predpisy pre pripojovanie elektrick ch strojov pr strojov a spotrebi ov na sie l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predpisy pre pripojovanie elektrických strojov, prístrojov a spotrebičov na sieť PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predpisy pre pripojovanie elektrických strojov, prístrojov a spotrebičov na sieť

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Predpisy pre pripojovanie elektrických strojov, prístrojov a spotrebičov na sieť - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Predpisy pre pripojovanie elektrických strojov, prístrojov a spotrebičov na sieť. Cvičenia. Predpisy pre pripojovanie elektrických strojov, prístrojov a spotrebičov na sieť. Pripojovanie elektrických strojov Podmienky pre pripojovanie elektromotorov na sieť

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predpisy pre pripojovanie elektrických strojov, prístrojov a spotrebičov na sieť' - valarie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predpisy pre pripojovanie elektrick ch strojov pr strojov a spotrebi ov na sie2
Predpisy pre pripojovanie elektrických strojov, prístrojov a spotrebičov na sieť
 • Pripojovanie elektrických strojov
 • Podmienky pre pripojovanie elektromotorov na sieť
 • Pripojovanie elektrických prístrojov a spotrebičov
pripojovanie elektrick ch strojov
Pripojovanie elektrických strojov
 • Predpisy podľa STN 33 2190 ustanovujú podmienky pre voľbu, umiestnenie a pripojovanie elektrických strojov točivých a silových kondenzátorov v elektrických zariadeniach. Ich výber musí byť volený podľa účelu použitia, pričom treba uvážiť konštrukciu a vlastnosti strojov (napätie, výkony, druh zaťaženia, preťažiteľnosť, skratová odolnosť, výskyt prepätí, mechanická odolnosť, chvenie a pod.)
pri vo be miesta mus me dba na to aby
Pri voľbe miesta musíme dbať na to, aby:
 • Boli pohodlne prístupné ovládacie časti, kontrolné miesta a pod. (pre priechod je dovolená minimálna šírka uličky 0,6 m a pre prácu 0,8 m
 • Nosná konštrukcia (základ) bola dostatočne pevná
 • Bol dostatočný priestor pre dopravu strojov na miesto ich pracoviska, ako aj pre ich montáž a demontáž
 • Teplota okolia neprekročila predpokladanú hodnotu, ani sa nezhoršovalo ich chladenie
slide5
Prívody mohli byť správne pripojené (pre prívody z holých vodičov, aby sa dodržali potrebné vzdušné vzdialenosti medzi vodičmi aj od stien a aby pripojovacie časti boli dobre prístupné
 • V okolí strojov neboli žiadne horľavé látky (predmety)
 • Konce prívodov, ku ktorým sa stroje pripájajú boli dostatočne dlhé (s rezervou, keby sa konce odlomili) a aby pripojovacie svorky neboli v prevádzke mechanicky namáhané
slide6
Hlavný štítok a pomocné štítky (pre obsluhu, mazanie a pod.) boli na stroji umiestnené tak, aby ich bolo možné čítať aj za prevádzky
 • Pri strojoch s olejovou náplňou bola zachovaná protipožiarna bezpečnosť a urobené opatrenia proti rozšíreniu požiaru
 • Pred osadením musíme stroj pozorne prezrieť (zrevidovať, hlavne ak bol skladovaný dlhšiu dobu), odborne odstrániť zistené chyby a preskúšať jeho izolačný stav
to iv stroje
Točivé stroje
 • Tvar stroja sa musí voliť podľa spôsobu upevnenia so zreteľom na požiadavky pohonu a spojenie s ďalšími strojmi. Pri voľbe však treba prihliadať nielen na krytie, ale aj na to, či má impregnáciu vhodnú pre dané prostredie a pracovné podmienky, ako aj potrebnú povrchovú ochranu.
slide8
Krytie a vyhotovenie prenosných, prevádzkových a podobných strojov musí odpovedať najnepriaznivejšiemu prostrediu, v ktorom tieto stroje budú pracovať.
