Unite 5: Proje Yönetimi - PowerPoint PPT Presentation

unite 5 proje y netimi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unite 5: Proje Yönetimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Unite 5: Proje Yönetimi

play fullscreen
1 / 60
Unite 5: Proje Yönetimi
298 Views
Download Presentation
trinh
Download Presentation

Unite 5: Proje Yönetimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İşletme Bölümü Unite 5:Proje Yönetimi GÜZ 2013-2014

 2. Çizelge: Anahtar Kavramlar • Proje yönetimi tanımı. • Proje Yönetimi ile ilgili bazı istatistikler • Proje Yönetiminin Temel Amaçları • Projenin Önemli Özellikleri • Proje Yönetiminde Gerekli Adımlar • Proje Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar • Proje Yönetiminin Sunduğu Çözümler • İyi Bir Proje Yöneticisinin Özellikleri • Proje Organizasyonunun Dezavantajları • Proje Yaşam Döngüsü • Proje için gerekli Araçlar

 3. Proje • Kompleks, rutin olmayan, bir defaya mahsus, zaman, bütçe, kaynak, ve performans spesifikasyonları ile sınırlı, belirli müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak çaba. • Kendine özgü bir ürün veya hizmet yaratmak için girişilen geçici işler bütünü. • Özgün ürün ya da hizmet yaratmak üzere ortaya konan geçici bir çabadır.

 4. Proje Yönetimi Nedir? • Görevleri organize etmek. • Bir grubun birlikte verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak. • Görevlerin sırası, ilişkisi, kaynak kullanımı ve zamanlanmasını ayarlamak. • Plana bağlı olarak ilerlemeyi sağlamak ve kontrol etmek. • Benzersiz bir amacı gerçekleştirmek. “Belli bir zaman içinde ve belli bir amacı karşılamak için yerine getirilmesi gereken bir dizi aktivitedir.”

 5. Proje Yönetimi ile ilgili bazı istatistikler • A.B.D.projelere her yıl $2.3 trilyonharcamaktadır. • Tüm dünyada ise yaklaşık $10 trilyonharcanmakta. • Ortalama bir proje yöneticisi yılda $82,000 kazanıyor. • Projeİşletmeciliği Enstitüsü (PMI) 1969 yılında kurulmuştur.1990 yılına kadar 7,500 üyesi varken 5 yıl sonra 17,000’in üzerinde üyesi olmuştur. 2001 yılına kadar 86,000 üyeye sahip olup günümüzde bu rakam 100,000 üyeyi geçmiştir.

 6. Proje Yönetiminin Temel Amaçları • Belirlenen performansı sağlamak • Belirlenen maliyet ile tamamlamak • Öngörülen zamanda bitirmek

 7. Projenin Önemli Özellikleri • Belirlenmiş bir amacın varlığı • Belirlenmiş bir başlangıç ve bitiş noktası • Genellikle pek çok departman ve mesleğin birlikte çalışması • Daha önce (tipik olarak) yapılmamış birşeyin yapılması • Belirlenmiş zaman, maliyet ve performans kısıtları • Çatışmalar kaçınılmazdır

 8. Proje Yönetiminin Gerekliliği • Daha iyi kontrol • Daha iyi müşteri ilişkileri • Daha kısa ürün geliştirme zamanları • Daha düşük maliyetler • Daha yüksek kalite ve güvenirlilik • Daha yüksek karlılık oranları • Sonuçlara daha keskin odaklanma • Daha iyi bölümlerarası koordinasyon • Personelde daha yüksek moral ve motivasyon

 9. Proje Yönetiminde Gerekli Adımlar • Projenin formel bir tanımı yapılır. • Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. • Kısıtlamalar listelenir. • Yapılacak görevler belirlenir. • Her bir görev için süre, diğer görevlerle ilişkisi ve kaynaklar belirlenir.

 10. Proje Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar • Büyük ve karmaşık projeler • Sıkı bir zamanlama • Düşük bütçe • Farklı takımlar • Ortaklıklar

 11. Proje Yönetiminin Sıkça Kullanıldığı Sektörler • Proje Yönetim Çözümünü Kullanan Geleneksel Sektörler • İnşaat • Havacılık ve Savunma • Ar-Ge • Proje Yönetimi Kullanan Yeni Sektörler • IT(Bilgi Teknolojileri) • Telekomunikasyon • FinansalServisler

 12. Proje Yönetiminin Sunduğu Çözümler • Planlama • Kaynak Yönetimi • Maliyet • Kalite • İzleme • İletişim • Ar-Ge • Yatırım

 13. Proje Yönetimi ve Proje Yöneticisi • Fonksiyonel birim yöneticileri analitik düşünen uzmanlardır; sorumlu oldukları her işin tüm detaylarını bilirler. • Proje yöneticileri birçok fonksiyonel alanı görebilen, parçaları birleştirerek bütünü oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.

