SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ
Download
1 / 111

SA?LIK HUKUKU E??T?MLER? - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ. Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu. SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”. Seminerin İçeriği Aile Hekimlerinin Sorumluluğu Sorumluluk kavramı ve kuralları Aile Hekimlerinin hakları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SA?LIK HUKUKU E??T?MLER?' - cadee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sa lik hukuku e t mler

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ

Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu

GAHD


Sa lik hukuku e t mler

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ

“Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

 • Seminerin İçeriği

 • Aile Hekimlerinin Sorumluluğu

  • Sorumluluk kavramı ve kuralları

  • Aile Hekimlerinin hakları

   • Hasta kabul etme, tedavi etme, hasta ret etme, hasta sevk etme, özlük hakları v.b…

    • Aile Sağ. Brm- Hst İliş/ Hasta kabul sözleşmesi

    • Aile Hekimi - Hasta İlişkisi / Vekalet Sözleşmesi

    • Aile Hkm – Uzman Hkm arası iliş / Hizmet szlş.

 • Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması

 • Aile Sağlığı Merkezinde yapılması gerekenler

  • Aile Hekimi - Aile Sağlığı elemanı ilişkisi

  • Hasta- Aile Sağlığı elemanı ilişkileri

  • Aile Sağlığı Merkezindeki iletişim becerileri

 • Sağlık hizmetlerinden doğan yargılama biçimleri

  • Aile Hekiminin kusur sorumluluğunun tespiti

   • Ceza -Tazminat Davaları-İdari soruşturma,

   • Tabip Odası Yargılamaları

  • Rücu mekanizmaları

 • SigortaZorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 • GAHD


  Konya 1 dare mahkemesi karar
  Konya 1. İdare Mahkemesi Kararı

  *1593 sayılı UHK’nun 216. maddesi: Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet Tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir.Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir.

  GAHD


  Konya 1 dare mahkemesi karar1
  Konya 1. İdare Mahkemesi Kararı

  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun’nun 7. maddesi: Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: …. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,…

  • İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:.. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,

  GAHD


  Konya 1 dare mahkemesi karar2
  Konya 1. İdare Mahkemesi Kararı

  • Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Yönetmeliği’nin 16. maddesi:

   (3) Ölümün sağlık kuruluşları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi veya aile hekimi, diğer illerde sağlık ocağı hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde gömme izin belgesi görevlisi tarafından verilir.

  GAHD


  Konya 1 dare mahkemesi karar3
  Konya 1. İdare Mahkemesi Kararı

  • AHUY Madde 24’te kullanılacak belgeler başlığında defin ruhsatı verilmesine ilişkin esaslar belirtilmektedir.

  • (5) Ölü muayenesi yapılan ve defin ruhsatı verilen kişilerin kayıtları defin ruhsatını veren makam tarafından müdürlüğe bildirilir. İlgili aile hekimi en kısa sürede bilgilendirilir. Mevzuatına göre ölü muayenesi ve defin ruhsatı cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı hekimi, toplum sağlığı hekiminin bulunmadığı yerlerde aile hekimleri de ölü muayenesi yaparak gecikmeksizin defin ruhsatı verirler. Hekim bulunmayan yerlerde defin ruhsatı ilgili mevzuata göre gömme izin belgesi görevlisince veya yetkilendirilen diğer şahıslarca verilir.

  GAHD


  Konya 1 dare mahkemesi karar4
  Konya 1. İdare Mahkemesi Kararı

  • Konya BB’nce defin işlemleri ile ilgili olarak gerekli koordinasyonun sağlanarak defin hizmetlerinin öncelikle büyükşehir ve ilçe belediyelerince yerine getirilmesi, büyükşehir ve ilçe belediyeleri kadrolarında görev yapan hekimlerin defin hizmetlerinde yetersiz kalmaları durumunda il sağlık müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak belediye defin işlemlerinin toplum sağlığı hekimleri tarafından yerine getirilmesi, toplum sağlığı hekimlerinin de yetersiz kalmaları durumunda aile hekimlerinin defin işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesi gerekirken;

  GAHD


  Konya 1 dare mahkemesi karar5
  Konya 1. İdare Mahkemesi Kararı

  • Bu usül izlenmeksizin Selçuklu Belediyesinde bir hekim bulunduğundan bahisle … nöbet listesinde davacının ismine yer verilmek suretiyle defin ile ilgili işlemleri yapmak üzere görevlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır…. Dava konusu işlemin iptaline usulde oy çokluğu ile, esasta oybirliği ile karar verildi.

  GAHD


  A le hek m tanimi
  AİLE HEKİMİ TANIMI

  • AHPUHK 2nci maddesi ve AHUY 3üncü maddesinde aile hekiminin tanımı şu şekildedir: “Aile hekimi, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya sağlık bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir. Aile sağlığı elemanı; aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru gibi sağlık elemanıdır.”

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler
  AHUY

  • Madde 6’da denetim, sorumluluk ve mal bildirimine ilişkin hükümleri aşağıdadır:

  • Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülkî idare ve sağlık idaresinin denetimine tâbidir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, görevleriyle ilgili ya da görevleri başında işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlarda Devlet memurları gibi kabul edilir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler
  AHUY

  • Madde 26’da tutulacak kayıtlar hakkındaki hükmü şöyledir.

  • (1) Aile hekimlerinin kullandığı basılı veya elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık dosyaları ile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmi kayıt ve evrak niteliğindedir.

  GAHD


  Tazminat
  Tazminat

  • Amerika Birleşik Devletlerinde 1985-2008 yılları arasında hekimler aleyhine 239756 dava açılmış olup, bunların 27556’sı aile hekimleri hakkındadır. Bu davalardan 8797’sinde aile hekimleri 1.443.653.088 ABD doları tazminat ödemek zorunda kalmışlardır.

  GAHD


  A le hek m aleyh ne a ilab lecek dava konulari
  AİLE HEKİMİ ALEYHİNE AÇILABİLECEK DAVA KONULARI

  • Gebenin takibinde ihmal sonucu gebede oluşabilecek zararlar (gebelik toksemisi gibi),

  • Gebelik takibinde ihmal ve yanlış ilaç kullanımı sonucu bebekte oluşabilecek zararlar (anomali gibi),

  • Yeni doğanda gerekli testlerin yapılmaması sonucu oluşabilecek zararlar (Fenilketanüri gibi),

  • Bebeğin takip eksikliğine bağlı oluşabilecek zararlar (gelişim geriliği gibi),

  • Bebeğin ya da çocuğun aşılama eksikliğine bağlı oluşabilecek zarar ve sekeller,

  • Çocuklarda ve yetişkinlerde yanlış teşhis ve yanlış ilaç kullanımı sonucu oluşabilecek zararlar,

  • Çocuklarda ve yetişkinlerde teşhiste gecikme sonucu tedavi olanağının yitirilmesi ya da maliyetinin artması,

  GAHD


  A le hek m aleyh ne a ilab lecek dava konulari1
  AİLE HEKİMİ ALEYHİNE AÇILABİLECEK DAVA KONULARI

  • Aydınlatılmış onam alınmaksızın yapılan tıbbi işlemlerde oluşabilecek zararlar,

  • İlaçların istenmeyen etkileri konusunda yetersiz bilgilendirme sonrası oluşabilecek zararlar,

  • Doğum kontrol yöntemleri hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaması ve bunlara bağlı istenmeyen gebeliklerin oluşması,

  • Oral kontraseptiflerin olası yan etkileri ve doğru kullanımı hakkında yeterli bilgi verilmemesi sonucu oluşabilecek zararlar (kanser gibi),

  • Yaşlıların akli dengesinin durumu hakkında yanlış verilen ya da verilmeyen raporlar sonucu oluşabilecek maddi zararlar.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Medeni hukukumuz kişisel hukuk altında düzenlemesi ile 18 yaş altındaki tüm çocukların veli veya evlilik birliği bozulmuşsa velayet altında rızalarının alınabileceğini söylerken sağlık mevzuatımız bu yönü ile eksik kalmaktadır.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Sağlık Hizmetlerinde,

  Hekim Hasta İlişkisi ve Sağlık Hukuku nedir?

  Sağlık Hukuku

  Sağlık personelinde sorumluluk bilincinin varlığını ortaya koymaya çalışan, bu bilinç içinde hizmetin varlığı, sunumu, hukuk bilimi öğretisinde, kişilerin maddi ve manevi değerlerini koruyan,

  hasta hakları ile kişilik haklarının birlikte ele alınmasını sağlayan,

  disiplinlerarası bir kavramdır.

  Bu yaklaşımla, ulusal ve uluslararası kavramları,

  hukuk alanındaki doktrin ve esasları, bilimsel yöntemlerle dikkate alır.

  Sağlık Kazanı

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Ortak Dil – Tanımlar - Kavramlar

  Sağlık Hizmeti; Kişinin sağlık durumunun tamlığı, varsa hastalığının tanısı, tedavisi ve tedavi sonrası tam bir iyilik haline kavuşması için verilen hizmetler bütünü.

  • Sağlık hizmetleri…...?

   Temel Sağlık Hizmetleri Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

   1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri 1. Basamak

   2.İlk Yardım Hizmetleri; 2. Basamak

   3. Acil Yardım Hizmetleri; 3. Basamak

   4. Evde - Ayakta Bakım ve Tedavi Hizmetleri;

   5. Hasta Sevk ve Sonuçlarını İzleme Hizmetleri;

   6. Adli Hizmetler;

   7. Yönetimsel Hizmetler

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  *Aile Hekimi: Önce hasta profilini tanımalı (Kişi sayısı, cinsiyet, yaş, hasta olanlar, özürlüler, yatağa bağımlı olanlar vs).

  *Koruyucu sağlık hizmetleri:

  a)Çevreye (Belediyeler, Tarım ile ilgili Bakanlık, Tarım İl Müdürlüğü..

  b)Kişiye (Aile Hekimi) (Aile planlaması, kanser tanısı, beslenme-sağlık eğitimi, bağışıklama, ilaçla koruma (tbc’lu hasta yakınının ilaçlanması gibi), bit, kıl kurdu tedavisi..

  *Örnek: Diyabet, Hipertansiyon gibi kronik hastalıklardaki kontrol ve takip görevimiz…

  *Örnek: Larenjit teşhisi konulan bir hastanın ses tellerindeki nodül.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  SAĞLIK HİZMETİ

  SAĞLIK PERSONELİNİN SORUMLULUĞUNDA VERİLİR,

  Profesyonel Sektör; Hastalık konusunda özel bir eğitim almış, uzman olmuş sağlık personeli kişiler. Hekim, Diş hekimi Eczacı, Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe....v.s

  Sağlık hizmetinde SORUMLULUK….?

  Uyulması gerekli davranış (hukuk) kurallarına aykırı düşmede hesap verme “Sağlık hizmetlerinin nasıl örgütleneceğini, nasıl yürütüleceğini, nasıl finanse edileceğini, hizmetlerde yetkinin kimde bulunduğunu, görev ile sorumluluğun ne olduğunu belirten hukuk kuralları = Sağlık Mevzuatı ”

  Anayasa, Yasa, Tüzük, Tebliğ, Yönetmelik, Genelge, Emir

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  Hekim Açısından

  Standartlar

  Anamnez

  Muayene

  Tanı

  Yorum

  Bilgilendirme/Onam

  Müdahale

  İstenmeyen Komp.

  Beklenmeyen komp.

  Bakım

  Takip

  Kontrol

  (1) Sağlık Hizmeti

  Sağlık Mevzuatı Sağ.Kuruluşu Standartlar

  Yapılması gerekenler.

  Yapılanlar

  Özel Kamu

  Anayasa

  Yasa

  Tüzük

  Yönetmelik

  Tebliğ

  Genelge

  Emir

  Sağlık İşletme Standartları

  İş Görme

  İş Yapma

  Görev ve sorumluluklar

  Etik davranışlar

  Toplumsal Düzen Kuralları

  FarkSonuçSorumlu

  Var / Yok Olumlu / Olumsuz Yönetim / Kişi

  • Kusur

  • Hizmet Kusuru / Kişisel Kusur

   • Geç Verildi Standartlara aykırı

   • Kötü Verildi Beceri eksikliği

   • Hiç Verilmedi El Atmama

  Hukuki Süreç

  İdari / Ceza / Tazminat

  Disiplin TCK İdari Mah

  Suç Hukuk Mah.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Bazı Önemli Tanımlar

  Aile Hekimi Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

  Aile Hekimliği Birimi Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

  Aile Sağlığı Merkezi Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  T.C. SAĞLIK BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

   1-T.C. Sağlık Bakanlığı adına ………….Valiliği ile ……………………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3.Maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” Sağlık Bakanlığını,”ilgili” sözleşmeyi imzalayan Aile Hekimini,”sözleşme” bu hizmet sözleşmesini,”Yönetmelik” ise 27.06.2005 tarih ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği” ifade eder.

  2-İlgili, kurumca belirlenen Aile Hekimliği çalışma bölgelerinden yönetmeliğe uygun olarak tercih ettiği ............ nolu Aile Sağlığı Biriminde , yürürlükteki Kanun, Yönetmelik, Genelge ve verilecek talimatlara, hasta hakları, mesleki ve genel etik kurallara uygun olarak Aile Hekimi görevini sözleşme süresince kabul eder.

  3-İlgili, bu görevi dışında, bilimsel faaliyetler hariç olmak üzere mesleğinin icrasından menfaat temin edemez. Hizmet akdi suretiyle veya esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamaz. İlgiliye, Aile Hekimliği mevzuatındaki görev tanımında belirlenen nöbet, acil yardım hizmetleri, olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler, toplum sağlığı ve benzeri görevler dışında başka görev verilemez veya ilgili başka bir Kurumda görevlendirilemez.

  4-Çalışma saatleri ve izinler konusunda Yönetmelik Hükümleri uygulanır. Sözleşme döneminde kullanılmayan yıllık izin ve mazeret izni müteakip sözleşme dönemine devredilmez. İlgili, Aile Hekimliği mevzuatındaki görev tanımında belirlenen nöbet, acil yardım hizmetleri, olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler, toplum sağlığı ve benzeri hizmetlerde, çalışma saatleri dışında, hafta tatili veya resmi tatillerde de çalıştırılabilir. Bu hizmetlerin gerektirdiği haller dışında yıllık izin tarihleri aile hekimince belirlenir.

  5-İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Yönetmelik Hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.

  6-İlgili, askerlik, doğum, emeklilik ve diğer hallerde 2 ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilir. Bu süreyi doldurmadan görev yerini terk eden bir yıl süre ile aile hekimi olamaz. Askerlik nedeni ile sözleşmesini usulünce sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir ay, doğum nedeni ile sözleşmesini usulünce sona erdirenler doğum nedeni ile kullandığı ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan bir yıllık süre içerisinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önceki çalıştıkları ilde, ilk boşalan Aile Hekimliğine sıralama dışı başlatılırlar.

  7-İlgilinin, Aile Hekimi olmadan önceki sosyal güvenlik kurumu ilişkisi devam eder. Ancak her türlü pirim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Sözleşmeli personel emekli sandığına tabii bir görevde iken kurumundan ücretsiz izinli sayılması halinde, ilgilinin tedavi gideri kurumunca karşılanır.

  8-İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun Hükümleri uygulanır.

  9-İlgili tarafından kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesi bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalan ödemeler genel hükümler içerisinde ilgiliye rücu edilir.

  10-İlgili, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.

  11-Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Kanun ve Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

  12-Sözleşmenin gerektirdiği damga vergisi ilgili tarafından, diğer resim, harç ve benzeri giderler kurumca karşılanır

  13-Sözleşmenin süresi mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden itibaren ………………… tarihine kadar geçerlidir.

             İş bu sözleşme 13 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir  

  AİLE HEKİMİ                                                                                                                 KURUM YETKİLİSİ

  Adı Soyadı:                                                                                                       ................................................................

  Görev Yeri:                                                                                                                        ……………VALİSİ

  Adresi:

  (imza-tarih)                                                                                                                        (imza-tarih)

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

  (B.K. 66)

  MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.

  Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.

  Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.

  Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Çalışanını seçmek,

  İşiyle ilgili talimat vermek,

  Gözetim ve denetimde bulunmak

  Zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni göstermek

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Sadakat ve Özen Borcu

  Özen Yükümlülüğü;

  (B.K. 390)

  Sonuca mutlak ulaşmak (iyileştirmek) değil,

  sonucun başarılı olması için her türlü gayreti ve çabayı göstermek.

  MADDE 506- Vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir.

  Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür.

  Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Bazı Önemli Tanımlar

  Toplum Sağlığı Merkezi.Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,

  Toplum Sağlığı Merkezi Birimi: Toplum sağlığı merkezinin diğer görevleri ile birlikte belli hizmet alanında yoğunlaşmış toplum sağlığı merkezlerine bağlı yapıyı,

  Sorumlu Hekim: Toplum sağlığı merkezinin idari ve tıbbi tüm işlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürüten ve denetleyen toplum sağlığı merkezinin amirini.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Toplum Sağlığı Merkezlerinin Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları

  Görev ve yetkileri

  Madde 8- (1) Bölgesinde sağlık hizmetlerini yürütür. Sağlık hizmetini bir bütün olarak değerlendirir. Sağlık kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten sorumludur.

  Bunun için aşağıda sayılan hizmetleri sunar veya sunulmasını sağlar.

  a) İdari ve mali işler b) Kayıt ve istatistik

  c) Plan ve program yapma ç) Üniversitelerle işbirliği

  d) İzleme ve değerlendirme e) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü

  f) Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü g) Üreme sağlığı hizmetleri

  ğ) Ulusal programlar h) Adli tıp hizmetleri

  ı) Acil sağlık hizmetleri i) Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri

  j) Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri k) Çevre sağlığı hizmetleri

  l) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri m) Afet hizmetleri

  n) Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki o) Sağlık eğitimi hizmetleri

  ö) Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri p) Sosyal hizmet çalışmaları

  r) Diğer görevler

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  TSM Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Görev ve yetkileri

  Adli tıbbi hizmetler

  Madde 20-(1) Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde bu hizmetlerin planlanması görevi toplum sağlığı merkezine aittir. Toplum sağlığı merkezi bölgesindeki adli tıp hizmetinin devamlılığının sürdürülmesinde adli makamlarla işbirliği içinde çalışır. Toplum sağlığı merkezinde yeterli hekim olmadığı durumlarda mesai saatleri dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dahil edilebileceği bir havuzla hizmetin devamlılığını sağlar.Toplum sağlığı merkezi bu görevin yapılabilmesi için gerekli koşulları ve desteği sağlar. Adli vakaların bildirilmesi, evrakların tutulması gibi konularda aile hekimleri ile koordinasyonu sağlar ve gerekli eğitimleri düzenler. Bütün bu hizmetler müdürlüğün sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülür

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Acil sağlık hizmetleri

  Madde 21-(1) Bölgesi için müdürlüğün belirlediği acil sağlık hizmeti planlamasını uygular. Bölgesinde ve bölgesine yakın konumdaki hastanelerde acil sağlık hizmetinin devamlılığı sağlanamıyor ise ihtiyacı giderecek şekilde müdürlük ile birlikte planlama yapar. Bunun için; sağlık hizmetinin sürekliliğini dikkate alarak bölgesinin ihtiyacına cevap verecek şekilde mesai saatleri dışında toplum sağlığı merkezinde, aile sağlığı merkezinde veya başka yerde lojistik desteği de sağlayarak toplum sağlığı merkezi personeli, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve yardımcı sağlık personelinin de dâhil edilebileceği fiili veya icap şeklinde bir nöbet sistemi oluşturarak yürütür.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Sağlık – Toplum arasındaki güç dengesi

  Buyurgan Hizmet - Edilgen Hasta

  “hukuka uygun” hale gelme şartı

  * Tıp sanatını uygulama hak ve yetkisi

  Sadakat ve özen borcu içinde yerine getirme

  * Kişinin onamı

  Aydınlatılmış –Bilgilendirilmiş Onam

  Katılımcı Hizmet...!

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Hastaların Şikayet Nedenleri

  • Hasta Memnuniyetsizliği(%86)

   • Hasta ile empati kurulamaması

   • Hastanın muayene edil(e)memesi

   • Hizmet memnuniyetsizliği,

 • Tanı Hatası

  • Yanlış tanı

  • Yetersiz tanı

  • Major tanının atlanması

 • Tedavi Hatası

  • Hatalı müdahale

  • Eksik müdahale

  • Komplikasyonlara müdahale yetersizliği

 • Bakım Hatası

  • Takip eksikliği

  • Yetersiz bakım

 • Hasta Güvenliği İhlali

 • (% 14)

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Güven’e Dayanan “Rıza”

  • Hastaya Güven Vermek

  • Hastaya Zarar Vermemek

  • Sadık Hasta Yaratmak

  • Hasta Memnuniyeti

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  • Haksız Eylem

  • Kusur

  Tazminat sorumluluğun

  belirlenmesinde önemli olup,

  Sorumluluk kurallarını

  işletmek yeterlidir.

  Bir fiilin suç sayılabilmesi için

  suçun unsurlarının oluşması

  gerekmektedir.

  • Ceza sorumluluğunun şahsiliği,

  • Kast,

  • Taksir,

  • Zarar

  • Hukuka Aykırılık,

  • İlliyet

  • Kusur,

  • TCK 22 İhmali davranış

  • TCK Adam öldürme adam yaralama

  Sorumluluğun Belirlenmesi

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  BİLİRKİŞİ SİZSİNİZ. BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  HANGİSİ DİŞİ.?

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Sağlık Çalışanın Hakkı

  (TCK Md.26)

  HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI

   (1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.

  (2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Tedavi onamın kimin tarafından imzalanması gerekir?

  Aydınlatılmış onam sadece anestezide, cerrahi girişimde, kan ürünü verilmesinde ve girişimsel işlemlerde yazılı olarak alınmalıdır.

