slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indledning PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Indledning - PowerPoint PPT Presentation

veta
164 Views
Download Presentation

Indledning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zoneringsprojekt – lerjorder. Hvordan kan vi bruge projektets resultater i praksis til beskyttelse af jord og grundvand? Bo Vangsø Iversen (DJF), Erik Nygaard (GEUS), Peter van der Keur (GEUS), Mogen H. Greve (DJF), Mette Balslev Greve (DJF)

 2. Indledning • Baggrund • Manglende vidensgrundlag til kortlægning af følsomheden overfor udvaskning af pesticid • KUPA (Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer) • KUPA-sand (2000-2004) • KUPA-ler (2005-2008)

 3. Indledning • KUPA-sand • Er det muligt at etablere et vidensgrundlag vedrørende risikoen for udvaskning af pesticider på sandede jorde? • Mulighed for at zonere på dette grundlag?

 4. Indledning • Resultater KUPA-sand • Særligt følsomme arealer • Mere følsomme end den mest følsomme mark i VAP

 5. Indledning • Resultater KUPA-sand • Proximale hedesletter mest følsomme Ler > 10%

 6. Metode • KUPA-ler • Vil det metodisk ville være muligt at etablere et analogt vidensgrundlag for lerjorde? • Forskel mellem sand- og lerjorde:

 7. Metode • Sandjorde • Pesticid ud af rodzonen går videre til grundvandet • Lerjorde • Stor del af pesticid vil gå til dræn • Resten til grundvand

 8. Metode • Krav til koncept • Kunne beskrive forholdene • I rodzonen • Fra rodzonen ned til grundvandsmagasinet

 9. Metode • Ikke praktisk muligt at få et arealdækkende datagrundlag af forholdene i dybden • Fokus på udvaskningsprocesser i rodzonen

 10. Metode • Udvaskning fra rodzonen • Bioaktive zone • Væsentlige nedbrydning af pesticider • Estimere hydrauliske parametre • Modelsimulere udvaskningen (MACRO) • Parløb med EU-forskningsprojekt (FOOTPRINT)

 11. Metode Pesticide application data • FOOTPRINT • Dominerende kilder og strømningsveje • Estimering af pesticidkoncentration i grundvand • FOOTPRINT Soil Types (FST) • Beskriver vandet strømningsveje samt potentiale for pesticidnedbrydning Koc, DT50, dose, date Model parameters MACRO & PRZM

 12. Metode • FOOTPRINT Soil Types • Standardiserede MACRO-simuleringer • Tekstur • Randbetingelser (e.g. vandspejl) • Afgrødetype • Stof • Hydrauliske parametre • Nedbør (25-års tidsserie) • etc.

 13. Resultater • Udpegning af FST i Danmark • Datagrundlag: • Jordartskort • Nyt jordbundskort (250 m/500 m) • Lavbundstema Jorde i DK >10% ler i øverste meter

 14. Resultater • Udpegning af FST i Danmark • 71 forskellige FST • 3 udgør overvejende del af lerbundsarealerne

 15. Resultater • FOOTPRINT-konceptet er en mulig fremgangsmåde for zonering i Denmark • men konceptet udnytter ikke godt nok detaljeringsgraden i danske data • Mulig underinddeling af FST • I forhold til hydrauliske egenskaber

 16. Resultater • Udvikling af pedotransferfunktioner til bestemmelse af jordens hydrauliske egenskaber • Prædiktorer • 4 teksturklasser • Organisk stof • Volumenvægt • Dybde’

 17. Resultater • Nærmættet hydraulisk ledningsevne for FST 64 • Maksimale hydrauliske ledningsevne i jordmatricen • Lav nærmættet hydrauliske ledningsevne = stor risiko for makroporestrømning

 18. Resultater • Undersøge muligheden for zonering indenfor de enkelte FST • Udvaskning til 2 m dybde • Supplerende simuleringer med 5 forskellige modelstoffer (nedbrydningstid og bindingskapacitet) • 2 afgrøder (vårbyg og vinterrug) • 25-årig klimaserie

 19. Resultater • Undersøge muligheden for zonering indenfor de enkelte FST • Eksempel: FST 64 • Størst udvaskning blandt de dominerende lerjordsområder • Variation af nærmættet hydraulisk ledningsevne • Median og 1-%-kvartilen • Relativ skala sandede lerede

 20. Resultater • Zoneringsmulighed? • Sammenligning med VAP • Silstrup og Fårdrup • Udvaskning fra 2 m’s dybde Silstrup området Lavere Kh Fårdrup området Højere Kh

 21. Resultater log(Ksat) [m/s] • Hydrauliske parametre i dybden • Bund af rodzone til redoxgrænsen • Slug test-målinger (Ksat) • Udvikling af pedotransferfunktion • Input parametre: • ler+silt, finsand og mellemsand • Repræsentativt datasæt mangler prædikteret målt

 22. Konklusion • Zonering af Danmark muligt vha. europæisk koncept • Baseret på nyt jordbundskort • Yderligere underinddeling nødvendigt • Udvaskning ud af rodzonen • Inddrage variationen indenfor FST-områderne (herunder hydrauliske parametre) • Udvaskning fra rodzonen til grundvandet • Mulighed for karakterisering af hydrauliske parametre til redoxgrænsen

 23. Perspektivering • Sammenligning med moniteringsdata • Undgå data fra punktkildeforurening • Er simulering til 2 m’s dybde tilstrækkelig? • Inddrage data i dybden?