ledarskap l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ledarskap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ledarskap

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Ledarskap - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Ledarskap. Kort historik Personlighet Organisation Utvecklande ledarskap Ledarskap i indirekt form Ledarskap under stark stress Beslutsfattande under stress Praktiska råd. Stress. Stress och prestation Stressreaktionens natur Stress finns i betraktarens öga Bemästringsmekanismer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ledarskap


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ledarskap
Ledarskap
 • Kort historik
 • Personlighet
 • Organisation
 • Utvecklande ledarskap
 • Ledarskap i indirekt form
 • Ledarskap under stark stress
 • Beslutsfattande under stress
 • Praktiska råd
stress
Stress
 • Stress och prestation
 • Stressreaktionens natur
 • Stress finns i betraktarens öga
 • Bemästringsmekanismer
 • Arbete och stress
 • Personlighet och stress
 • Individuella aspekter av stresshantering
slide3

Missnöje

högt

Lågomtänksamhet

Mediumomtänksamhet

medium

Högomtänksamhet

lågt

medium

låg

hög

Styrning

slide4

Personlighetsdimensioner

Personlighetsdrag

Vanor

Enskilda tankar, känslor och handlingar

slide5

Organisationskarakteristika

 • Komplexitet- Horisontell differentiering- Vertikal differentiering- Fysisk differentiering
 • Formalisering
 • Ömsesidiga beoenden mellan subsystem och processer
 • Beroende av yttervärlden
slide6

Stressreaktionen

 • Fysiologiska och mototriska förändringar
 • Kognitiva förändringar
 • Emotionella förändringar
slide7

STRESSOR

TOLKNING

Är det hotfullt?

Vad kan jag göra?

HANTERING

Problem-inriktadKänsloinriktad

Planering Positivt tänkande

Informationssökande Självkontroll

Handlingar Spänningsreducering

Önsketänkande

Distansering

Flykt/undvikande

EFFEKT

Somatisk Omedelbar

Psykologisk

Socialt-funktionsmässig Lång sikt

slide8

Yttre stressorer

SNDC

Arbetsrelaterade

 • Arbetsbelastning
 • Självbestämmande/kontroll
 • Stimulans/nyinlärning
 • Relationer
slide9

Självbild

SNDC

Överensstämmelse mellan

 • Ideal
 • Verklig Självbild
 • Spegel
inom oss sj lva
Inom oss själva
 • Hälsorelaterade beteenden
 • Inre frid, vila och avkoppling
 • Sund självhävdelse, förmåga att säga Nej, etc
 • Frihet från överdrivna krav på sig själv
stressorer f r ledare
Stressorer för ledare
 • När de vanliga rutinerna inte räcker till
 • Inledande kunskapsbrist
 • Stark tidspress
 • Hantering av parallella tidsskalor
 • Svåra beslut
 • Media och nyfikna
 • Starka känslomässiga intryck
 • Fysisk fara
 • Rädsla att inte räcka till
rationellt beslutsfattande
Rationellt beslutsfattande
 • Värdering av situationen
 • Överblick över mål
 • Överblick över handlingsalter-nativ
 • Värdering av handlingsalternativ
 • Implementeringsförberedelser
 • Formellt beslut
igenk nningsbaserat beslutsfattande
Igenkänningsbaserat beslutsfattande
 • Igenkänning av situationen
 • Värdering av handlingsalter-nativ – ett i taget
 • Mental simulering
slide14

LEADERSKAP UNDER STARK STRESS

 • Uppgiftsinriktat ledarskap
 • Relationsinriktat ledarskap

Situationell anpassning

 • Vardagligt ledarskap
 • Tillitsskapande ledarskap
 • Övningar
 • Ledarkarakteristika
 • Allmänna personrelaterade
 • Yrkesrelaterade
 • Organisations- karakteristika
 • Struktur och värden
 • Medlemmar

BAKOMLIGGANDE FÖRHÅLLANDEN

slide15

Ledarkarakteristika

Generellt personrelaterade

 • Fysisk och psykisk styrka
 • Självförtroende, personlighet och självkännedom
 • Social kompetens
 • Etik, moral och värden

