prodhimi financimi administrimi dhe shp rndarja e sh rbimeve publike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prodhimi, financimi, administrimi dhe shpërndarja e shërbimeve publike PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prodhimi, financimi, administrimi dhe shpërndarja e shërbimeve publike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Prodhimi, financimi, administrimi dhe shpërndarja e shërbimeve publike - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Prodhimi, financimi, administrimi dhe shpërndarja e shërbimeve publike. Tema 2. PËRMBAJTJA. Kuptimi mbi ndërhyrjen e sektorit publik në sigurimin e shërbimeve publike Modelet e prodhimit dhe shpërndarjes të shërbimeve publike Reformimi i sektorit publik 4. Roli i sektorit privat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prodhimi, financimi, administrimi dhe shpërndarja e shërbimeve publike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prodhimi financimi administrimi dhe shp rndarja e sh rbimeve publike

Prodhimi, financimi, administrimi dhe shpërndarja e shërbimeve publike

Tema 2

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

p rmbajtja
PËRMBAJTJA
 • Kuptimimbindërhyrjen e sektoritpubliknësigurimin e shërbimevepublike
 • Modelet e prodhimitdheshpërndarjestëshërbimevepublike
 • Reformimiisektoritpublik

4. Roliisektoritprivat

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

nd rhyrja e sektorit publik n sigurimin e sh rbimeve publike
Ndërhyrja e sektorit publik në sigurimin e shërbimeve publike
 • Cili sektor duhet të ketë përgjegjësinë e sigurimit të shërbimeve publike?
 • Cilat shërbime publike duhet të realizohen nga sektori publik?
 • Cila fazë e sigurimit të shërbimit duhet të sigurohet nga sektori publik? Prodhimi? Financimi? Administrimi? Shpërndarja?

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

nd rhyrja e sektorit publik n sigurimin e sh rbimeve publike1
Ndërhyrja e sektorit publik në sigurimin e shërbimeve publike
 • Po sektori privat a mund të jetë i përfshirë në prodhimin dhe shpërndarjen e shërbimeve publike?
 • A mund të kombinohen rolet? Në ç’mënyrë?

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

cili quhet modeli m i mir
Cili quhet modeli më I mirë?
 • Kriteri i vlerësimit të përshtatshmërisë së modelit varet nga fakti se sa modeli i përzgjedhur ndikon në rritjen e mirëqënies individuale dhe shoqërore për çdo anëtar të shoqërisë.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

sht mir q nia individuale
Ç‘është mirëqënia individuale?

Mirëqenia individuale është rezultat i pasurisë dhe i të

ardhurave të individit.

Nëse simbolet  përfaqësojnë mirëqenien individuale

(M), të ardhurat individuale nga paratë (P) dhe të ardhurat

individuale nga kapitali (K) apo pasuria, atëhere: .

Individi përfiton edhe nga të ardhurat dhe pasuria e

shoqërisë nëpërmjet shërbimeve shoqërore të nevojshme

për ekzistencën e tij, atëhere mirëqenia reale e individit

është sa mirëqenia që ai krijon vetë (M) shumëzim

koeficientin e përfitimit nga mirëqenia e përgjithshme ():

Mi = M .

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

sht mir q nia shoq rore
Ç‘është mirëqënia shoqërore?

Ndërsa mirëqenia shoqërore e një grupi

individësh përfaqësohet nga: s 

 • n, dmth

Ms =  Mi i, sa shuma

e mirëqënieve individuale shumëzuar me

koeficientin e përfitimit nga pasuria

shoqërore.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

cilat jan burimet e mirq indiv
Cilat janë burimet e mirq.indiv?
 • Tregu i punës, nëpërmjet të ardhurave nga

paga

b) Pensionet private që përfshijnë sigurimin privat

vullnetar si edhe kursimet individuale

c) Mirëqënia vullnetare e cila krijohet në familje

dhe jashtë saj, nëpërmjet kohës dhe donacioneve

që individëtvullnetarisht i kushtojnë të tjerëve në

shenjë bamirësie.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

a sht mall mir q nia shoq rore
A është mall mirëqënia shoqërore?

