NOG MEER BEZETTINGEN EN WEER DEZELFDE THEORIEËN? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOG MEER BEZETTINGEN EN WEER DEZELFDE THEORIEËN? PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOG MEER BEZETTINGEN EN WEER DEZELFDE THEORIEËN?

play fullscreen
1 / 27
NOG MEER BEZETTINGEN EN WEER DEZELFDE THEORIEËN?
135 Views
Download Presentation
tyrone
Download Presentation

NOG MEER BEZETTINGEN EN WEER DEZELFDE THEORIEËN?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NOG MEER BEZETTINGEN EN WEER DEZELFDE THEORIEËN? Naar aanleiding van Lammers, Vreemde overheersing, hoofdstukken 4, 5, 6 en de slotbeschouwing Wout Ultee Hedendaagse sociologische theorieën 8 januari 2009

 2. DE VRAAG WAAR DE EERSTE DRIE HOOFDSTUKKEN VAN LAMMERS’ BOEK OM DRAAIDE: WAAROM WAS DE DUITSE BEZETTING VAN NEDERLAND VOOR DE INWONERS VAN HET BEZETTE LAND MINDER DRAGELIJK EN VOOR DE BEZETTER SUCCESVOLLER DAN DE DUITSE BEZETTING VAN BELGIË, FRANKRIJK EN DENEMARKEN? HOOFDSTUK 4 BEHELST EEN VERGELIJKING VAN DE DUITSE BEZETTING VAN NEDERLAND MET DE JAPANSE BEZETTING VAN NEDERLANDS-INDIË HET HOOFDSTUK BEVAT GEEN VERKLARINGSVRAAG AAN HET EIND (BLADZIJDE 169) WORDT WEL HET LOT VAN DE INWONERS VAN NEDERLAND VERGELEKEN MET DAT VAN NEDERLANDS-INDIË ALDUS VALT ALS VERKLARINGSVRAAG TE FORMULEREN: WAAROM WAS DE JAPANSE BEZETTING VAN NEDERLANDS-INDIË VOOR HET BEZETTE LAND MINDER DRAGELIJK DAN DE DUITSE BEZETTING VAN NEDERLAND?

 3. HET ANTWOORD OP DEZE VRAAG GEBRUIKT DEZELFDE ALGEMENE HYPOTHESE ALS HET ANTWOORD OP DE VRAAG UIT DE EERSTE DRIE HOOFDSTUKKEN (VERGELIJK BLADZIJDE 156) ENKEL NAAKTE MACHT VAN EEN BEZETTER LEIDT NIET TOT DOELBEREIK VOOR DE BEZETTER (EN DRAGELIJK LEVEN VOOR DE BEVOLKING VAN EEN BEZET LAND) VORMEN VAN GEZAG ALS TRADITIONEEL, CHARISMATISCH EN RATIONEEL-LEGAAL EN RATIONEEL-FUNCTIONEEL GEZAG EN ANDERE MACHTMIDDELEN DAN NAAKT GEWELD ZOALS ECONOMISCHE LOKMIDDELEN MAKEN EEN BEZETTING WEL DRAGELIJKER

 4. LAMMERS TOETST DEZE HYPOTHESE NIET IN ZIJN ‘ONDERZOEK’ MET BEHULP VAN SECUNDAIRE BRONNEN GAAT HIJ NA IN HOEVERRE AAN DE ‘TERUGVOORSPELDE’ AANVANGSVOORWAARDEN WORDT VOLDAAN, AANNEMEND DAT HET LOT VAN DE BEVOLKING VAN NEDERLANDS-INDIË MINDER DRAGELIJK WAS DAN DAT VAN DE BEVOLKING VAN NEDERLAND MERK OP: DE SWAAN GEBRUIKTE IN ZORG EN DE STAAT GEEN PRIMAIRE BRONNEN EN OOK GEEN SECUNDAIRE BRONNEN, MAAR TERTIARE DE SWAAN DEED NAAR EIGEN ZEGGEN AAN QUARTERNAIRE ANALYSE OVERIGENS: HISTORICI SPREKEN MEESTAL OVER BRONNEN EN SOCIOLOGEN MEESTAL OVER DATA

 5. DE JAPANNERS DOODDEN MEER INWONERS VAN NEDERLANDS-INDIË DAN DE DUITSERS INWONERS VAN NEDERLAND DOODDEN (BLADZIJDE 168: ÉÉN OP DE 20 JAVANEN OMGEKOMEN EN ÉÉN OP DE 36 NEDERLANDERS) EN DAARMEE ZETTE DE JAPANNERS MEER NAAKTE MACHT IN DIE BEVINDING IS EEN BEETJE CIRCULAIR: DE DRAGELIJKHEID HET LOT VAN DE INWONERS WERD AAN HETZELFDE AFGEMETEN

