ra unovodstvo l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Računovodstvo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Računovodstvo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Računovodstvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 383 Views
 • Uploaded on

Računovodstvo. Predavač: Dr Kosana Vićentijević Vežbe: dipl. ecc Vule Mizdraković. Literatura. Obavezna literatura: 1. Računovodstvo Udžbenik Autor: Stanišić, dr Milovan: RAČUNOVODSTVO, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008.g. 2. Zbirka zadataka iz Računovodstva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Računovodstvo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ra unovodstvo

Računovodstvo

Predavač: Dr Kosana Vićentijević

Vežbe: dipl. ecc Vule Mizdraković

literatura
Literatura

Obavezna literatura:

1. Računovodstvo

Udžbenik

Autor: Stanišić, dr Milovan: RAČUNOVODSTVO, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008.g.

2. Zbirka zadataka iz Računovodstva

Autori: Petrović, dr Zoran et.al. Zbirka zadataka iz računovodstva, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008.g.

ispit
Ispit
 • Pristustvo 0-10 poena
 • Kolokvijumi 0-50 (2 x 25)
 • Ostalo 0-10
 • Ispit 0-30
vreme prijema studenata
Vreme prijema studenata
 • Nastavnička kancelarija II sprat
 • Sreda od 12 do 14

Dr Kosana Vićentijević

mail: kvicentijevic@singidunum.ac.yu

Vule Mizdraković

mail: vmizdrakovic@singidunum.ac.yu

r a unovodstvo
Računovodstvo

Šta je cilj predmeta?

1. osposobiti studente da razumeju poslovanje preduzeća

2. pružiti znanja potrebna za razumevanje informacija koje pruža računovodstvo za potrebe upravljanja preduzećem

3. pružiti znanja potrebna za prepoznavanje mogućnosti računovodstva da pruži određene informacije

ta je sadr ina predmeta
Šta je sadržina predmeta?
 • Predmet je podeljen u dva međusobno čvrsto povezana dela.
 • Predmet je celina.
 • U prvom delu izučavaju se osnove sistema dvojnog knjigovodstva.
 • U drugom delu primena pravila i instrumenata knjigovodstva za obuhvatanje pojedinačnih ekonomskih događaja.
ta konkretno sadr i prvi deo
Šta konkretno sadrži prvi deo?

1. Pojam računovodstva

2. Pojam i ciljevi knjigovodstva

3. Predmet knjigovodstva

4. Računovodstvena načela

5. Uticaj ekonomskih promena na imovinu preduzeća

6. Rasčlanjavanje bilansa na račune

7. Globalnu proceduru u knjigovodstvu

8. Kontni okvir

ta obuhvata drugi deo
Šta obuhvata drugi deo?

1. Prilagođavanje knjigovodstva konkretnom turističkom preduzeću

2. Knjigovodstveno obuhvatanje pojedinih poslovnih događaja u turističkom preduzeću

3. Računovodstveno planiranje,

4. Računovodstveni nadzor i

5. Računovodstvenu analizu u turističkim preduzećima.

slide9
Preduzeće - sistem
 • Ciljevi preduzeća
 • Aktivnosti
 • Uticaj aktivnosti na ostvarenje ciljeva
 • Ekonomski događaj
 • Potreba za praćenjem događaja – Računovodstvo kao nužnost
slide11

Poslovni događaj

Eksterni

Interni

Računovodstvo

slide12

Računovodstvo

 • Proces
 • Deo preduzeća
 • Naučna disciplina
 • Nastavni predmet
slide13

1. Proces:

 • Prikupljaju
 • Sređuju
 • Obrađuju
 • Čuvaju podaci
 • Oblikuju
 • Prenose i
 • Čuvaju informacije koje su problemski usmerene na donošenje ekonomskih odluka
slide17

Računovodstvo

Naučni metod kojim se obuhvataju, registruju, kvantitativno odražavaju ekonomske transakcije u cilju označenja ekonomskih zaključaka, kontrole i delovanja na ekonomsku aktivnost

slide18

Računovodstvene informacije

 • Definisanje :
 • Najvažniji PROIZVODI rada računovodstva i njegovih organizacionih delova su:
 • Računovodstveni podatak
 • Računovodstvena informacija
 • Finansijski izveštaji
 • Računovodstveni izveštaji
slide19

Proces obrade podataka

(izlaz) Informacija

Računovodstvena obrada

Podaci (ulaz)

interni korisnici
Vlasnici kapitala

država

društvo

akcionari

privatnici

zadrugari

Interni korisnici
interni korisnici23
Analiza Prodaja PlaniranjeInterni korisnici

Stručne službe u preduzeću

slide29

Prihvatljivost pojedinih zahteva

Filter

 • Zakonska regulativa
 • Profesionalna regulativa
 • Računovodstvena načela
 • Računovodsveni standardi
 • Kodeks profesionalne etike računovođa

Zahtevi korisnika

Zahtevi korisnika

slide30

Revizija kao jedan od “testova’ kvaliteta računovodstvenih informacija

Računovodstveni iskazi

Revizija

Korisnici

slide31

Ciljevi knjigovodstva

 • Utvrđivanje finansijskog rezultata preduzeća ili njegovih užih organizacionih delova
slide32

Ciljevi knjigovodstva

 • Utvrđivanje finansijske strukture preduzeća
slide33

Ciljevi knjigovodstva

 • Stvaranja osnova za kontrolu rukovanja i čuvanja pojedinih delova imovine preduzeća
slide34

Ciljevi knjigovodstva

 • Stvaranja osnova za kontrolu izvršenja planskih zadataka
slide35

Ciljevi knjigovodstva

 • Stvaranja osnova za analizu, planiranje i alternativno poslovno odlučivanje
ta je predmet knjigovodstva
Šta je predmet knjigovodstva?

