html5-img
1 / 36

Omstillingen av Høgskolen i Hedmark - status

Omstillingen av Høgskolen i Hedmark - status. Hamar 16. juni 2005 Pål E Dietrichs Høgskolen i Hedmark. Virksomhetside HH. ”Høgskolen i Hedmark skal drive høyere utdanning og forskning av høy kvalitet i samhandling med samfunnet”

Download Presentation

Omstillingen av Høgskolen i Hedmark - status

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Omstillingen av Høgskolen i Hedmark - status Hamar 16. juni 2005 Pål E Dietrichs Høgskolen i Hedmark

 2. Virksomhetside HH • ”Høgskolen i Hedmark skal drive høyere utdanning og forskning av høy kvalitet i samhandling med samfunnet” • ”Gjennom målrettet kompetanseutvikling og forsknings-satsing, etablering av mastergradsutdanninger og forskerutdanning vil vi arbeide for å etablere Innlandsuniversitetet” • ”Høgskolen skal forsterke sin rolle som regional og nasjonal leverandør av kompetanse for samfunns- og næringsliv”.

 3. Visjon HH ”FRA HØGSKOLE TIL UNIVERSITET”

 4. Strategiske mål 05-08 • Bred kompetanse- og institusjonsbygging mot Innlandsuniversitetet • Inspirerende læringsmiljø på attraktive campuser • innen 2008 skal: Høgskolens fag- og campusprofil fremstår som sterk og tydelig • Målrettet studieutvikling • innen 2008 skal: hver campus ha en klar faglig profil • Styrket FoU-kultur, sterke FoU miljøer

 5. Strategiske mål 05-08 5. Økt forskningsinnsats. Økt kvalitet • Innen 2008 skal: høgskolen dokumentere aktivt FoU arbeid innenfor alle områder der det tilbys bachelorgrad, mastergrad og eventuelt PhD-program 6. Aktiv og engasjert formidling av forskning og utviklingsarbeid 7. Ekstern finansiert virksomhet som bygger faglig kompetanse regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 6. Mandatene For campus prosjektene - i forprosjektfasen

 7. Prosjekt nr 1-3; forprosjekt for campusene Elverum og Hamar

 8. Forprosjekt 4; Campus Rena • Forprosjekt for campus Rena startes når arbeidsgruppen har utredet videre forslagene til scenarier som ligger i forstudien, og gjort en anbefaling av to alternativer • Disse to alternativene utredes videre i forprosjektet. Forprosjektet skal starte opp innen 01.03.05 • Forprosjektet skal ende opp i en anbefaling av ett av alternativene som er beskrevet i forstudien

 9. Forprosjekt 5; Campus Evenstad • I forprosjektet skal Campus Evenstad utrede en: • videreutvikling og forsterking av nåværende fagprofil • behovet for en forbedret infrastruktur • fremtidig organisering og tilknytningsform

 10. Prosjekt 6; Fellesfunksjoner og ”Fellesledelse” • I 2005 vil det bli startet opp et prosjekt som ser på ulike modeller for organiseringen av fellesfunksjonene ved HH, herunder mulige modeller for spesialisering og oppgavefordeling av fellesfunksjoner - fordelt mellom campusene • Videre skal prosjektet se på Fellesadministrasjonens størrelse, sammensetning og funksjon

 11. Organisering og rapportering • Gjennomgang av status og fremdrift i Høgskolens strategiske ledergruppe (HSL) hver 14. dag • Gjennomgang månedlig (og oftere) med HTV ene • Organisering etter PLP metodikken • Prosjekt eier: HSL • Prosjekt ansvarlige: Erik Fremstad (1), Hans I Thorstensen (2), Halvor Gillund Knudsen (3), Tore Rydgren (4) • Prosjekt ledere: Bente Børdahl (1), Elin Bakke (2), Petter Dyndahl (3), Erik Mønnes (4) • PG ene: sammensatt av hovedsakelig faglige ansatte i fase 1 (studie og forskningsprofil), tyngde på ledelse og administrativt ansatte i fase 2 (infrastruktur, organisering, økonomi, markedsmessige forhold) • PG ene er sammensatt av personale på tvers av campusene

 12. Fremtidsbildet som skal tegnes… • Hvilket bilde er vi skal beskrive? • ”Hamar 2012” • ”Elverum 2012” • ”Rena 2012” • ”Evenstad 2012”

 13. Samarbeidspartner: NIFU-STEP • NIFU-STEP: pr 1. juli • ”Hvor synes vi å lykkes i dag” (søkergrunnlag, student gjennomstrømning, studiepoengsproduksjon) • ”Hvor ligger de regionale og nasjonale utdanningsbehovene for høyere utdanning fremover?” • ”For HH – er det et godt samsvar mellom (1) og (2)?” (hvor robuste er våre bachelor og masterprogrammer?)

