soalan jawapan penilaian berasaskan sekolah pbs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOALAN & JAWAPAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOALAN & JAWAPAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

SOALAN & JAWAPAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

SOALAN & JAWAPAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS ). Soalan : Apa itu PBS? .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOALAN & JAWAPAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS )' - vasanti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soalan apa itu pbs
Soalan: Apaitu PBS?
 • PBS merupakansatubentukpentaksiran yang bersifatholistikiaitumenilaiaspekkognitif (intelek), afektif (emosidanrohani) danpsikomotor (jasmani) selarasdenganFalsafahPendidikanKebangsaandanKurikulum Standard SekolahMenengah(KSSM). PBS mentaksirbidangakademikdanbukanakademik
 • PBS merupakansatubentukpentaksiran yang dilaksanakandisekolahsecaraterancangmengikutprosedur yang ditetapkanolehLembagaPeperiksaan.
slide3

PBS dikendalikanolehpihaksekolahdanpentaksirannyadilaksanakanoleh guru-guru matapelajaransecaraberterusandalamprosespengajarandanpembelajaran.

 • Komponen PBS terdiridaripadaPentaksiranSekolah, PentaksiranPusat, PentaksiranAktivitiJasmani, SukandanKokurikulum, danPentaksiran
soalan adakah konsep pbs ini sesuatu yang baru
Soalan: Adakahkonsep PBS inisesuatu yang baru?
 • KonsepPBS bukanlahsesuatu yang baru, keranapentaksiraninilah yang selamainidilaksanakanoleh guru disekolah (kerjarumah, projek, kuiz, soal-jawabdan lain-lain). PBS yang dicadangkaninimerupakanpenambahbaikankepada PBS yang telahsediadilaksanadenganmemperkenalkanpentaksiranmerujuk standard danaplikasiSistemPengurusan PBS (SPPBS) untukmembantu guru merekodpencapaianmuridsecaraberterusan.
3 soalan kenapa pbs perlu dilaksana sekarang
3. Soalan: Kenapa PBS perlu dilaksana sekarang?

Pelaksanaan PBS adalahseiringdengan program transformasinegarauntukmenghasilkan modal insan yang bertarafdunia.

soalan bila pbs mula dilaksanakan
Soalan: Bila PBS mula dilaksanakan?
 • PBS dilaksanakanmulaiTahun 1 pada 2011 danpenambahbaikan UPSR pada 2016, mulaiTingkatan 1 pada 2012 danpenambahbaikan PMR pada 2014.
soalan apakah perbezaan antara pbs dengan pentaksiran sedia ada
Soalan: Apakahperbezaanantara PBS denganpentaksiransediaada?
 • PBS adalahlebihholistikdanmemberipenekanankepadakesemuaaspek JERI iaitujasmani, emosi, rohanidanintelekberbandingkepadapentaksiransediaada yang lebihmemberipenumpuankepadapencapaianakademikmelaluipeperiksaan. PBS akanmentaksirprosesdanproduksecaraformatifdansumatifiaitumengamalkankonsep assessment for learning dan assessment of learning manakalafokusutamapentaksiransediaadalebihkepadapencapaianakademikmuriddiakhirpembelajaran yang merupakan assessment of learning.
 • Dalamusahapenambahbaikankepadapentaksiransekolahsediaada, PentaksiranRujukan Standard diperkenalkan, iaitumenggunakan Standard Prestasiuntukmelihatkemajuandanpertumbuhan (growth) pembelajaransertapencapaianprestasiseseorangmurid. Iamerupakanprosesmendapatkanmaklumattentangsejauhmanamuridtahu, fahamdanbolehbuatatautelahmenguasaiapa yang dipelajariberdasarkanpernyataan standard prestasi yang ditetapkanmengikuttahap-tahappencapaianseperti yang dihasratkandalamdokumenkurikulum.
slide8

PentaksiranRujukan Standard tidakmembandingkanpencapaianseseorangmuriddenganmurid lain tetapimelaporprestasimuriddalampembelajarandenganmenerangkantentangkemajuandanpertumbuhan (growth) muriddalampembelajaranmerujukkepadapernyataan standard.