 • Druh chladenia sa musí voliť podľa čistoty a teploty chladiaceho vzduchu a okolia stroja, ak nie sú zvláštne požiadavky na chladenie (napr. chladenie vodou, iným plynom než vzduchom a pod.)
silov transform tory reaktory a tlmivky
Silové transformátory, reaktory a tlmivky
 • Vzduchové transformátory sa musia umiestniť v čistom prostredí pokiaľ možno bez prachu a iných nečistôt v ovzduší. Vzduch musí mať k vinutiu transformátora voľný prístup
 • Olejové transformátory musia byť umiestnené tak, aby sa dal ľahko a bezpečne sledovať olejoznak, teplomer, príp. plynové relé a taktiež musí byť prístupná výpust pre odoberanie vzoriek oleja, ako aj armatúry pre úpravu oleja za chodu transformátora
reaktory
Reaktory
 • Je to druh sériovej tlmivky bez feromagnetického jadra, ktorá slúži na obmedzenie skratového prúdu v elektrickom obvode
 • Musia byť umiestnené tak, aby magnetické pole vyvolané skratovým prúdom nemohlo vtiahnuť do jadra cievky reaktora oceľové predmety z okolia a aby vinutie reaktora nebolo v blízkosti oceľových častí, ktoré by sa v magnetickom poli cievok reaktora nadmerne prehrievali
usmer ova e
Usmerňovače
 • Musia byť umiestnené v suchých priestoroch v miestnostiach uzavretých, bez prachu v neagresívnom prostredí tak, aby obsluha mohla bezpečne kontrolovať ich chod aj za prevádzky. Druh chladenia sa musí voliť podľa konštrukcie usmerňovača a požiadaviek na odvod tepla.
silov kondenz tory
Silové kondenzátory
 • Namontované silové kondenzátory (okrem elektrolytických) musia byť vybavené tak, aby sa do jednej minúty po ich odpojení, napätie zvyškového náboja znížilo na napätie proti zemi nižšie ako 50 V
 • Medzi kondenzátorom a vybíjacím obvodom nesmú byť poistky
podmienky pre pripojovanie elektromotorov na sie
Podmienky pre pripojovanie elektromotorov na sieť
 • Zaťažujú sa v medziach dovoleného preťaženia, musia mať zaručenú ochranu proti nebezpečnému dotykovému napätiu vyhotovením a krytom, pričom musia vyhovovať danému prostrediu.
 • Musíme prihliadať aj na vplyv na elektrizačnú sústavu (rušenie a vplyv polovodičových prvkov, súmernosť zaťaženia, správne dimenzovanie a voľbu prívodných vodičov, na istenie proti preťaženiu a skratu a pod.)
slide14
Trojfázové asynchrónne motory s kotvou nakrátko do výkonu 11 kW sa môžu na sieť pripájať priamo, ak sa kompenzuje účinník a ak sa dodržia predpísané odchýlky napätia (v ustálenej prevádzke sú –7% až +5% menovitého napätia a pre rozbeh elektromotora –10% menovitého napätia)
 • Pre ľahký rozbeh motorov s výkonom do 15 kW treba používať prepínač hviezda-trojuholník (Y/D), prípadne spúšťací transformátor. Pre ťažké rozbehy do výkonu 7,5 kW sa použije rozbehová spojka. Ak je však možný rozbeh naprázdno, motory do 15 kW sa môžu na sieť pripájať priamo, ale záberový prúd nesmie byť väčší ako 2,5-násobok menovitého prúdu.
pripojovanie elektrick ch pr strojov a spotrebi ov
Pripojovanie elektrických prístrojov a spotrebičov
 • Podľa STN 33 2180, elektrické prístroje a spotrebiče (aj svietidlá) musia byť volené, umiestnené a pripevnené tak, aby pri obvyklej prevádzke, pre ktorú sú určené, nedošlo k predčasnému zníženiu ich akosti, aby bola umožnená ich riadna obsluha a údržba, pričom by nebola ohrozená bezpečnosť obsluhy ani okolia.
slide16
Elektrické prístroje smú byť zaťažované len podľa menovitých údajov a v medziach dovoleného preťaženia.
