koncepcja funkcjonowania i rozwoju n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU. ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W KOŚCIERZYNIE 2011 -2016. UZASADNIENIE. „NOWOCZESNA EDUKACJA ŹRÓDŁEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU” Wszechstronny rozwój ucznia na miarę XXI wieku najważniejszym celem szkoły

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU' - verna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koncepcja funkcjonowania i rozwoju

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3

W KOŚCIERZYNIE

2011 -2016

uzasadnienie
UZASADNIENIE

„NOWOCZESNA EDUKACJA ŹRÓDŁEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU”

Wszechstronny rozwój ucznia na miarę XXI wieku najważniejszym celem szkoły

ROLA DYREKTORA TO PRACA NA RZECZ SUKCESU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ORAZ WSPIERANIE JEJ

W ROZWOJU

slide4

Korzystanie z funduszy europejskich;

 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 • Troska o najwyższą jakość pracy szkoły;
 • Korelacja z Strategia Rozwoju Miasta:
 • Realizacja nowych priorytetów MEN – „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”
slide5

2001 Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych

- studia podyplomowe z zarządzania oświatą;

 • 1997 Politechnika Gdańska – studia podyplomowe z podstaw

informatyki;

 • 1995 Politechnika Gdańska – studia wyższe magisterskie w zakresie

technologii nieorganicznej, tytuł magistra inżyniera;.

 • 1989 Instytut Kształcenia Nauczycieli - Studium Pedagogiczne dla

nauczycieli z wyższym wykształceniem;

 • 1993 Politechnika Gdańska – studia wyższe zawodowe w zakresie

chemii, tytuł inżyniera chemika.

slide6

22 – letni staż pracy w zawodzie nauczyciela

 • 2006 do chwili obecnej

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie – dyrektor szkoły,

 • 1988 - 2006

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie – nauczycielka chemii i informatyki,

 • 2000 – 2006

Prowadzenie kursów i szkoleń informatycznych dla nauczycieli, dyrektorów szkół i kadr Urzędów Pracy na zlecenie CEN, DC – Edukacja, OFEK,

Wykłady:

 • z chemii dla studentów PG,
 • w Policealnej Szkole Informatyki,
 • szkolenie studentów w ramach praktyk studenckich na zlecenie Uniwersytetu Gdańskiego i Toruńskiego,
slide7

Przyznane odznaczenia

    • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę;
    • Medal Komisji Edukacji Narodowej;
    • Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa.
 • Przyznane wyróżnienia
    • Nagrody Burmistrza: 2003 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009r. 2010r.
    • Nagrody Dyrektora Szkoły: 1993r. 1998 r. 2001 r. 2004 r.
doskonalenie procesu nauczania i wychowania
Doskonalenie procesu nauczania i wychowania
 • Wdrażanie nowoczesnego systemu dydaktycznego;
 • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych;
 • Podniesienie skuteczności w zapobieganiu patologiom i demoralizacji;
 • Działania motywujące grono pedagogiczne
 • Kreatywna i dobrze wykształcona kadra;

,, Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel”.

kultywowanie tradycji regionu
Kultywowanie tradycji regionu
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Młoda Kościerzyna”
 • Język kaszubski
 • Promocja miasta, regionu i szkoły na spotkaniach międzynarodowych
udzia w projektach edukacyjnych
Udział w projektach edukacyjnych
 • Kontynuacja projektów wieloletnich dla uczniów zdolnych;
 • Pokonywanie barier w karierze szkolnej ucznia średniego i słabego;
 • Udział w projektach z Urzędu Miasta „Kościerzyna – centrum przyjaźni i aktywności obywatelskiej”;
 • Wymiana międzynarodowa;
 • Współpraca z innymi szkołami i uczelniami wyższymi w regionie, w Polsce, w Europie , w celu wymiany doświadczeń i promocji szkoły .
integracja ze rodowiskiem lokalnym1
Integracja ze środowiskiem lokalnym
 • Utworzenie „Szkoły dla rodziców”;
 • Szkoła otwarta na środowisko.
wsp praca z instytucjami wspieraj cymi szko
Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę
plany i zamierzenia na przysz o
Plany i zamierzenia na przyszłość
 • Każdy absolwent szkoły będzie posiadał kartę pływacką;
 • Wykreowanie modelu „Wykształconego Kościerzaka”- we wspólnym projekcie realizowanym prze z szkołę, Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Młodzieżową Radę Miasta, który zdobywając odpowiednie wykształcenie będzie:
 • budował nowoczesny wizerunek miasta i powiatu,
 • promował bogactwo regionu w Europie i na świecie,
 • rozwijał rynek pracy,
 • tworzył miejsca pracy dla kościerskich absolwentów szkół i uczelni wyższych.
dzia ania dla bezpiecze stwa
Działania dla bezpieczeństwa
 • Współpraca z Urzędu Miasta w projektach dotyczących bezpieczeństwa w szkole,
 • Udział w projekcie „Sztuka i sport zamiast …. – przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży”,
 • Rozbudowa monitoringu,
slide19