 • PBS jugamemberipengiktirafandanautonomikepada guru untukmelaksanakanpentaksiranformatifdansumatif yang berasaskansekolah. Iniakandapatmeningkatkanintegritidankredibilitiprofesionperguruankerana guru merupakanorang yang paling sesuaiuntukmentaksirmuridmasing-masingkeranamereka:
 • - bolehmemantauperkembanganmuridsecaraberterusan
 • - bolehmemberimaklumbalas yang membinauntukpenambahbaikanpembelajaranmurid
 • - lebihmemahamikonteks yang sesuaidenganpersekitarandanperkembanganmurid
 • - mentaksirdanmemberimaklumbalasberpandukan standard prestasi
soalan apakah standard prestasi
Soalan: Apakah standard prestasi?

Standard Prestasimerupakansatupernyataan yang menerangkantentangpencapaianataupenguasaanseseorangindividudalamsesuatubidang yang telahdilaluidalamsatutempohpembelajaranberdasarkansatupenandaaras (benchmark) yang telahdikenalpasti. Standard Prestasimemandupentaksirbagaimanaaktivitipentaksiranbolehdandapatdilaksanakansecaraadildanberfokusmerujukkepada standard yang ditetapkan.

soalan bagaimana penjaminan kualiti pbs dapat dilaksanakan
Soalan: Bagaimanapenjaminankualiti PBS dapatdilaksanakan?

Penjaminankualitibagipelaksanaan PBS dapatdicapaimelalui:

• Pementoran

• Penyelarasan

• Pemantauan

• Pengesanan

- PementoranPBS adalahprosesmembantu, memudahcaradanmembimbing guru untukmelaksanakan PBS mengikutprinsipdanprosedurpelaksanaan yang ditetapkan.

- Pemantauanialahsatuprosesuntukmendapatkanmaklumatdanmemastikanpentaksirandilaksanakanmengikutprosedurdangarispanduan yang ditetapkan agar mempunyaikesahandankebolehpercayaan.

slide11

Penyelarasan PBS adalahprosespenyeragamanskormerujukkepada Standard Prestasi yang disediakanatauberdasarkanrubriksesuatutugasan.

• Pengesanan PBS adalahprosesmemastikankekuatandankeberkesananinstrumenpentaksirandalampelaksanaan PBS.

soalan bagaimana ibu bapa mendapat maklum balas mengenai perkembangan pembelajaran anak anak mereka
Soalan: Bagaimanaibubapamendapatmaklumbalasmengenaiperkembanganpembelajarananak-anakmereka?
 • Laporandeskriptifdanformatifdapatdibuatmelalui SPPBS padabila-bilamasasekiranyadiperlukan. SisteminijugamenyimpanmaklumatperkembanganmuriddaripadaTahun 1 hinggalahkeTingkatan 5 (life-time data base)
soalan bagaimana hasil pentaksiran berguna untuk murid
Soalan: Bagaimanahasilpentaksiranbergunauntukmurid?
 • Maklumbalas yang diberiberdasarkan standard prestasibolehmembantumuridmengenalpastikekuatan, kelemahan, kesilapandanapa yang perludibaiki, bagaimanaperludiperbaikiuntukmemberihasil yang lebihbaik.
 • Maklumbalas yang memberimaknabolehmembantumuridtentangtujuandanperkembanganpembelajaranmereka. Keadaaninilah yang memberimotivasiuntukmencubalagibagimeningkatkanprestasimerekadimasahadapan
soalan apakah nilai upsr dan pmr dalam pbs
Soalan: Apakah nilai UPSR dan PMR dalam PBS?