 14. Proje Yöneticisi Sorumluluklar: İş Kalite İnsan Kaynakları Zaman İletişim Maliyet

 15. İyi Bir Proje Yöneticisinin Özellikleri • Esnek • Organize • İyidinleyici • Zamanınıiyikullanan • Karizmatik • Projesiniişletmegibigören • DeğerveMarkayaratan • Girişimci

 16. Proje OrganizasyonununAvantajları • Proje yöneticisinin proje üzerinde tam otoritesi mevcuttur. • Proje fonksiyonel bölünmeden ayrıldığı için, iletişim hattı kısalmıştır. • Proje takımı birbirine sıkı bir şekilde bağlı ayrı bir birim oluşturur. • Komuta birliği sağlanır. • Yapısal olarak daha basit ve esnektirler.

 17. Proje Organizasyonunun Dezavantajları • Birçok proje aynı anda çalıştığında, değişik alanlarda kaynak ve emek tekrarına gereksinim doğar. • Fonksiyonel birimlerinden ayrılmış personel konularında geri kalabilirler. • Proje personeli ile ana firma personeli arasında çekişmeler doğabilir. • Proje personeli arasında projeden sonra ne olacak endişesi baş gösterebilir.

 18. Etik/AhlakiOlmayan Değerler • Maliyeti eksik gösterme niyeti • Bilgiyi paylaşmama • Aldatıcı rapor yazma • Rapor sahteleme • İşci güvenliğine önem vermeme • Standart dışı olan işlere onay verme

 19. Proje Yaşam Döngüsü-1 • İş Geliştirme • Başlatma-Planlama • Uygulama-İzleme-Kontrol • Kapanış

 20. Fizibilite Planlama Yönetim Proje kavramı Uygulama Sonlandırma Proje Yaşam Döngüsü-2 fizibilite Fizibilite: Maliyet, kazanç ve risk analiziPlanlama: İnsan kaynakları, maliyet ve zamanUygulama: Zamanı, maliyeti ve kaynakları iyi yönetmeSonlandırma: Projeyi tekrar değerlendirme

 21. Proje için gerekli Araçlar • İş bölümü • Gantt diyagramı • Şebeke diyagramları • Proje Analizi Yöntemleri

 22. ProjeA seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 seviye 4 İş Bölümü

 23. Gantt DİYAG Yeni mekanın belirlenmesi Mülakat Staj Mobilya alımı Elektronik altyapı Taşınma MAR NİS MAY HAZ TEM AGU EYL EKM KAS ARA Planlama ve uygulama

 24. Mobilya siparişi 4 Mobilya düzenleme 2 Yeni mekan Elektronik Altyapı 1 5 6 Taşınma Mülakat Staj 3 Şebeke Diyagramı

 25. Proje Analizi YöntemleriKYA (CPM) ve PDTA • PDTA: Program Değerlendirme Tekniği • (PERT: Program Evaluation and Review Technique) • KYA: Kritik Yol Analizi • CPM: Critical Path Method • Her iki teknikte büyük çaplı projelerin değerlendirilmesi ve kordinasyonunda kullanılır. • proje yöneticisi kullandığı her iki teknik sayesinde: • Grafiksel olarak proje faaliyetlerini gösterme • Projenin ne kadar bir zaman zarfında biteceğinin tahmini • En kritik faaliyetleri gösterme • Bazı Gecikmelerin projeyi etkilemeyeceğinin göstermesi

 26. Şebeke Diyagramı • Şebeke diyagramı – Bir proje içerisinde faaliyet ve olayların iç ilişkilerinin düğüm ve oklarla (Hatlarla) şekilsel olarak gösterildiği modeller. • Faaliyetlerin oklarla (hatlarla) taşınması • Activity-on-arrow(AOA) • Faaliyetlerin düğümlerle taşınması • Activity-on-node (AON) • Faaliyetler – Projedeki her adımda harcanan kaynak yada zaman mefhumudur. • Etkinlik/olay – Başlangıçtan bitişe kadar tüm faaliyetleri düğüm ve hatlarla gösterilmesi.

