VII
Download
1 / 64

- PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

VII KONGRES BROKERÓW Mikołajki 2004 DZIAŁALNOŚĆ POLSKICH FIRM POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ KANCELARIA PRAWNICZA ZBIGNIEW JASIŃSKI, ANDRZEJ CHRÓŚCICKI I PARTNERZY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - trish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

VII

KONGRES BROKERÓW

Mikołajki 2004

DZIAŁALNOŚĆ POLSKICH FIRM POŚREDNICTWA

UBEZPIECZENIOWEGO

PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KANCELARIA PRAWNICZA ZBIGNIEW JASIŃSKI, ANDRZEJ CHRÓŚCICKI I

PARTNERZY

UL. NOWY ŚWIAT 27, 00-029 WARSZAWA TEL. (+ 48 22 ) 82 64 624, TEL. KOM. 695 66 13 44

E-MAIL kancelaria.chroscicki@wp.pl


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Jednolity rynek ubezpieczeniowy opiera się na zasadzie swobody

osiedlania się i na zasadzie swobody świadczenia usług,

określonych, między innymi, dwiema seriami dyrektyw mających

zastosowanie odpowiednio do ubezpieczeń na życie - life insurance

oraz do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

- non-life insurance

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Swoboda osiedlania się oznacza w praktyce możliwość zakładania

przedsiębiorstw w danym kraju przez podmioty z innego kraju

członkowskiego UE

Zasada ta jeśli chodzi o ubezpieczenia została zawarta po raz

pierwszy w stosownych dyrektywach wydanych w 1973 i 1979 r.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Swoboda świadczenia usług, jest rozumiana jako możliwość

oferowania przedsiębiorstwom z danego kraju członkowskiego UE

wykonywania swej działalności na rzecz klientów z innego kraju

członkowskiego bez konieczności ustanawiania tam swych

oddziałów ( filii ), bądź jako prawo do nabycia usług w legalnie

działających w innych krajach przedsiębiorstwach.

Zasada ta w zakresie ubezpieczeń została po raz pierwszy

zastosowana w dyrektywach z 1988 i 1990 r.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Dyrektywa Rady 79/267/EWG z 5 marca 1979 r. w sprawie możliwość

koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych

dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie

bezpośrednich ubezpieczeń na życie umożliwiała prowadzenie

działalności przez towarzystwa ubezpieczeniowe odrębnie w

każdym z dwóch działów, które miały zapewnić ochronę interesów

ubezpieczonych na życie, poprzez separację prawną firm

oferujących pozostałe ubezpieczenia.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Dyrektywy Rady 88/357/EWG z 22 czerwca 1988 r. i 90/619/EWG możliwość

z dnia 8 listopada 1990 r. w sprawie koordynacji ustaw,

rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących

ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie i

ustalenia przepisów ułatwiających skuteczną realizację swobody

świadczenia usług wprowadziłyzasadę jednolitej licencji,zgodnie

z którą licencja będzie wydawana przez władze kraju, w którym

mieści się siedziba firmy ubezpieczeniowej.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Zgodnie z tymi dyrektywami, przedsiębiorstwo mające swoją

siedzibę w jakimkolwiek kraju członkowskim UE ma prawo

sprzedawania wszystkich swoich produktów na obszarze

wszystkich krajów członkowskich, przy czym przedsiębiorstwo to

podlega nadzorowi władz kraju swej siedziby ( home country

control )

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Polskie ustawodawstwo ubezpieczeniowe zostało częściowo

dostosowane do przepisów prawa wspólnotowego, poprzez

uchwalenie przez Sejm w dniu 22 maja 2003 r., czterech ustaw

ubezpieczeniowych, które w swoich rozwiązaniach implementują

częściowo normy prawa wspólnotowego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & Andrzej Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Przejawem dostosowania systemów prawnych w zakresie

pośrednictwa ubezpieczeniowego jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r.

o pośrednictwie ubezpieczeniowym, która częściowo uwzględnia

przepisy Dyrektywy 2002/92/EC z dnia 9 grudnia 2002 r. w

sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Dyrektywa ta wchodzi w życie w dniu 15 stycznia 2005 r.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Sejm w dniu 2 kwietnia 2004 r. uchwalił ustawę o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Na mocy tej ustawy proponuje się w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wprowadzić zmianę w jej

tytule poprzez dodanie odnośnika w brzmieniu:

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego ( Dz. Urz. WE L 9 z 15.01.2003, str. 3 i n. ).”

