Rēzeknes pilsētas pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā - PowerPoint PPT Presentation

r zeknes pils tas pieredze uz m jdarb bas veicin an n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rēzeknes pilsētas pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rēzeknes pilsētas pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā

play fullscreen
1 / 18
Rēzeknes pilsētas pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā
167 Views
Download Presentation
vanna
Download Presentation

Rēzeknes pilsētas pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rēzeknes pilsētas pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā

 2. Uzņēmumu neto apgrozījumspa tautsaimniecības nozarēm

 3. Nozīmīgākie faktori komercdarbības veicināšanai pašvaldībās RA projekta “Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” apkopotie rezultāti par nozīmīgākajiem faktoriem: • vietējā komercdarbības vide: laba sasniedzamība; labvēlīgi vietējie nodokļi, nodevas un normatīvās prasības ; droša vide komercdarbībai; • iedzīvotāju dzīves kvalitāte: brīvā laika pavadīšanas iespējas; mājokļu pieejamība; droša vide dzīvošanai; • tehniskā infrastruktūra un nekustamais īpašums: konkurētspējīga nekustamā īpašuma cena; atbilstoša nekustamā īpašuma pieejamība; tehniskās infrastruktūras nodrošinājums un kvalitāte

 4. Rēzeknes pilsētas iespējas komercdarbības vides uzlabošanā • Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas piedāvātās priekšrocības • Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides • Komercdarbības vidi veicinoši pašvaldības normatīvie akti • Tehniskās infrastruktūras sakārtošana • Pievilcīgas dzīves vides izveide • Uzņēmēju interešu lobēšana nacionālā līmeņa institūcijās

 5. Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona • Iestādes veids: pašvaldību kopīga iestāde “RSEZ pārvalde” • Dibināšana: 1997.g. • Darbības periods: 20 gadi • Izveides mērķis:veicināt uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknē un Latgales reģionā • Normatīvie akti: RSEZ likums • RSEZ statusa iegūšanas priekšnoteikumi: • juridiskā adrese, nekustamais īpašums (nomā/īpašumā), komercdarbība • Kopējā platība: 1155 ha

 6. Vispārīga informācija par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu (RSEZ) Iestādes veids: pašvaldību kopīga iestāde “RSEZ pārvalde” Dibināšana:1997.g. Darbības periods: 20 gadi Izveides mērķis:veicināt uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknē un Latgales reģionā Normatīvie akti: RSEZ likums RSEZ statusa iegūšanas priekšnoteikumi: juridiskā adrese, nekustamais īpašums (nomā/īpašumā), komercdarbība Kopējā platība: 1155 ha -Rēzekne -Verēmu pag. -Griškānu pag. -Ozolaines pag. Investīcihttp://map.rezekne.lv/index_en.php u karte Informācija par nekustamo īpašumu

 7. Nodokļu atvieglojumi RSEZ komercsabiedrībām • Uzņēmuma ienākuma nodoklis (Latvijā: 15%, RSEZ: 5%) • Atlaide aprēķinātajam nekustamā īpašuma nodokļim (NĪN Latvijā: 1,5%, RSEZ: 0,3%) • Papildus nerezidentiem tiek piemērota arī 80 % atlaide uz dividendēm • Nodokļu atvieglojumi pieejami līdz 75% no sākotnējiem ieguldījumiem atkarībā no uzņēmuma lieluma • Tiek piemērota 0% likme preču eksportam un to preču piegādēm, kas ievestas ES teritorijā no 3.valstīm/teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam

 8. Projektu skaits un finansējuma apjoms Rēzeknē 2004. ‑2011. g. (LVL, %)

 9. Kopējās izmaksas 1,7 milj. LVL Piekļuves nodrošināšana jaunajiem mikrorajoniem – Stacijas ielas rekonstrukcija ar savienojošo posmu izbūvi un satiksmes pārvada būvniecību Policentriskās attīstības projekts

 10. Kopējās izmaksas: I kārta 1,7 milj. LVL II kārta 5,6 milj. LVL Atbrīvošanas alejas, un satiksmes pārvadu rekonstrukcija, nodrošinot Rēzeknes kā Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra pieejamību Policentriskās attīstības projekts

 11. Ielas rekonstrukcijas kopējās izmaksas 3,3 milj. LVL Zilupes ielas rekonstrukcija Rēzeknē/Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknē Ūdenssaimniecības projekta kopējās izmaksas 4,4 milj. LVL Darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. apakš aktivitāte “Tranzītielu sakārtošana pilsētas teritorijās”/Kohēzijas fonds

 12. Kopējās izmaksas 6,2 milj. LVL Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra – jauniešu, bērnu interešu izglītības centra, radošo industriju un restaurācijas darbnīcu būvniecība Policentriskās attīstības projekts

 13. Kopējās izmaksas 0,7 milj. LVL Latgales Kultūrvēstures muzeja rekonstrukcija

 14. I Rekreācijas zonas izbūve un Gājēju ielas laukuma ierīkošana, t.sk visu daudzfunkcionālā centra civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļas telpu un sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu (ārējo inženiertīklu) ierīkošana”. Izmaksas ~ 2,78 milj. LVL. II „Gājēju ielas izbūve”. Izmaksas ~1,67 milj. LVL. Gājēju ielas un Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionāla centra izbūve Rēzeknes mazattīstītajās teritorijās” Kopējās izmaksas 4,5 milj. LVL Policentriskās attīstības projekts

 15. Austrumlatvijas daudzfunkcionālā reģionālā centra izveide Rēzeknē • Mērķis – nodrošināt profesionālās kultūras attīstību, populārās mūzikas pakalpojumus, dzimtsarakstu nodaļa, attīstīt konferenču biznesu • Izmaksas – 9,68 milj. LVL Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1. aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”

 16. Rēzeknes pilsētas attīstības virzieni 2014-2020 • Rūpnieciskās ražošanas sekmēšana, RSEZ attīstība (degradēto teritoriju attīstība, investīcijas infrastruktūras sakārtošanā) • Kultūrtūrisma produkta izveide un virzīšana tirgū (kultūrtūrisma produkta attīstība, upes gultnes tīrīšana, gājēju ielas turpinājuma izbūve, reģionālā tūrisma centra izveide) • Energoefektivitātes pasākumu sekmēšana, «zaļo» tehnoloģiju pielietošana (energoefektīvs ielu apgaismojums, mājokļu siltināšana) • Transports un loģistikas attīstība, lidostas izveide (biznesa, vieglā aviācija).

 17. Degradēto teritoriju attīstība