Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalitat de Catalunya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

97 Views Download Presentation
Download Presentation

Generalitat de Catalunya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalitat de Catalunya Ajuts per superfície de la Sol·licitud ÚnicaDUN2009 Servei d’Ajuts al Sector Agrícola

 2. Ajuts per superfícies de la Sol·licitud Única Normativa: • Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de setembre • Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió de 29 de octubre • Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comissió de 21 d’abril • Reial Decret 1612/2008, de 3 de octubre • Ordre, pendent de publicació

 3. Ajuts per superfícies de la Sol·licitud Única Ajuts: • Pagament Únic (desconnectat de la producció) • Per superfície de cultius herbacis: cereals, oleaginoses,... • Prima a les proteaginoses • Específic a l’arròs • Als cultius energètics • Per superfície als fruits de closca • A l’oliverar • A productes agrícoles transformats: cítrics – tomàquet • A la producció de llavor certificada

 4. Ajuts per superfícies de la Sol·licitud Única Ajuts / declaracions: • Dates presentació sol·licituds 2009: 1 febrer– 30 d’abril de 2009 (ambdós inclosos) (25 dies amb penalització) • Modulació 2009: • 7 % a partir del 5.001 € • 11% a partir de 300.001 €

 5. Ajut a determinats cultius herbacis Requisits bàsics • Superfícies elegibles: les que en la data límit de presentació de les sol·licituds d’ajut 2003, NO es dediquessin a pastures permanents, cultius permanents, arbres o usos no agrícoles. • Manteniment de cultius en condicions agrícoles “normals/habituals” cereals: fins a la floració • Retirada voluntària: màxim 10% superfície COLPR

 6. Ajut als fruits de closca Requisits bàsics: • Densitat mínima: 80 AM; 150 AV-PT; 60 NG; 30 GF • Obligatorietat de pertànyer a una OPFH compatible al producte declarat (declaració a nivell de producte) • Complement agricultor professional (pantalla sol·licitant)

 7. Ajut a l’oliverar Requisits bàsics: • Parcel·les en municipis auxiliables • Superfícies amb oliveres plantades abans 31 maig 1998 i/o substitutives • Notes pagament: • Import mínim: 50 € / sol·licitud d’ajut específic • Explotació de petita dimensió: potencial productiu ≤ 57.000 kg d’oli, en funció del nombre d’arbres de l’explotació i la “zona homogènia”

 8. Ajuts transitoris per a transformació Cítrics - anys 2008 i 2009Tomàquet – anys 2008-2009-2010 • Requisits: • Formalització d’un contracte de transformació • Lliurament mínim

 9. Superficie mínima sol·licitud 2009

 10. Imports i límits 2009 Herbacis, energètics i arròs Fons: 100% FEAGA - Poden tenir reducció per superació de superfície i/o de límit pressupostari

 11. Imports indicatius 2009 Ajut transitori per a transformació: cítrics i tomàquet - Poden tenir reducció per superació del límit pressupostari FONS: 100% FEAGA

 12. Imports de la campanya 2008

 13. CONDICIONALITAT • Compliment de les Bones condicions agràries i mediambientals i els requisits legals de gestió. • En cas d’incompliment els règims afectats són: • Ajuts Connectats en matèria d’agricultura i ramaderia, i Pagament Únic • Ajuts Desenvolupament Rural: Indemnitzacions compensatòries i Agroambientals

 14. CONDICIONALITAT – Informació DUN2009 • - Informació en la pantalla de superfícies, sobre l’afectació de cada recinte per ZEPA, LIC, Aqüífers sobreexplotats i ZV Nitrats • Impressió de Fitxes divulgatives, segons la tipologia de l’explotació • - Informació en el SIGPAC de l’afectació individual de cada recinte: (CROMOS)

 15. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural