Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalitat de Catalunya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Generalitat de Catalunya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalitat de Catalunya DUN 2008:Pagament Únic Servei d’Ajuts al Sector Ramader i Pagament Únic

 2. Pagament Únic • Incorporació del sector FRUITES I HORTALISSES al règim de Pagament Únic. • Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2008 • Situació actual Pagament Únic 2006 i 2007

 3. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a Pagament Únic Els següents ajuts a la transformació passen a PU.D’una forma o altra el producte transformat genera drets. 2010 • Transformació de cítrics • Transformació de préssec (groc) • Transformació de pera (Williams i Rocha) • Transformació de tomàquet 2008 • Prunes per a panses d’Ente • Raïm moscatell per a panses • Figues seques

 4. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a Pagament Únic Dades / període de referència: A) Declaració(DUN 2008): • Transformació de cítrics Ha plantades a 30 setembre 2006 B) Dades d’ajuts percebuts per 3 campanyes (Administració): • Transformació de préssec (groc) • Transformació de pera (Williams i Rocha) • Figues seques 2003/04, 2005/06 - 2006/07 • Transformació de tomàquet • Prunes per a panses d’Ente • Raïm moscatell per a panses 2004/05, 2005/06, 2006/07

 5. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet La incorporació dels sectors a Pagament Únic comporta les següents passes: • Dades de referència de cada perceptor d’ajuts a transformació • Càlcul de nombre i imports dels drets pel FEGA • Assignació de drets provisionals • Al·legacions als drets provisionals • Sol·licitud d’admissió al règim (activació de drets) • Sol·licitud de drets a la Reserva • Sol·licitud d’ajut • Assignació de drets definitius DUN

 6. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Drets Provisionals • El DAR tramet al FEGA les dades de referència: • Kg transformats per producte i categoria en el període de referència • Efectius productius /Superfícies determinades per a l’ajut • El FEGA calcula el nombre i import dels drets provisionals • Assignació de drets provisionals, abans del 15 de març • Presentació d’al·legacions: • fins el 30 d’abril, però fora de la DUN • en cas de desacord amb les dades de referència, canvis de titularitat de l’explotació, inici d’activitat durant el període de referència

 7. Sol·licitud d’admissió al règim / Activació de drets Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet • És un tràmit imprescindible per tenir drets definitius de fruites i hortalisses • Només es podrà sol·licitar a la sol·licitud única 2008 • La DUN marca la casella corresponent per defecte, però en permet la desactivació. Cal assegurar-se que ha quedat efectivament marcada! • Termini: el de sol·licitud única, amb pròrroga de 25 dies (penalització del 3% per dia de retard)

 8. Sol·licitud de drets a la reserva Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet • S’incorpora a la reserva nacional el 2,3% de l’import dels drets provisionals • La reserva és única, sense separació de drets procedents de fruites i hortalisses i drets anteriors • Hi ha supòsits específics d’accés a drets de la reserva per a persones del sector hortofrutícola • La sol·licitud de drets de la reserva es fa a la DUN

 9. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Accés a la reserva:Supòsits específics per al primer any d’aplicació de PU al sector de fruites i hortalisses: • Adquisició per herència o jubilació de terres arrendades durant el període de referència • Inversions a l’explotació en el sector hortofrutícola per a la transformació • Inici de l’activitat agrària

 10. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Supòsits específics d’accés a drets de la reserva • Haver rebut, per herència real o anticipada, per defunció o jubilació de l’activitat agrària de l’anterior titular, terres que eren arrendades a una tercera persona durant el període de referència Cal documentar les parcel·les en qüestió: • Imprès específic (no generat per DUN) de relació de parcel·les objecte de la transmissió • A més, documentació acreditativa de l’arrendament, de l’herència i, si és el cas, de la jubilació en l’activitat agrària

 11. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Supòsits específics d’accés a drets de la reserva • Inversions a l’explotació fetes abans de l’1/11/2007: • per adquisició de terres • per noves plantacions de préssec groc o pera (Williams o Rocha) en superfícies no dedicades anteriorment a fruites i hortalisses Cal documentar les parcel·les en qüestió: • Imprès específic(no generat per DUN) de relació de parcel·les objecte de la inversió • En cas d’adquisició, a més, documentació acreditativa de la compravenda

