Uvod v ra unovodstvo predavateljica dr maja zaman groff
Download
1 / 28

UVOD V RA?UNOVODSTVO predavateljica: dr. Maja Zaman Groff - PowerPoint PPT Presentation


 • 569 Views
 • Uploaded on

UVOD V RAČUNOVODSTVO predavateljica: dr. Maja Zaman Groff. 2. predavanje: 7. marec 2011 1. Bilanca stanja in štiri temeljne bilančne vknjižbe 2. Stroški, prihodki in odhodki in štiri izvedene bilančne vknjižbe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UVOD V RA?UNOVODSTVO predavateljica: dr. Maja Zaman Groff' - evania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uvod v ra unovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

UVOD V RAČUNOVODSTVOpredavateljica: dr. Maja Zaman Groff

2. predavanje: 7. marec 2011

1. Bilanca stanja in štiri temeljne bilančne vknjižbe

2. Stroški, prihodki in odhodki in štiri izvedene bilančne vknjižbe

3. Knjigovodski proces: poslovni dogodek, knjigovodske listine, poslovne knjige, računovodski izkazi

4. Računovodsko poročilo kot del letnega poročila podjetja

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Bilanca stanja osnovna shema

AKTIVA

(SREDSTVA)

PASIVA (OBVEZNOSTI

DO VIROV SREDSTEV)

BILANCA

SREDSTVA

KAPITAL

OBVEZNOSTI:

- FINANČNE

- POSLOVNE

OSNOVNA

BILANČNA

ENAČBA

Σ SREDSTEV = Σ OBVEZNOSTI DO

VIROV SREDSTEV

BILANCA STANJA(OSNOVNA SHEMA)

OB NOBENEM POSLOVNEM DOGODKU SE NE MORE SPREMENITI SAMO ENA KNJIGOVODSKA KATEGORIJA!!!

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


4 temeljne bilan ne vknji be

AKTIVA

(SREDSTVA)

PASIVA (OBVEZNOSTI

DO VIROV SREDSTEV)

SREDSTVA

KAPITAL

OBVEZNOSTI:

- FINANČNE

- POSLOVNE

4 TEMELJNE BILANČNE VKNJIŽBE

OB NOBENEM POSLOVNEM DOGODKU SE NE MORE SPREMENITI SAMO ENA KNJIGOVODSKA KATEGORIJA!!!

PRIMER 1:

Tako aktivna kot pasivna stran BS

se povečata za 10.000 EUR

Navedite primer takšnega

poslovnega dogodka!

+ 10.000 EUR

+ 10.000 EUR

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


4 temeljne bilan ne vknji be1

AKTIVA

(SREDSTVA)

PASIVA (OBVEZNOSTI

DO VIROV SREDSTEV)

SREDSTVA

KAPITAL

OBVEZNOSTI:

- FINANČNE

- POSLOVNE

4 TEMELJNE BILANČNE VKNJIŽBE

PRIMER 2:

Tako aktivna kot pasivna stran BS

se zmanjšata za 15.000 EUR

Navedite primer takšnega

poslovnega dogodka!

- 15.000 EUR

- 15.000 EUR

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


4 temeljne bilan ne vknji be2

AKTIVA

(SREDSTVA)

PASIVA (OBVEZNOSTI

DO VIROV SREDSTEV)

SREDSTVA

KAPITAL

OBVEZNOSTI:

- FINANČNE

- POSLOVNE

4 TEMELJNE BILANČNE VKNJIŽBE

PRIMER 3:

Prva postavka sredstev se

poveča za enak znesek, kot se

zmanjša druga postavka sredstev.

Bilančna vsota se ne spremeni.

Navedite primer takšnega

poslovnega dogodka!

+ 2.000 EUR

- 2.000 EUR

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


4 temeljne bilan ne vknji be3

AKTIVA

(SREDSTVA)

PASIVA (OBVEZNOSTI

DO VIROV SREDSTEV)

SREDSTVA

KAPITAL

OBVEZNOSTI:

- FINANČNE

- POSLOVNE

4 TEMELJNE BILANČNE VKNJIŽBE

PRIMER 4:

Prva postavka obveznosti do v.s. se

poveča za enak znesek, kot se

zmanjša druga postavka obveznosti

do v.s. Bilančna vsota se ne spremeni.

Navedite primer takšnega

poslovnega dogodka!

+ 20.000 EUR

- 20.000 EUR

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Primeri 4 temeljnih bilan nih vknji b
PRIMERI 4 TEMELJNIH BILANČNIH VKNJIŽB

 • Podjetje je kupilo za 10.000 EUR materiala. Rok plačila je 30 dni.

 • Podjetje je vrnilo 15.000 EUR glavnice kratkoročnega posojila.

 • Blagajnik je 2.000 EUR iz blagajne prenesel na bančni TRR.

 • Rok zapadlosti bančnega posojila 20.000 EUR ne presega več 12 mesecev.

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Stro ki prihodki in odhodki 4 izvedene bilan ne vknji be
STROŠKI, PRIHODKI IN ODHODKI4 IZVEDENE BILANČNE VKNJIŽBE

STROŠKI so cenovno izraženi potroški delovnih sredstev, predmetov dela, delovne sile in storitev pri proučevanem poslovanju.

Ločimo torej 4 vrste stroškov glede na to, katera prvina poslovnega procesa jih povzroča (“stroški po naravnih vrstah”):

 • Stroški amortizacije

 • Stroški materiala

 • Stroški dela

 • Stroški storitev.

V KATEREM TRENUTKU SE POJAVIJO OMENJNE VRSTE STROŠKOV???

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

STROŠKI, PRIHODKI IN ODHODKI4 IZVEDENE BILANČNE VKNJIŽBE

PRIHODKI so vsa povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju, bodisi v obliki povečanj sredstev (na primer kot povečanje terjatev zaradi prodaje) ali zmanjšanj dolgov (na primer kot opustitev njihove poravnave).

Ločimo 3 vrste prihodkov in sicer:

 • Poslovni prihodki

 • Finančni prihodki

 • Drugi prihodki

NAVEDITE PRIMERE POSLOVNIH DOGODKOV ZA VSAKO IZMED TREH VRST PRIHODKOV!!!

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

STROŠKI, PRIHODKI IN ODHODKI4 IZVEDENE BILANČNE VKNJIŽBE

 • ↑ SREDSTEV ter ↑ PRIHODKOV: Kupcu smo zaračunali 400 EUR.

 • ↓ OBVEZNOSTI ter ↑ PRIHODKOV: Podjetje je v postopku prisilne poravnave zmanjšalo svoje obveznosti do dobaviteljev za 30.000 EUR.

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

STROŠKI, PRIHODKI IN ODHODKI4 IZVEDENE BILANČNE VKNJIŽBE

ODHODKI so vsa zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju, bodisi v obliki zmanjšanj sredstev (na primer zalog blaga zaradi prodaje) ali povečanj dolgov (na primer zaradi zaračunanih obresti).

Ločimo 3 vrste odhodkov in sicer:

 • Poslovni odhodki

 • Finančni odhodki

 • Drugi odhodki

NAVEDITE PRIMERE POSLOVNIH DOGODKOV ZA VSAKO IZMED TREH VRST ODHODKOV!!!

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

STROŠKI, PRIHODKI IN ODHODKI4 IZVEDENE BILANČNE VKNJIŽBE

 • ↓ SREDSTEV ter ↑ ODHODKOV: Stroški prodanih proizvodov (tč. 1) so bili 300 EUR.

 • ↑ OBVEZNOSTI ter ↑ ODHODKOV: Prejeli smo obračun obresti za bančno posojilo v znesku 1.000 EUR.

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

STROŠKI, PRIHODKI IN ODHODKI4 IZVEDENE BILANČNE VKNJIŽBE

 • AKTIVNI KONTI

  • Vsi konti sredstev

  • Konto izguba

  • Vsi konti stroškov

  • Vsi konti odhodkov (odhodki ↓ kapital)

 • PASIVNI KONTI

  • Vsi konti obveznosti do virov sredstev

  • Konti popravka vrednosti sredstev

  • Konto dobiček

  • Vsi konti prihodkov (prihodki ↑ kapital)

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Primeri temeljnih in izvedenih bilan nih vknji b
Primeri temeljnih in izvedenih bilančnih vknjižb

PRIMER 1:

1. Kupili smo 100 delnic po ceni 10 EUR/delnico (temeljna vknjižba)

2. Vseh 100 delnic smo prodali po ceni 15 EUR/delnico (izvedena vknjižba)

PRIMER 2:

1. Najeli smo kratkoročno posojilo v višini 30.000 EUR (temeljna vknjižba)

2. Odplačali smo celotno kratkoročno posojilo, vključno s 1.500 EUR pripadajočih obresti (izvedena vknjižba)

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Knjigovodski proces

POSLOVNI DOGODEK

KNJIGOVODSKA LISTINA

notranje in zunanje k.l.

POSLOVNE KNJIGE

temeljne in pomožne p.k.

RAČUNOVODSKI IZKAZI

bilanca stanja, izkaz poslovnega izida,izkaz denarnih tokov,

izkaz gibanja kapitala

KNJIGOVODSKI PROCES

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Poslovni dogodek
POSLOVNI DOGODEK

Vsako poslovno dogajanje, ki vpliva na spremembo ekonomskih kategorij, ki jih spremljamo v knjigovodstvu, opredelimo kot poslovni dogodek.

Čeprav ima velika večina poslovnih sprememb oziroma dogajanj v podjetju status poslovnega dogodka v knjigovodskem oziroma računovodskem smislu, se pojavljajo tudi taki, ki jih knjigovodstvo ne obravnava.