  Diğer konularda ispat yükü açısından hasta dosyasının çok iyi tutulması gerekir.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  T.C. Kimlik No:…………………………. HASTA BİLGİLENDİRME -ONAM – FORMU

  Hasta No:…………………………………

  Adı ve Soyadı:……………………………

  Cinsiyeti:  E K

  Doğum Tarihi: ……../……./…..……..

  Bölüm: …………………………………….

  Tarih: ……./………/…………

  Doktorum tarafından; ……………………………ön tanısı ile ilgili olarak, tıbbi durumum ve uygulanacak prosedürler, uygulanacak işlemlerin riskleri, bana özgü olabilecek riskleri ve olası sonuçları, konu ile ilgili diğer tedavi seçenekleri ve ilişkili riskleri, prognozumu ve ameliyat dışında gelişebilecek riskleri, anestezi riskleri ve anestezi risklerini arttıran faktörler açıklandı.

  Ekte sunulan …………………………………………………….bilgilendirme formu tarafıma verildi.

  Durumum, riskler, uygulanacak tedavi işlemleri ve tedavi seçenekleri hakkında endişelerim için doktora sorular sorabildim.

  Sorularım;…………………………………………………………………………………………………………………………….

  Sorularım ve kaygılarım tartışıldı, cevaplandı, memnun ve ikna oldum. Uygulanan işlemler sırasında gelişebilecek acil hayatı tehdit eden durumlar ve nasıl müdahale edilebileceğini anladım. Uygulanacak tedavinin durumumu iyileştireceğinin garantisi olmadığını ve daha da kötü olma ihtimalim olduğunu anladım.

  Yukarıdaki bilgileri okuduğumu, tüm sorularıma açık, net cevaplar aldığımı, anladığımı bildirir, ekip doktorlarına tam izin ve yetki verdiğimi beyan ederim. Tarih: …/…../…..….

  Lütfen aşağıdaki alanları el yazılarıyla doldurunuz.

  Hastanın Adı ve Soyadı : İmzası:

   Hastane kabul formundaki (*)

  Yasal Temsilcinin Adı ve Soyadı: İmzası:

   Yetki verilen kişi Adı ve Soyadı : İmzası

  Hastanın Dil/ iletişim Problemi varsa:

  Tercüme yapan kişi Adı ve Soyadı : İmzası

   Tedavi Eden Hekimin Adı ve Soyadı (kaşesi) : İmzası

  (*)Hastane kabul formu bu evrakla ilişiktir. Özellikle 18 yaş altı çocuklar ve vasiyet altındakiler için dikkat edilmelidir.

  FORM-…-…..

  Tedavi Onam Formu

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Kişilik Hakkı= Sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle biter. MK 28/1.

  Fetüs Hakkı = Gebelik süresindeki haklar

  Çocuk Hakkı= 18 yaş altı

  Sağlık Hakkı

  Hasta Hakkı

  Velayet Hakkı

  Vasi Hakkı

  Veraset Hakkı

  65 yaş

  18 yaş

  0

  X

  Son gün

  Hak Ehliyeti = Sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlar. MK 28/2 .

  Her insanın hak ehliyeti vardır. MK.8

  Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir MK.9

  Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. MK.10

  Farik ve Mümeyyiz = anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneği (12-15 yaş)

  Ahlaki Redayet, Ceza Ehliyeti, Hukuki Ehliyet

  Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça,

  kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve

  kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmadabu rıza gerekli değildir. MK.16

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  Onam kapsamın izinsiz olarak genişletilmesi yasaktır.

  “kendi isteğimle hastaneden ayrılıyorum,

  bütün sorumluluk bana aittir “

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  • “Kanun, özüyle ve sözüyle değindiği bütün konularda uygulanır.

  • Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim örf ve adetlere göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsa nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.

  • Hakim karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

   TMK 1. madde

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  “Kanunda aksine bir hüküm yoksa,

  tarafların her biri,

  hakkını dayandırdığı

  olguların varlığını

  ispatla yükümlüdür.”

  TMK 3. madde

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  Bilirkişinin dikkat edeceği hususlar nelerdir? BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  • Hasta şikayeti nedir ?

  • Tıbbi evraklar /kayıtlar yeterli mi ?

  • Tıbbi komplikasyon var mı ?

  • Tıbbi hata var mı ?

  • Hasta güvenliği ihlal edilmiş mı?

  • Hasta memnuniyetsizliği var mı ?

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  İfa Açısından Sorumluluk

  Sorumluluk sigortalarında

  MADDE 130- Başkasını çalıştıran kişi, çalıştırdığı kişiye karşı hukuki sorumluluğunu güvence altına almak üzere sigorta yaptırmışsa, sigortadan doğan haklar doğrudan doğruya çalışana ait olur.

  Ancak, çalışana ödenecek sigorta tazminatı, genel hükümlere göre ödenecek tazminattan indirilir.

  Diğer hukuki sorumluluk sigortalarına ilişkin kanun hükümleri saklıdır.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  Sigorta BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ, risklerden kaynaklanan hasarların teminat altına alınmasıdır.

  Hekimlerin riskleri nelerdir. Hangi riskler teminat altına alınmalıdır. Teminat altındaki risk gerçekleştiğinde nasıl bir yol izlenmelidir.

  Hasar Ödenmez

  Hayır

  Hasar Bilgisi

  Risk Teminat Altında mı?

  Evet

  Tıbbi Uzman Analizi

  Hukuki Danışmanlık

  Sigortalının Savunulması

  Dava?

  Tıbbi Uzman Yorumu

  Kazanıldı?

  Tazmin?

  Uzlaşma

  ve Tazmin

  Kaybedildi?

  Savunma Masrafının Karşılanması

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  A. TARİFE

  1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir.

  2. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir.

  3. Risk gerçekleşmiş olsa dahi, olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalır.

  4. EK-1’de yer alan risk gruplarına göre hazırlanmış olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.

  GAHD


  6100 say l hukuk muhakemeler kanunu r g 04 ubat 2011
  6100 BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUR.G: 04 Şubat 2011

  Uzman Görüşü

  MADDE 293-

  (1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

  (2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

  (3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.

  SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMLERİ

  “Aile Hekimlerinin Yasal Sorumluluğu”

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  GAHD BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ


  Sa lik hukuku e t mler

  Komplikasyon: BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİ Bir hastalığın seyri ve tedavisi esnasında ortaya çıkan , hastalığın kendisinden veya tıbbi müdahaleden kaynaklanan, ortaya çıkabileceği ilgili çevreler ve literatürde belirlenmiş olan, kabul edilen diğer bir hastalık ya da bozukluktur.

  Kusur:Kusur, başka türlü davranma olanağı varken ve zorunlu iken olaydaki gibi davranmış olmak şeklinde tanımlanmaktadır.

  Malpraktis: “Hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği ve/veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlanmıştır.

