Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1956 - 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
1956 - 2011

1956 - 2011

176 Views Download Presentation
Download Presentation

1956 - 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego 1956 - 2011 „Radź się przeszłością, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość ! „ Archibald Joseph Cronin

 2. JUBILEUSZ 55 - LECIA Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 3. z kart historii …

 4. Powołanie szkoły do życia Na wniosek kierownika Zakładu Chemii Ogólnej dr med. Juliusza Popowicza, decyzją Ministerstwa Zdrowia od września 1956 roku powstała Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych przy Akademii Medycznej w Białymstoku.

 5. Założyciel i dyrektor Szkoły w latach 1956-1960 Prof. dr hab. Juliusz Popowicz (1923- 1996) Asystent profesora Tadeusza Baranowskiego w Zakładzie Biochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1955 roku kierownik Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Profesor Juliusz Popowicz  był współorganizatorem Szkoły Laborantów oraz studenckiego chóru AMB. prof. Juliusz Popowicz pierwszy dyrektor Szkoły

 6. W czerwcu 1958 roku 50 pierwszych absolwentów ukończyło szkołę uzyskując dyplom laboranta medycznego.

 7. W kolejnym roku szkolnym dyplom z rąk dyrektora Szkoły odebrała Halina Gościk - przyszły dyrektor Szkoły.

 8. Dnia 20 maja 1962 roku na posiedzeniu Komitetu Rodzicielskiego, uchwalono fundację Sztandaru dla Państwowej Szkoły Medycznej Techników Analityki i Farmaceutycznych w Białymstoku. Inicjatorką uchwały była Pani Halina Gościk, ówczesny z-ca Dyrektora Szkoły. Środki na fundację Sztandaru zdeklarował Komitet Rodzicielski oraz słuchacze Szkoły – uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy. (…) Wręczając Sztandar młodzieży szkolnej, wyrażamy przekonanie, że będzie on nie tylko zewnętrznym symbolem Szkoły, lecz będzie także uosobieniem ambicji przodowania w nauce, a dla absolwentów stanie się łącznikiem ze Szkołą i zachętą do wspólnej pracy w zakresie rozwoju Społecznej Służby Zdrowia.” ( cytat z aktu erekcyjnego 1962r.)

 9. Pierwszy poczet sztandarowy Absolwentka wydziału farmacji rocznika 1965/1966 wpisuje się do Złotej Księgi Kierownik szkolenia kierunku analityki K. Komczyńska czyta tekst ślubowania ze Złotej Księgi.

 10. Sztandar Szkoły

 11. ZMIANY NAZWY SZKOŁY ORAZ ZMIANY PERSONALNE NA STANOWISKU DYREKTORA SZKOŁY W LATACH 1956 - 2002 W latach 1956 – 1962 Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych dyrektor (1956 – 1960)Prof.dr hab. Juliusz Popowicz W latach 1962 – 1964 Państwowa Szkoła Medyczna Techników Fizjoterapii dyrektor (1961 – 1964) doc. dr Roman Kordecki W latach 1964 – 1966 Państwowa Szkoła Medyczna Techników Farmaceutycznych 1966 – 1972 Państwowa Szkoła Medyczna Techników Analityki i Farmaceutycznych 1972 – 1990 Medyczne Studium Zawodowe            dyrektor (1964-1990) mgr Halina Gościk W latach 1991 - 2002 Medyczne Studium Zawodowe Nr 1            dyrektor mgr Barbara Szałaj

 12. W ciągu ponad pięciu dekad istnienia wykształciliśmy absolwentów na 15 kierunkach . Oto kalendarium ich tworzenia : Decyzją Ministra Zdrowia w 1956 roku utworzono wydział ANALITYKI MEDYCZNEJ. Kształcenie w tym zawodzie wygasło w 2006 roku Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w czerwcu 1962 roku utworzono WYDZIAŁ FIZJOTERAPII . W latach 1964-1973 wstrzymany był nabór na ten kierunek. Kierunek ten wygasł w styczniu 2007 r. Od roku szkolnego 1964/65 za zgodą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO. Od września 1975 roku za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w szkole w zawodzie INSTRUKTOR HIGIENY.

 13. We wrześniu 1975 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej utworzono kierunek kształcenia w zawodzie TECHNIK ELEKTRORADIOLOG. Od września 1977 roku za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie PRACOWNIK SOCJALNY. Od roku szkolnego 1989/90 za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w zawodzie TECHNIK DENTYSTYCZNY. W lutym 1999 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaakceptowało kształcenie w zawodzie DIETETYK. Od roku szkolnego 2004/2005 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia TECHNIK MASAŻYSTA Od roku szkolnego 2005/2006 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono dwa nowe profile kształcenia w zawodach ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA i ORTOPTYSTKA

 14. Od roku szkolnego 2006/2007 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia w zawodzie PROTETYK SŁUCHU Od roku szkolnego 2008/2009 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY Od roku szkolnego 2009/2010 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia w zawodzie TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Od roku szkolnego 2010/2011 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono kształcenie w zawodzie HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 15. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA UCZNIÓW W LATACH 1960-1980 W czasach intensywnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych młodzież szkolna nie pozostawała obojętna na wszelkie akcje pomocy potrzebującym. Dbała też o dziedzictwo kultury narodowej.

 16. Społeczność Szkoły „ wymurowała” wiele „cegieł” pod budowę Pomnika- Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka …

 17. KRWIODAWSTWO W RAMACH SZKOLNEGO PCK W LATACH 1969-1990 Honorowe Krwiodawstwo w Polsce zapoczątkowane w roku 1958 rozwija się dosyć intensywnie. Bazuje przede wszystkim na wielokrotnych dawcach, świadomych swej roli i rangi społecznej. Krew ludzka jest najcenniejszym ze wszystkich leków. Tak więc stwierdzenie „krew to życie” jest zgodne z prawdą a jej dar ma szczególne znaczenie i wymowę . Popularyzowanie honorowego krwiodawstwa w ramach szkolnego Koła PCK sięga początków Krwiodawstwa w Polsce.

 18. W latach 1969-75 356 słuchaczy oddało 70 600 mililitrów krwi. W latach 1977/78 155 słuchaczy oddało po 200 mililitrów krwi, rok później tyle samo krwi oddały 162 osoby a w kolejnym roku już 196 słuchaczy przystąpiło do akcji krwiodawstwa. W kolejnych latach : 1980/81 – 102 słuchaczy oddało 21,9 litra kwi 1981/82 – oddano łącznie 24 520 ml 1982/83 – 171 słuchaczy podarowało 35 520 mililitrów krwi 1984/85 – 96 osób oddało 13 720 ml 1987/88 – 61 uczniów oddało 13 000 ml krwi 1989/90 – 19 osób oddało 3800 mililitrów W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa w listopadzie 1985 roku szkoła została odznaczona przez Zarząd Główny PCK jako Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

 19. Bal karnawałowy zorganizowany przez słuchaczki kierunku analityka (op. Janina Szulc) dla dzieci z Państwowego Pogotowia Opiekuńczego

 20. ŻYCIE , INTEGRACJA I TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA ROZDANIE INDEKSÓW ….. I OTRZĘSINY PIERWSZAKÓW…

 21. IMPREZY TURYSTYCZNE Wycieczka do Gdańska 1960 r. mgr Niesterowicz z wychowankami Niezapomniany spływ Dunajcem

 22. WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

 23. W latach 60-tych i 70- tych szkoła miała silne zaplecze kulturalne w postaci bardzo uzdolnionej młodzieży … teatr, kabaret „Laborantki”, solistów i zespoły muzyczne, które uświetniały nie tylko szkolne uroczystości ale też miały na koncie udział w koncertach, przeglądach i festiwalach …

 24. NASZA SZKOŁAWSPÓŁCZEŚNIE

 25. W roku 2003 stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Białymstoku objęła mgr Tamara Dziermańska. Pięcioletni okres kierowania przez Nią placówką wzbogacił ofertę szkoły o 7 nowych kierunków kształcenia oraz wiele nowych placówek, w których uczniowie praktycznie szkolą swe umiejętności. W roku 2005 przeprowadziła Studium przez zmianę nazwy na Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Pani Tamara Dziermańska czynnie wspierała wszelkie inicjatywy wolontarystyczne , uwrażliwiając na problemy osób chorych i niepełnosprawnych a także działania profilaktyczne podejmujące zagadnienie zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi. mgr Tamara Dziermańska dyrektor Szkoły w latach 2003-2008