Informacja o transpozycji wskazanej Dyrektywy oznacza, iż

Dyrektywa ta będzie transponowana do ustawodawstwa polskiego

w zakresie regulacji ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

- nie oznacza zaś, iż ustawa ta wyczerpuje dyspozycję przepisów

Dyrektywy.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Ustawa ta, której jedynymi normami prawnymi są normy uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

nakazujące dodanie do tytułów poszczególnych ustaw odnośników:

precyzujących, które Dyrektywy są wdrażane w przepisach tych

ustaw, sugeruje, że treść przepisów tych ustaw jest zgodna z

treścią wskazanych Dyrektyw.

Tymczasem jest to oczywista nieprawda, czego przykładem jest

chociażby ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych

Krajowyzakład ubezpieczeń może wykonywać działalność

ubezpieczeniową na terytorium państwa członkowskiego UE, bez

konieczności uzyskiwania zezwolenia organu nadzoru danego

państwa.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

W takim przypadku działalność takiego zakładu podlega ubezpieczeniowych

nadzorowi polskiego organu nadzoru to jest Komisji Nadzoru

Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Zagraniczny ubezpieczeniowychzakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego UE

może wykonywać działalność na terytorium Polski, bez zezwolenia

KNUiFE, jeżeli uzyskał odpowiednie zezwolenie na wykonywanie

tej działalności w państwie, w którym ma siedzibę.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

W zakresie działalności ubezpieczeniowej w Polsce ubezpieczeniowychzagraniczny

zakład ubezpieczeń podlega nadzorowi właściwego organu

państwa członkowskiego UE, w którym ma swoją siedzibę.

Zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego UE ,

wykonujący działalność na terytorium Polski, jest obowiązany

stosować prawo polskie, chyba że co innego wynika z umowy

międzynarodowej, której Polska jest stroną.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Za zobowiązania z tytułu wykonywanej działalności ubezpieczeniowychzagraniczny

zakład ubezpieczeń odpowiada całym swoim majątkiem.

Zagraniczny zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność na

terenie Polskipoprzez oddział lub w inny sposóbpo spełnieniu

wymogów określonych przez prawo polskie.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Rezydenci oraz nierezydenci podejmujący działalność ubezpieczeniowych

gospodarczą na terytorium Polski mogą zawierać umowy

ubezpieczeniowe także z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń

któregoś z państw członkowskich, nieprowadzącymi działalności

w Polsce.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Zgodnie z obowiązującą w chwili obecnej ustawą o pośrednictwie

ubezpieczeniowym zarówno agent wpisany do rejestru agentów,

jak i broker ubezpieczeniowy posiadający zezwolenie na

wykonywanie działalności brokerskiej, mogą wykonywać

działalność agencyjną lub brokerską na terytorium innego

państwa członkowskiego UE, po zawiadomieniu polskiego organu

nadzoru o zamiarze wykonywania tej działalności poza

terytorium Polski.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Organ nadzoru w terminie 30 dni od powiadomienia przez agenta

lub brokera o zamiarze wykonywania działalności na terenie

innego państwa członkowskiego UE ma obowiązek przekazać

organowi nadzoru tego państwa członkowskiego informację o

wpisie agenta do rejestru agentów lub o posiadaniu przez brokera

zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Agent lub broker ubezpieczeniowy, agenta mający siedzibę lub miejsce

zamieszkania w innym państwie członkowskim UE,może

wykonywać działalność agencyjną lub brokerską na terytorium

Polski jeżeli jest wpisany do odpowiedniego rejestru w tym

państwie.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Agent lub broker ubezpieczeniowy, który zamierza podjąć agenta

działalność agencyjną lub brokerską na terytorium Polski ma

obowiązek powiadomić o tym organ polskiego nadzoru.

