Koncepcja funkcjonowania i zarz dzania szko podstawow nr 2 w obzie
Download
1 / 23

Koncepcja funkcjonowania i zarz?dzania Szko?? Podstawow? Nr 2 w ?obzie - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie. 19.09.1947r. – Otwarcie szkoły przy ul . Słowackiego15

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koncepcja funkcjonowania i zarz?dzania Szko?? Podstawow? Nr 2 w ?obzie' - binah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Koncepcja funkcjonowania i zarz dzania szko podstawow nr 2 w obzie

Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Janusz Korczak


Koncepcja funkcjonowania i zarz dzania szko podstawow nr 2 w obzie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

 • 19.09.1947r. – Otwarcie szkoły przy ul . Słowackiego15

 • 1967r. – Rozpoczęcie nauki w nowym budynku przy ul. Spokojnej 4

 • 1972r. – Szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika i sztandar

 • 1988r. – rozpoczęcie rozbudowy szkoły

 • 1999r. – oddanie do użytku nowej części

 • 2009r. – oddanie do użytku boiska „Orlik 2012


Dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA.

Realizacja zadań mających wpływ na jakość nauczania:

 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych mających na celu wyrównywanie szans wszystkich uczniów;

 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych (koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, koła artystyczne)

 • opracowanie i zastosowanie wewnątrzszkolnego systemu badań umiejętności uczniów (diagnoza wstępna w kl. I, diagnoza po kl. III, diagnoza umiejętności mat. – przyr. w kl. IV, V, VI, badanie umiejętności polonistycznych w kl. IV, V, VI; przystąpienie do próbnych egzaminów zewnętrznych)

 • dokonywanie wieloaspektowej analizy przeprowadzonych badań,

 • stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod nauczania,


Dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania1
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA

 • prowadzenie nauczania metodą projektu edukacyjnego,

 • odpowiednia motywacja ucznia,

 • szersze postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu nauczania i uczenia się,

 • dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy,

 • indywidualizację procesu nauczania,

 • stwarzanie warunków do tworzenia i wprowadzania innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich,

 • rozwój materialnej bazy dydaktycznej szkoły,

 • udział uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez KO, XIII LO w Szczecinie, Oxford, inne,

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.


Dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania2
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA

W związku ze zróżnicowanym poziomem intelektualnym dzieci podejmujących naukę należy różnicować kształcenie na różnych poziomach w jednej klasie dla:

 • uczniów zdolnych poprzez:

  • indywidualną pracę z uczniem,

  • pracę w kołach zainteresowań (przedmiotowe, sportowe, teatralne, szachowe),

  • udział w konkursach, zawodach, przeglądach,

  • pozytywne wzmacnianie,

  • motywowanie do wzmożonego wysiłku,

  • promowanie talentów;

 • uczniów średnio zdolnych poprzez:

  • stosowanie pozytywnych bodźców mobilizujących do zdobywania wiedzy,

  • okresowe uczestnictwo w zespołach wyrównawczych,

  • stosowanie ocen na miarę możliwości;

 • uczniów z zaburzeniami rozwojowymi poprzez:

  • organizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

  • organizowanie zajęć kompensacyjno – korekcyjnych,

  • stosowanie odpowiednich metod pracy zmierzających do korygowania deficytów,

  • zapewnienie opieki pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej,

  • zapewnienie opieki logopedycznej


Dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania3
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA

Metoda projektów (swoiste antidotum przeciwko wadom metod tradycyjnych) :

 • Pełni wielorakie funkcje:

  motywacyjną, poznawczą, kształcącą, wychowawczą, samokształceniową

 • Integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną

 • Posiada charakter interdyscyplinarny

 • Rozwija u uczniów:

  - umiejętność współpracy w grupie

  - samorządność

  - myślenie twórcze

  - umiejętność wdrażania zdobytej wiedzy do praktycznego działania,

  - umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

  - umiejętność planowania działań oraz prezentacji wytworów


Dydaktyka podnoszenie jako ci nauczania4
DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA

 • Metodę projektu stosują nauczyciele na poszczególnych lekcjach jednak bardziej widoczne, łączące wszystkich nauczycieli i uczniów są projekty szkolne.

 • W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka szkolnych projektów edukacyjnych:

 • Tradycje wigilijne.

 • Tradycje świąt wielkanocnych w moim regionie.

 • Moja miejscowość – dawniej i dzisiaj.

 • Śladami Mikołaja Kopernika.

 • Taniec, jako forma relaksu.

 • Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji tematu: Kultura państw Unii EuropejskiejProjekty unijne
PROJEKTY UNIJNE

„Uśmiech w oczach dziecka.”MEN

Cel projektu: Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniamirozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Obejmuje szereg zadań na lata 2009 – 2012:

 • Uruchomienie oddziału dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym

 • Organizację zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

 • Organizację zajęć terapeutycznych. W trakcie ich realizacji zaplanowane jest zastosowanie elementów nowoczesnych metod i technik terapeutycznych2.np.:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metoda Marii Montessori, Metoda Kepharta (metoda skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwoju percepcyjno-motorycznego, opóźnieniami w rozwoju psychofizycznym), Metoda Wzory i Obrazki wg M. Frostig (rozwija percepcję wzrokową), Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona (metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka), metody arteterapii: biblioterapia, muzykoterapia, teatroterapia, choreoterapia, mandale, ergoterapia, gimnastyka korekcyjna

 • Pozaszkolne formy terapii takie jak: turnusy rehabilitacyjne, wycieczki terapeutyczno – wychowawcze, wyjazdy na basen -kinezyterapia, ergoterapia, hydroterapia

 • Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu stosowania innowacyjnych metod pracy z uczniem niepełnosprawnym.


Projekty unijne1
PROJEKTY UNIJNE

„Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia” - to najnowszy program pomocy szkołom podstawowym przygotowany przez MEN. Dotyczy wyposażenia szkoły w:

 • sprzęt rekreacyjny do ogródków szkolnych;

 • pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole.

  Jego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunkównauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych.


Wychowanie i opieka
WYCHOWANIE I OPIEKA

Działania zapewniające realizację zadań wychowawczych:

 • opieka psychologiczna,

 • spotkania rodziców ze specjalistami: z Poradni PP, z Policji, psychologiem, terapeutą,

 • pedagogizacja rodziców,

 • organizacja spotkań z rodzicami i dziećmi równocześnie,

 • włączanie rodziców w życie klasy i szkoły,

 • udział uczniów w przedstawieniach profilaktycznych,

 • przystąpienie do akcji „Szkoła bez przemocy”, „Dzień bez przemocy”

 • szerokie konsultacje (we wszystkich klasach) projektu programu wychowawczego;

 • zaproponowanie dzieciom jak najszerszego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych

 • porady udzielane przez wychowawców i pedagoga szkolnego,

 • zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami prowadzone przez terapeutę


Wychowanie i opieka1
WYCHOWANIE I OPIEKA

Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole poprzez akcje: „Zielone jabłuszko”, „Dzień jogurtu”, „Surówka - skarbnica witamin”, „Nikotyna szkodzi zdrowiu”, „Trzymaj formę”, „Walka z astmą”..

Dbałość o zdrowy styl życia oznacza także:

 • zapewnienie odpowiednich warunków pracy (wyposażenie szkoły, rekreacja, posiłki, bezpieczeństwo)

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,

 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania prawidłowych wyborów w zakresie dbałości o zdrowie.


Wychowanie i opieka2
WYCHOWANIE I OPIEKA

Samorząd Uczniowski

 • ma wpływ na życie szkoły, współdecyduje o sprawach jej dotyczących

 • opracowuje plan imprez szkolnych: pasowanie na ucznia, DEN, Copernicus, apele rocznicowe, wieczornice, dyskoteki

 • przydziela zadania do realizacji dla poszczególnych klas

 • reprezentuje szkołę w czasie gminnych uroczystości patriotycznych

 • inicjuje akcje promujące zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia - Zielone jabłuszko”, „Dzień jogurtu”, „Surówka - skarbnica witamin”, „Nikotyna szkodzi zdrowiu”, „Trzymaj formę”, „Walka z astmą” .Wychowanie i opieka3
WYCHOWANIE I OPIEKA

Zadania świetlicy

 • Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.

 • Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych szkoły.

 • Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.


Wsp praca szko y z rodzicami uczni w
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI UCZNIÓW

Działalność Rady Rodziców

Wspomaganie rodziców w ich funkcji wychowawczej poprzez:

 • stworzenie płaszczyzny współpracy polegającej na dialogu i budowaniu wzajemnego zaufania w relacji uczeń – rodzic –nauczyciel (wychowawca);

 • wspólne z rodzicami tworzenie szkolnego programu wychowawczego – załącznika do statutu szkoły;

 • wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych (np. zajęcia warsztatowe),

 • organizowanie wspólnych dla wszystkich chętnych rodziców spotkań tematycznych;

 • pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo:

 • pomoc materialna dla dzieci, np. bezpłatne obiady w szkole, zaopatrzenie w odzież sezonową i przybory szkolne

 • Dyżury nauczycieli w określony dzień miesiąca


Kadra pedagogiczna
Kadra Pedagogiczna

 • Zatrudnionych 30 nauczycieli na pełnym etacie i 3 w niepełnym wymiarze godzin

 • 80% nauczycieli posiada kwalifikacje do uczenia dwóch lub trzech przedmiotów.