 12. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Supòsits específics d’accés a drets de la reserva • Inici de l’activitat agrària entre el període de referència i l’1/11/2007 Han de complir: • Activitat en el sector: ajut a la transformació campanya 2007/2008 • Sense activitat anterior: sense dades al període de referència • Amb activitat continuada des de l’inici d’activitat: DUN, seguretat social al règim agrari

 13. Ajut de Pagament Únic Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet • Els drets procedents de fruites i hortalisses es poden utilitzar indistintament en qualsevol de les superfícies admissibles • Per rebre l’ajut no cal acreditar la transformació de la fruita • Superfícies admissibles: Passen a ser admissibles les destinades a: • Préssecs de carn groga • Peres William i Rocha • Tomàquets per a transformació • Prunes panses d’Ente, moscatell per panses, figues seques.

 14. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Cítrics L’any 2008 s’han de declarar les parcel·les plantades amb cítrics a 30/09/2006 • Base per al càlcul de drets • Inclosa a la DUN 2008 • No es podrà fer més endavant • Termini: el de sol·licitud única (inclosa pròrroga de 25 dies), no en període de modificacions DUN L’any 2010 tindrà lloc: • Sol·licitud d’admissió al règim de PU • Assignació de drets i sol·licitud de drets de la reserva • Primera sol·licitud

 15. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Cítrics Declaració de superfícies plantades a 30/09/2006 • Pantalla addicional de la DUN 2008 • Què cal declarar: • Referència SIGPAC • Superfície • Producte ( a 30/09/2006) • Qui ha de declarar-les: • Qui tenia les parcel·les el 30/09/2006 o bé • En cas de canvi de titularitat de la terra, l’actual titular si té l’acord de l’anterior Si la parcel·la forma actualment part de l’explotació s’ha de declarar dues vegades: a la DUN i a la declaració de cítrics 30/09/2006!!!

 16. Pagament Únic • Incorporació del sector FRUITES I HORTALISSES al règim de Pagament Únic. • Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2008 • Situació actual Pagament Únic 2006 i 2007

 17. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 • Sol·licitud de l’ajut P.U. • Sol·licitud admissió al règim PU pel sector de fruites i hortalisses (excepte cítrics) • Declaració de cítrics • Sol·licitud de drets a la Reserva 2008 DUN 2008

 18. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Requisits per al cobrament de l’ajut de PU: • Presentació de superfícies admissibles o manteniment d’un mínim del 50% de les UBM del període de referència (només en cas de drets especials). • Tenir drets assignats de pagament únic. • Manteniment de les bones condicions agràries i mediambientals i dels requisits legals de gestió que estableix la Condicionalitat.

 19. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Superfícies admissibles: Drets de retirada • Superfícies de retirada: excepcionalment per la campanya 2008, es poden cultivar i poden sol·licitar l’ajut connectat. • En tot cas, es manté la condició de l’elegibilitat: aquestes terres des de la data de sol·licitud DUN 2003 no podien estar ocupades per: • Cultius permanents o boscos • Activitats no agràries • Pastures permanents

 20. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Superfícies admissibles: Drets normals i/o especials Superfícies admissibles (disponibles de l’1/12/07 a 30/09/08). • Terres de conreu • Oliverars (disponibles de l’1/03/08 a 31/12/08). • Pastures permanents (vigilar amb superfície pastoreig) • Conreus permanents que hagin sol·licitat ajut per cultius energètics • Conreus permanents hortofrutícoles incorporats a PU: • préssec de carn groga, pera Williams/Rocha, etc • excepte cítrics! • Conreus de tomàquet per a transformació

 21. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Nous productes que afecten l’ajut de Pagament Únic: • Préssecs de carn groga i Peres William/Rocha CodiNom producte 505 PERERA PAG. UNIC 508 PRESSEGUERS PAG. UNIC Compatibles únicament amb ús FY • Els tomàquets per a transformació es declaren amb els productes ja existents de Tomàquet aire lliure i Tomàquet sota plàstic. Són compatibles tant amb l’ajut de pagament únic com amb l’ajut transitori al tomàquet transformat

 22. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Drets especials Com a excepció cal recordar que els drets especials es podran justificar a més de per hectàrees admissibles per drets normals, pel manteniment de com a mínim el 50% de les UBM del període de referència, complint sempre amb els requeriments de condicionalitat. • Aquesta opció s’ha de sol·licitar a la DUN. • A més, cal presentar actualització del cens de l’explotació ramadera

