1 / 15

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA Pravosudna akademija

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA Pravosudna akademija. CILJEVI RADIONICE prikazati institut zaštite prava vlasništva u našem pravu kroz analizu općenitog teorijskog okvira, pozitivne zakonske regulative te zauzetih stajališta sudske prakse

valmai
Download Presentation

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA Pravosudna akademija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMAPravosudna akademija

 2. CILJEVI RADIONICE • prikazati institut zaštite prava vlasništva u našem pravu kroz analizu općenitog teorijskog okvira, pozitivne zakonske regulative te zauzetih stajališta sudske prakse • otkloniti dvojbe proizišle primjenom ovog instituta u praksi

 3. OPĆENITO O POVREDI PRAVA VLASNIŠTVA I VLASNIČKOM ZAHTJEVU • pravo vlasništva ovlašćuje svoga nositelja (čl. 30. st. 1. ZV-a) • bespravno izvršavanje vlasti na/glede vlasnikove stvari pravo vlasništva je povrijeđeno, vlasnik ima pravo na zaštitu – vlasnički zahtjev

 4. VLASNIČKI ZAHTJEV • zahtjev na činidbu kojom će se ta povreda ukloniti • put ostvarivanja • razlikovati vlasničke od nekih sličnih zahtjeva (vlasničku od nasljedničke tužbe, tužbe zbog stjecanja bez pravne osnove, posjedovne tužbe i dr.).

 5. SREDSTVA OSTVARIVANJA ZAŠTITE PUTEM SUDA • vlasnička tužba za povrat stvari (161 – 166 ZV-a) - rei vindicatio i actio Publiciana • vlasnička tužba za prestanak uznemiravanja( 167 ZV-a) actio negatoria i publicijanska actio negatoria • opća sredstva zaštite kojim se štite sva subjektivna stvarna prava

 6. VLASNIČKI ZAHTJEV ZA POVRAT STVARI - VINDIKACIJSKA TUŽBA • povrat stvari u svoj posjed (vindikacijska tužba – čl. 161 – 166 ZV-a) • ovaj vlasnički zahtjev ne zastarijeva • kome ne pripada? • rei vindicatio iliactio Publiciana

 7. PRAVA VLASNIČKA TUŽBA - REIVINDIKACIJA • stvar tužiteljevo vlasništvo nalazi se u tuženikovu posjedu (čl. 162. st.1 ZV-a) • predaja individualno određenih stvari (species), a generičnih stvari samo ako su dovoljno individualizirane

 8. AKTIVNO LEGITIMIRANE OSOBE NA PRAVU VLASNIČKU TUŽBU - REIVINDIKACIJU • vlasnik stvari (čl. 161. st. 1. i čl. 162. st. 1. ZV-a) • svi suvlasnici zajedno (čl. 41. ZV-a), te svi zajednički vlasnici zajedno (čl. 59. i 60. ZV-a) • ograničena aktivna legitimacija (čl. 46. i čl. 62. ZV-a, čl. 64. ZOO-a) • etažni vlasnik za posebni dio nekretnine, različito glede cijele nekretnine (čl. 79. st. 1. i čl. 85. st. 1. ZV-a) • aktivna legitimacija prethodnog vlasnika (čl. 34. st. 4. ZV-a)

 9. PASIVNO LEGITIMIRANE OSOBE • svaka osoba koja vlasnikovu stvar posjeduje bez valjane pravne osnove (čl. 162. st. 1. ZV-a) • pravo vlasništva vrijeđa samostalni posjednik stvari, ali i nesamostalni posjednik • tajenje pred sudom da se posjeduje stvar koju se zaista posjeduje • varanje tužitelja da se posjeduje stvar koju inače ne posjeduje (bivši posjednik), ostaje pasivno legitimiran u toj pravnoj stvari (čl. 162. st. 2. – 4. ZV-a)

 10. TUŽBENI ZAHTJEV • glavni zahtjev da individualno određenu stvar preda (čl. 161. st. 1. ZV-a) • sporedni zahtjevi na: • predaju koristi od stvari • naknadu štete zbog pogoršanja ili propasti stvari • ne zastarijeva samo glavni zahtjev

 11. POSJEDNIKOVI PRIGOVORI • prigovori koji negiraju vlasnički zahtjev • prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev • prigovori koji zaustavljaju vlasnički zahtjev

 12. TUŽENIKOVI PROTUZAHTJEVI • ovise je li tuženik bio pošteni ili nepošteni posjednik te stvari • pravni položaj poštenoga posjednika ili pravni položaj nepoštenog posjednika

 13. PRAVNI POLOŽAJ POŠTENOGA POSJEDNIKA • vraćanje stvari, bez naknade za to što je stvar upotrebljavao i od nje imao koristi i bez naknade te što je, pri uporabi, oštećeno ili uništeno • pravo na naknadu za nužne i korisne troškove stvari • pravo stvar zadržati

 14. PRAVNI POLOŽAJ NEPOŠTENOGA POSJEDNIKA • mora stvar predati, naknaditi sve štete i sve koristi, pa i one koje bi stvar dala da ih nije zanemario • pravo naknade troškova koji bi bili nužni i vlasniku, ali bez prava zadržavanja • pravo, bez oštećenja stvari, odvojiti od stvari ono što je dodao troškovima koji mu se ne naknađuju

 15. TUŽBA PREDMNIJEVANOG VLASNIKA ZA POVRAT STVARI (PUBLICIJANSKA TUŽBA) • osoba koja ne može dokazati svoje vlasništvo nad stvari, ali dokazuje svoj kvalificirani posjed stvari smatra se vlasnikom stvari • posjednik koji tu stvar posjeduje bez pravnog temelja ili na slabijem pravnom temelju • slabiji pravni temelj: posjed nepošten ili nezakonit - nema prednika ili je sumnjiv - besplatno stjecanje prema naplatnom • odgovarajuća pravila koja vrijede za pravu vlasničku tužbu

More Related