raport z ewaluacji wewn trznej w szkole podstawowej nr 1 w jaworzu rok szkolny 2011 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 666 Views
 • Uploaded on

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324) . Obszary objęte badaniami. Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012' - denis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raport z ewaluacji wewn trznej w szkole podstawowej nr 1 w jaworzu rok szkolny 2011 2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

obszary obj te badaniami
Obszary objęte badaniami
 • Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach
 • Wymaganie 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
 • Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Dorota Krzykowska,Jolanta Sienicka,Edyta Cwajna- Małek,Lucyna Chmiel
wymaganie 4 1 funkcjonuje wsp praca w zespo ach
Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach

Cel: Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy w celu podniesienia jakości pracy szkoły

Pytania kluczowe:

 • W jakich formach funkcjonują zespoły nauczycielskie w naszej szkole?
 • W jaki sposób analizują i dokumentują efekty swojej pracy?
 • W jaki sposób nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych?
wyniki analizy ankiety skierowanej do nauczycieli oraz lider w wdn
WYNIKI ANALIZY ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI ORAZ LIDERÓW WDN
 • Ankietę wypełniło 32 nauczycieli:-100% ankietowanych wie, jakie zespoły nauczycieli działają w nasze szkole i osobiście angażują się w pracę swojego zespołu (ds. edukacji wczesno-szkolnej, humanistyczny, przyrodniczo-matematyczny, artystyczno- sportowy, wychowawczy)
 • powołane zespoły spotykają się 1 raz w miesiącu lub w razie potrzeby częściej zgodnie z opracowanym harmonogramem i problematyką spotkania
 • każdy zespół prowadzi dokumentację: sprawozdania ze spotkań, harmonogramy i plany pracy, scenariusze lekcji koleżeńskich, materiały ze szkoleń
wyniki analizy ankiety skierowanej do nauczycieli oraz lider w wdn cd
WYNIKI ANALIZY ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI ORAZ LIDERÓW WDN cd.
 • Analizy wyników sprawdzianów są podstawą do planowania pracy nauczyciela oraz pracy zespołów przedmiotowych (opracowywanie przykładowych scenariuszy lekcji oraz tematów zajęć dodatkowych z art.42 KN dla uczniów z trudnościami w nauce)
 • Wnioski z pracy zespołu opracowywane są wformie pisemnej oraz elektronicznej (gromadzone u dyrektora szkoły oraz lidera zespołu)
slide6
Wyniki analizy dokumentacji (księga protokołów Rady pedagogicznej, teczki zespołów przedmiotowych oraz liderów WDN)
 • W naszej placówce funkcjonują zespoły nauczycielskie, które opracowują założenia i plan pracy na bieżący rok szkolny, dostosowując go do wniosków z poprzedniej ewaluacji oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz testu kompetencji w kl.III
 • W szkole działa WDN zgodnie z opracowywanym rocznym planem pracy, dostosowanym do potrzeb rady pedagogicznej
 • Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach mających na celu usprawnienie wspólnych działań
 • Nauczyciele współpracują w zakresie organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych(koleżeńskie lekcje otwarte, wycieczki edukacyjne, organizowanie akcji ogólnoszkolnych)
nasze mocne strony
Nasze mocne strony
 • Wystarczająca częstotliwość spotkań zespołów wychowawczych
 • Działania zespołów przedmiotowych odpowiadają potrzebom członków i sprzyjają wymianie doświadczeń
 • Zespoły podejmują pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych
 • Podczas rozwiązywania problemów nauczyciele korzystają ze wzajemnego wsparcia
 • Członkowie zespołów biorą czynny udział w pracach zespołu. Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy efektywności kształcenia i wychowania (wynik sprawdzianu szóstoklasistów był w minionym roku wyższy od poprzednich i plasował się powyżej średniej krajowej).
 • Poprawa frekwencji na spotkaniach zespołów
 • Gromadzenie materiałów dydaktycznych (scenariusze, pomoce dydaktyczne) w bibliotece
nasze s abe strony
Nasze słabe strony
 • Zbyt bierne uczestnictwo niektórych członków w pracach zespołów, obciążając pracą liderów zespołów
 • Zbyt słaba współpraca między zespołami I i II etapu nauczania
wnioski
Wnioski
 • Sukcesy szkoły są efektem zespołowego działania pracowników
 • W szkole istnieje spójny system dokumentowania działań zespołów nauczycielskich
 • Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach mających na celu usprawnienie wspólnych działań i podniesienie efektywności własnej pracy
 • Zespoły przedmiotowe systematycznie i w miarę potrzeb wymieniają się swoimi doświadczeniami
 • Nauczyciele monitorują i analizują wyniki przeprowadzanych sprawdzianów, wnioski wdrażają do procesu dydaktyczno-wychowawczego
rekomendacje
Rekomendacje
 • Zalecane jest korzystanie ze zgromadzonych materiałów w bibliotece podczas zajęć
 • Czynne zaangażowanie wszystkich członków w pracę zespołu
 • Poprawa współpracy między I a II etapem nauczania
wymaganie 4 2 sprawowany jest wewn trzny nadz r pedagogiczny
Wymaganie 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Cel: Zaangażowanie nauczycieli/zespołów/w ewaluację wewnętrzną ma wpływ na rozwój placówki