 23. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Superfícies no admissibles • Amb conreus permanents excepte: • oliveres • conreus permanents hortofrutícoles incorporats a PU: • préssec de carn groga, pera Williams/Rocha, etc • els cítrics no són admissibles fins 2010! • Boscos (en pastures arbrades es permet la superfície de pastoreig que indica el SIGPAC). • Utilitzades per activitats no agràries. • Utilitzades per a producció d’hortalisses diferents de tomàquets per a transformació • Utilitzades per a producció de patata no per a fècula.

 24. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Ordre d’utilització dels drets • Drets de retirada. • Drets normals i especials justificats amb superfícies: • 1r.Propis: ordenats pel seu valor començant pels de major import. • 2n.De la reserva: ordenats pel seu valor començant pels de major import. Atenció: • Els drets rebuts per arrendament (cessions temporals) seran els primers en utilitzar-se per evitar que l’arrendador els perdi si l’arrendatari no els utilitza.

 25. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Drets no utilitzats • Drets de la Reserva: • Si un any no s’utilitzen, tornen a la reserva. • Els drets no utilitzats en un període de tres anys s’incorporen a la Reserva: • El termini per utilitzar drets d’assignació inicial 2006 finalitza el 2008 • El termini és el mateix encara que s’hagin adquirit per cessió definitiva • Atenció en cas de cedir drets: cal tenir en compte quins s’han utilitzat i quins no • Drets procedents del sector de fruites i hortalisses: • El termini de tres anys finalitza el 2010

 26. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Sol·licitud de drets de la reserva 2008 • La sol·licitud es farà dins de la DUN 2008 • El productor haurà d’indicar a quins supòsits s’acull i declarar les unitats de producció tenint en compte la sol·licitud RN • Termini: el de sol·licitud única, sense pròrroga de 25 dies ni període de modificacions DUN • Supòsits universals i supòsits específics per a productors de fruites i hortalisses

 27. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Accés reserva 2008: supòsits universals • Joves agricultors/es amb primera instal·lació dins del PDR. • Titulars d’explotacions en programes de reestructuració i desenvolupament relacionats amb intervencions públiques per evitar l’abandonament o compensar desavantatges. • Persones legitimades per rebre o augmentar els drets per sentència judicial o acte administratiu ferm. • Joves agricultors/es que el 2007 van sol·licitar drets de reserva amb primes de sacrifici o pagaments addicionals a la producció de carn de vaquí de qualitat posteriors al període de sol·licitud única 2007.

 28. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Accés reserva 2008: supòsits específics fruites i hortalisses • Productors de fruites i hortalisses per transformar (excepte cítrics), que reben terres d’una altra persona morta o jubilada que estiguessin arrendades en el període de referència. • Productors/es de fruites i hortalisses per transformar (excepte cítrics) que han fet inversions que augmenten la capacitat productiva. (2 casos DUN) • Nous productors/es de fruites i hortalisses per transformar (excepte cítrics) amb inici d’activitat a partir del període de referència.

 29. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Terminis 2008

 30. Pagament Únic • Incorporació del sector FRUITES I HORTALISSES al règim de Pagament Únic. • Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2008 • Situació actual Pagament Únic 2006 i 2007

 31. Situació Actual Pagament Únic 2006-2007 Enviament comunicacions: • Reserva Nacional 2007 • Cessions de drets 2007 (temporals i definitives) • Cessions temporals de drets 2006 • Resolució de l’assignació de drets definitius 2006 per aquells productors que han sofert canvis en els drets (degut a recursos, regularitzacions,etc) • Resum Drets definitius campanya 2006 2007 i 2008 • Portar-la per fer la DUN

 32. Situació Actual Pagament Únic 2006-2007 • Pagament ajut PU 2007 – Gener 2008 • Per internet es poden consultar els drets definitius a través de la pagina web del MAPA (amb NIF i el codi d’un dret). http://www.fega.es/GDRPublico/index.jsp

 33. Situació Actual Pagament Únic 2006-2007

 34. Bústiade consultes: ... Web: http://www.gencat.cat/darp/ Pagament únic

 35. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural