarrje rregullohet permes:

Kushtetutes se Shqiperise (neni 23, 43 dhe 79 on line ne http://doc-book.sourceforge.net/kushtetuta/);

kuadri ligjor1
Kuadri ligjor…..

 Ligji per mbrojtjen e mjedisit Nr. 8934 (FZ 60/2000) nenet 4,78 dhe 79 te te cilit I atriboujne organizatave mjedisore mundesine per te kontribuuar ne berjen e politikave, strategjive, planeve te zhvillimit, programeve monitoruese, vleresimeve te ndikimeve, dhenies se lejeve si dhe pjesmarrjen ne keshilla dhe komitete te ndryshme.

 Ligji per vleresimin e ndikimit ne mjedis Nr. 8990 (FZ 5/2003) dhe VKM mbi pjesmarrjen publike ne vendimarrjen mjedisore (FZ 117/2008)

kuadri ligjor2
 Ligji Nr. 8503 (FZ 22/1999) dhe Kodi i procedurave administrative (FZ 19/1999) I atribuon publikut te drejten per informacion;

 Ligji per ratifikimin e Konventes se “Espoo” dhe ligji Nr. 9700 (FZ 42/2007) mbi mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet nderkufitare I jep publikt mundesi ne vendimarrje nderkombetare

(Shih FL)

Kuadri ligjor…..
si te influenconi legjislacionin
Si te influenconi legjislacionin?

 Monitorimi i faqes se Ministrise (www.moe.gov.al) do tju mbaje te perditesuar me projekt ligjet apo projekt aktet ,

 Letra direkte drejtuar qeverise dhe komisioneve parlamentare (sidomos atij te aktiviteteve prodhuese, tregtise dhe mjedisit)

 Iniciuar nje projekt ligj/ akt ligjor si ne nivel kombetar ashtu dhe ne nivel vendor ( per me shume info ju lutem referojuni modulit te Lobbimit)

si te influenconi projektet
Si te influenconi projektet?

Nje nga mundesite me te mira per tu perfshire dhe per te influencuar vendimarjen mjedisore eshte perfshirja ne procedurat e VNM-se. Publiku eshte detyruar te ftohet nga autoritetet publike ne komentimin e NVM dhe vendimi me pas nese do te zbatohet projekti I prezantuar apo jo varet nga tre faktore kryesore

Konkluzionet e studimit

Publiku dhe

Opinioni i eksperteve

Ne varesi nga kategoria e projekteve procesi I VNM do te ke dy ose tre stade. Cdo stad perfundon me nje vendim administrative qe mund apelohet deri ne gjykate.

perzgjedhja e projekteve qe kerkojne vnm
Perzgjedhja e projekteve qe kerkojne VNM
 • Bazuar ne ligjin 8990 per VNM (Aneksi 1 dhe 2) Procesi i përzgjedhjes përcakton:
  • nëse kërkohet VNMja apo jo për një projekt-propozim / aktivitet të caktuar
  • cili është niveli i VNMsë së kërkuar
 •  Perzgjedhja tregon nese
 • Kërkohet VNM e plotë apo e zgjeruar
 • Kërkohet VNM e pjesshme
 • Nuk kërkohet VNM
 • Kujdes!!! ky hap gjithmone mbulohet nga ARM. Ajo eshte pergjegjese per marrjen e dokumentave aprovimn dhe kalimin e tyre ne ministri
slide8
VNM e detyrueshme

Kufiri përfshirës

Vlerësim rast pas rasti mbi nevojën epërgatitjes së VNMsë

Ndikim në rritje

Niveli i papërcaktuar

Kufiri përjashtues

Nuk kërkohet VNM

p rcaktimi i p rmbajtjes s raportit t vnms
Përcaktimi i përmbajtjessë Raportit të VNMsë

Çfarë është përcaktimi i përmbajtjes së raportit të VNMsë?

 Një fazë e hershme e procesit të VNMsë që

fillon kur ka përfunduar procesi i përzgjedhjes paraprake

 Përcakton çështjet dhe ndikimet kryesore që duhen marrë në konsideratë

 Përcakton përmbajtjen dhe qëllimin e raportit të VNMsë

 Eshtë hapi më i rëndësishëm i VNMsë

vendos bazën për një proces të frytshëm, kursen kohë dhe fonde dhe zvogëlon konfliktet e mundshme.

llojet e percaktimit te vnm se
Llojet e percaktimit te VNM-se

Përcaktim i përmbajtjes i mbyllur: nëçdo rast kur përmbajtja dhe qëllimi i raportit të VNMsë janë të paracaktuara me ligj dhe mund të modifikohen përmes konsultimeve të ngushta ndërmjet propozuesit të projektit dhe autoritetit përgjegjës

