slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cqizo;V ejeikostw:/ fuvgon h[mati oi[nopa povnton`

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Cqizo;V ejeikostw:/ fuvgon h[mati oi[nopa povnton` - PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on

Cqizo;V ejeikostw:/ fuvgon h[mati oi[nopa povnton` tovfra dev m j aijei; ku:m j ejfovrei kraipnaiv te quvellai nhvsou ajp j jWgugivhV`. Gisteren ontsnapte ik op de twintigste dag aan de wijnkleurige zee; zólang droegen mij steeds de golven en de snelle stormen vanaf het eiland Ogygia;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cqizo;V ejeikostw:/ fuvgon h[mati oi[nopa povnton`' - trory


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Cqizo;V ejeikostw:/ fuvgon h[mati oi[nopa povnton`

tovfra dev m j aijei; ku:m j ejfovrei kraipnaiv te quvellai

nhvsou ajp j jWgugivhV`

Gisteren ontsnapte ik op de twintigste dag aan de wijnkleurige zee;

zólang droegen mij steeds de golven en de snelle stormen

vanaf het eiland Ogygia;

fugon = ejfugon

pontoV : typisch Homerisch word voor zee

De bekendste ‘pontoV j is overigens de Pontus Euxinus

(eujxeinoV) : de ‘gastvrije’ zee (bij ons bekend als: de Zwarte Zee!)

En die was bepaald niet gastvrij, vandaar de ironische benaming!

ejforei : enkelvoud, hoewel het technisch

meervoud zou moeten zijn (kuma samen met quellai

onderwerp)

slide2

nu:n d j ejnqavde kavbbale daivmwn,

o[fra tiv pou kai; th:/de pavqw kakovn` ouj ga;r oji?w

pauvsesq j, ajll j e[ti polla; qeoi; televousi pavroiqen.

en nu heeft een godheid mij hier neergeworpen,

opdat ik ook hier, denk ik, iets slechts onderga;

want ik denk niet dat het zal ophouden,

maar eerst zullen de goden nog veel ellende volbrengen.

pascw, ejpaqon : één van de vele voorkomende thematische aoristi

Zie H. 16, nr. 6

teleousi : = telousi (geen contractie)

pausesq j :

Ken je verschillende uitgangen! Welke letter moet je hier aanvullen?

pausesqe zou hier onzin opleveren.

-ai (infinitief)

slide3

jAllav, a[nass j, ejlevaire` se; ga;r kaka; polla; moghvsaV

ejV prwvthn iJkovmhn, tw:n d j a[llwn ou[ tina oi\da

ajnqrwvpwn, oi} thvnde povlin kai; gai:an e[cousin.

Maar, meesteres, heb medelijden; want u bereikte ik

na veel rampen doorstaan te hebben

als eerste, en van hen, de andere mensen ken ik niemand

die deze stad en dit land hebben/bewonen

prwthn: acc. ev. F. ,dus het hoort bij Nausikaa (se)

Wel lastig te vertalen in het Nederlands, het wordt al gauw

als een bijwoord vertaald (bij u kwam ik eerst)

Bij predicatief gebruikte woorden wil het wel eens helpen om het

woordje ‘als ‘ te gebruiken (zoals ook hierboven is gedaan)

ouj .. tina = niet … iemand = niemand

ejcw hier weer in de betekenis: hebben , bezitten → bewonen

slide4

“Astu dev moi dei:xon, do;V de; rJavkoV ajmfibalevsqai,

ei[ tiv pou ei[luma speivrwn e[ceV ejnqavd j ijou:sa.

Maar wijs mij de stad en geef mij een lap om om te doen,

als u ergens ,hierheen komend, een of ander omhulsel van doeken had.

deixon / doV : de wat lastiger vormen in het Grieks

Tip: achter in je woordenboek (Eisma) staat de gehele

vervoeging van didwmi. Het helpt natuurlijk wel

als je al weet dat de (echte) stam van didwmi dw-/ do- is!

In de –x- van deixon zitten natuurlijk

de –k van deik-(numi)

en de – s- (van de aoristus)

ejceV = eijceV

slide5

Soi; de; qeoi; tovsa doi:en, o{sa fresi; sh:/si menoina:/V,

a[ndra te kai; oi\kon, kai; oJmofrosuvnhn ojpavseian

ejsqlhvn`

En mogen de goden u alles geven, wat u in uw gedachten verlangt,

zowel een man als een huis, en mogen ze u een voortreffelijke

eensgezindheid geven;

Weer een wat minder voorkomende vorm : ojpaseian

Sla je grammatica nog eens open bij de sigmatische aoristus!

