2 zen zm n v podniku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2. Řízení změn v podniku PowerPoint Presentation
Download Presentation
2. Řízení změn v podniku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

2. Řízení změn v podniku - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

2. Řízení změn v podniku. Provádění změn Řízení změn, ad hoc přístup Proces řízení změn Úspěšnost provádění změn Rizika provádění změn Bariéry zavádění změn. Provádění změn - 1. Způsob provádění změn Živelné postupy (časté) nekoordinované přístupy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2. Řízení změn v podniku' - aimee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 zen zm n v podniku
2. Řízení změn v podniku
 • Provádění změn
 • Řízení změn, ad hoc přístup
 • Proces řízení změn
 • Úspěšnost provádění změn
 • Rizika provádění změn
 • Bariéry zavádění změn
prov d n zm n 1
Provádění změn - 1
 • Způsob provádění změn
  • Živelné postupy (časté)
   • nekoordinované přístupy
   • účelová řešení problémů bez ohledu na ošetření jejich dopadů a vazeb
    • ad hoc – snížení počtu pracovníků, krácení nákladů, stěhování…
   • procesně nepodložené organizační změny
   • izolovaná ad hoc řešení aj. nepodporující strategické cíle podniku.
    • Často jsou měřítkem mocenských posic, resp. nástrojem krizového řízení.
  • Koordinovaný (procesní) přístup
prov d n zm n 2
Provádění změn - 2
 • Realizovaná změna produktu/služby může měnit
  • jejich procesy (+ parametry)
  • způsob monitorování a měření
  • technické a obchodní parametry
  • popis a dokumentaci
  • způsob výkaznictví
  • proškolení obsluhy a provozních pracovníků
  • SW aplikace, technické vybavení..
  • počet, kvalifikaci a rozmístění pracovníků
  • motivaci a způsob odměňování
  • organizační uspořádání podniku…
zen zm n ad hoc p stup 1
Řízení změn, ad hoc přístup - 1

Obchodní procesy

Organizačníútvar

Divize 1

Divize 2

Divize 3

Divize N

Řídící procesy

rozhodnutí

požadavek

Vedení

rozhodnutí

Podpůrné procesy

Útvar vývoje IT systému A

Útvar vývoje IT systému B

Útvar vývoje IT systému X

Organizačníútvar

Často stávající stav

zen zm n ad hoc p stup 2
Řízení změn, ad hoc přístup - 2
 • Nedostatky zadávání požadavků – ad hoc přístup
  • Požadavky jdou často přímo na řešitele
  • Zohledňují často pouze pohled a zájmy požadujícího útvaru (nejsou koordinovány s požadavky ostatních útvarů)
  • Není dostatečně analyzován dopad realizace požadavku na provoz stávajících i připravovaných aplikací, poskytované produkty a služby, personál, technické a další vybavení
  • Požadavek většinou neobsahuje odhad náročnosti jeho realizace
  • Požadavky jsou někdy upřesňovány,resp. měněny až v průběhu realizace nebo dokonce v průběhu pilotního provozu
  • Některé požadavky jsou na úrovni idejí, nejsou ekonomicky a obchodně podložené
 • Příčina

Neexistuje jednoznačný a průhledný proces (s definovanými odpovědnostmi) pro přebírání požadavků na IT, jejich posouzení, přijmutí či odmítnutí, vykazování a posouzení přínosů jejich realizace