 6. DOOR INSTRUCTIES VAN DE OVERWONNEN REGERING HADDEN DE DUITSERS IN NEDERLAND ENIG RATIONEEL-LEGAAL GEZAG DE JAPANNERS HADDEN DAT DOOR DEZELFDE INSTRUCTIES IN NEDERLAND-INDIË OOK (BLADZIJDE 159) MAAR DOOR DE INTERNERING VAN DE OVERWEGEND NEDERLANDSE AMBTENAREN IN NEDERLANDS-INDIË STELDE DIT RATIONEEL-LEGAAL GEZAG NIET VEEL VOOR DE ALOUDE INDISCHE LEIDINGGEVENDEN HADDEN BIJ DE INDONESISCHE BEVOLKING TRADITIONEEL GEZAG MAAR DEZE VERLOREN DAT TIJDENS DE JAPANSE BEZETTING DOOR DE ONMIDDELLIJK VERSLECHTERDE LEEFOMSTANDIGHEDEN (BLADZIJDE 161)

 7. DE NIEUWE INDISCHE LEIDINGGEVENDEN WERDEN DOOR DE JAPANSE BEZETTERS UIT DE NATIONALISTISCHE BEWEGING BINNEN NEDERLANDS-INDIË GERECRUTEERD EN HADDEN DAARMEE CHARISMATISCH GEZAG (BLADZIJDE 162) DE NSB EN BIJVOORBEELD DOOR DE DUITSERS BENOEMDE BURGEMEESTERS HADDEN GEEN CHARISMATISCH GEZAG EN GEEN ENKELE ANDERE VORM GEZAG (BLADZIJDE 162)

 8. TERWIJL DE DUITSERS IN NEDERLAND WEINIG AMBTENAREN ONTSLOEGEN EN ZO WEINIG LOKMIDDELEN KONDEN INZETTEN HADDEN DE JAPANNERS IN NEDERLAND-INDIË ALLE NEDERLANDSE AMBTENAREN (EN ALLE OVERIGE NEDERLANDERS) GEÏNTERNEERD WAARDOOR DE BEZETTER VEEL LOKMIDDELEN KON INZETTEN (BLADZIJDE 164)

 9. UIT AL DEZE AANVANGSVOORWAARDEN VOLGT NIET DAT DE JAPANSE BEZETTING VAN NEDERLANDS-INDIË VOOR DE DOORSNEE BEVOLKING MINDER DRAGELIJK WAS DAN DE DUITSE BEZETTING VAN NEDERLAND ER MOET DAARTOE EEN GEWICHT WORDEN TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN MACHT EN GEZAG DAT DOET LAMMERS NAUWELIJKS

 10. DE DUITSE BEZETTER VAN NEDERLAND ZONDERDE DE JODEN AF UIT DE BEVOLKING EN BRACHT DRIE VAN ELKE VIER JODEN OM DE JAPANSE BEZETTER VAN NEDERLANDS-INDIË ZONDERDE NEDERLANDERS AF UIT DE BEVOLKING WAARBIJ ÉÉN OP ELKE VIJF NEDERLANDERS OMKWAM DEZE AFZONDERING HAD PLAATS DOOR NAAKTE MACHT HADDEN DE MENSEN IN DE DUITSE WERK– EN VERNIETINGSKAMPEN EN JAPANSE INTERNERINGSKAMPEN, ONDANKS DEZE NAAKTE MACHT, NOG MACHTMIDDELEN OM ZICH TE VERZETTEN EN HUN LEVEN IETS DRAGELIJKER TE MAKEN? DAT IS DE VRAAG VAN LAMMERS IN HOOFDSTUK 5 NIEUWE AFHANKELIJKE VARIABELE: VERZET

 11. DE HYPOTHESE VAN LAMMERS TER BEANTWOORDING VAN DEZE VRAAG LUIDT: ORGANISATIE VAN GEÏNTERNEERDEN HEEFT, BIJ MEDEWERKING VAN DE LEIDING VAN DEZE ORGANISATIE MET DE BEZETTER, ALS GEVOLG DAT HET LOT VAN DE GEÏNTERNEERDEN DRAGELIJKER WORDT (BLADZIJDE 176) DEZE LOTSVERBETERING BERUST OP RUIL, WAARBIJ VOOR DE PLAATSELIJKE BEZETTER EN KAMPLEIDERS DE INSPANNINGEN OM EEN BEPAALD DOEL TE BEREIKEN VERKLEIND WORDEN (BLADZIJDE 179 MET DE OPMERKING DAT MEER DAN TWEE PARTIJEN IN HET SPEL ZIJN)

