1 / 24

PODATKI W NIEMCZECH

PODATKI W NIEMCZECH. Gwoździk Magdalena Jakubowska Małgorzata Kałka Agnieszka Karska Dorota. Każdy, kto pracuje w Niemczech i posiada kartę podatków dochodowych (tzw. Lohnsteuerkarte) jest zobowiązany do płacenia podatków i rozliczenia się z fiskusem w ciągu dwóch lat.

ulema
Download Presentation

PODATKI W NIEMCZECH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PODATKI W NIEMCZECH Gwoździk Magdalena Jakubowska Małgorzata Kałka Agnieszka Karska Dorota

 2. Każdy, kto pracuje w Niemczech i posiada kartę podatków dochodowych (tzw. Lohnsteuerkarte) jest zobowiązany do płacenia podatków i rozliczenia się z fiskusem w ciągu dwóch lat. Wyróżniamy podatki: • Bezpośrednie • pośrednie

 3. PODATKI BEZPOŚREDNIE • PODATKI OD DOCHODU OSOBISTEGO • PIT • PODATEK NA KOŚCIÓŁ • PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH • CIT • PODATEK HANDLOWY

 4. Podatek od Dochodu Osobistego(PIT = Personal Income Tax) • obejmuje wszystkie rodzaje dochodów osobistych, • podatek od wynagrodzenia - płacony miesięcznie i pobierany automatycznie z wypłaty, wysokość zależy od wysokości zarobków, • istnieje sześć rodzajów formularzy podatkowych, • podatek na kościół - pomiędzy 7% a 9% dochodów opodatkowanych Stopy Podatku od Dochodów Osobistych

 5. PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH(Corporate Income Tax = CIT) • podstawową stopą jest 25%. • podatek handlowy (Gewerbesteuer) - płatny od zysków firmy, zazwyczaj wynosi 18%

 6. PODATKI POŚREDNIE W NIEMCZECH • Podatek od wartości dodanej (Value Added Tax =VAT) • Akcyza i cło.

 7. Podatek od wartości dodanej (Value Added Tax =VAT) • pobieranym od wszelkiego rodzaju publicznej i prywatnej konsumpcji ( dóbr i usług ), • podstawową stawką jest 19%, niektóre produkty stawka uproszczona 7%(54 grupy towarów), • eksport nie jest objęty podatkiem,

 8. AKCYZA I CŁO • akcyza na olej napędowy wynosi 470 euro, • akcyza na alkohol 0,787 euro/hl/oPlato. Uniknięcie opłat jest możliwe przy przewożeniu: • 10 l spirytusu, 20 l wyrobów spirytusowych, 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musującego), 110 l piwa oraz – w okresie przejściowym do 31.12. 2008 – 200 szt. papierosów • osoby zajmujące się przewozem towarów w ramach działalności gospodarczej - tylko 40 szt. papierosów

 9. Poszczególne podatki pobierane są przez odpowiednie organy:

 10. OPODATKOWANIE REZYDENTÓW Rezydenci zagraniczni płacą podatek jedynie od dochodów uzyskanych w Niemczech. Podatek jest pobierany od dochodów wg tych samych reguł, jak od obywateli niemieckich. Zgodnie z niemiecką legislacją tyczącą się zabezpieczenia społecznego, obcokrajowcy pracujący w Niemczech muszą także uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne, o ile są postrzegani prawnie jako zatrudnieni przez niemieckiego pracodawcę.

 11. OPODATKOWANIE FIRM ZAGRANICZNYCH • stosowane podatki zależą od formy prawnej firmy, • z reguły są tożsame z płaconym przez firmy niemieckie: • podatek dochodowy od osób prawnych 25%, • podatek handlowy płacony od zysków uzyskanych przez firmę zagraniczną w danej gminie, • VAT 19% lub stawka obniżona 7%. • ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania- kwota podatku zapłacona w Niemczech jest odjęta od podatku należnego w innym kraju

 12. ULGI PODATKOWE W NIEMCZECH • Od podstawy opodatkowania można odliczyć koszty produktywne: • koszty dojazdów do pracy, • środki robocze (np. narzędzia, specjalistyczne książki i czasopisma), • ubrania robocze, • składki na związki zawodowe. • Zwrot zapłaconego podatku VAT otrzyma polskie przedsiębiorstwo ale musi spełniać określone warunki.

 13. nie posiada na terenie Niemiec siedziby, oddziału lub przedstawicielstwa; • nie jest zarejestrowane na terenie Niemiec jako płatnik podatku od towarów i usług, (w stosunku do podmiotów zarejestrowanych dla celów podatku VAT na terenie Niemiec obowiązują inne przepisy); • zarejestrowane jest w Polsce dla celów podatku VAT i posiada na terenie Polski siedzibę; • zakupione na terenie Niemiec towary i usługi, jak i zapłacony przy ich nabyciu podatek VAT, związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą i zostały zakupione lub wykonane na potrzeby podmiotu zagranicznego nie zarejestrowanego na terenie Niemiec dla celów podatku VAT.