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Knjigovodske listine
KNJIGOVODSKE LISTINE

Knjigovodska listina mora vsebovati določene podatke, da jo lahko opredelimo kot knjigovodsko listino.

Podatke na knjigovodskih listinah lahko uvrstimo v štiri skupine:

 • ČASOVNI PODATEK: podatek o času nastanka poslovnega dogodka.

 • VSEBINSKI PODATKI: podatki o ekonomskih kategorijah, ki so predmet poslovnega dogodka.

 • VREDNOSTNI PODATKI: podatki o znesku spremembe zadevne ekonomske kategorije, ki opredeljujejo v denarju izraženi obseg spremembe.

 • SPLOŠNI PODATKI: številka računa, naziv izdajatelja računa, naziv kupca, davčni številki prodajalca in kupca, podpis odgovorne osebe ter žig.

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

POSLOVNE KNJIGE

Poslovne knjige delimo na temeljne (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige) in pomožne (npr. analitične evidence kupcev in dobaviteljev, blagajniška knjiga, register opredmetenih osnovnih sredstev, knjiga prejetih in izdanih računov idr.).

Bistvene razlike med temeljnimi in pomožnimi poslovnimi knjigami so naslednje:

 • V temeljnih knjigah se zapisujejo samo vrednostni podatki o poslovnih dogodkih, v pomožnih knjigah pa se poleg vrednostnih lahko zapisujejo tudi količinski podatki.

 • V temeljnih knjigah spremljamo samo zgoščene (sintetične) ekonomske kategorije, v pomožnih pa podrobne oziroma analitične ekonomske kategorije.

 • V temeljnih poslovnih knjigah poslovne dogodke zapisujemo na povezani, dvostavni zasnovi, v pomožnih knjigah pa jih zapisujemo na enostavni zasnovi.

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

POSLOVNE KNJIGE

Vsak konto ima svojo številko,

ki izhaja iz kontnega načrta.

Koristno je poznavanje kontnih razredov, ki označujejo vrsto ekonomskih kategorij:

 • RAZRED 0: Dolgoročna sredstva

 • RAZRED 1: Kratkoročna sredstva, razen zalog, in kratkoročne AČR

 • RAZRED 2: Kratkoročne obveznosti (dolgovi) in kratkoročne PČR

 • RAZRED 3: Zaloge surovin in materiala

 • RAZRED 4: Stroški

 • RAZRED 5: Uporaba tega razreda je prosta.

 • RAZRED 6: Zaloge proizvodov in blaga

 • RAZRED 7: Odhodki in prihodki

 • RAZRED 8: Poslovni izid

 • RAZRED 9: Kapital, dolgoročne obveznosti (dolgovi) in rezervacije

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Poslovne knjige
POSLOVNE KNJIGE

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Ra unovodski izkazi
RAČUNOVODSKI IZKAZI

Temeljni računovodski izkazi:

 • bilanca stanja

 • izkaz poslovnega izida

 • izkaz denarnih tokov

 • izkaz gibanja kapitala

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Bilanca stanja na dan 31 12 2010

AKTIVA

(SREDSTVA)

PASIVA (OBVEZNOSTI

DO VIROV SREDSTEV)

SREDSTVA

KAPITAL

OBVEZNOSTI:

- FINANČNE

- POSLOVNE

BILANCA STANJA (na dan 31.12.2010)

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Bilanca stanja dru be krka d d
BILANCA STANJA DRUŽBE KRKA d.d.

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (za obdobje 1.1. do 31.12.2010)

PRIHODKI

- ODHODKI

= CELOTNI DOBIČEK

- davek od dobička

dividende

= ČISTI DOBIČEK

zadržani dobiček

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Izkaz poslovnega izida dru be krka d d
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE KRKA d.d.

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

IZKAZ DENARNIH TOKOV(za obdobje 1.1. do 31.12.2010)

 • ZAČETNO STANJE DENARNH SREDSTEV

 • + PREJEMKI

 • IZDATKI

 • = KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Ra unovodsko poro ilo kot sestavni del letnega poro ila podjetja
RAČUNOVODSKO POROČILO KOT SESTAVNI DEL LETNEGA POROČILA PODJETJA

Letno poročilo podjetja je sestavljeno iz poslovnega poročila in računovodskega poročila. Prvenstveno je namenjeno obveščanju lastnikov o uspešnosti poslovanja podjetja.

Računovodsko poročilo, ki se nanaša na posamezno poslovno leto, je sestavljeno iz letnih računovodskih izkazov, njihovih pojasnil in poročila revizorja.

Primeri letnih poročil:

LETNO POROČILO KRKA, 2009: http://www.krka.si/media/bin?bin.id=4068

LETNO POROČILO PETROL, 2009: http://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/letno. porocilo.skupine.petrol.in_.druzbe.petrol.za_.leto_.2009.pdf

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011


Uvod v racunovodstvo predavateljica dr maja zaman groff

Hvala za pozornost !!! PODJETJA

© dr. Maja Zaman Groff, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2011