 12. IN DE REST VAN HET HOOFDSTUK GAAT LAMMERS VERVOLGENS AAN DE HAND VAN GRUWELBOEKEN OVER JAPANSE EN NEDERLANDSE KAMPEN NA WAT ER VAN DEZE HYPOTHESE KLOPT NOEM DIE KAMPEN OP, TEL HET AANTAL, EN VERMELD DE UITKOMST PER KAMP! WAT VALT ZO TE ZEGGEN OVER DE STRENGHEID VAN DE TOETS VAN DEZE HYPOTHESE? VOLGENS LAMMERS BEDROEG HET AANTAL NEDERLANDSE JODEN DAT IN SOBIBOR IS VERGAST ALS PERCENTAGE VAN ALLE NEDERLANDSE JODEN DAT IN DE TREIN NAAR SOBIBOR GING MEER DAN NEGENTIG PROCENT (BLADZIJDE 190). HOEVEEL WAS DAT PERCENTAGE PRECIES?

 13. LAMMERS HEEFT DUS EEN HYPOTHESE OVER DE GEVOLGEN VAN MEDEWERKING OF COLLABORATIE DOOR EEN VAN-ONDEROP ORGANISATIE LAMMERS SPREEKT IN HOOFDSTUK 5 OOK OVER VERZET VAN ONDEROP WAT IS HIER DE VRAAG? HOE LUIDT DE HYPOHTESE WAARMEE DEZE VRAAG WORDT BEANTWOORD? EN WAT KLOPT ER VAN DIE HYPOTHESE? IN ELK GEVAL VERWERPT LAMMERS DE HYPOTHESE DAT ER MET BAJONETTEN ALLEEN NIET KAN WORDEN GEHEERST (BLADZIJDE 211)

 14. DUITSLAND IS NIET HET ENIGE LAND DAT WEL EENS ANDERE LANDEN HEEFT BEZET IN HOOFDSTUK 6 BEHANDELT LAMMERS ZES BEZETTINGEN DIE DOOR NEDERLAND ZIJN UITGEVOERD, WAARONDER DIE VAN NEDERLANDS-INDIË EN DE DEELNAME DE LAATSTE DECENNIA VAN NEDERLANDSE TROEPEN AAN INTERNATIONALE ‘VREDESMISSIES’, BEZETTINGEN DIE VOLGENS LAMMERS WORDEN GELEGITIMEERD DOOR INTERNATIONALE INSTELLINGEN EN DAAROM EEN BEPAALD GEZAG IN HET BEZETTE LAND ZOUDEN HEBBEN

 15. DE MOGELIJKE KRITIEK VAN HISTORICI EN JURISTEN DAT DE DOOR LAMMERS BESPROKEN GEVALLEN GEEN ‘BEZETTINGEN’ ZIJN WUIFT LAMMERS WEG MET DE OPMERKING DAT HET HEM OM GAAT OM VREEMDE OVERHEERSING DIE MET GEWELD GEPAARD GAAT DE KRITIEK VAN JURISTEN EN HISTORICI VALT TE VERGELIJKEN MET DE KRITIEK VAN DE TURKSE REGERING NU DAT ER IN DE EERSTE WERELDOORLOG IN TURKIJE GEEN ‘GENOCIDE’ OP ARMENIËRS IS GEWEEST MAAR ER KWAMEN WEL 1,5 MILJOEN ARMENIËRS OM DEELS BIJ SLACHTPARTIJEN MET GEWEREN IN DORPEN EN DEELS OMDAT MENSEN ZONDER WATER EN VOEDSEL DE WOESTIJN IN WERDEN GEDREVEN

 16. GELEIDELIJK AAN BLIJKT HOOFDSTUK 6 ECHTER NIET ZO ZEER EEN VERGELIJKING VAN DEZE BEZETTINGEN DOOR NEDERLAND TE BEHELZEN ALSWEL EEN VERGELIJKING VAN NEDERLANDSE BEZETTINGEN IN HET ALGEMEEN MET FRANSE BEZETTINGEN EN ENGELSE BEZETTINGEN DE VERGELIJKING VAN NEDERLANDSE BEZETTINGEN HEEFT NAMELIJK ALS UITKOMST DAT HET DOEL VAN DE BEZETTING VOORNAMELIJK HANDHAVING VAN DE OUDE ORDE IS, DAT DE INZET VAN GEWELDMIDDELEN EN LOKMIDDELEN MINIMAAL IS EN DAT ORGANISEREN VAN ONDEROP ALS LOKMIDDEL WORDT VERKOZEN

