indledning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indledning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indledning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Indledning - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Indledning. Valsgård IF 83 vil med udgivelsen af denne Håndbog VIF 83, søge at give trænere og ledere et værktøj, til anvendelse i det daglige arbejde i klubben.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Indledning' - jelani-freeman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indledning
Indledning

Valsgård IF 83 vil med udgivelsen af denne Håndbog VIF 83, søge at give trænere og ledere et værktøj, til anvendelse i det daglige arbejde i klubben.

Det er Valsgård IF 83 intention, at Håndbog VIF 83 kan give svar på en række spørgsmål som man møder til daglig. Håndbog VIF 83 sikrer også, at den enkelte træner/leder ved hvor, og hvordan man indhenter den nødvendige viden.

Håndbog VIF 83 er en fortløbende proces, således forventes det at den hele tiden justeres og udvikles. Ansvaret for denne løbende udvikling, er ikke bestyrelsens alene – men i lige så høj grad de enkelte udvalg, de enkelte trænere og ledere, og de enkelte spillere, aktive og passive medlemmer.

Bestyrelsen i Valsgård IF 83

Sommeren 2009

sportslige udvalg
Sportslige udvalg

Det er formandens ansvar at udvalget etableres i henhold til klubbens vedtægter.

Udvalget har ansvaret for den daglige drift af afdelingen. Økonomiske dispositioner foretages i henhold til budget. Budget godkendes af hovedbestyrelsen. Overskridelse af godkendt budget, kan kun ske ved indhentelse af accept fra hovedbestyrelsen.

Udvalget har tillige ansvaret for den daglige kontakt til de tilknyttede trænere, og modtager og videregiver information til og fra bestyrelsen, dette foregår primært på bestyrelsesmøder.

Udvalget er tillige loyal overfor de beslutninger der træffes af hovedbestyrelsen, og tilsigter i kontakten med afdelingens trænere, at disse efterlever og overholder såvel klubbens etiske spilleregler, samt den af udvalget udarbejde sociale og sportslige målsætning.

Udvalget er forpligtet til at sikre at klubbens sponsor forpligtelser overholdes.

Det står udvalget frit for, at etablere underudvalg – det kunne f.eks. være ungdomsudvalg, forældreudvalg, seniorudvalg.

Hvis idrætsafdelingens hold får bøde ved eventuelt rødt kort, skal pågældende holds bødekasse betale denne.Ved slagsmål med modstander eller konfrontation med dommer, skønner udvalget længden af karantænen, i hver enkelt sag.

sponsor udvalg
Sponsor udvalg

Det er Bestyrelsens ansvar at udvalget etableres i henhold til klubbens vedtægter.

Udvalget har ansvaret for al kontakt til klubbens sponsorer. Udvalget kan ikke træffe økonomiske dispositioner, og har således ikke bestemmelse over anvendelsen af evt. overskud udvalget præsterer.

Udvalget arbejder for Valsgård IF 83, og skal være loyal overfor alle klubbens sportslige udvalg.

Det er udvalgets ansvar, at indgåede aftaler og forpligtigelser forbundet hermed leveres af klubben. Ligeledes er det udvalgets ansvar at såvel leverandør som aftager aftaler integreres i foreningen, og bakkes op af klubbens aktive og passive medlemmer.

Overskud fra udvalgets arbejde, kan søges af de sportslige udvalg, via bestyrelsen i Valsgård IF 83.

En forudsætning for at der kan søges tilskud, er at den ansøgende afdeling deltager eller har deltaget aktivt i udvalgets arbejde eller events/projekter.

tr nere
Trænere

Det er trænernes ansvar at leve op til, og formidle klubbens etiske regelsæt. Herunder at aflevere pædofiliattest, såfremt der trænes ungdomsspillere.

Det er trænerens ansvar aktivt at deltage i møder indkaldt af såvel hovedbestyrelse som udvalg, samt videregivere information til samme.

Det er trænerens ansvar at medvirke aktivt til udarbejdelse af afdelingens samlede målsætning, udarbejdelse af handlingsplan og målsætning for eget hold, udvikling af trænermanual, formidling af sponsoremner, udarbejde medlemsliste.

At implementere og formidle klubbens budskaber til de aktive, herunder indgåede sponsoraftaler.

Træneren har tillige ansvaret for anvendelse af udleverede nøgler og adgangskort, samt anvendelse, og opbevaring af disse.

Trænerne må under ingen omstændigheder foretage økonomiske dispositioner for klubben. Eventuelle anskaffelser sker i dialog med udvalget.

Trænerne må under ingen omstændigheder kontakte eksisterende eller potentielle sponsorer.

Kontaktes trænere af forældre/sponsorer videregives disse til sponsorudvalget.

Aktiviteter i forbindelse med afslutning, træningsophold, udflugter med mere, kan arrangeres individuelt men skal meddeles til udvalg/hovedbestyrelse i god tid. Indhold og form, herunder finansiering skal godkendes af ovenstående.

Særlig brug af klublokale aftales med bestyrelsen.

Endvidere forventes det at trænerne…se side 5

tr nere1
Trænere

Altid møder velforberedte op til træning og kamp.

At de møder i god tid før træning og kamp

Benytter de anviste omklædningsrum og baner

Klargør rekvisitter til såvel træning som kamp

Rydde op efter sig, herunder indsamling af bolde, skjolde, rekvisitter, placering af mål med mere. Samt videremelde fejl, mangler hærværk.

At kamp og træningstøj med evt. sponsorlogo anvendes til såvel kamp som træning.

At kamp og træningstøj med sponsorlogo er i forsvarlig stand, og selvfølgelig startende med eget udstyr.

At udtage og offentliggøre hold – herunder seddel til forældre.

At være kontaktled til forældre.

At bruge den nødvendige tid på socialt samvær med spillere, samt deltagelse i klubbens øvrige arrangementer.

At der ikke anvendes spillere, for hvem der er udstedt spilleforbud, grundet kontingentrestance

At forsøge at udvikle sig som træner, herunder dygtiggørelse i form at deltagelse i trænerkurser og seminarer.

At regler der er tiltrådt af Valsgaard IF 83 respekteres, herunder brug af klublokale, færdsel i hallen og anvendelse af hallens faciliteter.

At være opmærksom på den enkelte aktives ve og vel, herunder indikation af enhver form for misbrug, spiseforstyrrelser og lignende.

At værne om spillertruppen, således at tendenser til mobning, racediskrimination, eller anden uetisk adfærd ikke accepteres.

At trænerens og tilknyttede personer, herunder forældre og de aktives, adfærd i forbindelse med kamp og træning afspejler fair play principper

At sikre en klar fordeling af opgaver mellem holdleder og træner. Dette fritager IKKE træneren for det overordnede ansvar.

hjemmeside
Hjemmeside

Valsgård If 83 har alle rettigheder over www.vif83.dk. Der må ikke viderebringes eller refereres/linkes til hjemmesiden uden forudgående aftale med klubbens bestyrelse.

Adgang til at kunne skrive og redigerer hjemmesiden er mulig via personlig kode, der kan fås ved kontakt til formanden.

injurielovgivningen gælder for alle der skriver på hjemmesiden og evt. retsligt efterspil vil være mellem skribent og den forurettede person.

God tone bør overholdes både ved tekster og fotos.

Billeder af nøgne kroppe, fulde mennesker og afstødende motiver/handlinger er strengt forbudt.

Foto og tekst der strider mod sponsoraftaler og klubbens andre forpligtelser er ikke tilladt.

Valsgård If 83 har besluttet at den primære informationskilde i klubben er hjemmesiden og trykte informationer bør begrænses mest muligt.

kriseplan
kriseplan

Ved enhver personskade er nærmeste træner/holdleder 1. ansvarlig, hvis hverve/forældre er tilstede er han/hun 1.ansvarlig.

Herefter er det udvalgsformand samt formand for foreningen.

1. ansvarlig leder skal kunne 1. hjælp. Dette vil klubben løbende

sikre via kurser for alle ledere og trænere minimum 1 gang om året.

Ved alvorlig personskade, ulykke, dødsfald

skal der ringes 112.

Foreningens formand kontaktes snarest muligt.

Presse kontakt skal henvises til formanden.

Samlingspunktet er cafeen foran VIF 83 klub rum i Valsgård Hallen

Pressen har ingen adgang til samlingspunktet.

Der findes 1. hjælps udstyr placeret på samlingspunktet.

Der findes spillerlister på alle hold på samlingspunktet.

Bom nøgle til ambulancevejen til lys banen er placeret på samlingspunktet.

lister
lister

Udvalg & Bestyrelse

På hjemmesiden - navn, adresse, telefon, mobil, e-mail amt funktion i klubben.

Trænere.

På hjemmesiden - navn, adresse, telefon, mobil, e-mail samt funktion i klubben.

Træner fører for eget hold - navn, adresse, telefon, mobil, nærmeste pårørende samt mail på alle spillere.

Valgfrit - træningsflid & målscorer i kampe samt fidus stemmer.

Resultater – indrapportering.

Træner er ansvarlig for indrapportering af resultater til rette ind standser.

Klubbens hovedsponsorer.

På hjemmesiden – reklame i forhold til sponsorkontrakt og mulighed for kontakt til klubbens medlemmer via skriv/foto på hjemmesiden.

På stadion – reklame i forhold til sponsorkontrakt (bande reklame og hovedsponsor skilt)

Reklame via Medlems- Passive medlem breve.

Intersport kort – alle medlemmer kan støtte klubben via deres Intersport kort. Mere info findes på hjemmesiden.

Ordensregler.

Findes i Håndbog VIF 83

Kriseplan.

Træners hold liste er værktøjet til spiller/forældre kontakt.

Oversigt over 1. hjælps udstyr, bom nøgle til adgangsvej for Falck, Presse henvendelser, Prof..krisehjælp m.m hænger i Valgård Hallen.

lister1
lister

Klub manual.

Positiv folder til nye eller mulige medlemmer.

Folder skal indeholde:

Klub profil - Hvem er vi og hvad har vi af idrætstilbud.

kontakt info – Hvor henvender man sig amt info om hjemmesiden

Opførsel - Hvad må man i VIF 83.