Agent lub broker mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu przez

organ nadzoru informacji od organu nadzoru państwa

macierzystego w wpisie agenta lub brokera do właściwego

rejestru.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Kraj agenta

Pracownicy

Agenci

Brokerzy

Sieć zewnętrzna

Inne

Austria

26,4%

3,9%

15,1%

52,1%

2,6%

Belgia

2,4

4,8

35,4

41,1

16,3

Dania

11,1

49,0

9,3

19,0

11,6

Hiszpania

-

17,7

2,7

73,1

6,5

Finlandia

98,0

-

2,0

-

-

Francja

17,0

9,0

9,0

60,0

5,0

W. Brytania

25,0

2,5

62,2

8,1

2,2

Irlandia

19,0

21,0

55,0

-

5,0

Włochy

9,2

27,2

1,2

62,4

-

Holandia

16,0

5,0

50,0

19,0

10,0

Portugalia

3,5

12,3

0,7

82,5

1,0

Kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie w wybranych krajach członkowskich U E.


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Zdaniem wielu ekspertów rynku ubezpieczeniowego polskie agenta

zakłady ubezpieczeń i polscy pośrednicy ubezpieczeniowi mogą

nie obawiać się konkurencji na polskim rynku ubezpieczeń po

przystąpieniu Polski do UE, tak zarówno ze strony zagranicznych

zakładów ubezpieczeń, jak też zagranicznych pośredników

ubezpieczeniowych.

Koronnym argumentem przytaczanym w tych poglądach jest fakt,

iż większość dużych zagranicznych zakładów ubezpieczeń

prowadzi już działalność na polskim rynku ubezpieczeniowym od

kilkunastu lat.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Moim zdaniem, pogląd te nie jest całkowicie zgodny z agenta

rzeczywistością albowiem zakłada niesłusznie element pewnej

stałości rynku.

Obraz potencjalnej konkurencji dla polskich zakładów

Ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych przedstawiają

Dwie tabele.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Kraj agenta

Liczbazakładów ubezpieczeń na życie

Austria

41

Belgia

68

Niemcy

126

Dania

92

Hiszpania

121

Finlandia

19

Francja

135

Wielka Brytania

240

Grecja

35

Irlandia

40

Włochy

97

Luksemburg

64

Holandia

116

Portugalia

35

Szwecja

39

Razem

1268

Tabela 1. Liczba zakładów ubezpieczeń na życie w krajach UE


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Kraj agenta

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Udział w rynku pięciu największy. Zakładów

Tabela 2. Największe zakłady ubezpieczeń w krajach UE

Austria

Raiffeisen

Sparkassen-Versicherun

Wiener Stadtische

Generali Versicherun

UNIQA Personen

50,4%

Belgia

Fortis

KBC

Axa Royale Belge

Les AP

SMAP

72,9%

Niemcy

Allianz

Winterhur Leben

R+V

Aachener und Munchener

Deutscher Herold

30,8%

Dania

PFA Pension

Danica

Tryg Baltica

Kommunernes

Codan

54,8%

Hiszpania

BBVA SEGUROS

Vidacaixa

Mapfre Vida

Caja Madrid

BCH Vida

37,5%

Finlandia

VarmaSampo

Ikmarinen

Tapiola Pension

Fennia Pension

Verdandi Pension

99,7%

Francja

CNP

AXA

Predica

BNP/Paribas

AGF

54,4%

Wielka Brytania

Barclays Life

CGNU

Prudential

Lloyds TSB

Standard Life

48,9%

Grecja

Interamerican Life

Ethniki

Nationale-Nederlanden

Aspis Pronia

AIG Life-Alico

70,1 %

Irlandia

Irish Life

Ark Life

Hibernian Life

Lifetime

Friend First

71,9%

Włochy

Alleanza Assicurazioni

Assicurazioni Generali

Inst. Nazionale Ass. Ni.