 • Wszyscy uczą zgodnie ze swoimi kwalifikacjami

  Uzyskane stopnie awansu:

  19 - nauczycieli nauczycieli dyplomowanych,

  8 - nauczycieli mianowanych,

  2 - nauczycieli kontraktowych,

  1 - nauczyciel stażysta


Kadra pedagogiczna1
Kadra Pedagogiczna

Perspektywa zatrudnienia:

 • Psychologa,

 • Logopedy,

 • Terapeuty (SP)

 • Nauczyciela informatyki i techniki (SP)

 • Nauczyciela matematyki


Kadra pedagogiczna2
Kadra Pedagogiczna

W zakresie kierowania kadrą pedagogiczną przewiduję:

 • Analizowanie efektywności stosowanych przez nauczycieli form i metod pracy.

 • Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami,

 • Wspieranie nauczycieli dążących do powiększania swych kwalifikacji,

 • Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli,

 • Motywowanie do zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego,

 • Umiejętne motywowanie kadry pedagogicznej,

 • Doskonalenie systemu przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych,

 • Skuteczniejsze egzekwowanie dyscypliny pracy nauczycieli,

 • Rozwijanie form integrowania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 • Włączanie przedstawicieli rady pedagogicznej do pracy w organach szkoły,w komisjach, zespołach przedmiotowych, zespole wychowawczym,

 • Pomoc w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

 • Finansowe wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych nauczycieli,

 • Organizowanie konferencji szkoleniowych rady pedagogicznej,

 • Zachęcanie nauczycieli do przygotowywania imprez szkolnychi środowiskowych.


Rozw j bazy materialnej
ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ

Planowane remonty:

 • docieplenie i elewacja ścian zewnętrznych oraz zmiana poszyciadachowego.

 • wymiana podłóg na korytarzach,

 • remont szatni,

 • wykonanie drugiej części pryszniców przy sali gimnastycznej,

 • remont sanitariatów w części piwnicznej,

 • wymiana instalacji grzewczej,

 • wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych,

 • ogrodzenie terenu szkoły,

 • uruchomienie skutecznego monitoringu szkoły,

 • wykonanie chodnika do podjazdu dla niepełnosprawnych,

 • wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych na wewnętrznych schodach w szkole.


Rozw j bazy materialnej1
ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ

W ramach wyposażania szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne planuję:

zakup:

 • komputerów do nauki elementów informatyki w klasach I - III,

 • tablicy multimedialnej,

 • doposażenie sal komputerowych w taką ilość stanowisk, żeby w czasie lekcjikażdyuczeń miał dostęp do komputera,

 • dydaktycznych programów multimedialnych,

 • pomocy dydaktycznych

  wyposażenie:

 • sal uczniowskich w indywidualne szafki uczniowskie na pomoce dydaktyczne (obecnie jest jedna taka sala),

 • placu zabaw,

 • sali na zajęcia warsztatowe,

 • szatni w indywidualne szafki dla uczniów

 • sal lekcyjnych w bezprzewodową łączność internetową;

  wykonanie:

 • bieżni do skoku w dal.


Koncepcja funkcjonowania i zarz dzania szko podstawow nr 2 w obzie
BAZA

W szkole działają:

 • dwie nowe pracownie multimedialne,

 • ICIM w bibliotece, w której znajdują się 4 zestawy komputerowe, skaner, drukarka, kopiarka,

 • dwie sale językowe z pełnym wyposażeniem.

  Ponadto w ostatnich latach zakupiono lub pozyskano –

 • 19 zestawów komputerowych, 2 laptopy

 • 10 telewizorów, 6 odtwarzaczy video, 8 odtwarzaczy DVD,

 • 8 radiomagnetofonów,

 • skaner, 4 drukarki,

 • kamerę, 2 aparaty cyfrowe,

 • programy komputerowe,

 • mapy, tablice dydaktyczne, krzesła i stoliki uczniowskie,

 • sprzęt muzyczny,

 • stroje ludowe dla zespołu tanecznego,

 • wiele pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej