1 / 17

TEMPORADA 2009-10

TEMPORADA 2009-10. ORGANIGRAMA TÈCNIC 2009/10. L’assistència a l’entrenament és obligatòria i se’n portarà un control estricte. En cas de lesió és important assistir igualment a l’entrenament. En cas d’impossibilitat cal t elefon ar amb la màxima previsió a l’entrenador /a .

tyler
Download Presentation

TEMPORADA 2009-10

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TEMPORADA2009-10

 2. ORGANIGRAMA TÈCNIC 2009/10

 3. L’assistència a l’entrenament és obligatòria i se’n portarà un control estricte. En cas de lesió és important assistir igualment a l’entrenament. En cas d’impossibilitat cal telefonar amb la màxima previsió a l’entrenador/a. S’ha de respectar a l’entrenador/ i als companys, així com als àrbitres i als adversaris durant els partit. L’entrada dels jugadors/es als vestidors es farà com a màxim 20 minuts abans de l’hora indicada com a entrenament. Un cop canviats, els jugadors/es hauran d’esperar-se als vestidors o a les grades fins l’hora del començament del seu entrenament. Per tant, els jugadors/es no podran accedir al magatzem de material per agafar pilotes sense la presència i el consentiment del seu entrenador/a. A l’entrenament serà obligatori portar el pitrall del club. Cal entrenar sense rellotge, arracades, anells, etc. En cas de dur piercings, cal protegir-los per tal d’evitar lesions.

 4. S’ha de tenir cura del material i les instal·lacions del club. S’exigeix puntualitat en els entrenaments, desplaçaments i partits. El CBI i el Patronat Municipal d’Esports no es responsabilitzen de qualsevol robatori que hi pogui haver dins de les instal·lacions. Es prohibeix fumar i beure begudes alcohòliques dins del recinte del club, en els desplaçaments i durant qualsevol altra activitat del C.B.I. En cas de sanció econòmica per part de la Federació Catalana de Basquetbol a un jugador/a per conducta antisportiva cap a l’àrbitre o un adversari la multa anirà a compte dels pares. L’incompliment d’aquestes normes comportarà, en funció de la seva gravetat, les següents conseqüències: 1.- Amonestació 2.- Privació de jugar partits (però no entrenaments) 3.- En cas molt greu, expulsió del club El CBI es compromet fins a la categoria cadet no exclourà cap jugador/a per motius tècnics.

 5. NOVA WEB www.clubbasquetigualada.cat • PRESENTACIÓ EQUIPS 25 d’octubre a les 6 de la tarda • CAMPUS SETMANA SANTA • ANGLÈS • CIVISME I ESPORT (Juguem tots) • GRIP A

 6. COM TREBALLEM? - Li donem molta importància als jocs, a la técnica individual i al joc reduït (2x2 i 3x3). LA NOSTRA FILOSOFIA ANIRÀ MARCADA - Creiem que també som educadors i com a conseqüència creiem que hem de valorar a la persona abans que al jugador. - Intentarem en tot moment mostrar entusiasme, motivació, tenir cura de la nostra relació amb els altres,… ja que tenim clar que som un exemple pels nens/es. - Tant dins com fora pista, no creiem en el càstig, si en el premi com a recompensa al treball ben fet. QUÈ VALOREM COM A ENTRENADORS? - L’assistència. - La puntualitat - L’actitud envers als companys, adversaris, entrenadors, sessió, instal·lacions… Amb els nens parlem de RESPECTE. REGLAMENT Tot i que el club té una normativa general per tots els equips, cada entrenador ha elaborat amb el seu equip un reglament intern. Aquest reglament ha estat acordat amb els/les jugadors/es i tots hi están d’acord. Hem fet arribar aquest reglament a cada jugador/a juntament amb un llistat de telèfons dels companys/es de l’equip.

 7. Formem tant persones com jugadors/es de bàsquet. PERSONES: Fomentarem el respecte per l’entorn: companys, entrenadors, adversaris, àrbitres, pares, públic, material... JUGADORS/ES DE BÀSQUET: 1.   Continuació el treball tècnic de les etapes anteriors, adaptat al desenvolupament físic del jugador. 2.    Introducció a la disciplina tàctica. 3.    Formem part d’uns col·lectius (no a l’individualisme): a.   Equip: joc d’equip, companyerisme, defensa d’ajudes, atac amb participació de tots... b.  Club: rotacions de jugadors, implicació amb els equips més propers i amb els equips sèniors.

 8. La tercera etapa de formació ens ha de servir per millorar els gestos tècnics apresos fins ara i dotar-los de més eficiència (quan he d’aplicar-lo i quines avantatges en puc treure), millorar-ne la velocitat i per aprendre nous conceptes del joc. La Tàctica pren protagonisme, tant la individual com la col·lectiva, fomentant en aquest període, el joc d’equip, per tal d’assolir l’objectiu comú : fer cistella i que no ens la facin. També en aquesta etapa, i sobretot en els equips més preparats, cal dotar-los de la COMPETITIVITAT necessària, sempre dins els cànons de l’ESPORTIVITAT, perquè a més d’aprendre també volem GUANYAR. Un altre aspecte a destacar és que introduïm la Preparació Física com una altra font d’aprenentatge, dotant-la de la màxima importància de cara a crear els millors hàbits d’entrenament possibles. No cal dir que dintre la Planificació dels entrenaments no s’oblida la Tècnica Individual, vista però des de un prisma col·lectiu, però sense oblidar la correcció del gest tècnic.

 9. Per a ser jugador/a del CBI són necessàries les següents condicions: Complir amb el pagament de la quota establerta per la seva categoria (40 €/mensuals X 10 mesos). La forma de pagament serà trimestral per domiciliació bancària (133,5 €/trimestrals: octubre, gener i abril) Els desplaçaments es faran amb autocar i aniran a compte dels pares, els equips que a final de la lliga regular es classifiquin per les fases dels Campionats Territorials i de Catalunya aniran amb cotxes particulars. La forma de pagament serà trimestral per domiciliació bancària (140 €/trimestrals: novembre, febrer i maig). Que el pare, mare o tutor o bé el mateix jugador/a sigui soci de l’entitat. Mitjançant el formulari de la web: http://www.clubbasquetigualada.cat/soci.php

 10. A cada equip se li entregaran les samarretes i els pantalons de joc, que són propietat del club i que aquest renovarà quan cregui convenient, essent obligatori la utilització d’aquest equipament en tots els partits de competició, tant oficials com amistosos. El CBI disposarà de diferents equipaments esportius per tal de donar la millor imatge possible de club: pitrall 20 € (obligatori per l’entrenament) samarreta d’escalfament ACB 30 € (obligatori pels partits) bossa de desplaçament 25 € xandall 60 € El pitrall, la bossa de desplaçament, el xandall i la samarreta d’escalfament (si es perd), s’haurà de comprar a la botiga PEDRAFORCA (botiga oficial del Club Bàsquet Igualada)

 11. TEMES ESPORTIUS: mitjançant el coordinador/a de cada etapa, el número de teléfon de l’entrenador/a i coordinador/a del vostre fill/a els hi donarà el tècnic corresponent. PRESIDENT: presidencia@clubbasquetigualada.cat TEMES ECONÒMICS: finances@clubbasquetigualada.cat PROPOSTES, SUGGERIMENTS : activitats@clubbasquetigualada.cat FOTOS, WEB: premsa@clubbasquetigualada.cat ALTRES TEMES: cbi@clubbasquetigualada.cat www.clubbasquetigualada.cat

 12. TORN OBERT DE PARAULES

More Related