Roma Vita

Mwdiolanum Vita

27,2

Luksemburg

Lombard International

Investlife

Paneurolife

Scottish International

Euresa Life

54,6%

Holandia

ING

Aegon

Interpolis

Achmea

DLL-N-O

58,7%

Szwecja

Skandia

SPP

SEB

Robur

LF-group

74,3%


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Należy sobie zadać pytanie w oparciu o jakie zasady prawa agenta

wspólnotowego będą prowadziły działalność polskie podmioty z sektora usług finansowo – ubezpieczeniowych po dniu

1 maja 2004 r. ?

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Jedną z czterech podstawowych swobód realizowanych w ramach

wewnętrznego rynku UE jestzasada swobody świadczenia usług.

Swoboda świadczenia usług została uregulowana wart. 49-55

Traktatu Wspólnoty Europejskiej.

Z przepisu art. 51 TWE wynika, że swoboda świadczenia usług

ubezpieczeniowych i bankowych związanych z przepływem

kapitału, musi być realizowana w zgodzie z zasadą swobody

przepływu kapitałów.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Przepis ramach art. 50TWE wyklucza możliwość jednoczesnego

korzystania przez podmioty wspólnotowe ze swobody świadczenia

usług i z innych swobód przewidzianych Traktatem.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Przepis ramach art. 56 Traktatu stwierdza, żezakazane są wszelkie

ograniczenia w przepływie kapitału między państwami

członkowskimioraz między państwami członkowskimi a

państwami trzecimi a także, że zakazane są wszelkie ograniczenia

w płatnościach między państwami członkowskimi oraz między

państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Niezależnie od tego, czy usługi finansowe i ubezpieczeniowe

korzystają ze swobody przepływu kapitału czy swobody

świadczenia usług podstawowe pojęcia związane z usługami w tym

zakresie wywodzą się z zasady swobody świadczenia usług.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

W rozumieniu prawa wspólnotowego ( TWE ) przez usługi ubezpieczeniowe

rozumie się świadczenie wykonywane z reguły odpłatnie.

Charakter odpłatny działalności usługowej nie zawsze oznacza, że

za usługę musi zapłacić bezpośredni konsument.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Koniecznym elementem stanu faktycznego w przypadku ubezpieczeniowe

świadczenia usług podlegających prawu wspólnotowemu jest

element trans graniczny,który oznacza, że sytuację faktyczne o

charakterze całkowicie wewnątrzkrajowym nie podlegają prawu

wspólnotowemu o swobodzie świadczenia usług.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Element trans graniczny oznacza, że usługodawca i usługobiorca

są podmiotami pochodzącymi z dwóch różnych państw

członkowskich.

Możliwe jest także, że ze względu na szczególny charakter

świadczonych usług, granicę przekracza sama usługa.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Element trans graniczny przy świadczeniu usług może wystąpić w czterech formach:

 forma pierwsza,zwana czynną swobodą świadczenia usług ma

miejsce wtedy, gdy usługodawca pochodzący z jednego kraju

członkowskiego i prowadzący w nim stałą działalność gospodarczą

przemieszcza się czasowo do innego kraju członkowskiego w celu

wykonania tam usługi.

Z taką sytuacja możemy mieć do czynienia, gdy pośrednik ubezpieczeniowy będący obywatelem jednego państwa członkowskiego, przemieszcza się do innego państwa członkowskiego w celu sprzedaży polisy ubezpieczenia na życie --klientowi będącemu obywatelem państwa goszczącego,

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

F wystąpić w czterech formach:orma drugato bierna swoboda świadczenia usług, która polega

na tym, że usługobiorca z jednego państwa członkowskiego

przemieszcza się do innego państwa członkowskiego, w którym

posiada swoją siedzibę zawodową usługodawca, w celu

skorzystania tam z usług świadczonych przez usługodawcę.

