Perang Uhud - PowerPoint PPT Presentation

paige
perang uhud n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perang Uhud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perang Uhud

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Perang Uhud
3671 Views
Download Presentation

Perang Uhud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PerangUhud KhairunissaDhara D. (11)LaelaDewi Maharani (12)

 2. TempatdanWaktu Sketsa Medan PerangUhud Peperangan PERANG UHUD StrategiNabiMuhammad Pasukan yangTerbunuh Pasukan

 3. TempatdanWaktu Perang Uhud berlaku pada hari Sabtu, 7 Syawal atau 11 Syawal tahun ketiga hijrah (26 Mac 625 M) antara tentara Islam dengan tentara kafir Quraisy.PerangUhudadalahpelantaruntukorangQuraisymembalasdendamterhadapkekalahanmerekaketikaPerangBadar. DinamakanPerangUhudkeranaiaberlakudisebuahtempat yang dikelilingi Bukit Uhud.

 4. Pasukan Pertempuran ini disertai 1000 orang tentara Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w. menuju ke Uhud tetapi hanya 700 orang saja yang sampai ke medan Uhudkarena di pertengahan jalansebanyak300 orang telah kembalike Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubai,yaitu ketua orang munafiq. Tentara kafir Quraisy sebanyak3000 orang dan diketuai oleh Abu Sufyan ibni Harb.

 5. StrategiNabi Muhammad s.a.w. StrategiNabi Muhammad s.a.w. dalamPerangUhudyaitupasukankanandankiriberhadapanmelawanmusuh. Pasukanpemanahsebanyak 50 orangditempatkandiatasbukitUhud. Semuatentarapemanahtidakdibolehkanmeninggalkantempatmasing-masing, kecualidenganperintahpemimpin.

 6. Sketsa Medan PerangUhud

 7. Peperangan Pertempuran diawali dengan perang tanding antara kedua pihak yang dimenangkan pihak Muslim. Kedua pasukan tentara kemudian mula bertempur, dengan tentara Muslim yang berhasil menggoyahkan tentara kafir Quraisy. Pasukan pemanah Muslim lalu turun dari Bukit Uhud ketika melihat tentara Quraisy meninggalkan medan perang. Mereka berebut harta rampasan perang yang ditinggalkan sehingga mereka lupa larangan Nabi Muhammad supaya tidak meninggalkan Uhud walau apapun yang berlaku.Namun, hanya 14 orang pemanah yang beriman saja yang tinggal.

 8. Ketika melihat tentara Islam turun dari Bukit Uhud, Khalid bin al-Walid, ketua tentara berkuda Quraisy membalasdengan mengelilingi bukit dan melakukan serangan diam-diam dari arah belakang. Dalam serangan tersebut, tentara Islam terkepung dan menjadi lemah.Karenakeadaantersebut, tersebar kabar yang mengatakan Nabi Muhammad s.a.w. telah terbunuh dan menyebabkan tentara Islam kocar-kacir.Meskipunbegitu, Nabi Muhammad s.a.w. masihselamatdandilindungibeberapaorangsahabat. Dalamkeadaan yang sangatgentingitu, Ubai bin KhalafmenghampiriNabi Muhammad untukmembunuhbeliau.

 9. Nabi Muhammad lalumengambilsebatangtombak, menusukleherUbai bin Khalaf, kemudianmembunuhnya. Beliauadalahsatu-satunyaorang yang dibunuholehNabi Muhammad s.a.w. sepanjanghayatnya. Selepas pertempuran hebat, kebanyakan tentara Muslim yang selamatmundur ke Uhud yang merupakantempat mereka berkumpul semula. Menaiki kuda, pasukan Quraisy gagal mendaki lereng bukit dan kehilangan kesempatanuntukmenyerangtentara Muslim. Perang ini berakhir setelah Abu Sufyan membuat keputusan tidak mengejar tentara Muslimdengantentara Muslim sebagaipemenangnya.

 10. Pasukan yang Terbunuh Tentara Islam yang terbunuh dalam peperangan ini kira-kira 70 orang, sedangkan jumlah tentara Quraisy sebanyak 23 orang. Ayah dari saudara nabi, Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib telah mati terbunuh oleh seorang hamba bernama Wahsyi yang telah melempar lembing, lalu mengenai tulang rusuk Saidina Hamzah.BeberapaorangsahabatjugatelahterbunuhketikamelindungiNabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad terlukapadawajah, bibir , kedualutut , pipidangiginya yang patahketikaterjatuhkedalamperangkap yang digalioleh Abu Amar Al Rahab. Nabi Muhammad berasa amat sedih dan memerintahkan agar semua yang mati syahid dikebumikan dengan pakaian yang mereka pakai ketika berperang.

 11. Terimakasih