 26. Od września 2008 roku stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku piastuje Pani Grażyna Wiktoria Citko. W okresie trzech lat Jej kierowania placówką, szkoła wzbogaciła swoją ofertę o dwa nowe kierunki oraz wprowadziła wieczorowy i zaoczny system kształcenia. Pani Grażyna Citko przyczyniła się również do wdrożenia modułowego kształcenia na kierunkach : asystentka stomatologiczna i technik masażysta. mgr Grażyna Wiktoria Citko dyrektor

 27. mgr Bożena Arcimienko zastępca dyrektora kierownik szkolenia praktycznego na kierunku technik elektroradiolog mgr Grażyna Wiktoria Citko dyrektor DYREKCJA I KIEROWNICY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W ROKU SZK. 2011/2012 dr Ewa Czyżewska kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik farmaceutyczny, opiekun medyczny lek. stom. Jolanta Kamińska kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna mgr Joanna Kondratowicz kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy

 28. EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE Do roku 2005 egzaminy zawodowe były przeprowadzane na terenie naszej szkoły i placówkach szpitalnych. Po roku 2005 uczniowie i słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 29. W ciągu 55 lat Szkoły dyplom ukończenia uzyskało 6987 absolwentów: Analityka medyczna: 1962 Technik fizjoterapii: 1165 Protetyk słuchu: 14 Ortoptystka: 23 Technik farmaceutyczny: 1964 Technik elektroradiolog: 994 Technik dentystyczny: 273 Technik masażysta: 246 Asystentka stomatologiczna: 172 Dietetyk: 105 Opiekun medyczny: 69

 30. „ OD ABSOLWENTKI DO DYREKTORKI” czyli chwalebny powrót absolwentów do naszej szkoły w randze nauczyciela … Tę złotą listę otwiera jedna z pierwszych absolwentek Państwowej Szkoły Laborantów Medycznych, Pani Halina Gościk, która po uzyskaniu dyplomu została instruktorem biochemii i chemii klinicznej. Następnie pełniła funkcję kierownika szkolenia praktycznego, od roku 1962 była wicedyrektorem szkoły, a w 1964 r.- została dyrektorem.

 31. Lista absolwentów obecnie zatrudnionych w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku Bożena Arcimienko - wicedyrektor , kierownik szkolenia praktycznego na kierunku technik elektroradiolog Krzysztof Cis - nauczyciel na kierunku technik masażysta Anna Czykwin- Perkowska - nauczyciel na kierunku technik masażysta Ewa Rakowicz - nauczyciel na kierunku technik masażysta Edyta Szczęsna - nauczyciel na kierunku technik masażysta Katarzyna Jankowska - nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Jerzy Szczurko - nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Ewa Czyżewska - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny

 32. Marek Bohdziel - nauczyciel na kierunku technik masażysta Elżbieta Tomaszuk - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Halina Stankiewicz - nauczyciel na kierunku asystentka stomatologiczna Iwona Adamiuk - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Agnieszka Maleszkiewicz - nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Agnieszka Guzowska - nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Piotr Bitdorf - nauczyciel na kierunku technik masażysta Zdzisław Rudziński - nauczyciel na kierunku technik masażysta Małgorzata Busłowicz - nauczyciel na kierunku technik masażysta Katarzyna Samusik - nauczyciel na kierunku technik masażysta Anna Jolanta Kożuszko - nauczyciel na kierunku technik masażysta Marcin Przegaliński - nauczyciel na kierunku technik masażysta