Mirëqenia sociale përfaqëson një tërësi shërbimesh sociale

të cilat i ofrohen klientit sepse kërkohen prej tij.

është mall, atëhere është e qartë se ekziston një treg, ku

ky mall tregtohet me një çmim të caktuar që varet nga

raporti i kërkesës me ofertën.

Mirëqënia sociale nuk është një mall i zakonshëm.

Mirëqënia sociale është “mall publik” sepse zotëron cilësitë

që karaktërizojnë mallra të këtij lloji,

Treg i veçantë – faktor elementi- lojë politike, marëdhëniet

reciproke ndërmjet votuesve dhe politikanëve.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

a duhet t p rfshihet sektori publik n sigurimin e sh rbimeve publike
A duhet të përfshihet sektori publik në sigurimin e shërbimeve publike?
 • Shërbimeve publike - çdo shërbim që sigurohet për një numër të madh qytetarësh, në të cilin ekziston një rrezik potencial për dështim të tregut

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

a duhet t p rfshihet sektori publik n sigurimin e sh rbimeve publike1
A duhet të përfshihet sektori publik në sigurimin e shërbimeve publike?
 • Sektorit publik - tërësia e institucioneve që

marrin përgjegjësinë e sigurimit të shërbimeve publike.

 • Organizatat publike - pjesëzat përbërëse të sektorit publik.

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

cilat jan format e p rfshirjes sektorit publik
Cilat janë format e përfshirjes sektorit publik?
 • Ndërhyrja tek oferta
 • Ndërhyrja tek kërkesa
 • Përfshirja për shkak të paaftësisë për të paguar shërbimin

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

cilat jan format e p rfshirjes sektorit publik1
Cilat janë format e përfshirjes sektorit publik?
 • Përfshirja për shkak të mungesës së informacionit:
 • Përfshirja për shkak të respektimit të parimit të barazisë

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

cilat jan arsyet e p rfshirjes sektorit publik
Cilat janë arsyet e përfshirjes sektorit publik?
 • Arsyet për përfshirjen e sektorit publik ndryshojnë sipas tipologjisë së shërbimeve publike dhe influencojnë llojin e kërkuar të përfshirjes.
 • Në disa shërbime të rëndësishme arsyet rrjedhin kryesisht nga oferta – nga teknologjia. Kështu në transport si edhe në shërbimet e furnizimit me energji, ujë dhe gaz, në të cilat ekzistojnë elementët e rrjeteve dhe monopoleve natyrore, roli primar i sektorit publik është që të kapërcejë dështimin e tregut të konkurencës së lirë, dmth parandalimin e abuzimit me shpërndarjen e fuqive në treg.
 • Kjo mund të marrë formën e kontrollit direkt mbi prodhimin dhe investimin, megjithëse shumë vende kanë privatizuar shërbimet në vitet e fundit. Por edhe nëse kapitalet zotërohen nga privatë, dhe shërbimet financohen nëpërmjet pagesave të individëve-konsumatorë për ato që ato zgjedhin të konsumojnë, ekziston nevoja për rregullimin e cmimeve.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

cilat jan arsyet e p rfshirjes sektorit publik1
Cilat janë arsyet e përfshirjes sektorit publik?

Për shërbimet e tjera, arsyeja kryesore e

ndërhyrjes lidhet me kërkesën.

Atëhere kur nuk është e mundur që të

merret kontribut direkt nga konsumatorët sic

është rasti I mallrave publike të

papërjashtueshme si mbrojtja e vendit apo

forcimi I ligjit, qeveria financon

drejtëpërsëdrejti shërbimin, duke paguar në

emër të të gjithë qytetarëve.

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

cilat jan arsyet e p rfshirjes sektorit publik2
Cilat janë arsyet e përfshirjes sektorit publik?

Zakonisht, qeveria edhe I prodhon këto

shërbime, së paku në forcimin e ligjit dhe

mbrojtjen e vendit, roli I qeverisë është

themelor.

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

cilat jan arsyet e p rfshirjes sektorit publik3
Cilat janë arsyet e përfshirjes sektorit publik?

Barazia në mundësinë e përdorimit?

Barazia tek përdorimi i produktit?

Qeveria ka përgjegjësinë e sigurimit të

përdorimit të produktit

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

a mund t gjykojm mbi efektivitetin e sh rbimeve
A mund të gjykojmë mbi efektivitetin e shërbimeve?
 • Efiçensa –

Përqindja e PBB që i kushtohet shpenzimeve për

mirëqënien shoqërore (makro),

Mënyra se si ndahen burimet ndërmjet përfitimeve në para

me përfitimet në shërbime,(mikro)

Funksionet e shtetit të mirq. në praktikë.(realizimi I funksioneve nxitëse)

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

a mund t gjykojm mbi efektivitetin e sh rbimeve1
A mund të gjykojmë mbi efektivitetin e shërbimeve?

2) Barazia -

a)Mbështetja e nivelit të jetesës: Reduktimi i varfërisë,

Sigurimi i nivelit ekzistues të jetesës, Qëndrueshmëria e të

ardhurave;

b)Reduktimi i pabarazisë: Barazia vertikale - sistemi duhet të

rishpërndajë të ardhurat në favour të grupeve me të

ardhura më të ulta, Barazia horizontale: diferencat në përfitime duhet të

marrin në konsideratë moshën, madhësinë e familjes si edhe diferencat

në trajtimin mjekësor për shkaqe të arsyshme si psh nëse pacienti ka

anëtarë të tjerë të familjes në varësinë e tij.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

a mund t gjykojm mbi efektivitetin e sh rbimeve2
A mund të gjykojmë mbi efektivitetin e shërbimeve?

c)Integrimi social: Dinjiteti - përfitimet në para

dhe kujdesi shëndetsor duhet të

shpërndahen me qëllim që të siguroijnë

ruajtjen e dinjitetit të individit;

Solidariteti Social - përfitimet në para si

edhe kujdesi shëndetsor duhet të nxisin

Solidaritetin social.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

a mund t gjykojm mbi efektivitetin e sh rbimeve3
A mund të gjykojmë mbi efektivitetin e shërbimeve?

3) Zbatueshmëria administrative:

Qartësia, thjeshtësia- Sistemi duhet të jetë i

thjeshtë në funksionim dhe sa më pak i

kushtueshëm nga pikëpamja administrative,

me kosto sa më të ulët administrative

Mungesa e abuzimit: përfitimet duhet të jenë

sa më pak të hapura ndaj abuzimit

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

sektori publik
Sektori Publik?

Përbëhet nga aktivitetet ekonomike që

kontrollohen nga qeveria, shumica e të

cilave janë shërbime publike.

Debate: Kosto e lartë?Cilësi e ulët?

Organizatat publikisht të kontrolluara mund

t’ju mungojnë insiativat për të kontrolluar

kostot ose sigurojnë cilësinë e shërbimit dhe

të përgjigjen nevojave të qytetarëve.

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

organizatat publike
Organizatat publike?

Organizatat publike - mekanizëm që shpërndan shërbime

Publike,

Problem: Duke shpërndarë shërbimin mund të kenë informacion më të mirë se çdo agjensi qeveritare.

Ky dallim i lejon ato që të nxisin, prezantojnë qëllime që mund të mos

përkojnë plotësisht me objektivat e shoqërisë.

Modeli I vjetër I krijimit të një agjensie të sektorit publik e cila pritet që të realizojë objektivat e kërkuara e vetme, nuk pranohet më lehtësisht, pa shqetësim.

Është thelbësore që të kuptohet se si mund të ndërtohen aktivitetet me

qëllim që të shpërndahet informacioni korrekt nga agjentët e autorizuar

për shpërndarjen dhe për të vendosur strukturat të tilla që inisiativat e

ndërmarra nga agjentët të përkojnë me objektivat e shoqërisë.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

organizatat publike1
Organizatat publike?
 • Studimi I organizatave publike përcakton strukturat e përshtatshme për shpërndarjen e shërbimeve publike:
 • Cilat janë motivet e të punësuarve dhe si mund të maksimizohet përgjegjshmëria dhe përpjekjet e tyre?
 • Si duhet të alokohen fondet tek organizatat kur blerësi i parë është qeveria?