 27. Şebeke Diyagramı • Yol • Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki faaliyetleri gösteren hat. • Kritik yol • Diyagramda (şema) toplam süresi en uzun olan yol. • Kritik faaliyetler • Kritik yol üzerindeki faaliyetleri tanımlar • Serbest (Gecikme/Gevşek) süre • Proje’nin bitirilme süresini etkilemeyen süre olarak tanımlanır.

 28. Mobilya alımı 4 Mobilya düzenleme Yeni mekanbelirlenmesi 2 Elektronik Altyapı 1 5 6 Taşınma Mülakat Staj 3 Faaliyetlerin Oklarla (hatlarla) Taşınması FOT

 29. Mobilya siparişi Mobilya düzenleme Mekan belirleme 2 6 1 Taşınma Elektronik altyapı 5 S 7 Staj Mülakat 4 3 Faaliyetlerin düğümlerle taşınması FDT

 30. a b c a c b a c a c Kukla faaliyeti b b d Şebeke Kuralları b ve c faaliyetlerinin başlayabilmesi için a faaliyetinin tamamlanması gereklidir. c faaliyetinin başlayabilmesi için a ve b faaliyetlerinin tamamlanması gereklidir. c faaliyetinin başlaması için a faliyetinin yada b ve kukla faaliyetlerinin tamamlanması gereklidir. c ve d faaliyetlerinin başlayabilmesi için a ve b faaliyetlerinin tamamlanması gereklidir.

 31. Faaliyetlerin Algoritması • Şebeke faaliyetleri • ES (EB): erken başlama • EF (ES): erken bitiş-ES=EB+t • LS (GB): geç başlama-GB=GS-t • LF (GS): geç bitiş (sonlanma) • Temel noktalar • Beklenen proje süresi • Serbest süre (gevşeklik)-GB-EB or GS-ES • Bir projenin bitirme süresini engellemeyen süre olarak tanımlanır ve kritik yol üzerinde sıfır olarak hesaplanır. • Kritik yol- en uzun süre EB t ES GB GS EB t ES

 32. Örnek l-Proje Aşağıdaki bilgiler bir proje’ye ait faaliyet bilgilerini yansıtmaktadır. Bilgileri kullanarak; • Şebeke diagramını FOT tekniğini kullanarak çiziniz. • Proje süresini hesaplayınız ve kritik yolu belirleyiniz. • Tüm yollar için gevşeklik sürelerini hesaplayınız.

 33. c d a f g h Cevap-Proje • (a) Şebeke diagramını FOT tekniğini kullanarak çiziniz. 8 2 b 7 i S 10 5 e 6 m 3 8 1 k End 17 2

 34. Cevap l-Proje • (b) Proje süresini hesaplayınız ve kritik yolu belirleyiniz. • a-c-d-i-m*=5+8+2+10+8=33# • a-b-i-m=5+7+10+8=30 • e-f-m= 3+6+8=17 • g-h-k=1+2+17=20 • a-c-d-i-m*-Kritik yol • 33 # -Beklenen proje süresi

 35. c d a f B g h Cevap 1: Proje • (c) Tüm yollar için gevşeklik sürelerini hesaplayınız. LS LF ES t EF 13 13 13 13 5 15 5 15 8 2 15 15 5 8 b 12 5 Başlama noktası 25 15 5 7 i 0 25 19 10 25 0 19 25 5 9 16 25 3 3 0 e 6 33 m 13 3 33 0 8 33 14 16 20 14 16 1 k 1 3 3 1 Son 17 2

 36. Örnek 2-Bank Şubesi Aşağıdaki bilgiler bir banka şubesinin açılışında gerekli olan faaliyetlerin sürelerini göstermektedir: • Şebeke diagramını FOT tekniğini kullanarak çiziniz. • Proje süresini hesaplayınız ve kritik yolu belirleyiniz. • Tüm yollar için gevşeklik sürelerini hesaplayınız.

 37. Mobilya siparişi 4 6 Hafta b Mobilyadüzenleme 3 hafta d 2 11 Hafta c 8 hafta a 1 hafta g Elektronik altyapı Mekan yerleştirme 1 5 6 Taşınma 9 Hafta f 4 Hafta e Staj Mülakat 3 Örnek 2-Banka Şubesi • (a) Şebeke diagramını FOT tekniğini kullanarak çiziniz.