PBS untukpenambahbaikan UPSR dan PMR masihtetapbernilaidarisegipembentukan modal insan yang holistiktetapitidaklagi high stake keranapentaksirandijalankansecaraberterusandanmenyeluruh.

soalan bolehkah pentaksiran yang dibuat guru dipercayai
Soalan: Bolehkahpentaksiran yang dibuatguru dipercayai?
 • Guru merupakanorang yang paling sesuaiuntukmentaksirmuridmasing-masingkeranamereka:
  • bolehmemantauperkembanganmuridsecaraberterusan
  • bolehmemberimaklumbalas yang membinauntukpenambahbaikanpembelajaranmurid
  • lebihmemahamikonteks yang sesuaidenganpersekitarandanperkembanganmurid
  • mentaksirdanmemberimaklumbalasberpandukan standard prestasi
12 soalan apakah guru sudah bersedia untuk melaksanakan pbs
12. Soalan: Apakah guru sudahbersediauntukmelaksanakan PBS?
 • Kebanyakanguru merupakan guru terlatih yang mempunyaiasaspengajarandanpembelajarantetapiakandiberipendedahansemulatentangPentaksiranBerasaskanSekolah.
soalan perlukah ujian bulanan dan peperiksaan akhir tahun diadakan
Soalan : PerlukahUjianBulanandanPeperiksaanAkhirTahundiadakan?
 • KeperluanmengadakanUjianBulanandanPeperiksaanAkhirTahunbergantungkepadakeputusanmesyuaratJawatankuasa PBS Sekolah. Sekiranyasekolahinginmenjalankannyamaka, soalanatautugasanuntukujiantersebutmestilahdiolah/binamengikutdeskriptor standard prestasi
slide18

Soalan: Bolehkahsekolahmelaksanakanpengoperasiankomponen PBS mengikutkekuatansumber yang adadanmenggunakanpendekatantertentu?

 • Sekolahbolehmelaksanakanpengoperasian PBS menggunakansumber yang adadanjugamenggunakanpendekatansesuaiseperti yang diputuskanoleh JK PBS sekolah
slide19
Soalan : Perlukah murid yang baru pulang dari bermastautin di luar negara melaksanakan kohort PBS yang lepas?
 • Tidakperlukeranapentaksiran PBS hanyadilakukanuntuktahunsemasa.
soalan adakah murid dibenarkan memohon pengecualian dari melaksanakan pbs
Soalan : Adakahmuriddibenarkanmemohonpengecualiandarimelaksanakan PBS?
 • Jawapan: Tidakboleh. Semuamuridditaksirmengikutkemampuanmasing-masingdanpentaksiran PBS bolehdilakukanapabilamuridtelahbersediauntukditaksir
slide21
Soalan : Bagaimanakahpengoperasian PBS bagimuriddarigolongan OKU dilaksanakan? Adakahmerekaakandiberikanpengecualian?
 • MuridOKU jugaakanditaksirmengikut standard prestasi yang dibinakhasuntukgolongantersebut (PentaksiranAlternatif). Olehitumerekatidakperludiberipengecualian
soalan bolehkah guru sandaran tidak terlatih gstt menjadi pentaksir
Soalan : Bolehkah Guru SandaranTidakTerlatih (GSTT) menjadipentaksir?
 • Bolehkeranapentaksiranmatapelajarandilakukansemasa P&P dan guru yang mengajarsahajabolehmentaksirmuridnya
slide23
Soalan ; Bolehkahseseorang guru yang tidakmengajarmatapelajaranmenjadipentaksirdanseterusnyamembuatpentaksiran?
 • Tidakbolehkeranapentaksiran PBS dilakukansemasapengajarandanpembelajaran
soalan bolehkah ibu bapa mendapatkan laporan prestasi murid bila diperlukan
Soalan: Bolehkahibubapamendapatkanlaporanprestasimuridbiladiperlukan?
 • Jawapan: Ibubapabolehmendapatkanlaporanprestasimuridbila-bilamasadiperlukan. Walaubagaimanapunlaporanprestasitersebuthanyabolehdiperolehsekiranyapembelajarandanpengajaran (P&P) danpentaksirantopikdankemahirantelahdiajarkepadamuridtersebut
soalan siapakah yang menyedia dan mengeluarkan laporan prestasi murid
Soalan :Siapakah yang menyediadanmengeluarkanlaporanprestasimurid?
 • Jawapan: Guru matapelajaran yang menyediadanmengeluarkanlaporanprestasimuridsekiranyadiperlukan. LaporandikeluarkanmelaluiaplikasiSistemPengurusanPentaksiranBerasaskanSekolah (SPPBS)
soalan bilakah guru boleh mula memasukkan data standard prestasi murid ke dalam sppbs
Soalan : Bilakah guru boleh mula memasukkan data standard prestasi murid ke dalam SPPBS?
 • Pihaksekolahperlumenungguarahanpelaksanaan yang akandikeluarkanolehLembagaPeperiksaanpadaawaltahun
soalan bolehkah murid mendapatkan laporan prestasi bila diperlukan
Soalan :Bolehkahmuridmendapatkanlaporanprestasibiladiperlukan?
 • Boleh. Muridbolehmendapatkanlaporanprestasibiladiperlukandaripada guru. Laporanbolehdikeluarkanataudicetakterusdaripada system Aplikasi SPPBS
soalan bolehkah sekolah membuat ranking di kalangan murid muridnya jika boleh bagaimana caranya
Soalan : Bolehkahsekolahmembuat ranking dikalanganmurid-muridnya? Jikaboleh, bagaimanacaranya?
 • Sekolahbolehmembuat ranking murid-muridnyadenganmenggunakanataumerujukevidens yang dapatdisempurnakanolehmurid-muridsemasapentaksiran PBS
slide29
Soalan. Adakahpelaporan PBS bolehdigunakansebagaiasaskepadapemilihanpenerimaanugerahkecemerlanganmuriddisekolah?
 • PelaporanPBS memangwajardijadikan asas ataukriteriakepada
 • pemilihanpenerimaanugerahdanperludisokongdenganevidensmurid
slide30
Soalan: Adakahibubapadiberikemudahanuntukmencapaisistem yang bolehmengeluarkanpelaporanbagianak-anakmereka?
 • Tidakboleh. Ibubapaperlumendapatkanlaporanprestasianak- anakmerekadaripada guru disekolah
1 soalan apakah maksud penyelarasan
1. Soalan : Apakahmaksudpenyelarasan?
 • Penyelarasanialahsatuprosesuntukmemastikankeselarasankefahamanterhadapperaturan/skemapenskoran/rubrik. Penyelarasanperludilakukandariaspekpenskoranuntukmemastikankonstruk, gred/skalaskoradalahseragamdanseterusnyameningkatkankebolehpercayaandankesahanskorpentaksiranbagimenjaminkualiti.
soalan siapakah yang melaksanakan penyelarasan
Soalan : Siapakah yang melaksanakanpenyelarasan?
 • PenyelarasdalamanterdiridaripadaKetuaPanitia/ KetuaBidang / Guru CemerlangmatapelajarandanPenyelarasluaranterdiridaripadapegawai yang olehLembagaPeperiksa, JPN dan PPD
