1 / 3

AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 11

AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 11. OLAY Bay K akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanarak vesayet altına alınmıştır. Bay K’nın vasisi Bay V, Bay K’ya ait yüklü menkul kıymetlerin tamamını satarak paraya çevirmiş ve eline geçen parayı kendi ihtiyaçları için harcamıştır.

tuyen
Download Presentation

AİLE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA 11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AİLE HUKUKUPRATİK ÇALIŞMA 11 OLAY Bay K akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanarak vesayet altına alınmıştır. Bay K’nın vasisi Bay V, Bay K’ya ait yüklü menkul kıymetlerin tamamını satarak paraya çevirmiş ve eline geçen parayı kendi ihtiyaçları için harcamıştır. Bay V’nin yaptığı işlemin geçerli olup olmadığını açıklayıp Bay K’nın zarara uğraması halinde zararın giderilmesi ile ilgili olarak başvurabileceği imkanlara ilişkin kendisine yapacağınız önerileri belirtiniz.

  2. AİLE HUKUKUPRATİK ÇALIŞMA 11 Cevap Geçerlilik: MK. m. 462/f.2 göz önünde tutulmalıdır. Bu tarz bir işlem için söz konusu düzenleme uyarınca vesayet makamının izni gereklidir. İznin verilmemesi işlemin geçersizliğine yol açar. Olayda bu husus açık değildir. Bu yüzden vesayet makamının izninin bulunmaması ihtimalinde işlem geçersiz olmalıdır. Sorumluluk: Bay K’nın uğradığı zarardan öncelikle vasisi Bay V sorumludur. Bununla birlikte Devlet de Bay K’nın uğradığı zararlardan ikinci derecede sorumludur. Yine vesayet makamının kusurlu olması halinde (işleme kusurlu bir şekilde izin vermişse), devletin kendisine rücu edebileceği hatırlanmalıdır. Ne var ki bu sorumluluk, doğrudan Bay K’nın başvurabileceği bir yol değildir.

More Related