Yrkesrelaterade

 • Personlig uppgiftsrelaterad kompetens
 • Social uppgiftsrelaterad kompetens
 • Omtänksamhetsrelaterad kompetens
 • Identifikation och engagemang
slide16

Organisationskarakteristika

Struktur och värden

 • Fysisk-tekniska förhållanden
 • Administrativa förhållanden
 • Grundläggande värden

Medlemmar

 • Generella, personrelaterade karakteristika
 • Yrkesrelaterade karakteristika
 • Gruppsammanhållning
slide17

Vardagligt ledarskap

Tillitsskapande ledarskap

 • Synlighet
 • Respektfullt bemötande
 • Högt i tak
 • Värden, moral och uppriktighet
 • Kompetens

Övningar

 • Erfarenhetsplattform
 • En falsk känsla av säkerhet
slide18

Ledarskap under stark stress

Uppgiftsinriktat ledarskap

 • Stanna upp och överblicka situationen
 • Proaktivt tänkande
 • Risker med övermod
 • Bemästring av egna känsloreaktioner
 • Tydlighet mot högre chefer

Relationsinriktat ledarskap

 • Tydlig ledarroll
 • Motivera gruppmedlemmarna inför uppgifter
 • Individuell omtanke genom aktivering
 • Krishantering efter den akuta situationen
f rberedelser
Förberedelser
 • Kognitiv struktur; egen roll och uppgift liksom enhetens roll och uppgift
 • Färdigheter; problem- och känsloinriktade färdigheter
 • Relationer; team building
 • Relationer; familj och vänner
under stressfulla uppgifter
Under stressfulla uppgifter
 • Utveckla ett “kontrollsystem” med nära vänner
 • Uppmuntra varandra – undvik kritik
 • Under väntan – gör något fysiskt
 • Ät och drick ofta i små kvantiteter
 • Använd humor och tänk positivt
 • Tag djupa andetag när spänningen stiger
 • Tag pauser
hemma igen
Hemma igen
 • Släpp fram dina upplevelser och reaktioner
 • Vila
 • Ät och sov ordentligt under den första veckan
 • Återgå till de vardagliga rutinerna så fort som möjligt
 • Familj och vänner – dubbelriktat lyssnande/pratande
slide22

Ledarskap - Groupthink

 • Tag inte tidigt ställning för ett visst handlingsalternativ
 • Uppmuntra gruppmedlemmana att deltaga aktivt
 • Utse någon till “djävulens advokat”
 • Framhåll betydelsen av att man fattar ett klokt beslut
 • Arbeta systematiskt
slide23

Hög stress

Överdriven strävan mot samstämmighet

Groupthink symptom

Suboptimalt beslutsfattande

slide24

Groupthink symptom

 • Typ I. Överskattning av gruppen
 • Illusion om osårbarhet
 • Övertro på att gruppen står för det moraliskt goda
 • Typ II. Trångsynthet
 • Kollektiva rationaliseringar
 • Stereotypa uppfattningar om andra
 • Typ III. Trångsynthet
 • Självcencur
 • Grupptryck mot avvikare
hantering av stress
Hantering av stress
 • Våra känslor påverkar oss på olika sätt i olika situationer. Tänk på hur du påverkas av känslor när du leder akuta insatser!
 • Ge exempel på hur känslor kan ha en positiv eller en negativ effekt på ditt ledarskap!
 • Ge exempel på “personliga knep” du använder för att hantera stress!
slide26

Förebyggande åtgärder

 • Lednings- och organisationsnivå
 • Policy Urval Syn på ledarskap Syn på risktagande Ledningsrutiner under insatser
 • Utbildning Allmän ledarutveckling Stressrelaterad Övningar
slide27

Förebyggande åtgärder

 • Gruppnivå Team building
 • Individnivå Mental träning Avslappningsträning Visualseringsträning Stressträning
 • Fysisk och psykisk balans
slide28

Efterinsatser

Lednings- och organisationsnivå

Stress och krishanteirng

Gruppnivå Kamratstöd Avlastningssamtal Debriefing

Individnivå Fysisk träning Avslappning Skriva-av-sig Individuell kristerapi