 33. Jolanta Markiewicz- Wilkiewicz - nauczyciel na kierunku technik masażysta Bożena Sadkowska - nauczyciel na kierunku asystentka stomatologiczna Tomasz Domaniewski - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Sławomir Prokopiuk - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Beata Garley - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Krzysztof Matuk - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Ewa Gruszka - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Przemysław Ryćko - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Adam Hryniewski - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Eugenia Kuźma - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Renata Paruk - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Grażyna Bokłaho - nauczyciel na kierunku technik masażysta

 34. Małgorzata Kołcio - nauczyciel na kierunku higienistka stomatologiczna Małgorzata Dąbrowska - nauczyciel bibliotekarz Weronika Ciulkin - pracownik administracji (laborant) Romana Wróblewska - p.o. głównej księgowej

 35. OBECNIE KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH technik farmaceutyczny technik elektroradiolog technik dentystyczny technik masażysta

 36. ortoptystka dietetyk asystentka stomatologiczna higienistka stomatologiczna protetyk słuchu opiekun medyczny

 37. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy rozpoczęto naukę na kierunku terapeuta zajęciowy

 38. INNOWACYJNE FORMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Nasza placówka została zakwalifikowana do udziału w projekcie „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”. W systemie modułowym rozpoczęto kształcenie na kierunku asystentka stomatologiczna w roku szkolnym 2009/2010, a na kierunku technik masażysta w 2011/2012

 39. BAZA DYDAKTYCZNA Szkoła Policealna Nr 1 w Białymstoku mieści się w trzech budynkach … ul. Czackiego 8 ul. Mickiewicza 2B ul. Warszawska 27 A

 40. siłownia i sala gimnastyczna pracownia komputerowa Nowocześnie wyposażone pracownie i gabinety biblioteka

 41. WYKAZ PLACÓWEK , W KTÓRYCH PROWADZONA JEST PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A 15-276 Białystok • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17 15-274 Białystok • Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 15-950 Białystok • Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku im. Marii Skłodowskiej– Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok • Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku „Klub Amazonek” im. Marii Skłodowskiej – Curie ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok • Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Plac Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz;

 42. Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9 , 15-328 Białystok • Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 15-530 Białystok • Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ul. H. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dwójka” im. dr Ireny Białówny ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Waszyngtona 15a 15-274 Białystok • NZOZ Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T.N.N. ul. Siewna 2 15-183 Białystok • NZOZ Specjalistyczna Praktyka Stomatologii Estetycznej i Periodontologii ul. Żelazna 9 lok. 7 15-297 Białystok

 43. Centrum Medyczne „Diagnostyka” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A 15-276 Białystok • NZOZ Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii ul. Bema 2; 15-369 Białystok • 100MATOLOG ul. Choroszczańska 24 15-732 Białystok • AKTON ul. Kopernika 3A 15-367 Białystok • NZOZ „HAGA” ul. Przejazd 2A lok. 401 15-430 Białystok • NZOZ „DENTOS” ul. Antoniukowska 11A lok. 109 15-740 Białystok • DENTAMED NZOZ Poradnia Stomatologiczna ul. Komisji Edukacji Narodowej 46 lok. 2 15-687 Białystok • ISS Facility Services Sp. z o.o.ul. Flisa 2 02-247 Warszawa • ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstokuul. Fabryczna 27 15- 482 Białystok

 44. MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MASAŻYSTY Od trzech lat uczniowie i słuchacze naszej szkoły uczestniczą w Międzyszkolnym Turnieju Masażysty. W turnieju biorą udział drużyny ze szkół kształcących na kierunku technik masażysta z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Zawody były oceniane przez zaproszonych ekspertów. Turniej poza konkurencją międzyszkolną ma na celu integrację młodzieży i środowiska zawodowego masażystów.

 45. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 46. WSPIERANIE INICJATYW PCK NA RZECZ EDUKACJI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY I OCHRONY ZDROWIA REJONOWE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY „ODDECH ŻYCIA” „MOTOSERCE”

 47. FESTYN „BIAŁYSTOK - BEZPIECZNE MIASTO” AKCJA POD HASŁEM „RATUJ ŻYCIE” REJONOWE MISTRZOSTWA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 48. „ZNAJDŹ CZAS DLA SWOJEGO DZIECKA” „DZIEŃ SERCA” HONOROWE KRWIODAWSTWO