  GAHD


  Primum nihil nocere nce zarar verme

  BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİPrimum nihil nocere”(Önce zarar verme)

  Hipokrat

  GAHD


  Hekim hasta li kisinin etik boyutu
  Hekim-Hasta İlişkisinin BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİEtik Boyutu

  Sağlık uğraşları sırasında,

  hekimin hastasına yararlı olmasını

  öngören ilke

  “Primum utilis esse”

  (öncelikle yardım edeceksin‘)

  Hipokrat

  GAHD


  Hekimli in k t uygulanmas

  Hekimliğin K BAKANLIGI AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLESMESİötü Uygulanması

  Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle hastanın zarar görmesi

  (Türk Tabipleri Birliği

  Etik İlkeleri-13)

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  Kişilere yönelik tıbbi müdahalelerin hukuka uygun olup olmadığı;

  1- Hekimin gerçekleştirdiği müdahalenin

  yetki ve görev alanı içersinde bulunup bulunmadığına,

  2- Kişinin bu müdahaleyi rızasıyla kabul edip etmediğine,

  (Hekim hastayı aydınlatma görevini yapmadan hasta üzerinde tıbbi müdahale yaparsa izinsiz olarak kişinin vücut bütünlüğünü bozmuş olur.)

  3- Kişinin rızasının alınmasının söz konusu olmadığı durumlarda ise tıbbi zorunlulukların bu müdahaleyi zorunlu kılıp kılmadığına,

  göre belirlenmektedir.

  GAHD


  Hukuki y k ml l kler zen
  Hukuki Yükümlülükler (Özen) olmadığı;

  • Özen (Hasta çıkarının korunması).

   • Doğru tanının koyulması için özenle hareket.

   • Uygun tedaviyi seçmek ve önermek.

   • Tedaviyi uygun şekilde uygulamak ve yürütmek.

  • (Aynı ortam şartlarında, aynı yetkinlikte ortalama bir hekimin göstermesi gereken özenin gösterilmiş olması.)

   • Aydınlatılmış onam

  • Kayıt tutma

  • Sır saklama

  • Tıbbın yerleşmiş kurallarına uygun hareket.

   • Gelişen tıbbi bilgisini takip ( kendini geliştirmek )

  GAHD


  Kay t nedir
  Kayıt Nedir? olmadığı;

  • Belgelendirme (kayıt tutma, dokümantasyon):

   • Belgelerinbilimsel, teknik, hukuki, etik gerekliliklere ve kurallara uygun olarak;

    • Toplanması (kaydedilmesi),

    • Korunması,

    • Saklanması (sır),

    • Düzenlenmesi,

    • Arşivlenmesi,

    • Gereği halinde tekrar hizmete sunulması,

    • İmhası ile ilgili işlemler bütünü olarak tanımlanabilir.

  GAHD


  Neden kay t tutuyoruz
  Neden Kayıt Tutuyoruz? olmadığı;

  • Hatırlatmak- Bilginin Kalıcı, Aktarılabilir ve Paylaşılabilir Kılınması.

  • Daha İyi Hizmet

   • Nitelikli hasta takibi sağlanması ve hasta bakımında kalitenin artırılması.

    • Hasta – hastalık sürecinin daha iyi izlenmesi

   • Kişi ve toplum sağlığı açısından doğru ve nitelikli istatistikî bilgi elde edilmesi.

    • Doğru yatırımların planlanması

 • Daha Doğru Tıbbi Eyleme

  • Etik - hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Hukuki Belge özelliği

 • Davalardan Kaçınmak

  • Adli amaçlarla kayıt tutma ve tıbbi kayıtların adli amaçla kullanılması. Kayıtların delil özelliği.

  • Hata iddialarından – sorumluluktan kaçınmak.

   • Türkiye’de tıbbi içerikli hukuk davalarında ispat yükümlülüğü hekime yüklenmiştir.

 • GAHD


  Neyi kaydedelim
  Neyi Kaydedelim? olmadığı;

  • Hastanın :

   • Demografik bilgilerini

 • Yaptığımız tüm işlemleri

  • Anamnez

  • FM

  • Tetkik istem ve sonuçları

  • Konsültasyon istem ve sonuçları

  • Ön tanı

  • Tanı ( gerekçesi )

  • Planlanan, seçilen, uygulanan tedavi

  • Risk ve olası komplikasyonlar

  • Tedavi izlemi,

  • Tedavi değişiklikleri

  • Ortaya çıkan komplikasyonlar, istenmeyen sonuçlar

  • Tedavi ve komplikasyonların sonuçları

  • Hastayı bilgilendirdiğimiz hususları

 • Hastanın rıza beyanını

 • İşlem tarihi, saati ve uygulamaya katılanların açık kimlikleri

 • GAHD


  Hasta kay tlar ne zaman d zenlenmelidir
  Hasta Kayıtları Ne Zaman olmadığı; Düzenlenmelidir?

  • Hasta kayıtları hasta görüldüğü anda, vizit sırasında, muayene ve tetkikler sırasında ya da hemen sonrasında yapılmalıdır.

  • Ertelenen kayıtlar “sekonder kayıtlar”olarak isimlendirilir .

   • Unutma nedeniyle hemen yapılan kayıtlardan daha az anlamlı kabul edilirler.

    • Hekimin suçlandığı ya da kusurlu olduğu iddiası ile açılan davalarda da kaydın hasta ile ilgili işlem gerçekleştirildikten ne kadar zaman sonra yapıldığı sorgulanacaktır.

  GAHD


  Kay tlar kim d zenlemelidir
  Kayıtları Kim Düzenlemelidir? olmadığı;

  • Tıbbi bilgilerin, tıbbi uygulamayı kim gerçekleştiriyorsa onun tarafından kaydedilmesi en doğru yaklaşımdır.

  • Asistan – stajyer tarafından yapılan kayıtlar uzman tarafından denetlenerek parafe edilmelidir.

  • Bir ekip tarafından gerçekleştirilen işlemlerde ekibin en kıdemsizi kayıtları tutar, en kıdemlisi kaydı denetleyerek imzaya açar.

  • Dosyalardaki eksikliklerin en önemli sebebi:

   • Kıdemli doktorların ilgisizliğidir.

  GAHD


  Kay tlarda bir eksiklik halinde kim sorumludur
  Kayıtlarda Bir Eksiklik olmadığı; Halinde Kim Sorumludur?

  • İşlemi yapan herkes sorumludur.

  • İşlem yapılmamış kabul edilecektir.

  • Sıklıkla mahkemede işlemin yapıldığını, usulünce yapıldığını kanıtlamanın tek yolu zamanında yapılmış kaydı göstermektir.

  GAHD


  Tekrarlanan lemlerde kay t
  Tekrarlanan İşlemlerde Kayıt olmadığı;

  • Rutin incelemeler dışında kalan tetkik ve incelemeler için; işlemin tekrar edilmesinin gerekçesi kaydedilmelidir.

  GAHD


  G zlem ve muayene kayd
  Gözlem ve Muayene Kaydı olmadığı;

  • Tarih, saat, yer, gözlemi yapan, kaydı yapan kişinin imzası ve kaşesi,

  • Gözlemde ne beklendiği,

  • Gözlem sonucu elde edilen bilgi,

  • Tedavi değişikliği varsa gerekçesi,

  • Tedavinin devamı halinde tedavi orderi,

  • Tekrarlanan orderlar, yanlış anlaşmalara neden olmamak için yeniden yazılmalıdır.

  • Tedavi protokolleri (kanser tedavisi ?) varsa, protokoller en az bir kere açık olarak kaydedilmelidir.

  GAHD


  Epikriz
  Epikriz olmadığı;

  • Hastanın hastaneye başvurduğu andan tedavinin tamamlandığı ana kadar olup bitenlerin özetidir.

  • Yalnızca yapılanlar değil gerekçeleri de kaydedilmelidir.