Përcaktimi i përmbajtjes i hapur ose publik: një proces transparent i bazuar në konsultimet publike (nese ky eshte rasti ju si aktore te shoqerise civile duhet te filloni te pergatiteni)

keshilla!! Mobilizoni mbeshtetesit tuaj

Identifikoni aktoret kryesore dhe formoni koalicione,

Organizoni fushaten tuaj (mbledhje me publikun, sondazhe)

Perdorni median

Jini gjithmone ne kontakt me autoritetin pergjegjes dhe beni propozimin tuaj per pjesmarrjen e publikut.

element t e p rcaktimit t p rmbajtjes s vnms
Elementët e përcaktimit të përmbajtjes së VNMsë

përcakton treguesit e studimit të VNMsë

përcakton dhe informon aktorët e ndryshëm

përcakton aktorët e interesuar

bie dakort për mjetet e përfshirjes së publikut dhe metodikën e analizave

përcakton çështjet dhe ndikimet kryesore që duhen studiuar

konsideron alternativat e mundshme dhe praktike

harton ‘Termat e Referencës’ për VNMnë

hapat p r procesin e p rcaktimit t p rmbajtjes s vnms
Hapat për procesin e përcaktimit të përmbajtjes së VNMsë

përgatitja e një kuadri përcaktues

zhvillon kuadrin përcaktues përmes konsultimeve jo zyrtare me autoritetet e mjedisit dhe shëndetësisë

kuadri përcaktues bëhet i disponueshëm

harton një listë të zgjeruar tëçështjeve që duhen analizuar

vlerëson çështjet kryesore për të përcaktuar ato më thelbësoret

organizon çështjet kryesore në trajtën e kategorive të ndikimeve (lista e studimeve)

përmirëson kuadrin përcaktues në bazë të komenteve

zhvillon ‘Termat e referencës’ (ToR)

Monitoron ecurinë kundrejt ToR, duke i rishikuar nëse është e nevojshme

kush duhet t p rfshihet p r p rcaktimin e p rmbajtjes s vnms
Kush duhet të përfshihet për përcaktimin e përmbajtjes së VNMsë?

propozuesi i projektit

konsulenti i VNMsë

autoriteti mbikqyrës për VNMnë

agjenci të tjera përgjegjëse

publiku i ndikuar

publiku i interesuar

rishikimi
Rishikimi

Informacioni nga ky proces

ndihmon në procese më efektive të VNMsë në të ardhmen

Përcaktimi i

Projekt-propozimit

Përzgjedhja

për VNM

Nuk duhet VNM

Kërkohet VNM

Përcaktimi

i përmbajtjes

Vlerësimi paraprak mjedisor

Analiza e ndikimeve

Zbutja

dhe menaxhimi

i ndikimeve

*Përfshirja e publikut

Riparaqitet

Raporti i VNMsë

Rishikimi

Ripërgatitet

Nuk miratohet

Vendimmarrja

Miratohet

Zbatimi dhe

monitorimi

q llimi i rishikimit t vnms
Qëllimi i Rishikimit të VNMsë

Të rishikojë cilësinë e raportit të VNMsë.

Merr në konsideratë komentet e publikut.

Përcakton nëse informacioni është i mjaftueshëm.

Përcakton nëse ka mangësi që duhen korrigjuar.

KUJDES!!!!

Procesi zgjat 30 dite nga dita e lajmerimit te tij

Ne kete faze eshte decisive qe ju te pergatisni komentet tuaja

Jepni alternativat tuaja (qe sigurisht duhet te mbeshteten ne deshirat e komunitetit)

Organizoni takime me komunitetin dhe hartoni nje strategji reagimi

Angazhoni eksperte si ne takimet me komunitetin ashtu dhe pergjate seancave degjimore,

Atraktoni sa me shume median

Eshte momenti I fundit qe keni per te ndikuar vendiammrrjen

vendimarrja
Vendimarrja

Pas procesit te riparjes ARM-ja percjell dosjen e VNM-se per ne MMPAU – drejtorine e VNM-se dhe dhenies se lejeve. Kjo drejtori e percjell kopje te dosjes ne te gjitha drejtorite e linjes per komente, vecanerisht mbi planet e monitorimit dhe rehabilitimit.

Ne fund dosja paraqitet per aprovim tek komisioni I cili perbehet nga 5 persona (Ministri, drejtori i drejtorise se VNM-se dhe dhenies se lejeve, dhe tre eksperte)

Vendimi publikohet ne faqen e ministrise/buletinet informative.

Vendimi perfundimtar sigurisht mund te apelohet ne gjykate ( per me shume referojuni modulit te burimeve ligjore)