MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI - PowerPoint PPT Presentation

verdad
menad ment principi koncepti i procesi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI
132 Views
Download Presentation

MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.singidunum.ac.yu MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI TREĆI DEO POGLAVLJE V: ORGANIZACIONE STRUKTURE

 2. www.singidunum.ac.yu Sve organizacije su hijararhijski uređene (samo što je broj hijararhijskih nivoa sve manji; primedba M.B.). Ljudi na svakom nivou podređeni su onima iznad njih. Otuda, organizacija predstavlja strukturiranu instituciju. Ukoliko nije strukturirano, ona predstavlja samo gomilu ljudi. Takva gomila ne može ništa da stvori, ona samo uništava stvari. Theodore Levitt Pioniri menadžmenta od pre jednog veka bili su u pravu. Organizaciona struktura je neophodna. Modernoj organizaciji bez obzira da li je kompanija, građevinska služba, univerzitet, bolnica, velika crkva ili vojska, potrebna je organizaciona struktura baš kao što je i biološkoj jedinici naprednijoj od amebe potrebnastruktura. P. Drucker Najbolje je raditi sistematizovano, ipak smo mi samo ljudi, a neorganizovanost nam je najveći neprijatelj. Hesiod

 3. www.singidunum.ac.yu • ZNAČAJ I SUŠTINA ORGANIZOVANJA • Funkcija organizovanja je funkcija menadžmenta koja podrazumeva preduzimanje niza raznovrsnih aktivnosti koje savremena literatura danas klasifikuje u tri grupe: • Koncipiranje organizacione strukture • Redizajn organizacione strukture • Menadžment ljudskih resursa • Sastavljanjeorganizacione strukture sadrži sledeće aktivnosti: • Definisanje i podelu radnih zadataka • Departmentalizaciju i uspostavljanje raspona kontrole • Delegiranje

 4. 2. DEFINISANJE I PODELA RADNIH ZADATAKA www.singidunum.ac.yu 2.1. DEFINISANJE RADNIH ZADATAKA • Definisanje radnih zadataka je moguće izvesti na dva načina: • Top - down metodom (odozgo - naniže) • Bottom - up (odozdo - naviše) 2.2. PODELA RADNIH ZADATAKA • Podela radnih zadataka se vrši svrsishodno, kako bi svaki pojedinac ili grupa bili u stanju da na najefikasniji i najefektivniji način obave svoje radne zadatke. • Podela radnih zadataka naročito podstiče specijalizaciju zaposlenih. način

 5. 3. DEPARTMENTALIZACIJA I KONCIPIRANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE www.singidunum.ac.yu 3.1. ZNAČAJ I SUŠTINA DEPARTMENTALIZACIJE • Radi povećane efikasnosti, logika nalaže da se srodni poslovi grupišu kako bi se izbeglo dupliranje troškova, ostvarila bolja komunikacija između zaposlenih ili iz drugih razloga, te sledi njihovo svojevrsno objedinjavanje. • Ovo objedinjavanje u određene grupe, odnosno organizacione jedinice ili “departmane” (eng. department) se popularno naziva departmentalizacija.

 6. www.singidunum.ac.yu PRISTUPI DEPARTMENTALIZACIJI • Različiti pristupi i metodi departmentalizacije. • vertikalno funkcionalni pristup,koji promoviše departmentalizaciju zasnovanu na grupisanju srodnih, odnosno sličnih poslova; • divizionalni pristup, koji promoviše departmentalizaciju putem formiranja relativno samostalnih organizacionih jedinica (diviziona); • horizontalno matrični pristup, koji predstavalja pristup koji podrazumeva svojevrsno kombinovanje funkcionalnog i divizionalnog pristupa; • mrežni pristup, koji proces departmentalizacije zasniva na dizajniranju organizacije koje podrazumeva umrežavanje organizacionih jedinica primenom relevantnih dostignuća u razvoju informacionih tehnologija i tehnika.

 7. www.singidunum.ac.yu 3.2. DEPARTMENTALIZACIJA I MODELI ORGANIZACIONIH STRUKTURA • Primenom različitih metoda departmentalizacije dobijaju se različite forme organizacione strukture. Reč je o sledećim modelima organizacione strukture: • funkcionalna organizaciona struktura, • proizvodna organizaciona struktura, • teritorijalna tržišna organizaciona struktura, • projekta organizaciona struktura, • matrična organizaciona struktura, • timska organizaciona struktura i • mrežna organizaciona struktura.

 8. www.singidunum.ac.yu 3. DEPARTMENTALIZACIJA 3.2.1. FUNKCIONALNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Funkcionalna organizaciona struktura je zasnovana na činjenici da se pozicija autoriteta koji donosi odluke nalazi kod funkcionalnih direktora, odnosno da su radni zadaci i procesi grupisani u skladu sa prirodom njihovih funkcija, odnosno poslova.

 9. 3. DEPARTMENTALIZACIJA www.singidunum.ac.yu 3.2.2. PROIZVODNA ORGANIZACIONA STRUKTURA U ovakvoj organizacionoj strukturi naglasak je na proizvodu. Savki proizvod ima svoju kompletnu organizaciju koja ga podržava, dok sve proizvode objedinjuje top menadžment.

 10. www.singidunum.ac.yu 3. DEPARTMENTALIZACIJA 3.2.3. TERITORIJALNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Departmentalizacija zasnovana na teritorijalnim podelama rezultira teritorijalnim organizacionim strukturama.

 11. www.singidunum.ac.yu 3. DEPARTMENTALIZACIJA TRŽIŠNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Varijanta teritorijalne organizacione strukture je tržišna organizaciona struktura koja nastaje kao rezultat departmentalizacije organizacije primenom tržišnog metoda.

 12. www.singidunum.ac.yu 3. DEPARTMENTALIZACIJA 3.2.4. PROJEKTNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Kada je potrebna departmentalizacija rada za svaki projekat ponaosob, za svaki poseban projekat timovi se sastavljaju i raspuštaju. Rezultat ovakvog razmišljanja menadžmenta je projektna organizaciona struktura.

 13. www.singidunum.ac.yu 3. DEPARTMENTALIZACIJA 3.2.5. MATRIČNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Kada se vrši departmentalizacija rada, često je potrebna kombinacija između dve ili više organizacionih struktura. Tako nastaje i matrična organizaciona struktura gde se poslovanje obavlja putem različitih projekata, svaki sektor ima uvid u svoje delatnosti na svim projektima, a eksperti u okviru svojih oblasti mogu da izvršavaju transfere, ili da se dele u okviru projekata, dok odgovaraju funkcionalnim menadžerima.

 14. 3. DEPARTMENTALIZACIJA www.singidunum.ac.yu 3.2.6. TIMSKA ORGANIZACIONA STRUKTURA Timska organizaciona struktura zasniva se na timovima, a glavni razlozi nastanka ove vrste organizacione strukture vezan sui za spoznaju da timovi, odnosno timski rad omogućava veću produktivnost, kvalitet i profitabilnost (veću nego što mogu ostvarivati grupe, odnosno grupni rad).Timski organizovane institucije poseduju nezavisne grupe koje rade na složenim zadacima; postoji direktna linija odgovornosti prema timu izvršnih direktora koji je u funkciji top menadžmenta.

 15. www.singidunum.ac.yu 3. DEPARTMENTALIZACIJA 3.2.7. MREŽNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Mrežna organizaciona struktura obezbeđuje visok stepen fleksibilnosti, natprosečnu racionalnost i neposredni kontakt sa dobavljačima i naročito potrošačima.

 16. www.singidunum.ac.yu 3.3. RASPON KONTROLE • Raspon kontrole (raspon menadžmenta, odnosno raspon upravljanja)se odnosi na broj zaposlenih koje jedan menadžer kontroliše. Raspon se definiše brojem menadžera u odnosu na broj saradnika. • Pravila: • operativni raspon kontrole, koji se primenjuje na najnižem menadžerskom nivou može da iznosi i do 30, odnosno 1:30, • izvršni raspon kontrole, koji se odnosi na najviši i srednji menadžment, varira između 1:3 i 1:9 u zavisnosti od kompleksnosti situacije ili uslova rada