 • Prívody musia byť zavedené a pripojené tak, aby boli dostatočne izolované proti okoliu a aby sa nenarušila ochrana pred vplyvom prostredia a prístroje musia byť namontované tak, aby bola zaručená ochrana pred nebezpečným dotykom. Túto ochranu môžeme dosiahnuť aj vhodným umiestnením prístrojov alebo iným opatrením
pri umiest ovan pr strojov mus me dba na to aby
Pri umiestňovaní prístrojov musíme dbať na to, aby:
 • Sa nezmenili ich vlastnosti a ostatné okolnosti dôležité pre ich bezpečnú prevádzku
 • Boli pohodlne a bezpečne prístupné, hlavne ak sa majú obsluhovať za chodu
 • Oteplenie na žiadnej časti neprekročilo dovolenú medzu
 • Miesto osadenia bolo suché a čisté
 • Nevzniklo nebezpečenstvo pre okolie z vyšších teplôt
slide18
Neznížil sa izolačný stav prístroja a tým aj celého zariadenia a nevznikol únik prúdu
 • V okolí prístrojov neboli horľavé látky, pričom prístroje sa musia postaviť tak, aby plamene a iskry, ktoré môžu vzniknúť počas chodu elektrického zariadenia, tieto látky nezapálili
 • Prívody mali všade, zvlášť pri svorkách, predpísané vzdialenosti od seba aj od stien
 • Všetky elektrické obvody a spotrebiče sa musia dať vypnúť, aby bolo možné zariadenie bez nebezpečenstva opravovať
in tal cia sp na ov
Inštalácia spínačov
 • Inštalačné spínače majú byť 1,2 až 1,5 m nad podlahou, pri dverách na tej strane, kde sa dvere otvárajú
 • Spínače a poistky musia byť radené tak, aby boli poistky bez napätia
 • Ak sú tlačidlové spínače na pracovných strojoch blízko stanovišťa pracovníka obsluhujúceho stroj, musí sa obvod vypínať stlačením a zapínať jeho vytiahnutím
slide20
Nesmú byť inštalované ani do stredného ani do ochranného vodiča
 • Ochranný vodič sa nesmie vypínať vôbec, okrem výnimočných prípadov, väčšinou vtedy, keď sa vypínajú alebo zapínajú všetky póly prakticky súčasne a sú bezpečné pri zapnutí aj pri možnom skrate
 • Spínače majú byť 0,9 m až 1,2 m nad zemou a zapojené tak, aby poistky po ich vypnutí boli bez napätia
in tal cia z suviek a vidl c
Inštalácia zásuviek a vidlíc
 • Zásuvky a prívodky sa pripájajú tak, aby ochranný kolík bol hore a stredný alebo PEN vodič bol pripojený na pravú dutinku pri pohľade spredu
 • Pohyblivé prívody sa pripájajú zásuvkami a vidlicami
in tal cia elektrick ch svietidiel
Inštalácia elektrických svietidiel
 • Menovité napätie použitých objímok pre nízke napätie musí byť najmenej 250 V
 • Podľa STN 36 0600, svietidlá musia byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok, pripojenie musí byť také, aby sa prívody neporušovali stočením, pohybom, ani zmenou polohy, musia byť odľahčené od ťahu
 • Hák a záves musí mať nosnosť aspoň 5-násobku hmotnosti svietidla (najmenej však 10 kg)
pripojovanie elektromechanick ch a elektrotepeln ch spotrebi ov
Pripojovanie elektromechanických a elektrotepelných spotrebičov
 • Spotrebiče sa musia voliť predovšetkým podľa menovitého napätia v sieti
 • Pre prívody pračiek v domácnosti a spotrebičov, ktoré môžu pracovať v miestnostiach s vlhkou podlahou sa smú používať len šnúry v gumovom obložení (s izoláciou CGSG alebo CGLG) s prierezom aspoň 0,75 mm2
slide24
Za elektrotepelný spotrebič sa považuje zariadenie, ktoré je určené na výrobu tepla na iný účel ako je vykurovanie, okrem spotrebičov určených na použitie v domácnostiach, ktoré sa považujú za lokálne spotrebiče
 • Nemožno ich inštalovať do:
 • - Prostredia s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín
 • - Prostredia s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár
 • Spotrebiče majú byť konštruované a vyhotovené tak, aby pri normálnom používaní pracovali spoľahlivo a bezpečne, aby neohrozovali ani pracovníkov ani okolie a to ani pri neopatrnom zaobchádzaní