1 / 23

Oefeningen op berekeningen met “chemisch evenwicht”

Oefeningen op berekeningen met “chemisch evenwicht”. Verband tussen Kc en de evenwichtsconcentraties. cd-rom Chemie interactief 601_chemisch evenwicht Berekenen van een evenwichtsconstante. Reactievgl. 2 A(gas) + B(gas)  A 2 B(gas)

trynt
Download Presentation

Oefeningen op berekeningen met “chemisch evenwicht”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Oefeningen op berekeningen met “chemisch evenwicht” Verband tussen Kc en de evenwichtsconcentraties

 2. cd-rom Chemie interactief 601_chemisch evenwichtBerekenen van een evenwichtsconstante • Reactievgl. 2 A(gas) + B(gas)  A2B(gas) • Bij evenwicht zijn er 2,0 mol A; 4,0 mol B en 16,0 mol A2B aanwezig in een vat van 2,0 L. • Vermits de samenstelling van het evenwichtsmengselvolledig gekend is, kunnen we de evenwichtconstante gemakkelijk berekenen.

 3. Chemisch evenwicht • SO2 +O2 SO3 • In een reactieruimte van 10 liter brengt men 0,6 mol SO2 en 0,3 mol O2. Bij aanvang van de reactie is er geen SO3 • Bij evenwichtsinstelling is er nog 0,2 mol SO2 over. • Bereken Kc

 4. Bereken Kc

 5. Bereken Kc

 6. Bereken Kc

 7. Bereken Kc

 8. Bereken Kc

 9. Bereken Kc

 10. Bereken Kc

 11. voorbeeld 1 p 220 oef op Kc In een recipiënt van 5 liter brengt men 0,50 mol H2 en 0,50 mol l2 . (temperatuur = 428°C) Bij evenwicht is er nog 0,11 mol l2over. Bereken de evenwichtsconstante Kc .

 12. voorbeeld 1 p 220 oef op Kc

 13. voorbeeld 1 p 220 oef op Kc

 14. voorbeeld 1 p 220 oef op Kc

 15. voorbeeld 1 p 220 oef op Kc

 16. voorbeeld 1 p 220 oef op Kc

 17. Voorbeeld 1 p220 oef op Kc

 18. voorbeeld 2 p 221 oef op Kc Bereken de evenwichtsconcentratie van Cl2 als men 1,0 mol PCl5 verwarmt tot 250°C. De evenwichtsconstante Kc is 0,041 mol/l. (het reactievolume bedraagt 10 liter.

 19. voorbeeld 2 p 221 oef op Kc

 20. voorbeeld 2 p 221 oef op Kc

 21. voorbeeld 2 p 221 oef op Kc

 22. voorbeeld 2 p 221 oef op Kc Berekening van de Cl2 evenwichtsconcentratie Wiskundig zijn er twee mogelijke oplossingen bij deze tweedegraadsvergelijking. Chemisch is er slechts één oplossing mogelijk Neem steeds de kleinste positieve waarde

 23. voorbeeld 3 p 222 oef op Kc Zie handboek p 222 Voor opgeloste oefeningen zie bijkomende notities

More Related