(en voor je basiskennis van de optativus deze link:

http://www.jmpauw.nl/downloads/grieks/grammatica/Optativus.pdf

slide6

ouj me;n ga;r tou: ge krei:sson kai; a[reion,

h] o{q j oJmofronevonte nohvmasin oi\kon e[chton

ajnh;r hjde gunhv`

want werkelijk niet is er (iets) beter en voortreffelijker dan dat,

(dan) wanneer zij (beiden) eensgezind in gedachten een huis bewonen

man en vrouw;

-ton is een zgn. dualis-uitgang, d.w.z. dat er twee personen of zaken

het onderwerp zijn(in dit geval: 3e meervoud : zij beiden)

de -h- is echter nog wel de verlengde klinker , die aangeeft dat het

een coniunctivus betreft. Het is hier een algemene uitspraak, vandaar

de aantekening + ajn : coniunctivus generalis

hjde Hopelijk onderhand een overbodige opmerking: let op de …….?

spiritus natuurlijk

hjde = en

hJde = deze

slide7

povll j a[lgea dusmenevessi,

cavrmata d j eujmenevth/si` mavlista dev t j e[kluon aujtoiv. ”

zij zijn/vormen veel pijn voor hun vijanden

maar vreugde voor hun vrienden;

maar het meest ondervinden zij het zelf.’

dusmenevessi : metrische diektasis (H.T. 14)

ej-kluon:

Voorde manieren waarop de aoristus of bijv. het imperfectum

in het Grieks gebruikt kunnen worden (wat betreft betekenis):

zie grammatica (K.G.G. : pag. 109)

Dit is een aoristus gnomicus (van hJ gnwmh: oordeel, inzicht)

en geeft een algemene waarheid weer ; Je kunt het vergelijken

met onze spreekwoorden

slide8

To;n d j au\ Nausikava leukwvlenoV ajntivon hu[da`

“Xei:n j, ejpei; ou[te kakw:/ ou[t j a[froni fwti; e[oikaV,

Hem antwoordde op haar beurt Nausicaä met blanke armen:

‘Vreemdeling, aangezien u noch op een lage,

noch op een onverstandige man lijkt -

to;n d j au\ …...................... ajntivon hu[da`

een formule ; op de puntjes kun je invullen wie je maar wilt,

als het maar metrisch past.

Een dergelijke opdracht (met verschillende keuzemogelijkheden)

kun je verwachten op je S.E. of op het C.E.

ejoika (perfectumvorm met praesensbetekenis)+ dativ. = lijken op

‘onverstandige man’

slide9

Zeu;V d j aujto;V nevmei o[lbon jOluvmpioV ajnqrwvpoisin,

ejsqloi:V hjde; kakoi:sin, o{pwV ejqevlh/sin, eJkavstw/`

maar de Olympische Zeus zelf deelt de voorspoed toe aan de

mensen,

van goede en lage afkomst, zoals hij het wil, aan eenieder;

aujtoV betekent bij Homerus bijna altijd ‘zelf’ ,

ook in de verbogen naamvallen !

slide10

kaiv pou soi; tavd j e[dwke, se; de; crh; tetlavmen e[mphV.

en dit gaf hij, denk ik, aan u, maar u moet het tóch verdragen.

tlhnai, ejtlhn (aor.) 1: dulden , verdragen

2: wagen, durven

Perf.: tetlhka hier met de Homerische infinitief-uitgang – men

(het praesens van dit werkwoord bestaat dus niet)

N.B. epitheton van Odysseus : polu-tlaV (die veel verdragen heeft!)

pou (zonder accent) : 1. denk ik ; misschien

2. ergens

slide11

Nu:n d j, ejpei; hJmetevrhn te povlin kai; gai:an iJkavneiV,

ou[t j ou\n ejsqh:toV deuhvseai ou[te teu a[llou,

w|n ejpevoic j iJkevthn talapeivrion ajntiavsanta.

Maar nu, aangezien u in onze stad en ons land komt/bent gekomen,

zult u dus noch gebrek hebben aan kleding, noch aan iets anders,

waaraan een zwaarbeproefde smekeling die ons ontmoet geen gebrek

behoort te hebben.

w|n ejpevoic j iJkevthn talapeivrion ajntiavsanta : lastige

constructie.

Probeer altijd eerst te weten te komen waar het relativum

naar verwijst (hier: kleding en iets anders) of vervang het

door een aanwijzend vnw.

Aantekening geeft aan dat er een infinitivus bijgedacht

moet worden

Dan krijg je ongeveer:

ejpeoike iJkethn …… mh deuesqai toutwn

slide12

“Astu dev toi deivxw, ejrevw dev toi ou[noma law:n`

FaivhkeV me;n thvnde povlin kai; gai:an e[cousin,

De stad zal ik u wijzen en ik zal u de naam van de mensen zeggen;

de Phaeaken bewonen deze stad en dit land,

ejrw, ejreiV , etc. : futurum van legw (hier: niet gecontraheerd)

toi = soi (H.T. 29)

Polin kai gaian herhaling (op precies dezelfde plek

in het vers) van regel 191

slide13

eijmi; d j ejgw; qugavthr megalhvtoroV jAlkinovoio,

tou: d j ejk Faihvkwn e[cetai kavrtoV te bivh te.

en ik ben de dochter van de fiere Alcinoüs,

en bij hem berust de macht en de kracht van de Phaeaken.’

kavrtoV te bivh te = kartoV kai bih

FaihkeV = FaiakeV

bih = bia (H.T. 2)