 38. Kritik Yol Cevap-Banka Şubesi (b) Proje süresini hesaplayınız ve kritik yolu belirleyiniz. • Gevşeklik süresi yöneticilere bir projenin tamamlanması sırasında kıt kaynakların kullanımı, planlanması, kontrolü için bilgi verir.

 39. 4 2 1 5 6 3 Cevap- Banka Şubesi (c) Tüm yollar için gevşeklik sürelerini hesaplayınız. • 6 14 b İleriye Doğru • 3 17 d EB t ES • 11 19 c 0 8 8 a • 1 20 g 0 4 4 e 4 9 13 f GB GS EB t ES ES: erken bitiş-ES=EB+t GB: geç başlama-GB=GS-t Gevşeklik-GB-EB or GS-ES Geriye Doğru

 40. 4 2 1 5 6 3 Cevap- Banka Şubesi İleriye doğru 10 6 16 8 14 2 EB t ES 8 6 14 16 3 19 14 17 2 0 8 8 0 8 0 14 3 17 8 11 19 0 8 8 • 11 19 8 19 0 19 1 20 19 1 20 19 20 0 0 4 4 4 9 13 6 4 10 0 4 6 10 9 19 4 13 6 GB GS EB t ES Geriye Doğru

 41. PERT Tekniği-Program Değerlendirme Tekniği • KYD problemlerinde faaliyet sürelerinin bilindiği ve sabit olduğu varsayılmıştır. Ancak bu varsayım gerçek hayatta nadiren geçerlidir. KYD ile hesaplanan değerlerin uygulama sırasında değişmeler göstermesi kritik yolun da değişmesine neden olur. Böyle bir durumda kesin optimal çözümden söz edilemez. Proje planlama problemlerini gerçeğe uygun biçimde çözebilmek için PERT tekniği kullanılır. • KYD • Zamanın belirli olduğu varsayılır. • PERT • Verilerin ve bulguların olası (probabilistik) olduğu varsayılır.

 42. Probabilistik Zaman Tahmini • İyimser zaman • En iyi koşullardaki zaman • Kötümser zaman • En kötü koşullardaki zaman • En muhtemel zaman • En çok beklenen zaman

 43. ti tm tb tk Faaliyet başlangıcı İyimser Kötümser En muhtemel Probabilistik Zaman Tahmini • Beta Dağılımından yararlanarak beklenen zaman, yaklaşık sürelerin varyansı yada standard sapması tahmin edilir. Teorik olarak bir gerekçeleme olmamasına rağmen, pratik olarak kullanışlıdır. Beklenen

 44. tb = ti + 4tm +tk6 Beklenen Zaman tb = beklenen zaman ti =iyimser zaman tm = en muhtemel zaman tk = kötümser zaman • Beklenen zaman ve standard sapma rakamları yöneticilere bir projenin tamamlanmasında probabilistik bilgiler verir.

 45. (tk – ti)2 36 2 = Varyans 2= Varyans ti = İyimser zaman tk = Kötümser zaman • Varyans, faaliyetler ile ilgili belirsizliğin derecesini yansıtır. • Büyük rakamlı varyanslar, büyük dereceli belirsizliği gösterir.

 46. Örnek 3-Probabilistik Zaman Tahmini Bir projeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: • Şebeke diagramını çiziniz. • Kritik yolu hesaplayınız. • Beklenen proje süresini hesaplayınız. • İlgili projenin varyansını ve standart sapmasını hesaplayınız. • Projeyi 17 veya 15 haftada bitirme olasılığı nedir?

 47. İyimser Muhtemel Kötümser 2-4-6 b 2-3-5 c 1-3-4 a 3-4-5 d 3-5-7 e 5-7-9 f 2-3-6 g 3-4-6 i 4-6-8 h Cevap-Probabilistik Zaman Tahmini (a) Şebeke diyagramını çiziniz

 48. Cevap b,c and d-Probabilistik Zaman Tahmini

 49. Cevap b,c and d-Probabilistik Zaman Tahmini

 50. 4.00 b 3.17 c 2.83 a 4.00 d 5.0 e 7.0 f 3.33 g 4.17 i 6.0 h Answer-Probabilistik Zaman Tahmini 2abc =0.94 (Blrgin)2def = 1 2ghi = 1.14 Tabc = 10.0Tdef = 16.0(kritik yol)Tghi = 13.50