Imovina preduzeća

Bruto imovina = ukupna imovina

Neto imovina = imovina vlasnika

slide43
Aktiva – imovina po obliku

Pasiva – imovina po vlasništvu

slide44
Aktiva daje odgovor

u kom obliku se

imovina preduzeća nalazi.

Pasiva daje odgovor na na pitanje

čija je imovina koju preduzeće koristi.

u kom obliku mo e biti aktiva
U kom obliku može biti aktiva?

U obliku:

- stvari

- prava

- novca

stalna imovina
Stalna imovina

1. materijalna ulaganja

2. nematerijalna ulaganja

3. finansijska ulaganja

obrtna imovina
Obrtna imovina

1. zalihe

2. potraživanja

3. gotovina

pasiva
Pasiva

1. sopstveni kapital

2. pozajmljeni kapital

koje su karakteristike sopstvenog kapitala
Koje su karakteristike sopstvenog kapitala?

1. kapital vlasnika

2. nema rok dospeća

3. isplate vlasnicima zavise od visine dobitka

4. daje pravo na upravljanje

koje su karakteristike pozajmljenog kapitala
Koje su karakteristike pozajmljenog kapitala?

1. kapital poverilaca

2. ima unapred utvrđen rok dospeća

3. izaziva isplate u vidu kamate

4. ne daje pravo na upravljanje

kakav je odnos izme u aktive i pasive
KAKAV JE ODNOS IZMEĐU AKTIVE I PASIVE?
 • AKTIVA = PASIVA
 • A=O+K
 • K=A-O Neto imovina preduzeća
finansijski izve taji prema mrs 1 okvir za pripremanje i prezentaciju finansijskih izve taja
Finansijski izveštaji prema MRS 1 Okvir za pripremanje i prezentaciju finansijskih izveštaja
 • Bilans stanja,
 • Bilans uspeha,
 • Izveštaj o promeni na kapitalu
 • Izveštaj o novčanim tokovima i
 • Napomene
finansijski izve taji
Finansijski izveštaji
 • Prikazuju:
  • Finansijski položaj,
  • Uspešnost poslovanja i
  • Promene u finansijskom položaju
 • Pokazuju:
  • Način upravljanja firmom i
  • Način polaganja računa od strane menadžmenta firme prema vlasnicima i drugim korisnicima
  • Pojam bilans obuhvata dva instrumenta – bilans stanja i bilans uspeha
bilans stanja
Bilans stanja
 • Instrument knjigovodstva
 • Slika imovine preduzeća na određeni dan
 • Cilj sastavljanja – utvrđivanje ili merenje finansijske strukture preduzeća
 • Strukturu čine :
  • Aktiva i
  • Pasiva
osnovna bilansna jedna ina
Osnovna bilansna jednačina
 • Stalna sredstva + Obrtna sredstva = Pozajmljeni + Sopstveni izvori
 • Bilans stanja se sastavlja:
  • Redovno i
  • Vanredno (statusna promena, promene oblika organizovanja, vlasničke transformacije i prestanka rada pravnog lica)
bilans uspeha
Bilans uspeha
 • Cilj sastavljanja – utvrđivanje periodičnog rezultata
 • Prihodi, rashodi i rezultat
 • Sastavlja se za vremenski period (godina, kvartal, mesec)
 • Prihodi – pozitivni tok vrednosti, povećanja ekonomskih koristi tokom perioda u obliku povećanja aktive ili smanjenja pasive
 • Rashodi – negativan tok vrednosti, smanjenja ekonomskih koristi koja se javljaju tokom perioda i rezultiraju u smanjenju aktive i povećanju pasive
finansijski rezultat
Finansijski rezultat
 • Osnovna jednačina bilansa uspeha:
 • Prihodi – Rashodi = Finansijski rezultat
   • Dobitak, Prihodi veći od rashoda i
   • Gubitak, rashodi veći od prihoda
izve taj o promenama na kapitalu
Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Ove promene mogu biti:
  • Dodatna ulaganja kapitala ili povlačenja kapitala vlasnika,
  • Ostvarivanje prihoda i rashoda,
  • Raspodela dobitka ili pokriće gubitka i
  • Priznavanje efekata promena računovodstvenih politika ispravkom materijalno značajnih grešaka
izve taj o promeni na kapitalu
Izveštaj o promeni na kapitalu
 • Promene na kapitalu nisu uzrokovane samo nastankom prihoda i rashoda već i ostalim transakcijama (revalorizacione rezerve kao transakcija koja se direktno knjiži na kapitalu)
izve taj o nov anim tokovima
Izveštaj o novčanim tokovima
 • Pruža informacija o izvorima gotovine i načinu njezinog korišćenja
 • 3 segmenta aktivnosti:
  • Poslovne,
  • Investicione i
  • Finansijske.
  • Svrha klasifikovanja tokova gotovine je da korisnici izveštaja mogu da ocene uticaj tih aktivnosti na finansijski položaj privrednog subjekta i iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata po tim osnovama.
napomene
Napomene
 • Pružaju informacije o:
  • Osnovama na kojoj su pripremljeni finansijski izveštaji,
  • Informacije koje zahtevaju MRS,
  • Dodatne informacije koje nisu prikazane u obrascima finansijskih izveštaja ako su važne za njihovo razumevanje.