Z taką sytuacją mamy do czynienia wówczas w przypadku pośrednictwa ubezpieczeniowego lub finansowego gdy obywatel jednego państwa członkowskiego przemieszcza się do drugiego państwa członkowskiego w celu zakupu polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych lub zakupu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

T wystąpić w czterech formach:rzecia formaświadczenia usług występuje wówczas, gdy granice

przekracza sama usługa.

Do sytuacji mieszczących się w tym stanie faktycznym możemy zaliczyć przypadek, w którym przez granicę przesyłana jest ekspertyza brokerska zamówiona przez obywatela jednego państwa członkowskiego u brokera mającego siedzibę w innym państwie członkowskim,

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

C wystąpić w czterech formach:zwarta formaswobody świadczenia usług została określona przez

Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który uznał za swobodę

świadczenia usług również taką sytuację gdy oba podmioty to jest

usługodawca będący obywatelem jednego państwa

członkowskiego i usługobiorca, będący obywatelem drugiego

państwa członkowskiego znajdują się w państwie trzecim, w

którym świadczona jest usługa.

Jeżeli pośrednik ubezpieczeniowy jest obywatelem polskim a klient nabywający polisę ubezpieczenia obywatelem francuskim, zaś sprzedaż polisy ubezpieczeniowej następuje w Szwecji.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Drugim istotnym elementem przy świadczeniu usług na jednolitym rynku wewnętrznym UE jest element czasu.

Działalność usługowa charakteryzuje się tym, że jest wykonywana

na terytorium państwa goszczącego czasowo, mając charakter

przejściowy.

Świadczenie usług musi mieć z góry określony początek i koniec.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Zgodnie z Traktatem Unii Europejskiej jednolitym rynku wewnętrznym UE jest element czasu. nie można jednocześnie

powoływać się na różne swobody.

Nie jest możliwe jednoczesne powoływanie się przez jakikolwiek

podmiot na dwie zasady jednocześnie z tego powodu,

że mogłoby to prowadzić do obchodzenia surowszych przepisów

dotyczących swobody przedsiębiorczości na rzecz bardziej

liberalnej regulacji dotyczącej swobody świadczenia usług.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Swoboda przedsiębiorczości jednolitym rynku wewnętrznym UE jest element czasu. jest sformułowanawart. 43Traktatu

i oznacza zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości

obywateli jednego państwa członkowskiego na terytorium innego

państwa członkowskiego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji,

oddziałów lub filii przez obywateli danego państwa

członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących swobody przepływu agencji,

kapitałów,swoboda przedsiębiorczościobejmuje podejmowanie i

wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak

również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza

spółkami, na warunkach określonych przez ustawodawstwo

państwa przyjmującego dla własnych obywateli.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Należy mieć na uwadze, agencji, że w przypadku usług pośrednictwa

finansowego i ubezpieczeniowego, przepis art. 58 ust. 1 i 2 TWE

stwierdza, że art. 56 Traktatu zawierający zakaz wszelkich

ograniczeń w przepływie kapitału, między państwami członkowskimi, nie narusza prawa państw członkowskich do:

- stosowania odpowiednich przepisów ich prawa podatkowego traktujących odmiennie podatników ze względu na różne miejsce zamieszkania lub inwestowania kapitału,

-   

  • -  podejmowania wszelkich środków niezbędnych do zapobiegania naruszeniom ich ustaw i aktów wykonawczych, zwłaszcza w sferze podatkowej i w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi lub ustanowienia procedur deklarowania przepływu kapitału do celów informacji administracyjnej bądź statystycznej, lub podejmowania środków uzasadnionych powodami związanymi z porządkiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym.