   • Nedenleri, sonuçları yazılmalı,

   • Neden sonuç ilişkileri kurulabilmelidir.

  • Bir süreç tanımlamasıdır. Sürecin özetidir.

  • Sadece yapılanlar ve harcananlar ancak mali epikriz olabilir, tıbbi epikriz olamaz.

  GAHD


  Eli kili kay tlar
  Çelişkili Kayıtlar olmadığı;

  • Çelişki neden olur?

   • Hekimin değerlendirmesi???

    • Gerekçesi kaydedilmelidir.

   • Dikkatsizlik

   • Yeterli özen gösterilmemesi

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  Order olmadığı;

  Tetkik ve Konsültasyon

  Sonuçları

  Doktor gözlem formu

  Hemşire gözlem formu

  Formlar arası çelişki olmamalı

  İstenen tetkikler ve order edilen ilaç ve işlemlerin gerekçeleri de belirtilmeli

  GAHD


  Kay tlarda de i iklik gerekti inde yap lmas gerekenler
  Kayıtlarda Değişiklik Gerektiğinde olmadığı; Yapılması Gerekenler

  • Asla karalamayın,

   • Üzerini altındaki okunabilecek şekilde çizip yanına doğrusunu yazın.

  • Belgenin tamamı değişiyorsa

   • Yeni belgede, eski belge ilgi tutularak değişikliğin nedenini bildirin

   • Eski belgenin üzerini çizerek BÜYÜK HARFLERLE “İPTAL” yazın.

  • Eski belgeyi de saklayın.

  GAHD


  Sonu t bbi kay tlar
  Sonuç: Tıbbi Kayıtlar olmadığı;

  • Tıbbi Kayıtlar eksiksiz olarak hazırlanmalı,

  • Doğru bilgiler içermeli,

  • Zamanında düzenlenmiş olmalı,

  • Anlaşılabilir olmalı,

  • Kullanılabilir nitelikte olmalı ve muhafaza edilmeli,

  • Ulaşılabilir olmalı,

  • Yasal ve etik zorunluluklara cevap verecek şekilde hazırlanmalı,

  • Kişisel bilgiler içerdiğinden gizliliği ve güvenliği sağlanmalı,

  • Soruşturma, araştırma ve bilimsel çalışmalara kaynak niteliği taşımalıdırlar.

  GAHD


  S r saklama g revi
  Sır Saklama Görevi olmadığı;

  • HHY Madde 23: Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

  • Kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doguran hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumlulugunu kaldırmaz.

  • Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir.

  • Araştırma ve eğitim amacıyla yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik belgeleri, rızası olmaksızın açıklanamaz.

  GAHD


  Mahrem yete saygi g ster lmes
  MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLMESİ olmadığı;

  • Madde 21: Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

  • Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;

  • a)Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini

  • b)Muayenesinin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,

  • c)Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,

  • d)Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,

  • e)Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini,

  • f)Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını

   kapsar,

  • Ölüm olayı mahremiyetin bozulması hakkını vermez.

  GAHD


  S r saklama g revinin stisnalar
  Sır Saklama Görevinin İstisnaları olmadığı;

  • Halk sağlığını tehdit eden durumlar (ihbarı zorunlu hastalıklar),

  • Adli Olgular,

  • Hekimin ızrarı,

  • Suç söz konusu ise,

  • Hastanın onamı varsa.

  GAHD


  Sorumluluk
  SORUMLULUK olmadığı;

  Hukuki

  Etik

  Yükümlülüklerin yerine getirilmemesine, gereğince, yeterince yerine getirilmemesine öngörülen yaptırımdır.

  • İdari Sorumluluk

   • Memurun Yargılanması

  • Ceza Sorumluluğu

   • Suç niteliğindeki eylemlerin cezalandırılması

  • Hukuki Sorumluluk (Özel Hukukta)

   • Zararın tazmin edilmesi

  Özerkliğe saygı

  Adalet

  Yararlı olma

  Zarar vermeme

  Sır saklama

  Özen

  GAHD


  Malpraktis d ndaki sorumluluk nedenleri
  Malpraktis Dışındaki Sorumluluk Nedenleri olmadığı;

  • Mesai ihlalleri

   • Mesai saatleri içinde iş yerinde bulunmamak

   • Mesai saatleri içinde hastanede bulunamamak

   • İcap nöbetinde çağrıldığında gelmemek, zamanında gelmemek

  • Telefonla İletişim hataları

   • Görmediği, muayene etmediği hastaya telefonla tedavi düzenlemek

  • Yetki Aşımı

   • Anestezi teknisyeninin uzmanı haberdar etmeden anestezi vermesi

  • Uygun Olmayan Ortamda Tıbbi Girişim

   • Donanım

   • İlaç

  • Acil Müdahaleler İçin Gerekli Donanımı Bulundurmamak

   • Donanım

   • İlaç

  • Çalıştırdığı Personelin Faaliyetlerini Kontrol Etmemek

  GAHD


  Hata kaynaklar
  Hata Kaynakları olmadığı;

  • Sistem Hataları

   • Sistemin işleyişini temin edecek düzenlemelerin yapılmaması

    • Yetersiz iletişim

    • Gerekli donanım sağlanmaması

     • Donanım eksikliğinin giderilmemesi

     • Donanımın bakım ve kontrolünün yetersizliği

     • Donanımın etkin kullanılmaması

    • Donanımın etkin kullanılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmaması

    • Yeterli ve/veya yetkili personel görevlendirilmemesi

     • Yetkili personel görevlendirilmemesi

     • Personelin etkin çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmaması

     • Yetki sınırlarının belirlenmemesi

     • Yeterli sayıda personel görevlendirilmemesi

    • Hasta güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılamaması

    • Hastaya ait kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmaması

  GAHD


  Birey hatalar hukuki sorumluluk
  Birey Hataları - Hukuki Sorumluluk olmadığı;

  • Dikkatsizlik, tedbirsizlik, acemilik, emir, talimat ve düzenlemelere aykırı hareket

  • Tıbbi Teknik Hatalar

  • Hukuki Hatalar

   • Yetkisiz kişi tarafından müdahale

   • Onam alınmadan yapılan müdahaleler

    • Yetkin olmayan kişiden alınan onam

    • Yetersiz bilgilendirmeye dayanan onam

   • Sır saklama görevinin ihmali

   • Kayıt tutma görevinin ihmali

  • İdari Hatalar

   • Mesai ihlalleri

   • Nöbetler ve icap nöbetleri

  GAHD


  Tibb uygulamalar le lg l bazi yasa ve y netmel kler
  TIBBİ UYGULAMALAR İLE İLGİLİ BAZI YASA VE YÖNETMELİKLER

  • 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928)

  • Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (1960)

  • Özel Hastaneler Yasası

  • Sağlık Hizmetleri Temel Yasası

  • Adli Tıp Müessesesi Kanunu

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu

  • Ambulanslar ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri Yönetmeliği.

  • TTB Meslek Etiği Kuralları Yönetmeliği

  • TTB Soruşturma ve Sorgulama Yönetmeliği

  • 5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu) 2005

  GAHD


  Ceza sorumlulu u
  Ceza Sorumluluğu YÖNETMELİKLER

  • Kusursuz suç olmaz

  • Kişi eyleminden doğacak sonucu tahmin edemezse bu eylem suç olarak kabul edilmez

  GAHD


  Cezai sorumluluk tipleri
  Cezai Sorumluluk tipleri YÖNETMELİKLER

  GAHD


  Olas kast
  Olası Kast YÖNETMELİKLER

  • Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir

  • Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır

  GAHD


  Bilin li taksir
  Bilinçli Taksir YÖNETMELİKLER

  • Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  Sağlık çalışanı YÖNETMELİKLERaydınlatmagörevini yapmadan hasta üzerinde tıbbi müdahale yaparsa,

  kişinin izini olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne müdahale etmiş olacak ve müdahale hasta lehine olumlu bir şekilde sonuçlanmış olsa da, hukuka uygun davranmamış sayılacaktır.

  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini

   ispat yükü sağlık çalışanına aittir.

  GAHD


  Ayd nlat lm onam n ge ersiz oldu u durumlar
  Aydınlatılmış Onamın Ge YÖNETMELİKLERçersiz Olduğu Durumlar

  • Tedavi amacı taşımayan girişimler için onam,

  • Kişinin sağlığını tehlikeye düşürecek girişimler,

  • Yasaya aykırı girişimler (10 haftadan büyük gebelik tahliyesi),

  • Temyiz kudretinden yoksun olan kişinin verdiği onam.

  GAHD


  Hukuki sorumluluk
  Hukuki Sorumluluk YÖNETMELİKLER

  Borçlar Kanunu Madde 53; Sağlık çalışanının kusuru nedeniyle zarardan sorumlu tutulması, hukuk davaları ceza davalarının sonucuna bağlı değildir.

  Borçlar Kanunu Madde 41; Zarar, illiyet bağı ve kusurun kanıtlanması zarar görene aittir.

  Borçlar Kanunu Madde 43; Maddi ve manevi tazminat.

  GAHD


  Beklenen zenin l s
  Beklenen Özenin Ölçüsü YÖNETMELİKLER

  • Tedavi sözleşmesi bakımından beklenen özenin ölçüsü tamamıyla objektifleştirilmiştir. Tıp çalışanı kendi öznel durumundan bağımsız olarak, kendi alanından herhangi bir başka kişinin , aynı durumda göstereceği özeni göstermekle yükümlü kılınmıştır. Tıp uygulaması sırasında, genel olarak bilinen bir kuralı çiğneyen tıbbi personel, özen borcuna aykırı hareket etmiş sayılır ve tıbbi uygulama hatası ortaya çıkar.

  GAHD


  T c anayasas
  T.C. Anayasası YÖNETMELİKLER

  • “ Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

  • Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz,

  • Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz”.

  GAHD


  Zel hukukta hasta hekim li kisi
  Özel Hukukta YÖNETMELİKLERHasta Hekim İlişkisi

  • Sözleşme

  • Sözleşme dışı

  GAHD


  S zle me
  Sözleşme YÖNETMELİKLER

  • Niteliği ( vekalet, eser)

  • Kuruluşu

  • Tarafların sözleşme yapma yetkinliği

  • Sözleşmenin sonlanması

   • Amaçlanan sonuca varma

   • Azil yada istifa

   • Taraflardan birinin ölümü

   • Hekimin ehliyetini kaybı

  GAHD


  S zle meden kaynaklanan y k ml l kler
  Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükler YÖNETMELİKLER

  • Aydınlatılmış onam alma

  • Teşhis koyma

  • Tedavi seçimi ve Yürütülmesi

  • Kayıt tutma

  • Hekimin Kendini Geliştirme

  GAHD


  Onam n hukuka uygunlu u
  Onamın Hukuka Uygunluğu YÖNETMELİKLER

  • Aydınlatılmış olması

  • Onam verebilecek yeterlilikte kişiden alınması

  • Serbest iradeye dayanması

  GAHD


  Ayd nlatma kapsam n n geni letilmesi
  Aydınlatma Kapsamının Genişletilmesi YÖNETMELİKLER

  • Tehlike artması

  • Zararın geçici yada kalıcı oluşu

  • Hastanın özellikle aydınlatılmak istediği durumlar

  • Müdahalenin salt tedavi amacı gütmeyişi

  GAHD


  Ayd nlatma kapsam n n daralt lmas
  Aydınlatma Kapsamının Daraltılması YÖNETMELİKLER

  • Hastanın ruhi zarar görme ihtimali

  • Acil Müdahale

  • Tehlikenin azlığı

  • Hastanın aydınlatılmayı istememesi

  • Daha önce aydınlatılmış olması

  GAHD


  Tedaviyi reddetme
  Tedaviyi Reddetme YÖNETMELİKLER

  • Hastanın Hukuki Ehliyetinin değerlendirilmesi

  • Veli veya vasinin reddi

  • Bilinçsiz hastanın yakınlarının reddi

  GAHD


  Zen g revi
  Özen Görevi YÖNETMELİKLER

  • Yararlılık

  • Zarar vermeme

  • Yetki aşılması – aşılmaması

  • Ortalama özen

  • Temel esasları bilmek

  • Kendini Geliştirmek

  • Hastayı izleme

  GAHD


  S zle me d sorumluluk
  Sözleşme Dışı Sorumluluk YÖNETMELİKLER

  • Vekaletsiz iş görme

   • Acil durum

   • Ameliyatın genişletilmesi

  • Haksız fiil

  GAHD


  Haks z fiil
  Haksız Fiil YÖNETMELİKLER

  • Beden bütünlüğünde meydana gelen zarar

  • Hukuka aykırılık

  • Kusur

  • Zarar

  • İlliyet

  • Hukuka aykırılığı kaldıran sebepler

   • Rıza

   • Hasta menfaatine hareket

   • Kamu gücünün hukuka uygun kullanılması

  GAHD


  Al t ran olarak sorumluluk
  Çalıştıran Olarak Sorumluluk YÖNETMELİKLER

  • Yardımcı şahsın kusurlu eylemi

   • Zarar kusur illiyet

  • Hekimin denetleme ve gözetim ödevi

   Sorumluluğun Kalkması

  • Hekim ödevini yerine getirdiğini kanıtlarsa

  • Kusurun bulunmadığının kanıtlanması

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  Sağlık mesleği mensubu hasta veya yaralının tedavisi için usulünce davet edildiğinde, bu çağrıya zamanında uymak zorundadır.

  Kamu kurum ve kuruluşlarında ve tüzel kişiliği olan kurumlarda ki hekim ve diğer sağlık mensupları hastayı kabul etmek zorundadır.

  Özel olarak çalışan sağlık mesleği mensubu da eğer o an hastanın bakımını yapacak başka bir sağlık mesleği mensubu yoksa hastayı kabul etmemezlik yapamaz

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde: için

  Acil sağlık hizmeti;

  hastanın hizmete ihtiyaç duyduğu andan itibaren başlar,

  kesin tedavi süresine kadar hiçbir kesinti olmaksızın devam eder.

  Acil servisler

  hastaya hastane öncesi bakım sağlayan

  ambulans hizmetlerini destekler

  ve gerekirse tıbbi yönlendirme sağlar denmektedir.

  GAHD


  Adli ama l muayene
  Adli Amaçlı Muayene için

  • SORU : Hekimin ( Sağlık Personelinin) muayene ve tedavi yetkisi var mıdır ?

   • Genital muayene (TCK 287)

   • İç beden muayenesi

  • SORU : Hastanın rızası var mıdır ? Hastanın muayene ve tedaviye rıza verme yetkinliği var mıdır ?