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

organizatat publike2
Organizatat publike?
 • A duhet të krijojmë presion konkurues tek organizatat? Nëse po, kur duhet t’a bëjmë këtë nëpërmjet presionit të tregut privat dhe kur nëpërmjet ushtrimeve udhëzuese të shoqëruara edhe nga financimet?
 • A duhet të blejë qeveria shërbime apo edhe kapitale fizike?
 • Kur është e përshtatshme që të bashkëpunohet me organizata fitim prurëse dhe kur me organizata jo fitim prurëse?

23 November 2005

Child poverty

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

kufijt e sektorit publik
Kufijtë e sektorit publik?
 • Për të ilustruar kompleksitetin e çështjeve të pronësisë dhe kontrollit në prodhimin e shërbimeve publike, konsiderojmë një qeveri G e cila dëshiron që arsimi të sigurohet për një grup të caktuar konsumatorësh. Arsimi prodhohet duke përdorur dy elementë: një shkollë(ndërtesa) dhe mësuesit. P është një kompani private. Në parim, secili nga format që vijojnë është e mundshme.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

kufijt e sektorit publik1
Kufijtë e sektorit publik?

A. G zotëron shkollën, punëson mësuesit dhe prodhon arsimin.

B. P zotëron shkollën, të cilën e ka marrë me qira nga G, punëson mësuesit, prodhon arsimin dhe e shet atë tek G.

C. G zotëron shkollën, të cilën e ka marrë me qira nga P. P punëson mësuesit, prodhon arsimin dhe e shet atë tek G.

D. P zotëron shkollën, punëson mësuesit, prodhon arsimin dhe e shet atë tek G.

E. P zotëron shkollën, punëson mësuesit, prodhon arsimin dhe e shet atë direkt tek konsumatori.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

kufijt e sektorit publik2
Kufijtë e sektorit publik?

A është qartësisht shpërndarje nëpërmjet sektorit public.

D është model I prodhimit në formë private në bashkëpunim me qeverinë e cila nuk ka asnjë rol

përveç atij të blerjes së shërbimit të siguruar nga sektori privat.

E është organizimi krejtësisht privat I shpërndarjes së shërbimit(megjithëse qeveria ende

mund të luajë një rol të konsiderueshëm në hartimin e standarteve, dhe P mund të jetë një

organizatë jo fitim prurëse).

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

kufijt e sektorit publik3
Kufijtë e sektorit publik?

B dhe C është e vështirë që të përcaktohen. Në B, qeveria merr përsipër

burimet, fizike dhe njerëzore. Qeveria ka të drejtën të kontrollojë këto

burime dhe të vendosë se si duhet të përdoren ato për të prodhuar

arsimin, I cili është subject I natyrës kontraktuale të huamarrjes së

ndërtesës. Megjithëse ajo nuk zotëron kapitale fizike, ajo mund

të ketë të drejtën e kontrollit për periudhën në të cilën shkolla është nën

qiradhënie.

Në këtë kuptim ne mund të themi se arsimi është prodhuar në mënyrë

publike. Megjithatë nëse kontratat janë të pakompletuara, pronësia

ushtron një influencë të fuqishme mbi produktin.

Të njëjtat argumenta aplikohen edhe në rastin C. Arsimi është prodhuar

në mënyrë private, por përsëri kjo varet nga natyra e kontratës së

qiradhënies.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009

debati mbi sektorin publik
Debati mbi sektorin publik?

Vini re se I gjithë debati”publike kundrejt

private”është kryesisht I vendosur nën

kufizimin e pronësisë, jo të pronësisë së

vetë kapitaleve fizike të cilat përcaktojnë

nëse prodhimi është public ose privat.

Debati qëndron në atë që kush ka të drejtën

të kontrollojë substancën.

Për këtë arsye struktura kontraktuale është

e rëndëssishme.

Dr.Arlinda Ymeraj - 2009