1 / 9

Temporada 2013 – 2014

Temporada 2013 – 2014. Primer trimestre. INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA ARTISTRAS, col·laboren Societat Coral El Vallès, Gegants de Ripollet i Diables de Ripollet. Artristras. La màgia del Mag Lari 18.10.2013. Molt més que un espectacle de màgia. Smiley 08.11.2013.

topper
Download Presentation

Temporada 2013 – 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Temporada 2013 – 2014 Primer trimestre

  2. INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADAARTISTRAS, col·laboren Societat Coral El Vallès, Gegants de Ripollet i Diables de Ripollet Artristras

  3. La màgia del Mag Lari18.10.2013 Moltmés que un espectacle de màgia

  4. Smiley08.11.2013 Una deliciosa històriad’amor en clau de comèdia

  5. Cosmètica de l’enemic22.11.2013 Un thriller inquietant amb Lluís Soler i Xavier Ripoll

  6. Cesc Gelabert V.O.+13.12.2013 Premi Butaca 2012 al millorespectacle de dansa

  7. Concert de Nadal20.12.2013 Amb la Banda de Música de l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès

  8. Nits de música Divendres 25 d’octubre De ciències o de lletres...? Amb l’Agrupació Ripollet Natura Divendres 15 de novembre Història del cinema nord-americà: de l’època muda a l’actualitat (primera part) Amb Lluís Lopez i Joana Raja Divendres 29 de novembre Història del cinema nord-americà: de l’època muda a l’actualitat (segona part) Amb Lluís Lopez i Joana Raja Divendres 27 de desembre Nadal: poesies i melodies Al local de l’Agrupació de Pessebristes de Ripollet

  9. Temporada 2013 – 2014 Primer trimestre

More Related