Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalitat de Catalunya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

95 Views Download Presentation
Download Presentation

Generalitat de Catalunya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Ajuts ramaders DUN 2011

 2. AJUTS RAMADERS 2011 1. PRIMES RAMADERES2. PAGAMENTS ADDICIONALS (art. 69 del R 1782/2003) 3. AJUTS ESPECÍFICS (art. 68 del R 73/2009) • Ajut específic a la producció de qualitat d’oví i cabrum • Ajut específic a la producció de carn d’oví i cabrum • Ajut específic al sector lacti en zones desfavorides • Ajut específic al sector lacti pel foment de productes • lactis de qualitat

 3. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS TERMINIS : 1 de febrer – 30 d’abril de 2011 • EXCEPCIÓ Prima pel sacrifici de bovins: • Per animals sacrificats a altres països de la UE • Per animals exportats vius a tercers països • 1 de febrer – 30 d’abril de 2011 • Juny • Setembre • Desembre – 15 de gener de 2012

 4. PROFESSIONALS DE L’AGRICULTURA • Persona física titular d’explotació • Titular amb ≥ 25% de la renda d’activitats agràries o complementàries i amb explotació amb ≥ mitja UTA, o bé • Donada d’alta en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris o en el Sistema especial agrari • Persona física que forma part d’explotació, donada d’alta en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris o en el Sistema especial agrari • Entitats associatives amb explotacions amb ≥ 1 UTA  es valoraran els membres • Dones cotitulars registrades com a tals (pagaments addicionals)

 5. VAQUES ALLETANTS • Baixes per força major  PRIMA i P.A. • Comunicacions amb model establert • Baixes per circumstàncies naturals  PRIMA • Comunicacions al SIR • EXCEPCIÓ: Si l’animal se sacrifica a escorxador • Comunicacions amb model establert

 6. PRIMA PER SACRIFICI DE BOVINS • Certificats  Dades introduïdes correctament • Exportació d’animals entre 6 i 8 mesos Acreditació individual del pes

 7. A.E. PRODUCCIÓ DE QUALITAT D’OVÍ I CABRUM • Ajut per femella que ha parit o té > 1 any el dia 01/01/11 • Cal que el productor comercialitzi 15% de la llet i/o la carn dins d’un programa de qualitat

 8. A.E. PRODUCCIÓ DE CARN D’OVÍ I CABRUM Adreçat a productors que s’agrupin Ajut per femella que ha parit o té > 1 any el dia 01/01/11, i que no es muny per a comercialitzar-ne la llet o el producte lacti

 9. A.E. PRODUCCIÓ DE CARN D’OVÍ I CABRUM Productors integrats a explotacions associatives: • Amb objectius demostrables: • Dotació d’infraestructures d’engreix, tipificació o comercialització en comú • Millora de la traçabilitat i/o etiquetatge • Dotació de serveis comuns i de substitució • Accions comunes de formació, millora tecnològica o innovació en producció i/o comercialització • Amb cens > 5.000 reproductores

 10. A.E. AL SECTOR D’OVÍ I CABRUM DOCUMENTACIÓ • Declaracions de cens: • En data 01/01/11 • En data de presentació de la sol.licitud • Si explotació fora CAT  còpia dades llibre explotació

 11. A.E. AL SECTOR LACTI EN ZONES DESFAVORIDES Adreçat a productors amb explotacions de bovins de llet en zones desfavorides: • De muntanya • Amb limitacions específiques • Amb despoblament • Els productors han de tenir quota làctia i han d’haver fet lliuraments o venda directa de llet

 12. A.E. AL SECTOR LACTI EN ZONES DESFAVORIDES Ajut per vaca >= 24 mesos que es trobi a l’explotació a data 30/04/11 • Si el productor disposa de 0,40 ha / cap de superfície farratgera per a l’alimentació del bestiar  AJUT COMPLEMENTARI

 13. A.E. PER PRODUCTES LACTIS DE QUALITAT Adreçat a productors que comercialitzen producció de llet a l’empara de: Programa de qualitat Etiquetatge facultatiu “Lletra Q” • Ajut per vaca >= 24 mesos que es trobi a l’explotació a data 30/04/11 • Producció d’un 25% de les femelles elegibles comercialitzada a l’empara del programa de qualitat o de l’etiquetatge facultatiu

 14. A.E. PER PRODUCTES LACTIS DE QUALITAT DOCUMENTACIÓ • Certificat oficial de control lleter, si es vol acreditar un rendiment superior als 6.500 kg/vaca • Si explotació fora CAT  còpia dades Llibre de Registre

 15. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural