podatki w przedsi biorstwie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podatki w przedsiębiorstwie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podatki w przedsiębiorstwie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Podatki w przedsiębiorstwie - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Podatki w przedsiębiorstwie. Zaliczenie 27 maja i 3 czerwca teoria i zadania. Test jednokrotnego wyboru krótkie pytania otwarte, 2-3 zadania. 50% zadań 50% teoria. Podwójne opodatkowanie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak. Podwójne opodatkowanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podatki w przedsiębiorstwie' - warren-roman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podatki w przedsi biorstwie

Podatki w przedsiębiorstwie

Zaliczenie 27 maja i 3 czerwca teoria i zadania. Test jednokrotnego wyboru krótkie pytania otwarte, 2-3 zadania. 50% zadań 50% teoria. Podwójne opodatkowanie

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

podw jne opodatkowanie
Podwójne opodatkowanie

Dwukrotne obciążenie podatkiem dochodu lub majątku znajdującego się w rękach tej samej osoby bądź wypracowanego przez tę samą firmę. Dotyczy to podatku dochodowego i majątkowego.

podw jne opodatkowanie problem
Podwójne opodatkowanieproblem

Krajowy Międzynarodowy

problem krajowy
Problem krajowy

dywidendy

(zysk po opodatkowaniu rozdzielony między akcjonariuszy, którzy płacą z tego tytułu podatek dochodowy od osób fizycznych)

problem mi dzynarodowy
Problem międzynarodowy

rezultat kolizji przepisów podatkowych poszczególnych krajów (odpowiedzialność podatkowa wymaga od danej osoby zapłacenia podatku w przynajmniej dwóch krajach)

slide6
Podwójne opodatkowanie dotyczy

zazwyczaj podatków

dochodowych i majątkowych

zasada terytorialno ci
Zasada terytorialności
 • Nakładanie podatków na dochody uzyskiwane na terytorium danego kraju, przy jednoczesnym zwolnieniu z opodatkowania dochodów zagranicznych rezydentów
zasada kraju
Zasada kraju
 • Inaczej zasada siedziby albo miejsca zamieszkania –podatkiem zostaje obciążony cały dochód zarówno krajowy jak i zagraniczny.
zapobieganie podw jnemu opodatkowaniu
Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu

a) jednostronne –częściowe lub pełne zrzeczenie się przysługujących praw do ściągania podatku

b) dwustronne –zawarcie umowy między krajami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (eliminuje podwójne opodatkowanie o charakterze ekonomicznym i prawnym)

c) wielostronne –zawarcie umowy uwzględniającej skomplikowane różnice w systemach podatkowych poszczególnych krajów

unikanie podw jnego opodatkowania
UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
 • Metoda zwolnienia
 • Metoda odliczenia
metoda zwolnienia wy czenie z progresj
Metoda zwolnienia(wyłączenie z progresją)

Jeśli państwo, w którym osoba:

 • ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,
 • osiąga dochód
 • posiada majątek

w drugim umawiającym się państwie i może być tam opodatkowany, to państwo zamieszkania lub siedziby zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania.

Zwolnieniu podlegać może cały zapłacony za granicą podatek, ale odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada w tej części dochodu jaka została osiągnięta za granicą

metoda odliczenia proporcjonalna
Metoda odliczenia(proporcjonalna)

Inaczej metoda kredytu podatkowego.

Państwo, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, może zezwolić na:

 • Odliczenie od podatku dochodowego kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą
 • Odliczenie od podatku majątkowego kwoty równej podatkowi zapłaconemu za granicą.

Takie odliczanie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed odliczeniem która przypada na dochód lub majątek jaki może być opodatkowany w danym kraju uzyskania dochodu

slide13
Wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba, że praca wykonywana jest w drugim państwie.
slide14
Jeżeli praca wykonywana jest w drugim umawiającym się państwie, wynagrodzenie z tego tytułu może być opodatkowane w drugim państwie.

Czyli dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie w którym wykonywano pracę.

wyj tek
WYJĄTEK

Wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie może być opodatkowane tylko w państwie zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie, gdy:

 • Odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej 183 dni w roku lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy)
 • Wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie;
 • Wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą posiada pracodawca w drugim państwie

Warunki muszą być spełnione jednocześnie

umowy o unikaniu podw jnego opodatkowania polska
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - Polska
 • Metoda wyłączenia z progresją zwolnienie
 • Metoda proporcjonalnego -odliczenia

Jeżeli Polska nie zawarła z danym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczania

wy czenie z progresj
Wyłączenie z progresją

Wyłącza się z podstawy opodatkowania w Polsce dochód osiągnięty za granicą.

Jednak do ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu (osiągniętego w Polsce) stosuje się stawkę właściwą dla całego dochodu (łącznie z zagranicznym).

wy czenie z progresj1
Wyłączenie z progresją

Podatnik ma obowiązek składania zeznania podatkowego w Polsce, jeśli:

 • Osiągnie w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej;
 • Korzysta z preferencyjnego rozliczenia rocznego (wspólne rozliczenie małżonków lub rozliczenie wspólne z dzieckiem)
odliczenie proporcjonalne
Odliczenie proporcjonalne

Dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

abolicja podatkowa
ABOLICJA PODATKOWA

Obowiązująca od 6 sierpnia 2008 r. abolicja podatkowa to ustawa, wprowadzająca znaczącą ulgę podatkową dla osób osiągających dochody zagraniczne opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

abolicja podatkowa1
ABOLICJA PODATKOWA

Ustawa abolicyjna ma zrównać zasady rozliczenia wyłączenia z progresją i proporcjonalnego.W praktyce oznacza to zwolnienie z podatku w Polsce dochody uzyskane za granicą i opodatkowane zasadą odliczenia proporcjonalnego.

Ustawa dotyczy okresu od 2002 r. i zawiera rozwiązania na przyszłość.

abolicja podatkowa2
ABOLICJA PODATKOWA

2002-2007

ULGA PODATKOWA

2008

ULGA ABOLICYJNA

2009 i następne

ULGA ABOLICYJNA

slide25
Gdy umowa międzynarodowa zwalnia dochód zagraniczny w Polsce z progresją, albo też w całości opodatkowuje go jedynie w Polsce (a nie za granicą), to ustawa abolicyjna nie znajdzie zastosowania.
przyk ad 2
Przykład 2

Pan Kowalski pracował w roku podatkowym w Polsce osiągając dochód w wysokości 10 000 zł oraz 4 miesiące w:

A) Niemczech, osiągając dochód 20 000 euro

Płacąc podatek 2 000euro

B)Finlandii osiągając dochód 20 000euro

Płacąc podatek w wysokości 2 000 euro

Przypadki a i b rozpatrywane oddzielnie