Perlawanan terhadap kolonial
Download
1 / 17

PERLAWANAN TERHADAP KOLONIAL - PowerPoint PPT Presentation


 • 383 Views
 • Uploaded on

PERLAWANAN TERHADAP KOLONIAL. Siti rodiyah (1201100290) 2F. PERANG PADRI (1821-1938). Mula-mula merupakan perang antara kaum adat dengan para ulama . Perang ini disebabkan oleh : 1.) Adanya perbedaan pendapat antara kaum ulama dengan kaum adat .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERLAWANAN TERHADAP KOLONIAL' - maxim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perlawanan terhadap kolonial

PERLAWANAN TERHADAP KOLONIAL

Sitirodiyah (1201100290)

2F


Perang padri 1821 1938
PERANG PADRI (1821-1938)

 • Mula-mulamerupakanperangantarakaumadatdenganparaulama .

  Peranginidisebabkanoleh:

  1.) Adanyaperbedaanpendapatantarakaum

  ulamadengankaumadat.

  2.) Kaumulamainginmemberantaskebiasaanburuk yang dilakukankaumadat, sepertiberjudi, menyambungayamdanmabuk.


Perlawanan terhadap kolonial

KarenaterdesakkaumadatmintabantuankepadaBelanda, tetapikaumpaderimenyadarimaksudpihakbelandauntukmenguasaisumatrabarat. Lalukaumadatpaderibersatu,,baladamemintabantuandanbantuandariPulauJawa yang diperkuatolehPasukanSentot Ali BasaPrawirodirjo, tapikemudianSentot Ali BasaPrawirodirjoberpihakkepadakaumPaderisehinggaSentot Ali BasaPrawirodirjoditangkapdandibuangkeCianjur. DengansiasatBentengStelselpadatahun 1837 BelandamengepungBonjol, sehingga Imam BonjolditangkapdandibuangkeCianjurkemudiandipindahkankeMenadohinggawafattahun 1864.


Perang diponegoro 1825 1830
PERANG DIPONEGORO (1825-1830)

 • PenyebabterjadiPerangDiponegoroadalah :1. Sebabumuma. Penderitaandankesenggaraanrakyatakibatpajak.b. CampurtanganBelandadalamurusanistana.c. MunculnyakecemasandikalanganparaulamakarenaberkembangnyaBudaya Barat.2. SebabkhususBelandamembuatjalandiTegalrejo yang melewatimakamleluhurDiponegorotanpamintaizinterlebihdahulu.DalamperanginiDiponegoromenggunakansiasatperanggerilya yang didukungolehkaumbangsawandanulamasertabupati, antara lain KyaiMojodanSentot Ali BasaPrawirodirjo


Perlawanan terhadap kolonial

 • Belandamenggunakansiasatbentengstelseldalamupayamengalahkandiponegoro. PasukanDiponegorosemakinlemahterlebihlagipadatahun 1829 KyaiMojodanSentot Ali Basamemisahkandiri. LemahnyapasukanDiponegoromenyebabkanDiponegoromenerimatawaranBelandauntukberundingdiMagelang, dalamperundinganinipihakBelandadiwakiliolehJenderal De KocknamumperundinganmengalamikegagalandanDiponegoroditangkapdandibawake Batavia, selanjutnyadipindahkankeMenadokemudiandipindahkanlagikeMakasardanmeninggaldiBenteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855.PengeranDiponegoro.


Sultan agung
SULTAN AGUNG

 • . Perlawanan Sultan Agung (Mataram).Untukmenwujudkancita-citanyamenguasaiseluruhPulauJawa, Sultan mengirimpasukankerajaanMataramuntukmenyerangBelandadi Batavia, seranganpertamapadatahun 1628 tetapigagalkarenapasukanMataramkehabisanperbekalan.


Perlawanan terhadap kolonial

 • Padatahun 1629 untukkeduakalinyaKerajaanMatarammenyerang VOC di Batavia tetapijugamengalamikegagalan, perlawanan-perlawananrakyatMataramterhadap VOC terusberlanjut, antara lain perlawanandibawahpimpinanTronojoyo, perlawananuntungSenopati, perlawananMangkubumidanRadenMas Said.


Perang aceh 1873 1904
PerangAceh (1873-1904)

 • PerlawanandipimpinolehparaBangsawan (Tengku) danparatokohulama (Tengku) sepertiTeukuUmar, TeukuCikDitiro, PenglimaPolem, Cut NyakDien, Cut Mutiadan lain-lain.Dalamrangkapaxnetherlandika.


Perlawanan terhadap kolonial

Penyebabpeperangan:

 • karenaBelandamelanggarPerjanjianTraktat London tahun 1824 yang berisibahwaInggrisdanBelandatidakbolehmengganggukemerdekaanAceh.

 • Untukmenguasai Aceh, BelandamenggunakancarasepertiKonsentiasiStelseldanmendatangkanahli Agama Islam yaituSnouchHurgronye.


Perlawanan terhadap kolonial

 • akhirnya Aceh dapatdikuasaiolehBelanda, kemudian Raja-Raja didaerah yang berhasildikuasaiolehBelandadiikatdenganPlakatPendek yang isinya :1. MengakuikedaulatanBelandaatasdaerahnya.2. Tidakakanmengadakanhubungandengannegara lain.3. TaatdanpatuhpadaPemerintahBelanda


Sultan hasanudin
SULTAN HASANUDIN

Prinsipsistemterbuka yang dianutMakasardalammenjalankanpolitikperdagangannyapadaumumnyadandiplomasinyaterhadap VOC khususnyatampakjelasdalampokok-pokokpersyaratan yang diajukankepada VOC dalammengadakanperjanjianpada tahun1659.

Ditegaskanantara lain bahwa”Tuhanmenciptakanbumi agar seluruhumatmanusiadapatmenikmatinyadanditambahkanpertannyaan “apakahtuanberpendapatbahwaTuhantelahmenyediakankhususbagibangsatuan yang tinggalsangatjauhdipulau-pulauitu”.

Itulahjawabantegasterhadapusaha VOC memasukkanmonopoliperdagangandiMakasar.


Perlawanan terhadap kolonial

 • Konfliksemakinmemuncaksejaktahun 1660 denganadanyainsiden-insidendan factor-faktor lain:

 • PendudukanbentengPa’nakkyungoleh VOC dirasakansebagaiancamanterusmenerusterhadapMakasar

 • Peristiwa De Walvis padatahun 1662, waktumeriam-meriamnyadanbarang-barangmuatannyadisitaolehpasukanKaraengTallo, sedangtuntutan VOC untukmengembalikanditolak

 • PeristiwakapalLeeuwin (1664) yang kandasdiPulau Don Duangodimanaanakkapaldibunuhdansejumlahuangdisita.


Perlawanan terhadap kolonial

 • Untukmenhadapikemungkinanpecahnyaperangdenganbelanda, Sultan HasanudinpadaOktober 1660 menumpulkansemuabangsawan yang dimintabersumpahsetiapadanyakepadanya. Dan membentukpertahanan yang dibagiatasbeberapasektor :

 • Pasukansebesar 3000 orangdibawahpimpinanDaengTololo, saudaralaki-laki Sultan sendiri, memperthankanbenteng,

 • Sultan HasanudindanKaraengTallomenjagaistanaSombaopu;

 • PertahanandaerahPortugisdiserahkankepadaKaraengLengkese

 • KaraengKarungrungsebagaikomamdanbentengujung Pandang. Wanitadananak-anakdiungsikankepedalamansedangoranglaki-lakidikerahkanuntukmengangkatsenjatadanmempertahankankerajaan. DikabarkanbahwapasukanMakasar yang ditetapkanditepi Sungai kalakOngkongadasekitar 1500 orang, sedangdibantaengada 5 samapi 6000 orang.


Perlawanan terhadap kolonial

JalannyaPerang (Desember 1666- Juni 1669)

 • Angkatanperang VOC berangkatdariBataviapadatanggal 24 November 1666 dansampaidipelabuhanMakasarpada 19 Desember. Berdasarkaninstruksidaridewan VOC di Batavia dikirimolehSpeelmanutusanuntukmenyampaikansuratkepadaKaraeng Goa berisituntutan agar diberikanpenggantiandanpemenuhantuntutanitudisrtaiancamanbahwasikapdendamakandihadapidengankekerasan.

 • Tuntutanituditolakoleh Sultan Hasanudin, diahanyabersediamenggantikerugian yang dideritaoleh VOC. KemudianSpeelmamenyuruhuntukmelakukkanpengebomanhanyauntukmengintimidasi. EkspedisibergerakkearahButung, perjalananitumelampauiBanthaeng, dandiseranghinggahancurlebur. Dan parapemimpinpasukan, yaituKaraengBottomarannu, Sultan Bima, danOpuCeningLuwu, dan 5000 pasukan.


Perlawanan terhadap kolonial

 • Tujuanofensifpasukan VOC-BugisterarahkepadaGalesong. Seranganpasukan VOV-Bugisdisertaipertempuransengituntukmerebutbenteng Di GalesongakhirnyaberhasilmemukulmundurpasukanMakasardanpadaakhirAgustus 1667. Suatupertempuranbesarterjadipadatanggal 26 Oktober 1667 dimanaMakasarmengalamikekalahansehinggamembukajalankeSomboapudanIstananya.


Perlawanan terhadap kolonial

 • GencatansenjataselamtigahariterjadidanpadaakhirnyaKaraengLengkesedanKaraengBontosungudengankekuasaandariSulthanHasanudindatanguntukberunding(13 November 1667). Adapuntuntutan yang diajukanolehSpeelmanterdiriatas 26 butir.

 • SebelumSomboapujatuh, Sultan HasanudinturundariTahtadandigantikanolehputra I Mappasomba, Sltan Amir Hamzah.