  • Kancelaria Prawnicza

  • Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Niezależnie od kwestii w oparciu o jaką zasadę polscy pośrednicy

finansowi lub ubezpieczeniowi prowadziliby swoją działalność w

innym kraju członkowskim UE, to jest czy w oparciu o zasadę

swobody świadczenia usług, czy w oparciu o zasadę swobody

przedsiębiorczości realizowaną w ramach swobody przepływu

kapitałów, powstaje problem, gdy podmiot mający siedzibę w

Polsce świadczy usługi w innym kraju członkowskim, i w tym celu

czasowo przemieszcza do kraju goszczącego, również swoich

pracowników.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Jeżeli polski pośrednik finansowy lub ubezpieczeniowy będzie

prowadził działalność pośrednictwa w innym kraju członkowskim

UE, to może on zatrudnić w ramach prowadzenia tej działalności,

na terenie tego innego kraju członkowskiego, dowolną liczbę osób

mających miejsce zamieszkania i obywatelstwo polskie.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Trybunał Sprawiedliwości będzie w orzeczeniu w sprawie Binsbergen(sprawa 33/74, Van Binsbergen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, Zb.Orz.1974, s. 1299 ) stwierdził, iż:

przepisy Traktatu zakazujące państwom członkowskim

 stosowania ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług na

 terytorium WE, a więc dotyczące zasady traktowania narodowego

 usługodawców przez państwa członkowskie, mają charakter

 jasny, precyzyjny, konkretny i nadający się do bezpośredniego

 wykonania bez wydawania przepisów wykonawczych.

Za całkowicie bezpodstawny ETS uznał wymóg posiadania siedziby na terytorium państwa goszczącego przez usługodawcę.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Jaki jednak będzie stan prawny w zakresie usług pośrednictwa

finansowego i ubezpieczeniowego w sytuacjach, gdy niektóre

normy prawa polskiego, nie będą zgodne z odpowiednimi

normami prawa wspólnotowego ?

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

W wielu wypadkach sądy polskie będą zmuszone dokonywać pośrednictwa

oceny prawa polskiego pod kątem jego zgodności z prawem

wspólnotowym i w przypadku stwierdzenia rozbieżności między

konkretnymi normami prawnymi stosować normy prawne prawa

wspólnotowego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Dotychczasowe doświadczenia krajów członkowskich UE pośrednictwa

 wskazują, iż przy rozstrzyganiu niezgodności między prawem

 krajowym a prawem wspólnotowym, zazwyczaj kierowano się w

 poszczególnych krajach członkowskich dwoma zasadami prawa

 wspólnotowego, a mianowicie:

-zasadą bezpośredniego skutku

- zasadą pierwszeństwa

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Dla naszej praktyki oznacza to, nie mnie nie więcej, że jeżeli sąd

polski mający zastosować określone prawo w określonej sprawie,

stwierdzi, że jakiś przepis tego prawa np. ustawy o pośrednictwie

ubezpieczeniowym jest niezgodny z właściwym przepisem prawa

wspólnotowego – w tym przypadku Dyrektywy,to sąd polski ma

obowiązek oprzeć swoje rozstrzygnięcia na odpowiednim

przepisie prawa wspólnotowegoa nie ustawy o pośrednictwie

ubezpieczeniowym.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

W prawie wspólnotowym funkcjonują też trzy powszechnie znane

pojęcia, a mianowicie:

„bezpośrednie obowiązywanie”

„bezpośrednie stosowanie”

„bezpośredni skutek”

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróscicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Pierwsze pojęcie znane „bezpośredniego obowiązywania”oznacza, że

przepisy prawa wspólnotowego, z wyjątkiem Traktatów,

obowiązują w państwach członkowskich UE z dniem ich wejścia w

życie bez konieczności wprowadzania tych przepisów do

ustawodawstwa wewnętrznego danego kraju członkowskiego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Pojęcie znane „bezpośredniego stosowania”oznacza sposób i zakres

stosowania prawa wspólnotowego przez organy państwowe

danego kraju członkowskiego UE.

Sąd polski rozpoznający sprawę z elementem wspólnotowym może za podstawę swego rozstrzygnięcia uznać przepis prawa wspólnotowego, w niektórych przypadkach określony przepis właściwej Dyrektywy.

