1 / 29

O szkole dla rodziców i wychowawców

O szkole dla rodziców i wychowawców. Jolanta Halicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

vartan
Download Presentation

O szkole dla rodziców i wychowawców

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. O szkole dla rodziców i wychowawców Jolanta Halicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku Jolanta Halicka

 2. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: Jolanta Halicka

 3. szczególnych uzdolnień; • niepełnosprawności; • choroby przewlekłej; • niedostosowania społecznego; • zagrożenia niedostosowaniem społecznym; • specyficznych trudności w uczeniu się; • zaburzeń komunikacji językowej; • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; • niepowodzeń edukacyjnych; • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześ-niejszym kształceniem za granicą; • innych potrzeb dziecka. Jolanta Halicka

 4. Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Pomocy psychologiczno-pedagogicznejudzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z: • rodzicami uczniów; • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; • placówkami doskonalenia nauczycieli; • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Jolanta Halicka

 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: • ucznia; • rodziców ucznia; • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; • asystenta edukacji romskiej; • pomocy nauczyciela. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki. Jolanta Halicka

 6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: • uczniom • klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych); • zajęć rozwijających uzdolnienia; • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; • porad i konsultacji. • rodzicom uczniów i nauczycielom • porad i konsultacji; • warsztatów i szkoleń. Jolanta Halicka

 7. W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: • uczniom • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; • zajęć rozwijających uzdolnienia; • porad i konsultacji. • rodzicom uczniów i nauczycielom • porad i konsultacji; • warsztatów i szkoleń. Jolanta Halicka

 8. Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej potrzebieobjęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych. Jolanta Halicka

 9. Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół. Dyrektorwyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Jolanta Halicka

 10. Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu? • Rodzice ucznia mogąuczestniczyć w pracach Zespołu w części dotyczącej ich dziecka; • o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia, • Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora; • Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub innispecjaliści – na wniosek rodzica ucznia. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania. Jolanta Halicka

 11. Zadania Zespołu • ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; • określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; • W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią częśćindywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; • planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji– w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Jolanta Halicka

 12. Zadania Zespołu c.d. • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; • stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania, określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; • opracowuje plan działań wspierających Jolanta Halicka

 13. Plan Działań Wspierających (PDW)opracowuje siędla: • ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, • (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny). Jolanta Halicka

 14. Plan Działań Wspierających (PDW) zawiera: • cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • metody pracy z uczniem, • działania wspierające wobec rodziców ucznia, • zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Jolanta Halicka

 15. Szkoła dla Rodziców i WychowawcówProgram psychoedukacyjny Jolanta Halicka

 16. Inspiracje Dziś jestem przekonany, że młodzież nie buntuje się przeciw rodzicom. Buntuje się jedynie przeciwko określonym destrukcyjnym metodom wychowawczym, które charakteryzują prawie wszystkich rodziców. (Gordon Th.1991) Jolanta Halicka

 17. Inspiracje Jolanta Halicka

 18. Motto Wychowywać to kochać i wymagać Jolanta Halicka

 19. Adresaci programu • rodzice • nauczyciele, wychowawcy • katecheci, duszpasterze, siostry zakonne • pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci • profesjonaliści zainteresowani prowadzeniem Szkoły... • osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi Jolanta Halicka

 20. Podstawy teoretyczne • psychologia komunikacji • systemowe ujęcie rodziny Jolanta Halicka

 21. Cele programu • Uświadamia dorosłym, że aby zmienić dziecko, należy zacząć od zmiany siebie • Ukazuje konieczność oparcia wychowania na jasnym, czytelnym systemie wartości • Obala mity związane z wychowaniem • Pogłębia samoświadomość rodziców Jolanta Halicka

 22. Treści • Wyznaczanie granic • Radzenie sobie z trudnymi uczuciami • Zachęcanie dziecka do współpracy • Stosowanie kar • Rozwiązywanie problemów i konfliktów • Uczenie samodzielności • Uwalnianie dziecka od grania ról • Chwalenie i zachęcanie Jolanta Halicka

 23. Metody, organizacja • Metody aktywizujące (warsztaty edukacyjne) • Grupy 12-15 osobowe • Cykliczne spotkania po 3-4 godziny • 30-40 godzin • Profesjonalna kadra • Białostockie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Podlaska Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Jolanta Halicka

 24. Schemat spotkania Runda wstępna Realizacja tematu sesji Runda na zakończenie Jolanta Halicka

 25. Zakładane efekty • Zmiana postaw rodziców i wychowawców • Ujednolicenie metod wychowawczych • Opanowanie nowych metod i technik wychowania Poprawa relacji dziecko-dorosły Jolanta Halicka

 26. Uczestnicy • Głównie nauczyciele i wychowawcy • Rodzice Ponad 150 000 absolwentów Jolanta Halicka

 27. Skuteczność • Entuzjastyczne opinie wśród rodziców • Akceptacja nauczycieli i wychowawców • Skutki bezpośrednie (w trakcie szkolenia) • Skutki odroczone (z perspektywy lat) Jolanta Halicka

 28. A uczeń z SPE? Szkoła dla rodziców i wychowawców pomoże uczestnikom szkolenia uporać się z wieloma trudnościami, rozterkami, wątpliwościami, które przeżywają każdego dnia. Łatwiej im będzie zapewnić wsparcie dziecku, dla którego chodzenie do szkoły często bywa koszmarem. Jolanta Halicka

 29. Dziękuję za uwagę Jolanta Halicka

More Related