V sledok hospod renia a efekt vnos podniku
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Výsledok hospodárenia a efektívnosť podniku. 1. Podstata zisku 2. Členenie zisku podniku 3. Faktory ovplyvňujúce zisk podniku 4. Zdroje a rozdelenie zisku 5. Hospodárnosť a rentabilita 6. Cash flow. 1. Podstata zisku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - traci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V sledok hospod renia a efekt vnos podniku

Výsledok hospodárenia a efektívnosť podniku.

1. Podstata zisku

2. Členenie zisku podniku

3. Faktory ovplyvňujúce zisk podniku

4. Zdroje a rozdelenie zisku

5. Hospodárnosť a rentabilita

6. Cash flow


1 podstata zisku
1. Podstata zisku

 • Výsledok hospodárenia predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami, resp. výnosmi a nákladmi podniku. Ak je tento výsledok kladný podnikateľ dosahuje zisk, ak záporný dosahuje stratu.

 • VH = V – N ( P – V )

 • Zisk je cieľom a motívom podnikania

 • Spolu s odpismi tvorí vlastné finančné zdroje podniku


Z kladn funkcie zisku
Základné funkcie zisku:

1.kriteriálna – je kritériompre rozhodovanie o všetkých základných otázkach činnosti a ekonomiky podniku – o objeme výkonov a ich štruktúre, o zavádzaní nových produktov, o počte a štruktúre pracovníkov a ich odmeňovaní, o nových investíciách ap.,

2.rozvojová - je hlavným zdrojom tvorby finančných prostriedkov pre rozvoj podniku,

3.rozdeľovacia – je základom rozdeľovania čistých dôchodkov medzi podnik a štát,

4. motivačná – je motívom podnikania a môže byť základom hmotnej zainteresovanosti zamestnancov podniku.


2 lenenie zisku podniku
2. Členenie zisku podniku

 • Prevádzkový výsledok hospodárenia

 • Výsledok hospodárenia z finančných operácií

 • Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť

 • Mimoriadny výsledok hospodárenia

 • Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie


V sledok hospod renia a efekt vnos podniku

 • Výnosy

 • Náklady na prevádzku

 • Prevádzkový výsledok hospodárenia

 • výnosové úroky

 • nákladové úroky

 • ostatné finančné výnosy

 • ostatné finančné náklady

 • Výsledok hospodárenia z finančných operácií

 • Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť

 • mimoriadne výnosy

 • mimoriadne náklady

 • Mimoriadny výsledok hospodárenia

 • Základ dane ( daňový hospodársky výsledok)

 • Daň z príjmu (19%)

 • Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie


V sledok hospod renia a efekt vnos podniku

 • Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je disponibilný zisk, alebo strata podniku.

 • Strata znižuje vlastné imanie podniku a musí byť uhradená. Spôsoby úhrady straty:

  a) z nerozdeleného zisku z minulých rokov, z

  rezervného fondu,

  b) dodatočný vklad kapitálu,

  c) umorenie „strata z minulých rokov“,

  d) znížením základného imania.


3 faktory ovplyv uj ce v ku zisku
3. Faktory ovplyvňujúce disponibilný zisk, alebo strata podniku. výšku zisku

 • objem a štruktúra výkonov,

 • stav dlhodobého majetku,

 • sortiment tovaru a služieb,

 • produktivita práce,

 • počet a kvalifikácia zamestnancov,

 • organizácia práce a využívanie pracovného času


V sledok hospod renia a efekt vnos podniku


4 zdroje a rozdelenie zisku
4. Zdroje a rozdelenie zisku disponibilný zisk, alebo strata podniku.

 • Zdrojom zisku v podnikoch cestovného ruchu je predovšetkým pridaná hodnota z vlastných výkonov


V sledok hospod renia a efekt vnos podniku

 • Pri rozdeľovaní disponibilného zisku musí podnik dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.


Rozdelenie zisku podniku
Rozdelenie zisku podniku: dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.

 • Daň z príjmu

 • Povinný prídel do rezervného fondu

 • Úhrada straty z minulých období

 • Splátky istiny úveru

 • Obstaranie dlhodobého majetku

 • Prídel do sociálneho fondu nad zákonom stanovený minimálny prídel

 • Podiely na zisku pre majiteľov, alebo zamestnancov podniku, ap.)

 • Nerozdelený zisk


5 hospod rnos a rentabilita
5. Hospodárnosť a rentabilita dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.

 • Hospodárnosť – účelné vynakladanie a využívanie výrobných faktorov na dosiahnutie cieľov podniku

 • Masa a miera zisku.

 • Najčastejší ukazovateľ hospodárnosti –

  - rentabilita

 • Rentabilita – hodnotí celkový výsledok hospodárenia podniku a vyjadruje koľko zisku (po zdanení) podnik vyprodukoval zo svojej činnosti (meranej napr. tržbami), alebo aké náklady podnik vynaložil na vytvorenie zisku


Rentabilita tr ieb
Rentabilita tržieb dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.

VH po zdanení

Rt = –––––––––––––––- x 100

Tržby


Rentabilita n kladov
Rentabilita nákladov dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.

HV po zdanení

Rn = –––––––––––––– x 100

Celkové náklady


Rentabilita vlastn ho kapit lu
Rentabilita vlastného kapitálu dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.

HV po zdanení

 • Rvk = ––––––––––––––– x 100

  Vlastné imanie


Prev dzkov miera zisku
Prevádzková miera zisku dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.

Prevádzkový VH

 • PMZ = –––––––––––––––––––-- x 100

  Tržby z vlastnej činnosti


6 cash flow
6. Cash flow dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.

 • Ukazovateľ cash flow vyjadruje schopnosť podniku vytvárať finančné prostriedky. Dáva do súladu peňažné toky vchádzajúce a vychádzajúce z  podniku.

 • Cash flow vyjadruje reálny pohyb peňažných tokov, ktorých náplňou sú peňažné príjmy a výdavky.

 • Na výpočet ukazovateľa cash flow je možné požiť 2 metódy:

  a) priamu metódu

  b) nepriamu metódu


V sledok hospod renia a efekt vnos podniku

 • Priama metóda – dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely. zisťujeme všetky predpokladané ( alebo skutočné ) peňažné príjmy a všetky peňažné výdavky za určité časové obdobie (mesiac, štvrťrok, rok ) a ich porovnaním zistíme, schopnosť podniku pokryť v určitom časovom období jeho výdavky príjmami.


V sledok hospod renia a efekt vnos podniku

 • Nepriama metóda – dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely. vychádzame z čistého zisku (disponibilný zisk po odpočítaní povinného prídelu do rezervného fondu, úhrade straty z minulých období ap.), ku ktorému pripočítavame, resp. odpočítavame položky ovplyvňujúce tok peňazí v podniku.


Nepriama met da rozli uje
Nepriama metóda rozlišuje: dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.

 • Počiatočný stav peňažných prostriedkov

 • Čistý CF zo základných podnikateľských aktivít (CF I)

 • Čistý CF z investičnej činnosti (CF II)

 • Čistý CF z finančných činností (CF III)

 • Celkový CF (CF I+CF II+CF III)

 • Konečný stav peňažných prostriedkov


V po et cash flow nepriamou met dou
Výpočet cash flow nepriamou metódou dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.

Čistý zisk

+ náklady, ktoré nie sú výdajmi ( odpisy, zákonné rezervy)

+ zníženie položiek aktív v súvahe (zníženie pohľadávok a jeho vplyv na rast peňazí)

- zvýšenie položiek aktív v súvahe ( rast zásob v dôsledku ich nákupu)

+ zvýšenie položiek pasív v súvahe (rast bankového úveru a jeho vplyv na rast peňazí)

- zníženie položiek pasív v súvahe (pokles záväzkov v dôsledku ich úhrady)

- ďalšie použitie zisku (dary, sponzoring, reprezentačné náklady a pod.)


V sledok hospod renia a efekt vnos podniku

 • Ukazovateľ cash flow, resp. peňažných tokov je relatívne stabilnejší ako ukazovateľ výsledku hospodárenia. Napriek tomu, že podnik dosahuje zisk, nemusí mať dostatok peňažných prostriedkov a naopak, podnik ktorý v určitom období dosahuje stratu, môže mať dostatok peňažných prostriedkov a môže byť likvidný. Preto je potrebné sledovať aj ukazovateľ peňažných tokov a vyhodnocovať jeho vývoj.


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť ! relatívne stabilnejší ako ukazovateľ výsledku hospodárenia. Napriek tomu, že podnik dosahuje zisk, nemusí mať dostatok peňažných prostriedkov a naopak, podnik ktorý v určitom období dosahuje stratu, môže mať dostatok peňažných prostriedkov a môže byť likvidný. Preto je potrebné sledovať aj ukazovateľ peňažných tokov a vyhodnocovať jeho vývoj.