forholdsregler ved arbeidsnedleggelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse - PowerPoint PPT Presentation

tulia
100 Views
Download Presentation

Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse

 2. Regelverket • Tjenestetvistloven • Hovedavtalen i staten – del 3 • Personalmelding (PM 2012:10) • Hefte: ”Arbeidskonflikter i staten” • Teknisk revisjon i 2012 av heftet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 3. Tjenestetvistloven • Tjenestetvistloven § 20 nr 2 og § 17 - 14 dager etter at meglingen er begynt kan partene kreve meglingen avsluttet • Arbeidskamp kan lovlig iverksettes tidligsten uke etter lovlig krav om avslutning av megling • Den tariffavtalen som gjaldt ved tvistens utbrudd gjelder hvis ikke partene er enige om annet – tjenestetvistloven § 20 nr 2. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 4. Hovedavtalen • Hovedavtalen § 43 - Plassoppsigelsene • Minst 14 dager før arbeidskamp settes i verk • Hvilke etater/virksomheter oppsigelsen gjelder for • Det omtrentlige antall arbeidstakere som tas ut i arbeidskamp • Hovedavtalen § 43 – Plassfratredelsen • Navneliste presenteres motparten minst fire dager før plassfratredelsen • Ved opptrapping – varsel på fire dager med etater, virksomheterog navnelister Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 5. Hvem kan ikke tas ut i streik? • Embetsmenn – tjenestetvistloven § 22 • Militære tjenestemenn • Øverste leder i virksomheten – Hovedavtalen § 44 • Øverste leder av personalfunksjonen • Andre som det kan søkes unntak for: • øverste leder av driftsenheten • annen nødvendig dekning av personalfunksjonen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 6. Unntak fra streik – forts.: • Arbeidstakere som må være til stede for å avverge: • fare for liv og helse • hindre at eiendom, materiell, utstyr mv blir ødelagt eller går tapt • driftens avslutning eller gjenopptakelse Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 7. Hvem gjør hva? • FAD har kontakten mot hovedsammenslutningene og kontaktpersonene i fagdepartementene • Kontaktpersonene har kontakt med de statlige virksomhetene som er omfattet • De som er ansvarlig for etatsstyringen i departementene må involveres • Virksomhetene må sende konsekvensvurderinger om liv og helse til Statens helsetilsyn i vedkommende fylke med kopi fagdepartementene Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 8. Hvem gjør hva? – forts.: • Fagdepartementene må følge med og informere sin statsråd om virkningene av streik • HOD har en særlig rolle med å innhente vurderinger fra Statens helsetilsyn • HOD tar stilling til råd fra Statens helsetilsyn angeånde fare for liv og helse • HOD ber i tilfelle fare for liv og helse AD om å legge frem forslag om tvungen lønnsnemnd Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 9. Ulike spørsmål under streiken: • Vikarer og midlertidig ansatte • Uorganiserte • De som ikke står på navnelisten • Nye oppgaver som følge av streik? • Ingen kan utføre streikendes oppgaver, men unntak for overordnede med reelt lederansvar for den arbeidstaker som er i streik – lovlig streik må respekteres Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 10. Ulike spørsmål under streiken: • Hel eller delvis arbeidsnedleggelse – bare for noen arbeidsoppgaver og for noen arbeidstakere • Delvis plassfratredelse er ikke lovlig • Flere tilsettingsforhold • Ensidig tilbaketrekking er ikke lovlig • Lønn • Pensjonsforhold • Sykepenger, fødselspenger Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 11. Ulike spørsmål under streiken:- forts.: • Tjenestereise • Permisjoner • Ferie • Kurs • Oppsigelser • Tilbakeleverning av nøkler mv • Adgang til arbeidsplassen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 12. Ulike spørsmål under streiken:- forts.: • Streikevakter, streikekomiteer • Ansattes representanter i innstillings- og tilsettingsråd • Verneombud Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 13. Mer om prosessens ulike faser: • Organisasjonenes varslingsplikt – varsel om plassfratredelse 14 dager før streik • Forberedelse for eventuell streik i den enkelte virksomhet • Virksomhetene søker om unntak for funksjoner eventuelt navngitte personer, jf. HA § 44 nr.2 (før navnelistene) • Bruk standardskjema • Søknad sendes FAD med kopi til fagdepartementet • FAD legger søknadene frem for hovedsammen-slutningene > praksis knyttet til unntakssøknadene Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 14. Mer om prosessens ulike faser: • Svar sendes virksomhetene og fagdepartementene via FAD • Navnelistene – 4 dager før eventuell streik • Utvidelse – nye lister med 4 dagers varsel • Hovedsammenslutningene leverer navnelister til FAD > sender til kontaktpersonene i departementene > sender disse til sine kontakter i virksomhetene • Tilsvarende prosess ved søknad om dispensasjon (etter at navnelistene er mottatt) • Bruk standardskjema Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 15. Etter avslutning av konflikten: • Normal arbeidssituasjon skal etableres så raskt som mulig • Etteroppgjør – for mye eller for lite utbetalt lønn • Medlemslister – må utlevers arbeidsgiver • Evaluering? Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 16. Kontakt FAD • streikeberedskap@fad.dep.no • 934 95 287 (beredskapstelefon) • Arbeidsgiverpolitisk avdeling: 22 24 48 01 • Servicetorget i FAD: 22 24 46 60 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet