Download
perang wadan al abwa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERANG WADAN/al abwa ’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERANG WADAN/al abwa ’

PERANG WADAN/al abwa ’

489 Views Download Presentation
Download Presentation

PERANG WADAN/al abwa ’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERANG WADAN/al abwa’ Terjadidibulanshafar (blnkeduasetelahhijrah) PanjiperangdibawaHamzah bin Abdul Muthalibr.a. KepemimpinankotamadinahdiserahkanSa’ad bin Ubadahr.a. Tujuan : menghadangkafilahdagangkaumQuraisy,kafilahkabur

 2. DETASEMEN ABID bin AL-HARITS TerjadidibulanRabiulawalthnkeduasetelahhijrah Tempat : dekatsumber air hijaz, dibawahdaerahtsaniyatulmurrah Tujuan : menunjukkankekuatankaummuslimindenganmemantaujalurperjalanankafilahQuraisydarimakkahdansyam Bertemu dg kafilahabusufyan (200 orang) tapitidakterjadipeperangan

 3. DETASEMEN HAMZAH bin ABDUL MUTHALIB TerjadidibulanRabiulawalthnkeduasetelahhijarah Tempat : daerah Al-’Ishtujuankedaerahsaifulbahri Jumlah 30 orangprajuritbertemu dg kafilahabujahal (300 orang) TidakterjadipeperangankarnaditengahiolehMajdi bin Umar

 4. DETASEMEN SA’AD bin ABI WAQQASH TerjadidibulanketigabelasdarihijrahnyaRasulullah saw. Tempat : Al-Kharrar (Hijaz) Jumlah 80 orangprajurit Tujuan : mengintaikafilahQuraisy TidakterjadipeperangankarenakafilahQuraisytelahpergi

 5. PERANG BAWATH Terjadidiakhirbulanrabiulawalthnkeduahijriyyah,berkemahdarisisabulanrabiulakhirhinggabulanjumadiluladenganmembawa 200 prajurit Tempat : daerahbawathdariarahridwan Tujuan : mengintaikafilahQuraisy (100 orang+500 onta) didlmnyaadaUmayyah bin khalaf Tidakterjadipeperangan

 6. PERANG ASYIRAH Terjadidibulanjumadilakhir,riwayat lain rabiulawalthnkeduahijrah Tempat : daerahdzalasyirahyaitulubnamadihdariarahyanbu’ dengan 150 orang shahabat-200 shahabat Kepemimpinankotamadinahdiserahkan Abu salmah bin abdulasad al makhzumi Tujuan : memutusjalurberdaganganQuraisykesyam agar kaumQuraisymenghentikansikappermusuhannyaterhadapkaummuslimin TidakterjadipeperangantapimembuatperjanjiandamaidenganbaniMadihdansekutunyadaribanidhimrah,sehinggaQuraisymengubahjalurperdagangannyamenujusyamdenganmenempuhjaluriraq

 7. PERANG SOFWAN(badarpertama) Terjadidibulanjumadilakhirthnkeduasetelahhijrah Tujuan : belumgenap 10 haripulangdimadinahdariperangdzilasyirahsudut-udutkotamadinahdiserangpasukankarz bin jabir al fahri, merekajugamenyerangpeternakan. Rasulullahkeluar dg 200 pasukanberkuda Tidakbertemumusuh.

 8. DETASEMEN ABDULLAH bin JAHSY Terjadidibulanrajabthnkeduasetelahhijrah Tempat : daerahnakhlah (antaramadinahdnthaif) dengan 80 orangprajurit Rutedirahasiakan.suratdibukasetelahperjalanan 2 hari. Terjadi peperangan.1 mati,2 ditawan

 9. Perangbadarkubra Terjadidiharijum’atpagi,tgl 17 dibulanRamadhanthnkeduasetelahhijrah Tempat : daerahbadar (160 km darimadinah) dengan 314 prajuritmenghadapi 1650 orangQuraisy Terjadipertempuran; Quraisytewas 70 org,tertawan 70 org. Muslim syahid 20 orang.

 10. Perangbadarkubra

 11. Gangguandaridalamdanluarmadinah

 12. PERANG BANI QAINUQA’ Terjadidiawalbulansyawalthnkeduasetelahhijrah Sebab : masyarakatyahudimelanggarperjanjiandanmenantangkaummuslimin Terjadipengepunganselama 15 malam dg akhir; yahudibaniqainuqa’diusirdarimadinah

 13. PERANG BANI SALIM Terjadidiakhirbulansyawalthnkeduasetelahhijrah Tempat : didaerahqurqarah Al-kurar yang menghubungkanmadinahdanmakkah Bersamaistridan 200 prajuritmenujudaerahtsb Tujuan : menghentikanperlawananbanisalimdanghathfan,merekakabur dg meninggalkanharta. Rasulullahdanpasukanmenetap 3 hari.

