1 / 19

TEMPORADA 2010-11

TEMPORADA 2010-11. ORGANIGRAMA TÈCNIC 2010/11. L’assistència a l’entrenament és obligatòria i se’n portarà un control estricte. En cas de lesió és important assistir igualment a l’entrenament. En cas d’impossibilitat cal t elefon ar amb la màxima previsió a l’entrenador /a .

jerry-king
Download Presentation

TEMPORADA 2010-11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TEMPORADA2010-11

 2. ORGANIGRAMA TÈCNIC 2010/11

 3. L’assistència a l’entrenament és obligatòria i se’n portarà un control estricte. En cas de lesió és important assistir igualment a l’entrenament. En cas d’impossibilitat cal telefonar amb la màxima previsió a l’entrenador/a. S’ha de respectar a l’entrenador/ i als companys, així com als àrbitres i als adversaris durant els partit. L’entrada dels jugadors/es als vestidors es farà com a màxim 20 minuts abans de l’hora indicada com a entrenament. Un cop canviats, els jugadors/es hauran d’esperar-se als vestidors o a les grades fins l’hora del començament del seu entrenament. Per tant, els jugadors/es no podran accedir al magatzem de material per agafar pilotes sense la presència i el consentiment del seu entrenador/a. A l’entrenament serà obligatori portar el pitrall del club. Cal entrenar sense rellotge, arracades, anells, etc. En cas de dur piercings, cal protegir-los per tal d’evitar lesions.

 4. S’ha de tenir cura del material i les instal·lacions del club. S’exigeix puntualitat en els entrenaments, desplaçaments i partits. El CBI i el Patronat Municipal d’Esports no es responsabilitzen de qualsevol robatori que hi pogui haver dins de les instal·lacions. Es prohibeix fumar i beure begudes alcohòliques dins del recinte del club, en els desplaçaments i durant qualsevol altra activitat del C.B.I. En cas de sanció econòmica per part de la Federació Catalana de Basquetbol a un jugador/a per conducta antisportiva cap a l’àrbitre o un adversari la multa anirà a compte dels pares. L’incompliment d’aquestes normes comportarà, en funció de la seva gravetat, les següents conseqüències: 1.- Amonestació 2.- Privació de jugar partits (però no entrenaments) 3.- En cas molt greu, expulsió del club El CBI es compromet fins a la categoria cadet no exclourà cap jugador/a per motius tècnics.

 5. PRESENTACIÓ EQUIPS 17 d’octubre • 16:00 hores: partit Copa Catalunya masculina • 17:30 hores: presentació d’equips i foto oficial de temporada • 19:00 hores: partit Copa Catalunya femenina • CAMPUS SETMANA BLANCA (del 28 de febrer al 4 de març) • TORNEIJOS PER CATEGORIES • infantil femení i masculí: Setmana Santa a Menorca • altres.............. • CAMPUS DE PERFECCIONAMENT A L’ESTIU • BOTIGA DEL CBI (on line) • 3X3 AL CARRER i SOPAR FI DE TEMPORADA (18 i 19 de juny)

 6. COM TREBALLEM? - Li donem molta importància als jocs, la tècnica individual, el joc ràpid i el joc reduït (2x2 i 3x3). LA NOSTRA FILOSOFIA - Creiem que per sobre d’entrenadors/es som educadors i com a conseqüència d’això valorem abans la formació de la persona que el jugador/a. - Intentarem en tot moment mostrar entusiasme, motivació, dirigir-nos correctament als jugadors/es i persones de l’entorn... perquè tenim clar que som exemples pels nens/es. - No creiem en el càstig, sinó en el premi com a recompensa al treball ben fet (busquem molts reforços positius). QUÈ VALOREM COM A ENTRENADORS? - L’assistència als entrenaments. - La puntualitat. - L’actitud envers els companys, l’adversari, els entrenadors, les instal·lacions... REGLAMENT Tot i que el club té una normativa general per a tots els equips, cada entrenador/a ha elaborat amb el seu equip un reglament intern. Aquest reglament ha estat acordat amb tots i cadascun dels jugadors/es de l’equip i tots hi estan d’acord. .

 7. OBJECTIU PRINCIPAL Formar: primer a persones i després a jugadors/es de bàsquet. FORMAR A PERSONES Com a entrenadors/es, intentarem ser un exemple: pel que fa a la relació amb els rivals, company,… Fomentarem el respecte i valorarem a la persona abans que el jugador. FORMAR A JUGADORS/ES DE BÀSQUET Volem que els jugador/es siguin conscients de que formen part d’un club i d’un equip i que això té uns valors amagats que intentarem transmetre. A pista, continuarem amb el treball tècnic que s’ha fet en les etapes anteriors i introduirem la disciplina tàctica.

 8. La tercera etapa de formació ens ha de servir per millorar els gestos tècnics apresos fins ara i dotar-los de més eficiència (quan he d’aplicar-lo i quines avantatges en puc treure), millorar-ne la velocitat i per aprendre nous conceptes del joc. La Tàctica pren protagonisme, tant la individual com la col·lectiva, fomentant en aquest període, el joc d’equip, per tal d’assolir l’objectiu comú : fer cistella i que no ens la facin. També en aquesta etapa, i sobretot en els equips més preparats, cal dotar-los de la COMPETITIVITAT necessària, sempre dins els cànons de l’ESPORTIVITAT, perquè a més d’aprendre també volem GUANYAR. Un altre aspecte a destacar és que introduïm la Preparació Física com una altra font d’aprenentatge, dotant-la de la màxima importància de cara a crear els millors hàbits d’entrenament possibles. No cal dir que dintre la Planificació dels entrenaments no s’oblida la Tècnica Individual, vista però des de un prisma col·lectiu, però sense oblidar la correcció del gest tècnic.

 9. Per a ser jugador/a del CBI són necessàries les següents condicions: Complir amb el pagament de la quota establerta per la seva categoria (40 €/mensuals X 10 mesos). La forma de pagament serà trimestral per domiciliació bancària (133,5 €/trimestrals: octubre, gener i abril) Els desplaçaments es faran amb autocar i aniran a compte dels pares. La forma de pagament serà trimestral per domiciliació bancària (140 €/trimestrals: novembre, febrer i maig). Els equips que decideixin anar amb cotxes particulars ho podran fer si la majoria dels pares i estan d’acord. Els equips que a final de la lliga regular es classifiquin per les fases dels Campionats Territorials i de Catalunya aniran amb cotxes particulars Els partits amistosos es faran amb cotxes particulars. Que el pare, mare o tutor o bé el mateix jugador/a sigui soci de l’entitat. Mitjançant el formulari de la web: http://www.clubbasquetigualada.cat/soci.php

 10. A cada jugador/a se li entregaràla samarreta, el pantaló de joc i la samarreta d’escalfament, la samarreta de joc (pagada pel patrocinador) és propietat del club i aquest renovarà quan el patrocinador o el club cregui convenient, essent obligatori la utilització d’aquest equipament en tots els partits de competició, tant oficials com amistosos. El CBI disposarà de diferents equipaments esportius per tal de donar la millor imatge possible de club: pitrall 20 € (obligatori per l’entrenament) samarreta d’escalfament ACB 30 € (obligatori pels partits) pantaló de joc 15 € (obligatori pels partits) samarreta de joc 30 € (obligatori pels partits) bossa de desplaçament 25 € xandall 50 € Tots aquests equipaments es podran demanar per correu electrònic a botiga@clubbasquetigualada.cat (s’ha d’especificar la talla), la setmana següent al mail l’entrenado/a de l’equip del seu fill/a li farà arribar, el cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària.

 11. PRESIDENT: presidencia@clubbasquetigualada.cat TEMES ECONÒMICS: finances@clubbasquetigualada.cat TEMES ESPORTIUS I ACTIVITATS: cbi@clubbasquetigualada.cat BOTIGA DEL CBI: botiga@clubbasquetigualada.cat FOTOS, WEB: premsa@clubbasquetigualada.cat www.clubbasquetigualada.cat

 12. TORN OBERT DE PARAULES

More Related