slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Т homas Edison PowerPoint Presentation
Download Presentation
Т homas Edison

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Т homas Edison - PowerPoint PPT Presentation

vangie
97 Views
Download Presentation

Т homas Edison

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ТhomasEdison Америчкипроналазач безформалногобразовања. Са 14 година, радећи 14 сатидневнокаоразносачновина и продавацхраненажелезници, зарађиваоје 14 доларанедељно. У напуштеномвагонууредиојесвојупрвулабораторију и штампаријузасвојеновине. Са 16 годинајепостаотелеграфиста и започеокаријерупроналазача. Патентираојевишеод 1000 изума. 1847-1931. 1847-1931.

 2. Сијалице са влакном од волфрама повучене су из употребе у свим земљама Европске уније.Уступиле су местофлуоресцентним, халогеним и ЛЕД сијалицамакојетрошемањеструје и дужетрају. Новепотребезахтевајуновепроналаске. Едисонова сијалица (19. век) Развија се свест о потреби заштите планете Земље.

 3. Henry Ford Америчкипредузетник, оснивачФордМоторкомпаније. Већса 13 годинабиојестраствени механичар. Пионир у употребимасовне производњемоторних возила. Омогућио је да имсе смањицена и да постану доступнипросечном потрошачу. 1864-1947.

 4. Ford је био визионар.“Производићу аутомобил за масе. Цена ће му бити тако мала да ће моћи свако да га има.”

 5. Walt Disney Америчкифилмскипродуцент, режисер, сценариста и аниматор, добитник 29 Оскара. Бизнисјезапочео у гаражисакамеромодпозајмљенихпара, а Дизникомапијаје и данасједнаоднајуспешнијих у САД. Његовиликовису: МикиМаус, Пинокио, Бамби, Трипрасета... ТворацјезабавнихпарковаДизниленд. 1847-1931.

 6. Филм о три прасета... https://www.youtube.com/watch?v=Zqj-3dzWCRQ

 7. Steve Jobs Суоснивачје Apple компјутера, дат на усвајање после само недељу дана од рођења. Са 12 година желео је да направи мерач фреквенција. На идеју за назив компаније дошао је када је био на посебном режиму исхране воћем. Радиоје у Apple засамо 1$ годишње, штојепоГинисунајслабијеплаћенруководилац. 1955-2011 1955-2011.

 8. Steve Jobs, креативнипредузетник,стваралацје дигиталногдобаиновацијама у PСрачунарима, анимиранимфилмовима, музици, телефонима, таблетрачунарима и дигиталномиздаваштву. Говориоје: “Радитеувеконоштоволите.” “Развијајтесвојеспособности и непрекидноучите.” “Продајтеснове, а непроизводе.”

 9. Bill Gates Први компјутерски програм написао са 13 година. Основао је Microsoft са 20 година. Помогаореволуцијуоперативнихсистемазаперсоналнерачунаре. Једаноднајбогатијихљудинапланети. Основаојефондацијукојасебавишколовањемсиромашних, мањинама, борбомпротивсиде, болестимаземаља трећегсвета. 1955.

 10. Лекције о успеху Bill Gates-a: • Пратите страсти из детињства. • Утврдите чиме желите да се бавите у животу. • Не плашите се да прекршите правила и пливате узводно. • Ангажујте своје пријатеље. • Упознајте себе.

 11.  Larry Page Суоснивачје Google, једногоднајбржерастућихпредузећасвихвремена. Родитељи су му били информатичари тако да је растао уз компјутер. Његовдоприносвезујесеза PageRank-којијеомогућиода Google буденајтраженијипретраживач. 1973.

 12. Непрофитна организација Google.org посвећена је решавању проблема сиромаштва, здравства, обновљивих извора енергије и климатских промена. Принципифирмесу: “Можетестећиновацнечинећизло.” “Можетебитиозбиљнибезпословног одела.” “Посаобитребаобитиизазован, а изазовтребадабудезабаван.”

 13. ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ СУ УПОТРЕБИЛИ СВОЈЕ ТАЛЕНТЕ Хвала на пажњи. Слике, илустрације и филм преузете са сајтова: www.google.rs/search www.wikipedia.rs three pigs little pigs globalentrepreneurweek