   • Mağdur açısından durum

   • Sanık açısından durum

   • Genital muayene

  • SORU: Muayene ve bildirim hangi işlem ve unsurları içermelidir?

   • Muayenenin kaydı

    • Adli Rapor Defteri

    • Adli Dosya Arşivi

    • Adli Dosyaların Saklanması ( 100 yıl )

   • Rapor düzenlenmesi

   • Harici lezyonların fotoğraflanması

   • Muayenenin filme alınması

  GAHD


  Bildirimi zorunlu durumlar
  Bildirimi Zorunlu Durumlar için

  • Ölüm

   • Şüpheli Ölüm

   • Ani Ölüm

   • Zorlamalı Ölüm

    • Kaza

    • İntihar

    • Cinayet

   • Doğal Ölüm ( İlliyet )

   • Ölü Duhul

    • Ölüm nedeni belirlenemeyen ya da yukarıdakilerden birine uyan

    • Ölenin kimliği belirlenemeyen

    • Ölümün orjini belirlenemeyen

    • İlliyet bağı kurulabilen

  GAHD


  Bildirimi zorunlu durumlar1
  Bildirimi Zorunlu Durumlar için

  • Uyuşturucu

   • Kullanımı

   • Üretimi

   • Satılması

   • Özendirilmesi

  GAHD


  Bildirimi zorunlu durumlar2
  Bildirimi Zorunlu Durumlar için

  • Her türlü ateşli silah ve patlayıcı madde ile oluşmuş yaralanmalar,

  • Her türlü kesici, kesici delici, delici, kesici ezici ve ezici alet yaralanmaları

  • Trafik kazaları

  • Düşmeler

  • Darp olguları

  • İlaç, insektisit, boğucu gaz vb ile oluşmuş zehirlenmeleri

  • Yanıklar

  • İş kazaları

  • Elektrik çarpmaları, yıldırım çarpmaları

  • Mekanik asfiksi olguları

  • Her türlü intihar girişimleri

  GAHD


  Bildirimi zorunlu durumlar3
  Bildirimi Zorunlu Durumlar için

  • İşkence ve insan hakları ihlali iddiası ve ihtimali bulunan olgular

  • Kötü, fena muamele iddiası ve ihtimali bulunan olgular

  • Cinsel saldırı olguları

  • Kriminal düşük olduğu düşünülen olgular

  • Travma sonucu düşük ve erken doğum olguları

  • Terk edilmiş çocuklar ve kendi yaşamlarını kendi başlarına idame ettirebilecek bedeni ve ruhi güçten yoksun yaşlılar, akıl hastaları vb. söz konusu olduğu ve tespit edildiği durumlar

  • Tıbbi uygulama hatası şüphesi, iddiası, ihtimali olan olgular

  • İnsan üzerinde bilimsel deney

  GAHD


  Bildirimi zorunlu durumlar4
  Bildirimi Zorunlu Durumlar için

  • Terk

  • Yardıma ihtiyacı olana yardım etmemek

  GAHD


  Lem ncel
  İŞLEM ÖNCELİĞİ için

  • Adlî vakaların işlem önceliği 3.1.7. Sağlık kuruluşlarında, acil vakalar hariç olmak üzere, adlî vakaların muayenesine ve rapor tanzimine öncelik tanınacaktır. 3.1.8. Adlî vakaların muayene ve rapor tanzimi işlemlerinin CMK (Madde 332) doğrultusunda en geç 10 gün içinde sonuçlandırılarak gönderen adlî makama bildirilmesi gerekmektedir. Muayene sonucunda düzenlenen raporun ilgili adlî makama en kısa sürede gönderilmesi esas olmakla beraber, tanıya yönelik tetkik işlemlerin uzaması ve bu sürenin aşılması sözkonusu ise, aynı süre içinde durum gerekçeleri ile birlikte ilgili adlî makama bildirilecektir.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  • Adlî vakalarda tıbbî gerekliliklerle yapılması gerekli muayene ve tedaviler

  • 3.1.12. Adlî vakalarda, kişinin sağlık durumunun gerekliliklerine göre, kişinin hayatını ve sağlığını korumaya yönelik olarak, Cumhuriyet savcısı veya hâkim kararı aranmaksızın tıbbî muayene ve tedavi amaçlı müdahaleler yapılabilir. Ancak, bu muayene ve müdahaleler sırasında, suç delillerinin kaybolmamasına özen gösterilecektir.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  • Kimlik Tespiti muayene ve tedaviler

  • 3.2.1. Muayene edilmek üzere getirilen kişinin resmî evrakta belirtilen kişi olup olmadığına dikkat edilecek; kişinin kimliği konusunda şüpheye düşülmesi halinde durum derhal Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecektir. Kişinin kimliğinin kontrolünde, yasal olarak geçerli bir kimlik belgesi ibrazı esastır. Böyle bir belge ibraz edilememesi halinde, durum raporda belirtilecek ve tıbbî kimlik bilgileri yazılacaktır.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  • Muayene Edilenin Tıbbi Kimliği muayene ve tedaviler

   • Üzerindeki elbiseler

   • Saç, göz, ten rengi

   • Boyu, ağırlığı, vücut tipi

   • Belirgin yara, ameliyat, tıbbi girişim izleri

   • Protezler

   • Uzuv ya da organ kayıpları Ekstremite eksiklikleri

    (Geçerli kimlik belgesi olmayanlar için doldurulacaktır)

  GAHD


  Muayene ko ullar
  Muayene Koşulları muayene ve tedaviler

  • Muayene sırasında güvenlik güçlerinin muayene odasında bulunmasına izin verilmemelidir.Ancak saldırganlık vb durumlarda güvenlik istenebilir.

  • Hasta isterse bir yakını veya avukatı bulunabilir.

  GAHD


  Sa lik hukuku e t mler

  GAHD


  Tedaviyi reddeden hasta
  Tedaviyi Reddeden Hasta elverdiğinde

  • Yetkin hastanın tedaviyi reddine saygı göstermek zorunludur.

  • Ancak tam bir bilgilendirme yapılmalı ve alternatif tedavi olasılıkları sunulmalıdır.

  • Hasta ikna edilmeye çalışılabilir, ancak zorlanamaz.

  • Yetişkin hasta vekilinin tedavinin sonlandırılması talebi ve kararının aksine tedavinin sürdürülmesi etik değildir.

  • Çocuk hastalarda çocuğun üstün yararı prensibinden hareket edilir.

   • Durum açıklığıyla anlatılır.

   • Çocuğun tedavisinin devamı gerekiyor,

   • Tedaviden yararlanacağı biliniyor ve/ veya büyük olasılıkla umuluyorsa mahkemeden vesayet devri istenir.

  GAHD


  Hekim hasta li kisi
  Hekim Hasta İlişkisi elverdiğinde

  Hekim hasta ilişkisinin kurulmasının herhangi bir kuralı yoktur,

  Hekim hastanın tedavisini üstlenmeyeceğini hemen bildirmediği takdirde ilişki kurulmuş olur.

  Taraflar aralarında yazılı bir anlaşma yapabilecekleri gibi ( hastaneye yatış evrakının düzenlenmesinde olduğu gibi) her iki tarafın birbirlerinin eylemlerine karşı çıkmamaları da örtülü olarak hekimin hastayı, hastanın da hekimi kabul ettikleri anlamına gelir.

  Bu andan itibaren hekim, hastasına karşı, tüm yükümlülüklerini yerine getireceği sözü vermiştir.

  GAHD