 17. 4. DELEGIRANJE I ORGANIZOVANJE www.singidunum.ac.yu Činom delegiranja, odgovornosti jednog profesionalca se formalno prenose na drugog. Autoritet menadžera podrazumeva njihovu moć uticanja na formalne stavove, način rada i opšti pravac poslovanja neke organizacije. 4.1. VOĐENJE I AUTORITET MENADŽMENTA Vođenje podrazumeva da menadžment poseduje autoritet koji svsishodno koristi u okviru jedne organizacije. Moć menadžmenta može biti: 1) moć nagrađivanja, 2) moć prinude, 3) legitimna moć, 4) stručna moć i 5) referentna moć.

 18. 4. DELEGIRANJE I ORGANIZOVANJE www.singidunum.ac.yu • U svrhu povećanja moći, menadžeri mogu da koriste sledeće taktike: • Taktiku konsultacije. Povećati partpicipaciju drugih u odlučivanju i promenama. • Taktiku racionalnog nagovaranja. Ubeđivanje drugih sa razlozima, logikom ili činjenicama. • Taktiku inspirativne apelacije. Izgradnja entuzijazma apelovanjem na tuđe emocije, ideale ili vrednosti. • Taktiku ulagivanja. Dovesti nekog u dobro raspoloženje pre nego mu uputite zahtev. • Taktiku koalicije. Obezbeđivanje podrške drugih prilikom ubeđivanja nekog. • Taktiku pritiska. Izazvati pokornost ili korišćenje zastrašivanja i pretnji. • Taktiku apelacija odozgo. Nagovaranje nekog na bazi podrške koju već imaju od nadređenih. • Taktike „razmene”. Činjenje određenih ili posredno izraženih obećanja i „trgovačkih usluga”.

 19. www.singidunum.ac.yu 4. DELEGIRANJE I ORGANIZOVANJE 4.2. DELEGIRANJE RADNIH ZADATAKA Suština delegiranja je prenošenje određenih odgovornosti na saradnike. Proces delegiranja se sastoji od tri koraka: 1)dodeljivanja dužnosti,proces u kome se formalno prenose dužnosti na saradnike, 2)davanja ovlašćenja,proces u kome se formalno i praktično saradnicima daju određene slobode rada odnosno donošenja odluka, 3)kreiranja odgovornosti, proces u kome saradnici postaju odgovorni za efekte i dalje konsekvence svoga rada nakon dodeljivanja dužnosti i davanja ovlašćenja za rad.

 20. www.singidunum.ac.yu 4. DELEGIRANJE I ORGANIZOVANJE 4.3. CENTRALIZACIJA I DECENTRALIZACIJA • Ako se organizacija smatra visoko centralizovanom tada se podrazumeva da se autoritet za donošenje odluka pretežno nalazi u rukama top menadžmenta ili jedne osobe. • Ako se organizacija smatra decentralizovanom tada se podrazumeva da se autoritet delegira na što je operativno moguće niže nivoe rukovodstva i ostalih zaposlenih. Neki od poznatih modela decentralizovanih organizacija su: 1) profitni centri, 3) troškovni centri, 4) investicioni centri, 5) strategijske poslovne jedinice.

 21. www.singidunum.ac.yu 5. REORGANIZOVANJE • Prirodno je da se okruženje preduzeća ili bilo koje druge organizacije menja. To nazivamo dinamičnošću tržišta. U slučaju da organizacione promene menjaju koncepciju, odnosno način poslovanja, onda se radi o restrukturiranju preduzeća. • Jedan od najpoznatijih modela za sagledavanje stanja i procesa reorganizovanja preduzeća, je model restrukturiranja zasnovan na Mekkinsijevom modelu 7S (McKinsey): • Shared values (zajedničke vrednosti) • Strategy (strategija) • Skills (sposobnosti) • Style (stil upravljanja) • Staff (zaposleni) • System (sistem) • Structure (struktura)

 22. www.singidunum.ac.yu • PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE • Kakve sve vrste organizacionih struktura postoje? • Kakve izvore moći poseduje menadžment? • Koja je razlika između centralizovane i decentarlizovane organizacije? • Objasnite Model “7S” koji je razvila konsultantska kuća McKinsey.