 14. Podejmowanie działalności gospodarczej w Niemczech • obowiązuje swoboda działalności gospodarczej, • wniosek składa się do niemieckiego urzędu ds. gospodarczych, • konieczna jest przynajmniej podstawowa znajomość języka niemieckiego, • w niektórych przypadkach niezbędna może być: koncesja, karta rzemieślnicza.

 15. Dopuszczalne formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej: • Działalność indywidualna • Spółka cywilna • Spółka jawna; • Spółka komandytowa; • Oddział - • Spółka akcyjna • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością • Przedstawicielstwo

 16. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski Niemcy deklarują zastosowanie najdłuższego okresu przejściowego, czyli 2 + 3 + 2, łącznie 7 lat, motywując to ochroną własnego rynku pracy. przejściowych zatrudnienie w Niemczech jest możliwe i może się odbywać na określonych zasadach. • praca sezonowa, • umowy o dzieło, • pomoce domowe, • wakacyjna praca studentów, • praktyki uczniowskie.

 17. Zasady dostępu obywateli Polski do rynku pracy w Niemczech • znalezienie potencjalnego pracodawcy, • wniosek o udzielenie pozwolenia na pracę (Bundesagentur für Arbeit), • poszukujący pracy mogą zarejestrować się w agencji lub skorzystać z systemu informacyjnego SIS w celu samodzielnego poszukiwania pracy, • pracownik z Polski, który przepracował legalnie, na podstawie zezwolenia, bez przerwy, 12 miesięcy i w tym czasie miał miejsce pobytu w Niemczech, otrzymuje – na wniosek – nieograniczony dostęp do otwartego rynku pracy

 18. Sposoby poszukiwania pracy w Niemczech • pozyskanie oferty z Ministerstwa Gospodarki i Pracy http://www.praca.gov.pl , • EURES, http://www.europa.eu.int/eures • portalu internetowym niemieckiego urzędu pracy http://www.arbeitsagentur.de, • prywatne niemieckie lub polskie agencje pośrednictwa pracy giełdach pracy na terenie Polski i Niemiec, • międzynarodowych giełdach pracy na terenie Polski i Niemiec.

 19. Ubieganie się o pracę - wymagane dokumenty • życiorys – może być w formacie CV europejskiego, • list motywacyjny, • świadectwa szkolne i pracy, • dokumenty uprawniające do wykonywania danego zawodu, • zaświadczenia o ukończonych kursach oraz dokument tożsamości.

 20. Wynagrodzenie za pracę • Stawki godzinowe pracowników w poszczególnych branżach gospodarki regulują układy taryfowe, corocznie negocjowane pomiędzy centralami związków zawodowych, a związkami pracodawców. Określają one minimalne stawki wynagrodzenia, jakie pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom. Pracodawca zobowiązany jest również przestrzegać postanowień szczegółowych układów taryfowych. Niektóre z nich przewidują wypłaty dodatków urlopowych (Urlaubsgeld) i świątecznych (Weihnachtsgeld). • Przykładowe średnie miesięczne wynagrodzenie w usługach wynosi od 2700 euro oraz w przemyśle do 2900 euro. Nauczyciel zarabia ponad 4000 euro.

 21. OGÓLNE ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH • cudzoziemiec chcący skorzystać z podstawowych, bezpłatnych usług medycznych na wypadek choroby podczas krótkiego pobytu w Niemczech musi przedłożyć formularz E111, • małżonkowie, którzy nie pracują oraz dzieci także objęci są tym ubezpieczeniem, jeżeli również wystąpią o ten formularz, • osoby zatrudnione w Niemczech posiadają kartę ubezpieczeniową, którą posługują się przy każdej wizycie u lekarza, • listy lekarzy zgodnie z ich specjalnościami znajdują się na „Yellow Pages” http://www.gelbeseiten.de

 22. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH • Emerytura, • Wcześniejsza emerytura, • Świadczenia z tytułu choroby, • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. INNE ŚWIADCZENIA SOCALNE • Świadczenia rodzinne • Świadczenia z tytułu bezrobocia

 23. Warunki nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa osoba, która w ostatnich trzech latach przepracowała 360 dni kalendarzowych i była objęta wymaganym ubezpieczeniem. Warunki jakie musi spełnić osoba bezrobotna to: • rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, • przeznaczenie na poszukiwanie pracy co najmniej 15 godzin tygodniowo, • pozostawanie w dyspozycji urzędu pracy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od ostatnio osiąganych dochodów i kształtuje się na poziomie 60–67% tych dochodów. Okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni kalendarzowych i może być przedłużony do 960 dni w szczególnych przypadkach.

 24. Źródła • strona internetowa Ministerstwa Gospodarki i Pracy: http://www.praca.gov.pl ,http://www.pup.nysa.pl • procedury wydawania pozwoleń na pracę: http://www.arbeitsagentur.de/nn_27836/SiteGlobals/Forms/Suche/serviceSuche__Form,templateId=processForm.html?allOfTheseWords=+Arbeitsgenehmigung&x=15&y=9 • Federalna Agencja ds. Pracy: http://www.arbeitsagentur.de • Działalnośc gosp. w Niemczech: http://www.wirtschaft-polen.de/pl/przewodnik.podatkirfn2007.php • Praca w Niemczech: http://www.praca-w-niemczech.info/praca.php

More Related