 17. DE NEDERLANDSE BEZETTINGEN LIJKEN OP ENGELSE BEZETTINGEN HET VERSCHIL IS DAT DE ENGELSEN MEER DISTANTIE HOUDEN EN DE NEDERLANDERS MEER GEÏNVOLVEERD RAKEN FRANSE BEZETTINGEN HEBBEN ALS DOEL DE CENTRALISATIE EN RATIONALISATIE VAN HET BEZETTE GEBIED EEN FRANSE BEZETTING GEBRUIKT ALS MIDDEL OM DIT DOEL TE BEREIKEN, MEER, MAAR MATIG, NAAKTE MACHT TERWIJL ER VAN BOVENAF EEN ELITE WORDT GEKWEEKT EN DE BEZETTER GEÏNVOLVEERD BLIJFT (SCHEMA BLADZIJDE 229)

 18. OP BLADZIJDE 257 KOMT LAMMERS MET EEN WEERLEGGING VAN EEN HYPOTHESE, MAAR EIGENLIJK OOK MET EEN NIUEWE HYPOTHESE OP DE PROPPEN DE WEERLEGDE HYPOTHESE LUIDT: EEN BEZETTING MET ALS DOEL CENTRALISATIE, MET MEER GEWELD ALS MIDDEL EN DE KWEEK VAN EEN NIEUWE ELITE ALS MIDDEL LEIDT TOT MEER VERZET BIJ DE INWONERS VAN EEN BEZET LAND DAN EEN BEZETTING MET ALS DOEL DE HANDHAVING VAN DE OUDE ORDE, MET ALS MIDDEL WEINIG GEWELD EN ALS ANDER MIDDEL HET HANDHAVEN VAN HET GEZAG VAN DE OUDE ELITE DEZE HYPOTHESE WORDT WEERLEGD OMDAT FRANSE BEZETTINGEN DOOR HET KWEKEN VAN EEN NIEUWE ELITE WEL GEZAG WISTEN TE VERWERVEN WOUT ULTEE: DE CENTRALISATIE LEIDDE TOT NIEUWE BANEN EN DAARMEE TOT MEER LOKMIDDELEN

 19. IN DE SLOTBESCHOUWING STELT LAMMERS ENKELE GEVALLEN AAN DE ORDE WAARIN DE DUITSLAND EN WAARIN VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA DE BEZETTER IS IN 2006 JAAR ZEI HIJ NOG MEER OVER DE AMERIKAANSE BEZETTINGSSTIJL, DAT WIL ZEGGEN DE AMERIKAANSE OPVATTING OVER WELKE MIDDELEN JE ALS BEZTTER MOET INZETTENOM JE DOELEN TE BEREIKEN DE AMERIKAANSE STIJL WAS GEEN BIJZONDER GEVAL MEER VAN DE ENGELSE STIJL MAAR EEN APART TYPE

 20. VOLGENS LAMMERS IS DE DUITSE BEZETTINGSSTIJL ‘ALS JE ALS BEZETTER TEGENWERKING ONDERVINDT BIJ HET BEREIKEN VAN JE DOELEN, GEBRUIK DAN METEEN NAAKTE MACHT’ VOLGENS DIT BEGINSEL HANDELDEN DE DUITSE BEZETTERS LANG VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG EN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG DE GRUWELEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG WORDEN DUS NIET OP HET NATIONAAL SOCIALISME TERUGGEVOERD MAAR OP DUITSLAND

 21. VOLGENS LAMMERS IS DE AMERIKAANSE BEZETTINGSSTIJL ‘GEBRUIK OM ALS BEZETTER JE DOELEN TE BEREIKEN EERST LOKMIDDELEN MAAR SLA BIJ DE EERSTE DE BESTE TEGENWERKING METEEN MET GEWELDMIDDELEN TERUG EN VERLAAT HET LAND ALS JE JE DOELEN NIET BEREIKT’ DE ENGELSE BEZETTINGSSTIJL IS VOLGENS LAMMERS ‘ALS JE ALS BEZETTER BIJ HET BEREIKEN VAN JE DOELEN OP VERZET STUIT, GEBRUIK DAN NOG ZO WEINIG MOGELIJK GEWELD, WANT DAT KWEEKT GEZAG EN ZORG ERVOOR DAT JE MANSCHAPPEN GEWELD NIET MISBRUIKEN, WANT DAT LEIDT TOT NOG MEER GEZAG EN TOT LANGER BLIJVEN’

 22. EEN BEZETTINGSSTIJL IS DUS EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN DE DOELEN DIE DE BEZETTER ZICH STELT EN DE MIDDELEN DIE DE BEZETTER BEREID IS, LEGITIEM ACHT, OM IN TE ZETTEN

 23. WAT NU IN IRAK EN IN AFGHANISTAN? DEED RICE OP GOEDE WIJZE AAN VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR BEZETTINGEN?