Pytania kluczowe:

 • W jaki sposób dyrektor organizuje ewaluację wewnętrzną w swojej placówce?
 • W jakim celu wykorzystuje się wnioski z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora?
 • W jaki sposób przebiega ewaluacja w naszej szkole?
wywiad z dyrektorem szko y
Wywiad z dyrektorem szkoły
 • Dyrektor wybierając na dany rok szkolny obszar do badań kieruje się przede wszystkim potrzebami szkoły oraz wytycznymiministerialnymi i kuratoryjnymi. Przy wyznaczaniu członków zespołów badających zwracana jest uwaga na indywidualne umiejętności i predyspozycje. Uaktywniani są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej. Liderzy powoływani są na dłuższy czas w celu zapewnienia właściwego przygotowania do pracy w zespole poprzez umożliwienie przeszkolenia w zakresie kierowania zespołem. Poprzednia ewaluacja przebiegła zgodnie z harmonogramem i została zakończona przestawieniem wniosków w postaci raportu.
analiza dokument w raport z poprzedniej ewaluacji analiza rekomendacji protoko y rady pedagogicznej
ANALIZA DOKUMENTÓW (RAPORT Z POPRZEDNIEJ EWALUACJI, ANALIZA REKOMENDACJI, PROTOKOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ)
 • Wnioski z poprzedniej ewaluacji wewnętrznej oraz nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do opracowywania planu pracy szkoły, planu działania zespołów przedmiotowych i wychowawczych w celu podniesienia jakości nauczania
 • W bieżącym roku szkolnym do głównych zagadnień należały: poprawienie umiejętności pisania, czytania ze zrozumieniem, wykorzystania wiedzy w praktyce, monitoring skuteczności programu profilaktyczno-wychowawczegow naszej szkole
wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli oraz dyskusji grupowej
Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli oraz dyskusji grupowej

Ankietę wypełniło 32 nauczycieli

 • 100% ankietowanych stwierdziło, że zespoły ewaluacyjne w widoczny sposób są zaangażowane w swoją pracę
 • Dla wszystkich ankietowanych wnioski z poprzedniej ewaluacji są zrozumiałe i przystępne, przedstawiane w postaci prezentacji multimedialnej i tekstowej.
 • Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że wiedzą gdzie zamieszczone są informacje na temat poprzedniej ewaluacji (protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, strona internetowa szkoły, dokumentacja biblioteki)
wnioski z dyskusji przeprowadzonej w gronie pedagogicznym
Wnioski z dyskusji przeprowadzonej w gronie pedagogicznym
 • Zespoły ewaluacyjne są w widoczny sposób zaangażowane w swoją pracę (przeprowadzanie ankiet, wywiady, rozmowy indywidualne i grupowe, analiza dokumentacji, porady wśród nauczycieli, pozyskiwanie dodatkowych informacji)
 • Przeprowadzając badania, nauczyciele częściej analizują realizację planu pracy szkoły oraz zalecenia z poprzedniej ewaluacji, częściej korzystają z opracowanych wniosków i informacji dotyczących realizacji podstawy programowej i treści nauczania
nasze mocne strony1
Nasze mocne strony
 • Członkowie zespołów ewaluacyjnych mają możliwość udziału w szkoleniach doskonalących
 • Prace zespołu są konsultowane z dyrektorem szkoły oraz poszczególnymi członkami zespołu ewaluacyjnego
 • Poszczególni członkowie zespołu są zaangażowani w prace i wywiązują się z przydzielonych obowiązków
 • Efekty przeprowadzonej ewaluacji mają odzwierciedlenie w planie oraz jakości pracy szkoły
nasze s abe strony1
Nasze słabe strony
 • Nauczyciele w niewystarczającym zakresie dokonują bieżącej autoewaluacji swojej pracy
wnioski1
Wnioski
 • Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą przekazywane wszystkim nauczycielom w formie pisemnej podczas rady pedagogicznej
 • Członkowie zespołów ewaluacyjnych dzielą się doświadczeniem z pozostałymi nauczycielami oraz udzielają porad na temat planowania i przeprowadzania ewaluacji w naszej placówce
 • Konieczność przeprowadzenia w przyszłym roku szkolnym ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego.
rekomendacje1
rekomendacje
 • Bardziej konsekwentne realizowanie autoewaluacji przez nauczycieli
 • Zaangażowanie w planowe ewaluacje (pracę zespołów ewaluacyjnych) każdego członka rady pedagogicznej