Sens tego pojęcia polega na tym, że podstawę prawną sprawy wniesionej przed sądem polskim, stanowią nie przepisy prawa polskiego lecz prawa wspólnotowego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Pojęcie znane „bezpośredniego skutku”oznacza, że przepisy prawa

wspólnotowego przyznają obywatelom Unii i podmiotom

prawnym, określone uprawnienia lub roszczenia, które powinny

być chronione przez sądy danego kraju członkowskiego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Osoby prawne, osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne znane

mogą dochodzić roszczeń o wyrównanie szkody wyrządzonej

naruszeniem prawa wspólnotowego przez państwo.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróscicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Państwo członkowskie może ponosić odpowiedzialność znane

odszkodowawczą także z tytułu działania naruszającego przepisy

prawa wspólnotowego, przy czym obowiązek naprawienia szkody

nie może być ograniczony przepisami wewnętrznymi, w tym

dotyczącymi zasady podziału władz.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Przesłanki odpowiedzialności państwa znane za szkodę wyrządzoną

jednostce wskutek niewykonania w terminie Dyrektywy zostały

sformułowane we wskazanym wyżej orzeczeni TS w sprawie

Francovich i są one następujące:

- rezultat przewidziany w Dyrektywie musi zawierać przyznanie praw jednostce ( firmie ),

- jest możliwe określenie treści tych praw na podstawie przepisów Dyrektywy,

- istnieje związek przyczynowy między naruszeniem przez państwo obowiązku a szkodą doznaną przez jednostkę. 

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Wychodząc naprzeciw tym rozwiązaniom w dniu 14 maja 2004 r.

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego, a zwłaszcza art.

417 K. c. regulującego odpowiedzialność odszkodowawczą za

szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub

zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

W nowym brzmieniu wymieniony przepis Kodeksu cywilnego postanawia, że:

za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, ponosi odpowiedzialność Skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego albo inna osoba prawna wykonująca te władzę z mocy prawa.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Z uwagi na przystąpienie do UE nowych członków, zdaniem r.

 Komisji koniecznym stało się ponowne określenie definicji

 podmiotu pośrednictwa ubezpieczeniowego.

·pośredników całkowicie niezależnych, ponoszących pełne ryzyko handlowe,

· pośredników negocjujących, których zadaniem jest tylko skontaktowanie stron,

·   pośredników pełnomocników, zawierających umowy.

Kancelaria Prawnicza

. Z.Jasiński & A. Chróścicki

Dwie ostatniekategorie pośredników, są to pośrednicy o zróżnicowanym poziomie zależności od zakładów ubezpieczeń i można do nich zaliczyć, zarównobrokerów jak i agentów,w zależności od kryterium ich podziału


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Najnowsza Dyrektywa 2000/92/EEC z 9 grudnia 2002 r. w art. 2

ust. 3 podtrzymujedefinicję przedmiotowąpośrednictwa

ubezpieczeniowego przewidując, żepośrednikiem

ubezpieczeniowymjest każda osoba, która podejmuje lub

wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Zgodnie z normami prawnymi prawa wspólnotowego organem

sprawującym kontrolę nad państwami członkowskimi w zakresie

przestrzegania prawa wspólnotowego jest Komisja Europejska.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Każdy może złożyć skargę do Komisji Europejskiej, zarówno naprzepisy aktów prawnych prawa krajowego, bez względu na ich rodzaj, jak też na praktykę postępowania organów administracji państwowej, która jest niezgodna z prawem wspólnotowym.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróscicki


Vii kongres broker w miko ajki 2004 dzia alno polskich firm po rednictwa ubezpieczeniowego

Obecna linia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości ustala

zasadę pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej państwa

członkowskiego za szkodę spowodowaną dla osób fizycznych lub

prawnych brakiem przestrzegania w danym państwie prawa

wspólnotowego.

Kancelaria Prawnicza

Z. Jasiński & A. Chróścicki