soalan apakah yang dikatakan pementoran
Soalan : Apakah yang dikatakanpementoran?
 • PementoranPBS adalahprosesmembantu, memudahcaradanmembimbing guru untukmelaksanakan PBS mengikutprinsipdanprosedurpelaksanaan yang ditetapkan
soalan siapakah yang boleh melaksanakan pementoran
Soalan : Siapakah yang bolehmelaksanakanpementoran?
 • Pementoranbolehdilakukanoleh Mentor Dalaman yang terdiridaripadaKetuaPanitia, JurulatihUtama , Guru Cemerlang, Guru Besaratau guru yang dilantiksementara Mentor LuaranterdiridaripadaPegawaiLembagaPeperiksaan, pegawaiJabatanPelajaranNegeridanpegawaiPejabatPelajaranDaerah.ataumana-manapegawai yang dilantik
soalan apakah yang dimaksudkan dengan pemantauan
Soalan : Apakah yang dimaksudkandenganpemantauan?
 • Pemantauanadalahprosesmemastikanpelaksanaan PBS mengikutprosedurdangarispanduan yang ditetapkan
soalan siapakah yang boleh melaksanakan pemantauan
Soalan : Siapakah yang boleh melaksanakan pemantauan?
 • PemantauanbolehdilakukanolehPemantauDalamanterdiridaripada guru yang dilantikoleh JK PBS peringkatsekolahdanPemantauLuaranterdiripegawaiBahagiandiKementerianPelajaran Malaysia, pegawaiLembagaPeperiksaan , pegawaiJabatanPelajaranNegeridanpegawaiPejabatPelajaran Daerah.
soalan sejauh manakah intergriti guru boleh dipercayai dalam pelaksanaan pbs
Soalan : Sejauhmanakahintergriti guru bolehdipercayaidalampelaksanaanPBS
 • Intergritiguru tidakbolehdipertikaikandalampelaksanaan PBS inikeranaadanyamekanismepenjaminankualiti yang akandijalankansepanjangpelaksanaan PBS iaitupementoran, penyelarasan, pemantauandanpengesanan.
soalan bolehkah sekiranya guru yang dipantau adalah pengetua atau guru penolong kanan
Soalan : Bolehkahsekiranya guru yang dipantauadalahPengetuaatau Guru PenolongKanan
 • BolehsekiranyaPengetuaatau Guru PenolongKananmempunyaiperuntukanmengajarmatapelajaran
10 soalan bagaimanakah dengan pelaporan pbs bagi murid yang berpindah
10. Soalan : Bagaimanakahdenganpelaporan PBS bagimurid yang berpindah?
 • SekolahperlumemaklumkanmuridtersebutkeJabatanPelajaranNegeri (JPN) danpihak JPN akanmemprosesperpindahanmuriditumelaluisistemApllikasi SPPBS danpelaporanmuridakandiaksesolehsekolahbaru
soalan bolehkah fail showcase disediakan di hujung tahun
Soalan: Bolehkah fail showcase disediakandihujungtahun?
 • Tidak. Fail Showcase (FS) perludisediakanpadaawaltahuniaitusesiawalpersekolahankeranaselainbolehdijadikanrujukanuntuk Fail PerkembanganMurid (FPM), Fail Showcase (FS) jugabolehdijadikanrujukanuntukmengesahkanpencapaian band muridjikadiperlukan.
soalan adakah perlu evidens dalam buku kerja difotostat dan disimpan dalam fail perkembangan murid
Soalan: Adakah perlu evidens dalam buku kerja difotostat dan disimpan dalam fail perkembangan murid?
 • Sekiranyasekolahmempunyaikemudahanmesinfotostat, sebaiknyaevidensdalambukukerjadifotostat. Walaubagaimanapunsekiranyasekolahtidakmempunyaikemudahanmesinfotostat, guru hanyaperlubuatcatatandalambukukerjatersebut.
soalan berapakah bilangan fail yang perlu disediakan untuk menyimpan evidens murid dalam pbs
Soalan : Berapakahbilangan fail yang perludisediakanuntukmenyimpanevidensmuriddalam PBS?
 • SatuFail PerkembanganMurid (FPM) yang perludisediakanuntukseorangmuridbagimenyimpanevidensbagisemuamatapelajaran.
soalan bilakah evidens murid boleh dilupuskan
Soalan : Bilakahevidensmuridbolehdilupuskan?
 • EvidensmuridbagiPentaksiranSekolahbolehdiserahkankepadamuridtersebutsetelahpencapaian standard prestasinyadirekodkandalam SPPBS.
6 soalan bagaimanakah hendak membuktikan kepada pihak yang memerlukan evidens berbentuk lisan
6. Soalan : Bagaimanakahhendakmembuktikankepadapihak yang memerlukanevidensberbentuklisan?
 • Pihakberkenaanbolehmelihatpencapaianmurid yang direkodkandidalam SPPBS. Guru jugabolehmemintaKetuaPanitiamembuatpengesahanevidenstersebut. Jikaperlumuridbolehdipanggiluntukmembuktikanpencapaiannya
slide45

TERIMA

KASIH