wetsvoorstel werk en zekerheid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl. programma. Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen ontslagrecht Wijzigingen WW. achtergrond. Aanleiding: sociaal akkoord

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wetsvoorstel Werk en Zekerheid' - tuwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK

28 januari 2014

P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten

fluit@stadhouders.nl

programma
programma
 • Wetsvoorstel WWZ: 33818
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Wijzigingen ontslagrecht
 • Wijzigingen WW
achtergrond
achtergrond
 • Aanleiding: sociaal akkoord
 • Belangrijke doelstellingen:
 • Eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar
flexibele arbeidsrelaties
Flexibele arbeidsrelaties
 • Beoogde ingangsdatum: 1 juli 2014
 • Ketenbepaling
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • uitzendarbeid
ketenregeling
ketenregeling
 • Art. 7:668a BW
 • Keten: numeriek en temporeel (incl eventuele onderbreking)
 • Maximum drie blijft
 • Maximum van 36 naar 24 maanden
 • Tussenpoos verlengd van 3 naar 6 maanden
 • Afwijking per cao beperkt
ketenregeling afwijking per cao
Ketenregeling:Afwijking per cao
 • Bij uitzendbeding
 • Indien ‘intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist’.
 • Mvt, p. 55: bijv bij projectmatige financiering in culturele sector!
 • Afwijking mogelijk tot een maximum van 6x/ 4 jaar
 • Geen afwijking mogelijk t.a.v. tussenpoos
proeftijd
proeftijd
 • Verboden bij contracten van maximaal half jaar
 • Sanctie: nietigheid
 • Bij opvolgend contract voor zelfde werkzaamheden proeftijd niet toegestaan
 • Effect van deze wijziging?
concurrentiebeding
concurrentiebeding
 • Art. 7:653 BW
 • Schriftelijk en met meerderjarige
 • Nieuw: alleen in overeenkomst onbepaalde tijd
 • Uitzondering: schriftelijke motivering zwaarwegend bedrijfsbelang; zo niet: nietig
 • Onduidelijk wat onder concurrentiebeding wordt verstaan
aanzegplicht
aanzegplicht
 • art. 7:668 BW
 • Een maand voor einde schriftelijk bericht over al dan niet voortzetting
 • Als wg wil voortzetten, dan ook een maand voor einde aangeven onder welke voorwaarden
 • Uitz 1: als contract voor bepaalde tijd niet kalendermatig is bepaald
aanzegplicht1
aanzegplicht
 • Uitz. 2: bij contracten ‘korter dan 6 maanden’
 • Sanctie bij vertraging: ‘loon over een maand’
 • Als niet tijd aangezegd/onder welke voorwaarden en na einde wordt (stilzwijgend) doorgewerkt, dan ovk geacht te zijn voortgezet voor zelfde duur maar voor maximaal 1 jaar (7:668 lid 4 BW);
overgangsrecht
overgangsrecht
 • Wijzigingen in ketenregeling, proeftijd en concurrentiebeding niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan voor 1/7/2014
 • Wel voor nieuwe arbeidsovereenkomst waarbij onderbrekingsregeling direct geldt.
 • Aanzegplicht geldt niet voor overeenkomst die voor 1/8/2014 eindigen; daarna wel.
 • Huidige cao-afwijkingen blijven tot expiratie, maar maximaal 1,5 jaar na 1/7/2014.
transitievergoeding
transitievergoeding
 • Na 1 juli 2005:
 • Ook soms bij einde bep tijd : transitievergoeding
 • Als werkgever geen nieuw contact biedt\
 • Voorwaarde: ovk/reeks heeft ‘tenminste 24 maanden’ geduurd.
 • Tellen tussenpozen mee bij telling van die 24 maanden? (wel bij conversievraagstuk)
wijziging ontslagrecht
Wijziging ontslagrecht
 • Beoogde inwerkingtreding: 1 juli 2015
 • Nu drie routes (bij onbep. tijd): opzegging, ontbinding en wederzijds goedvinden
 • Dit blijft, maar uitvoering van ontslagtoets wordt afhankelijk van ontslaggrond:
 • Bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsongeschiktheid: UWV
 • In persoon gelegen redenen: kantonrechter
schriftelijke toestemming
Schriftelijke toestemming
 • Opzegging mogelijk bij schriftelijke toestemming werknemer
 • 14 dagen bedenktijd en herroeping mogelijk
 • Als geen toestemming: naar Uwv of kantonrechter afhankelijk van ontslaggrond
 • Wat te doen bij combinatie van gronden?
redelijke grond
Redelijke grond
 • Art. 7:669 lid 1BW: opzegging als redelijke grond en binnen redelijke termijn geen andere passende functie in de rede.
 • Lid 2: gronden: limitatief!
 • A. Verval arbeidsplaats – bedrijfseconomisch
 • B. Langdurig arbeidsongeschikt
 • C. Frequent verzuim met onaanvaardb gevolgen
 • D. Functieongeschiktheid – kennis gesteld – verbeterkans, al dan niet door scholing
redelijke grond1
Redelijke grond
 • E. verwijtbaar handelen werknemer
 • F. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk is
 • G. Verstoring arbeidsrelatie
 • H. andere omstandigheid ogv in redelijkheid voorzetting niet van werkgever verlangd mag worden
geen opzegging nodig
Geen opzegging nodig
 • Art. 7:671 BW
 • schriftelijke instemming nodig
 • Zo niet: preventieve toets/ontbinding
 • Uitz:
 • Proeftijd
 • OOSV (7:677 BW)
uwv route
UWV-route
 • 7:671a BW:
 • als werknemer geen schriftelijke toestemming geeft, dan moet werkgever toestemming UWV vragen bij (A) bedrijfsecon. ontslag en (B) langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Alternatief: door cao aangewezen commissie bij ‘toepasselijke cao of regeling’.
 • Zie nader: 671a lid 3
 • Opzeggen binnen 4 weken! (art. 7:671a lid 6)
bedrijfseconomisch ontslag a
Bedrijfseconomisch ontslag (A)
 • Geen doorbraak ontslagverbod tijdens ziekte: 670a lid 3 BW
 • Afspiegeling; Afwijking: bijzondere kennis of bekwaamheden (niet nieuw)
 • Nieuw: 10% buiten toepassing bij bovengemiddeld presteren/potentie toekomst
 • Uitz: leeftijdscategorie 15-25 + 55+
 • Afwijking per cao blijft mogelijk, maar dan wel eigen cao-commissie nodig.
langdurige arbeidsongeschiktheid b
Langdurige arbeidsongeschiktheid (B)
 • 104 weken arbeidsongeschikt
 • Herstel binnen 26 weken voor bedongen arbeid niet mogelijk
 • Plaatsing in aangepast werk niet mogelijk
 • Toch geen inhoudelijke wijziging beoogd
uwv procedure
UWV-procedure
 • Uitgangspunt: afhandeltijd: binnen 4 weken!
 • Schriftelijke ronde en bij uitzondering twee rondes
 • Bij intern advies bij langdaoh: langere behandeltijd
 • Na toestemming: binnen 4 weken opzeggen
 • Proceduretijd mag in mindering op opzegtermijn (tot min 1 maand resteert).
kantonrechter 1
Kantonrechter (1)
 • Ontbinding (671b BW) als:
 • Ontslagronden c-h ( in persoon gelegen)
 • UWV toestemming heeft geweigerd (a en b)
 • Bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding
kantonrechter 2
Kantonrechter (2)
 • Bij grond a en b hanteert kantonrechter zelfde voorwaarden als UWV
 • Hoger beroep en cassatie daarna mogelijk
 • Kan gaan over herstel dienstverband (682 lid 1) en vergoeding
 • Procedure heeft geen schorsende werking
kantonrechter 3
Kantonrechter (3)
 • Bij geschil over herstel dienstverband of recht of hoogte vergoeding: binnen 2 maanden na einde aovk
 • Geschil over transitievergoeding binnen 3 maanden
 • Dit zijn vervaltermijnen!
transitievergoeding1
transitievergoeding
 • Art.
 • 7:673 BW:
 • Bij opzegging door werkgever
 • Ontbinding op verzoek van werkgever
 • Na einde van rechtswege op initiatief wgals overeenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd
transitievergoeding 2
Transitievergoeding (2)
 • Als overeenkomst k agvernstig verwijtbaar handelen a. door werknemer is opgezegd b. of op verzoek werknemer is ontbonden; of c. na einde van rechtswege niet is voortgezet op initiatief van werknemer
hoogte
hoogte
 • Eerste 10 dienstjaren: 1/3 maandsalaris per dienstjaar
 • Na 10e dienstjaar: half maandsalaris per dienstjaar
 • Maximering € 75.000 of bedrag gelijk aan jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000
hoogte transitie
Hoogte transitie
 • Uitz voor oudere wns: tot 1 januari 2020
 • Eis: ten minste 10 jaar in dienst
 • Jaren na 50e jaar: een maand per dienstjaar
 • Uitz (op uitz): kleinere werkgevers
hoogte transitievergoeding
Hoogte transitievergoeding
 • Daarop in mindering gebracht kunnen worden:
 • Kosten outplacement en scholing
 • Langere loondoorbetaling (vrijstelling)
 • Re-integratiekosten
 • nadere regeling: amvb
afwijking transitievergoeding
Afwijking transitievergoeding
 • Slechts financiële situatie werkgever: betalingsregeling
 • Afwijking per cao: voorwaarde: daarin gelijkwaardige voorziening
 • Geen vergoeding bij bereiken pensioen
additionele vergoeding
Additionele vergoeding
 • Muizengaatje?
 • Bij ernstig verwijtbaar handelen en nalaten
 • Voorbeelden (p. 73 MvT):
 • Verstoring door seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Grovelijk schenden re-integratieplicht
 • Valse grond voor ontslag
 • Arbeidsongeschikt door onvoldoende arbozorg
wijzigingen ww
Wijzigingen WW
 • duur
 • opbouw
 • Reparatie per cao
 • Passende arbeid
 • inkomstenverrekening
beoogde invoering
Beoogde invoering
 • Inkomstenverrekening en aanscherping passende arbeid: per 1 juli 2015
 • Afbouw duur WW: vanaf 1 januari 2016 door maximale duur met één maand per kwartaal terug te brengen, zodat medio 2019 maximering voltooid is.
 • Binnen grenzen maximum worden opgebouwde rechten gerespecteerd
maximering
maximering
 • Argumenten:
 • Internationaal uit de pas
 • 24 mnd voldoende voor meeste mensen om periode tussen 2 banen te overbruggen (in 2009 61% binnen 12 mnd andere baan).
cao aanvulling
cao-aanvulling
 • Sociale partners kunnen via cao-afspraken zorgen ‘voor privaat gefinancierde aanvullingen op de WW, waardoor de opbouw en duur gelijk blijven aan de huidige situatie’ (Mvt, p. 91)
gewijzigde opbouw
Gewijzigde opbouw
 • 1e 10 jaar huidige opbouw gehandhaafd.
 • Daarna: elk jaar arbeidsverleden leidt tot halve maand uitkering
 • Arbeidsverleden tot 1/1/2016 gerespecteerd.
 • rekenvoorbeelden
passende arbeid en inkomensverrekening
Passende arbeid en inkomensverrekening
 • Na 6 maanden alle arbeid passend
 • Eerste 6 maanden mag je zoeken op eigen niveau
 • Inkomstenverrekening vanaf dag 1 aan de orde om werk tegen lager loon direct te stimuleren
 • Verrekening per kalendermaand