 14. Forventningene…? • Høye… • Fordi oppgaven er avgjørende for de beslutninger som skal fattes i alle sentrale organer fremover – hva angår HH’s videre utvikling – som en meget konkurransedyktig høgskole/universitet • Høgskolestyret baserer seg på de vurderingene og konklusjonene campus prosjektgruppene kommer opp med • Eksterne aktører likeså

 15. Forventningene • ”Svaret er campus prosjektene – hva var spørsmålet?” • Resultatene av campus forprosjektene vil være avgjørende viktige for hvilken profil og derved substans vi skal presentere oss med • Og campusene er våre byggeklosser inn i et fremtidig nettverksuniversitet

 16. Evalueringen… • På 2 kriterier: • Grundigheten i de faglige analysene - med tilhørende anbefalinger/konklusjoner (basert på data) • Prosessene som er blitt gjennomført

 17. Fremover • Det må jobbes systematisk frem mot 1. sept (innlev innen søn 28 aug kl 2400) • Høgskolestyret vil behandle alle campus rapportene i september møtet (8. sept) • Tett kontakt med NIFU-STEP fremover • Behov for data/faktagrunnlag – som forutsetning for gode analyser og anbefalinger/konklusjoner • Samling 16 juni • Rapport fra NIFU-STEP 1 juli • Tett kontakt med eksterne interessenter • En viss overlapping mellom fase 1 og fase 2 (infrastruktur, organisering, økonomi)

 18. Status campus prosjektene Pr 16. juni 2005

 19. Status campus prosj 1 – Elverum/Folkehelse • Studie- og forskningsprofil • Folkehelseprofil (med basis i Helse- og sosialfag og idrettfag, og evt relevante spesialiseringer innen lærerutdanning) • Ambisjon om PhD (helsekommunikasjon) • Bygge opp 2 mastere på egen ”kjøl” (psykisk helse og én til, f eks helsekommunikasjon). Har master samarbeid både med HiG og HiVestfold) • Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold • Flerbruksanlegg, en samling av høgskolen på Elverum i ett fysisk anlegg • Elverum kommune har nedsatt et eget driftsstyre for å utrede et flerbruksanlegg, og Elverum kommune har bevilget NOK 55 mill som sin andel til byggingen av et flerbruksanlegg • Statsbygg har fått i oppdrag fra HH å iverksette utviklingen av en områdeplan for campus Elverum

 20. Status campus prosj 2 – delt versus samlet allmennlærerutdanning • Studie- og forskningsprofil • Gruppen utreder den mulige relevante studie- og forskningsprofil for en geografisk delt/samlet allmennlærerutdanning • hvilken studie- og forskningsprofil skal man ha på Elverum, gitt en delt lærerutdanning, hvilken studie- og forskningsprofil skal man ha på Hamar, gitt en delt lærerutdanning • Er det mulig å bygge opp levedyktige allmennlærerutdanninger både på studiested Elverum og på studiested Hamar, med profiler som alene er sterke nok til å være profilerte inn i et innlandsuniversitet? • Kan man tenke seg en samlet allmennlærerutdanning for de 2 første årene på Hamar, med spesialiseringer innen master profilene og PhD profilen på Hamar (innunder PIU paraplyen) og i tillegg evt spesialiseringer inn imot en folkehelseprofil for de to siste årene på Elverum? • dette kan både være inn imot profiler utviklet fra Helse- og sosialfagene og profiler utviklet fra allmennlærerstudiet på Elverum.

 21. Status campus prosj 2 – delt versus samlet allmennlærerutdanning • Profil: Hamar • PhD: Kultur og fagdidaktikk • Master: Kultur og språkfagenes didaktikk (1), tilpasset opplæring (2), språk, kultur og kommunikasjon (3) • Profil: Elverum • PhD: ikke foreløpig, men ambisjoner innen helsekommunikasjon • Master: Psykisk helsearbeid (1), Community care (KaU) (2), Community care (HiVe) (3), Helse- og sosialfaglig arbeid (HiG)(4)

 22. Status campus prosj 2 – delt versus samlet allmennlærerutdanning • Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold • Se campus Elverum og campus Hamar • Konklusjonen i prosjekt nr 2 vil kunne påvirke infrastruktur behovet på Elverum og Hamar • Dvs om prosjekt nr 2 anbefaler en geografisk deling eller geografisk samling av allmennlærerutdanningen • Merk at man også kan komme til å anbefale en delt modell, med de 2 første årene på Hamar, deretter 3-4 året valgfritt på Elverum/Hamar

 23. Status campus prosj 3 – Lærerutdanning 2012 • Studie- og forskningsprofil • Alle tenkelige lærerutdanninger skal behandles i prosjektet. • Rammene for forprosjektet domineres av PhD-føringer, vedtatte masterutdanninger og innsatsområdene. Rammene forstås som veiledende for utviklingen av lærerutdanningen og studiestedet, ikke begrensende. • Rammene preges også av hvilke fagmiljøer som har en kompetanseprofil m.v. til å innfri ønskede faglige satsinger, dvs. hvilke reelle faglige utviklingsmuligheter man har. • Fokus på rom for forskning. • LU ses som en del av HH i sin helhet, ikke isolert. • Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold • Bioteknologiens hus • Midtbyen skole (håp om å få inn full finansiering ifm revidert statsbudsjett for 2006 – det foreligger nå en enstemmig komitee merknad fra finanskomiteen der stortinget ber regjeringen om å finne penger til å ruste opp MS • Statsbygg i ferd med å ferdigstille områdeplan for campus Hamar

 24. Status campus prosj 4 - Rena • Studie- og forskningsprofil • En videreutvikling av nåværende faglige profil • Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold • Har foreløpig god status/behovsdekning på eiendom, bygg og anlegg

 25. Status campus prosj 5 - Evenstad • Studie- og forskningsprofil • Videreføring av nåværende profil • Oppbygging imot master og PhD i anvendt økologi • Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold • Utbygging av låven byggetrinn 1 ble vedtatt av styret 28 febr • Utbygging av låven byggetrinn 2 kan bli vedtatt av styret i løpet av våren/høsten avhengig av SiHs videre satsing samt mulig tilleggsfinansiering fra eksterne interessenter

 26. Status campus prosj 6 – administrative funksjoner • Studie- og forskningsprofil • Ikke relevant • Prosjektet vil bli startet opp i løpet av sommer/tidlig høst 2005 • Infrastruktur, organisering, markedsmessige forhold • Ulike modeller for organisering og ulike mulige fysiske plasseringer av administrative funksjoner, inkludert ledelsen av HH, vil bli vurdert

 27. Hva må campus prosjektene kunne gi tilfredsstillende svar på? • Profilene må bygges på kjeden: • PhD – Master – Bachelor grader • Og: sterke studiesteder må kjennetegnes ved: • fag og faglige tilbud • kompetanse og kultur • studiekvalitet og studentvelferd • organisasjon og ledelse • relasjoner og samarbeidsparter • infrastruktur • øvrige rammevilkår

 28. Ny avdeling på Hamar fra 01.08.04: Avdeling for Lærerutdanning og Naturvitenskap (LUNA). • Den nye avdelingen vil få følgende institutter på tvers av geografi og utdanninger: • Institutt for humanistiske fag • Institutt for naturvitenskap og teknologi • Institutt for samfunnsvitenskap • Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap • Institutt for idrettsfag

 29. Databestillinger fra NIFU-STEP

 30. Bestillinger fra gruppe Data

 31. Status PhDer, Mastere, Innsatsområder og Vitenskapelig satsing For Høgskolen i Hedmark

 32. HH`s bidrag til Universitetet- mastergrader • NOKUT godkjent: • Ma i språk og kulturfagenes didaktikk (aug 2005) • Ma i tilpasset opplæring (aug 2005) • NOKUT -under behandling: • Ma i anvendt bioteknologi • Ma i medier, informasjon og samfunnskontakt • Ma i språk, kultur og digital kommunikasjon • NOKUT sendt: • Ma i psykisk helsearbeid • Planlegges sendt 2005: • Ma i anvendt økologi • Ma i bedriftøkonomi og administrasjon • Samarbeids MAer: • MPA (gjennomført i 2 kull. Ny oppstart aug 2005. Grunnlag for NOKUT søknad) • MCC (gjennomført 1 kull) • MIM (startet) • EUMIE – Erasmus program – joint degree

 33. HH`s bidrag til UniversitetetDr.grads utdanninger • HH har som oppdrag å utvikle 2 dr.grads områder: • PhD-utdanning i kultur og fagdidaktikk • PhD-utdanning i anvendt økologi • NIFU skal vurdere potensialet innen bioteknologi • ”Spirer” til framtidige PhD områder vurderes innen helsefagene og genuint tverrfaglige områder

 34. Innsatsområdene for HH • Profesjons- og yrkesaspektet: • Arena for kultur- og språkfag (LU) • Minoritetsstudier (LU) • Helsefremende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet (HSE) • Kommunikasjon, informasjons- og tjenesteformidling (ØSIR) • Regionale perspektivet: • Bioteknologi (LNB/LUNA) • Grønne verdier (SUE) • Lokalsamfunnsutvikling, verdiskaning, entreprenørskap og innovasjon (ØSIR)

 35. HH`s bidrag til Universitetet- vitenskaplig satsinger • Rekrutteringsstipend prgrammet - 11+1 stipendiater • HH`s eget dr.grads program – 5+3 stipendiater • Noen utenom – totalt ca 30 i dr.progam per dato • 7 ledige for tilsetting i 2005 • Professor kvalifisering: 5-6 og noen nesten i mål. • Mål: ca 20 professorer i 2008

More Related