 14. PERANG AS-SAWIQ Bulandzulhijjahthnkeduasetelahhijrah Tempat : antaramadinahdansumbermata air qurqaqah Tujuan : mengejarpasukanabusufyanygmembunuh 2 orangpendudukmadinahdanmembakarduarumahsertaladangkeduanya. Pasukanabusufyankabur

 15. PERANG DZI AMR Terjadidibulanrabiuawalthnketigahijriyyah dg 450 prajurit Tempat : daerahnajd Sebab & tujuan : seklompokorangdaribanitsa’labahdanprajuritpilihandarighathfanberkumpuldidaerahdziamrdipimpinDa’tsur bin Al-Harits bin MuharibakanmenyerangMadinah,mengetahuikedatanganRasulullahdanpasukannyamusuhbubardankomandannyamasukislam.

 16. PERANG BAHRAN TerjadidibulanRabiulawalthnkeduasetelahhijrah dg 300 pasukan Tempat : daerahjalurperjalananantaramakkahdanmadinahygbernamabahran Sebabdantujuan : mematahkankekuatanbanisalimygberkumpulakanmenyerangkotamadinah,mendengarkedatanganRasulullahygjaraknyatinggalsemalamperjalananmerekabubar

 17. DETASEMEN (sariyyah)ZAID bin HARITSAH TerjadidibulanRabiulawalthnkeduasetelahhijrah dg 100 pasukan Tempat : daerahqirdah (najd) sariyyah al-qirdah sebabdantujuan : memutusjalurperdaganganquraisyygbaru(melaluiiraq) Kaummusliminberhasilmemenangkanpertempuran

 18. DETASEMEN ABDULLAH bin ANAS Terjadidibulandzulhijjahthnkeduasetelahhijrah Tempat : nakhlah Sebabdantujuan: Sufyan bin khalid al- hadzlimenghasutoranguntukmenyerangmadinah Pasukankhususiniberhasilmembunuhtanpadiketahui.

 19. DETASEMEN ABI SALMAH bin ABDULLAH ASAD (QUTN) Terjadidibulanmuharramtahunketigasetelahhijrah dg 150 pasukan Tempat : daerahQutn, daerahpegunungandekatsumber air baniasad bin khuzaimah Sebabdantujuan : terjadinya propaganda danseranganpasukanberkuda yang dilakukanolehThalihahdanMusallamah (duaanakkhuwailad) Pasukanmuslimdapatmengalahkanmerekadanmembawaghanimahdantawanan

 20. Peranguhud (blnsyawalthnke 3 H)

 21. PERANG HAMRAUL ASAD

 22. PERANG BANI NADHIR

 23. PERANG BADAR(terakhir)

 24. PERANG DAUMATUL JANDAL

 25. PERANG BANI MUSTHALIK

 26. PERANG KHANDAK(AL-AHZAB)

 27. PERANG BANI QURAIZHAH(DzulQa’idah 5 H) • Tempatdipinggirkotamadinah • Sebabdantujuanpengerahanpasukan: Pemutusansepihakperjanjiandamaiolehkaumyahudibaniquraizhahsaatterjadinyaperangahzabdanbergabungnyamerekadenganpasukankoalisi • PengumumanRasulullahsetelahperangahzab,” Barangsiapa yang bersikapthaat, hendaklahtidakmelaksanakanshalatasharkecualisetelahtibadibentengbaniquraizhah.” • IbnuIshaqmenyatakanpengepunganituselamaduapuluh lima hari • Menyerahdengansyaratdiperlakukansptbaninadhirtapiditolak • Mintasyarat agar yang memberikeputusantentangnasibmerekaadalah SA’AD bin MUADZ • KeputusanSa’ad bin Muadz,” karena Allah, tidaklayakbagiMua’adzuntukberbelaskasihan, sayaputuskansemualaki-laki yang mengadakanpengkianatandihukumbunuh, hartamerekamenjadirampasanperangdankeluargamerekamenjaditawananperang.”

 28. PERANG ABDULLAH bin AITSIK(dzulqa’idah 5 H) Sebabterjadinya: provokasi yang dilakukanlaki-lakiyahudi : salam bin abulhakikkepadamasyarakatkhaibardankabilahGathfansertamasyarakatmusyrik. Diatermasukotakpengerahanpasukankoalisi Rasulullahmengutus Abdullah bin Aitsikdenganempatorangkhazrajuntukmelakukanmisikhusus Merekaberhasilmembunuhaburafi’ yaitusalam bin abulhakik.

 29. PERANG BANI LAHYAN(jumadilula, 6 H) Tempat : Gharaanperkampunganbanilahyan Sebabterjadinya : show force untukmerontokkan moral kaummusyrikinmakkahdansekutunyadanuntukmenundukkanbanilahyan yang telahmembunuhbeberapaorangjurudakwah yang dikirimkanRasulullah saw. Strategipeperangan yang jitu, sehinggabanilahyanlarimenyelamatkandirikegunung-gunung.

 30. PERANG DZUQIRAD/AL GHABAH(rabiulawal, 6 H)

 31. PERANG HUDAIBIYYAH(senin,1 DZUL-QA’IDAH 6 H ) tentangmimpiRasulullah saw ; bahwabeliaubersamaparashahabatamemasukimasjidilharam, mengambilkuncika’bah, melaksanakanthawafdanumrah, sebagianshahabatada yang mencukurdansebagian yang lain ada yang memendekkanrambutnya. KepemimpinanmadinahdiserahkankepadaibnuummimaktumataupunNumailah al- Laitsy Jumlahshahabat yang menyertaiRasulullah 1400 orang.

 32. PENEGASAN RASULULLAH BHW KAUM MUSLIMIN JUGA MEMILIKI HAK TERHADAP MASJIDIL HARAM وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 22:26-27 Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

 33. SIKAP ARAB BADUI DAN MUNAFIQ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 48:11-12 Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiah) akan mengatakan: "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami"; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa.

 34. UPAYA QURAISY MENGHALANGI ORANG-ORANG MUSLIM MEMASUKI MASJIDIL HARAM • Memberangkatkanpasukandidzithuwa • Mengerahkan 200 penunggangkudadibawahkomandokhalid bin walid. Merekahendakmenyerangkaummusliminketikamengerjakanshalatasar, kemudian Allah memerintahkankaummusliminmengerjakanshalatkhauf.

 35. Mengalihkanjalurperjalanandanmenghindaribentrokfisik • JalurutamakemakkahmelaluiTan’im • Rasulullah saw mengambiljalur yang sulitdanberatdiantaracelah-celahgunung, membawashahabatkearahkananmelewati al-Hamsymenujutsaniyatulmurar

 36. Kejadiandihudaibiyah Budail bin Warqa’ al- Khuza’y (dariBaniKhuza’ah) menjadiperantaraantaraRasulullahdenganQuraisy Qurqisymengirimkanutusan; Al Hulais bin al- Qamah (baniKinanah), Urwah bin Mas’udAts-Tsaqfi

 37. Allah menahantanganQuraisy وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 48:24 Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

 38. MasihdiHudaibiyah MengirimkanUitsman bin AffansebagaidutakepihakQuraisy IsuterbunuhnyaUtsmandanbaiaturRidwan, satuorang yang tidakikutbaiat: Jadd bi Qais (munafiq) لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 48:18 Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).

 39. PENGUKUHAN PERJANJIAN DAN KLAUSUL KLAUSULNYA AntaraRasulullahdanpihakQuraisy yang diwakiliSuhail bin Amr Kasus Abu Jandal MenyembelihhewanQurbandanmencukurrambutsebagaitandaumrah Menolakmengembalikanwanitamukminah yang hijrah Orang-orangmuslimmurungdan dialog Umarr.a. danRasulullah saw Kisahorangmuslim yang dikembalikankemakkah yang membentukpasukandijalurperdaganganQuraisymenujusyam (tepipantai)

 40. DETASEMEN UKASYAH bin MUHSHIN(RabiulAwal, 6 H) Kedaerah al-Ghamar, sumber air bagikaumAsad JaraknyasekitarperjalananduamalamdariMadinah Memerangikaum yang memusuhiislam Tiadaperlawanan yang berarti MUSUH MELARIKAN DIRI Mendapatkan 200 ontasebagaihasilrampasanperang

 41. DETASEMEN ZAID bin HARITSAH

 42. DETASEMEN ABDURRAHMAN bin AUF

 43. DETASEMEN ALI BIN ABI THALIB

 44. DETASEMEN ZAID bin HARITSAH

 45. DETASEMEN ZAID bin RAWAHAH

 46. PERANG KHAIBAR

 47. PERANG UMRATUL QADHA

 48. DETASEMEN BASYIR bin SA’AD AL-ANSHARI