realizacja projektu e – szkoła,

 • wymiana starych rur sieci grzewczej w szkole,
 • zainstalowanie zdalnego systemu monitoringu instalacji centralnego ogrzewania,
 • remont pozostałych sal lekcyjnych wraz z wymiana instalacji elektrycznej,
 • położenie posadzek z tarketuw pomieszczeniach szkolnych,
 • remont schodów przy wejściach do szkoły,
 • zakup nowych mebli do sal lekcyjnych,
 • utworzenie nowych miejsc parkingowych,
 • zakup dokumentacji projektowej do budowy nowej sali gimnastycznej.
podsumowanie
PODSUMOWANIE

Efektem wdrożenia w życie przedstawionej koncepcji będzie:

 • dobra atmosfera pracy, która pozwoli realizować cele i zadania Zespołu,
 • absolwent - przedsiębiorczy człowiek, aktywnie uczestniczący w życiu społecznym i dobrze funkcjonujący w gospodarce,
 • światły, młody obywatel szanujący dorobek kulturalny regionu, przygotowany do podejmowania różnych ról w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.
osi gni cia
OSIĄGNIĘCIA
 • STYPENDIA BURMISTRZA
 • LAUREACI KONKURSÓW NA

SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM, WOJWÓDZKIM I POWIATOWYM W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORAZ SPORCIE

osi gni cia1
Osiągnięcia
 • Sport: 18 laureatów w powiecie, eliminacje wojewódzkie – 4 finalistów i 6 laureatów, finały wojewódzkie – 5 laureatów, 6 finalistów, zawody ponadwojewódzkie – finalista i laureat. laureatów
 • Wojewódzkie konkursy przedmiotowe (kuratoryjne): finaliści z ekologii, geografii, matematyki, j. niemieckiego, laureatka z ekologii. Matematyczne - inne – 5
 • Konkursy plastyczne: ogólnopolskie – 15 laureatów, wojewódzkie 18 laureatów. Fotograficzne – 5 laureatów.
 • Mandaty posłów na Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży.
projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne

ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE (dla uczniów zdolnych)

http://www.zsp3koscierzyna.szkolnastrona.pl/

slide27

ODKRYWAC NIEZNANE, TWORZYĆ NOWE

- program rozwijania zainteresowań fizyką

slide28
Pomorskie – dobry kurs na edukacje. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole podstawowej i gimnazjum

● przedszkole – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

● klasy I–III szkoły podstawowej – obserwacja i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

● gimnazjum– doradztwo edukacyjno-zawodowe;

wymiana mi dzynarodowa
Wymiana międzynarodowa
 • NIEMCY
 • FRANCJA, HISZPANIA, WŁOCHY
 • ETNODIALOG
sport
SPORT
 • EDUKACJA
 • ZAWODY
 • PŁYWANIE

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

ko a zainteresowa 22
KOŁA ZAINTERESOWAŃ- 22
 • Przedmiotowe: j. polskiego, geograficzne, informatyczne, matematyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne.
 • Sport – SKS
 • Artystyczne: plastyczne, teatralne, wokalno – muzyczne, fotograficzne, „Młoda Kościerzyna”, fotograficzne.
 • Inne: pieszych wędrówek, kulinarne, biblijno - różańcowe
inwestycje zrealizowane
Inwestycje zrealizowane
 • 2 pracownie komputerowe + 2 tablice interaktywne, projektory i laptopy
konferencje dla nauczycieli miasta i powiatu w zsp nr 3
Konferencje dla nauczycieli miasta i powiatu w ZSP nr 3
 • Z wydawnictwem WSiP dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematycznych
 • „Warsztaty kulinarne” – w ramach programu
 • „Trzymaj formę”
 • „Funkcjonowanie dziecka z cukrzycą w szkole i przedszkolu”
 • „Dwugłos o Janie Karnowskim” – z okazji roku

Jana Karnowskiego

 • Konferencje metodyczne z języka kaszubskiego
uroczysto ci i imprezy o zasi gu powiatowym i wojew dzkim
Uroczystości i imprezy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Sejmik ekologiczny
 • 25 – lecie WOPR
 • 100 –lecie Harcerstwa
 • 50 – lecie Szkoły Podstawowej nr 3
ad