proces zen zm n 1
Proces řízení změn - 1

Organizačníútvar

Obchodní procesy

Divize 1

Divize 2

Divize 3

Divize N

Požadavek

Řídící procesy

strategie

Vedení

Change Management

strategie

Podpůrné procesy

Útvar vývoje IT systému A

Útvar vývoje IT systému B

Útvar vývoje IT systému X

Organizačníútvar

proces zen zm n 2
Proces řízení změn - 2
 • Základní principy
   • Proces řízení změn je řízen centrálně
   • Proces poskytuje aktuální informace o změnách, jejich stavu a měněných položkách. Ty jsou přístupné pro všechny role, podílející se na procesu řízení změn, a dále pro všechny projektové vedoucí a liniové manažery
   • Požadavek na změnu musí být jednoznačný, srozumitelný, postihující případné dopady na okolí a obchodně zdůvodnitelný. Požadavek předkládá pouze zplnomocněný pracovník (např. vedoucí projektu, příslušný liniový vedoucí, správce produktu apod.)
   • Analýza dopadů navrhované změny a způsobu její předpokládané realizace na okolí (na projekty, obchodní činnosti, infrastrukturu apod.) je prováděna důsledně a zodpovědně (např. v Technical Advisory Team)
   • Rozhodnutí o realizaci změny je rozhodnutí průřezové, obchodní a provádí ho určená manažerská úroveň
   • Proces řízení změn je navržen způsobem umožňujícím outsourcovat vybrané části procesu bez ztráty možnosti nadále řídit celý proces
proces zen zm n 3

Správakonfigurací

Přijetí, kontrola

a monitorování

Implementace

změny

Řízení

implementace

změny

Evaluation &Decision

Proces řízení změn - 3

RFC

Rámcovýmodel procesu

Requestowner

Changemanager

TAT

Changemanager

Návrh řešenía analýza dopadů

Changemanager

Requestowner

realizovatpo úpravě

KonfiguračníDB

Rozhodovacísubjekt

odložit na …

RFCrealizovat

odmítnuto

Changemanager

ProjectManager

Requestowner

Protokol

o předání

proces zen zm n 4

Přijetí, kontrola

a monitorování

Řízení

implementace

změny

Implementace

změny

Evaluation &Decision

Proces řízení změn – 4

RFC

Change DB

Requestowner

ITcooperation

Návrh řešenía analýza dopadů

BusinessDriven

Businesscooperation

RFCrealizovat

ITDriven

Protokol

o předání

proces zen zm n 5

Přijetí, kontrola

a monitorování

Implementace

změny

Řízení

implementace

změny

Evaluation &Decision

Proces řízení změn - 5

RFC

Iniciace(zahajování)projektu

Requestowner

Fáze I

Návrh řešenía analýza dopadů

Koordinace aktivitzajištění zdrojů

Requestowner

realizovatpo úpravě

Rozhodovacísubjekt

odložit na …

Sponzor

RFCrealizovat

odmítnuto

Changemanager

Zadání projektu je klíčovým výstupem procesu řízení změn

ProjectManager

Requestowner

Protokol

o předání

Projekt

proces zen zm n 6
Proces řízení změn - 6
 • Základní činnosti
  • Přijetí, kontrola a monitorování RFC
  • Analýza dopadů a návrh řešení RFC
   • vliv na IT infrastrukturu, obchodní aplikace, současné IT služby, dokončované i plánované projekty, obslužný personál, kvalitu a schopnosti konečných uživatelů, potřebné prostory aj.
   • odhady rizik spojených s požadovanou změnou
  • Schvalování změny
   • Rozhodnutí o realizaci, odložení nebo zamítnutí RFC
  • Řízení schválené implementace změny, včetně
   • Monitorování klíčových kroků při vývoji a zavádění změny
   • Koordinace obnovy (plány návratu do stavu před změnou v případě vyskytnutí se závažných problémů, např. v IT prostředí)
  • Akceptace realizované změny, ukončení RFC a jeho archivace
proces zen zm n 7
Proces řízení změn - 7
 • Role
  • Request Owner (oprávněný žadatel o změnu - vedoucí projektu, příslušný liniový vedoucí, správce produktu apod.)
   • Předkládá a specifikuje požadavek na změnu
   • Zdůvodňuje požadavek v celém procesu řízení změny
   • Akceptuje realizovaný požadavek
   • Je zodpovědný za veškerou komunikaci v oblasti své působnosti ohledně požadované změny, resp. dalších relevantních změn
  • Change Manager (zodpovědný za řízení celého procesu řízení změn a koordinaci zdrojů v rámci procesu)
   • Přijímá, kontroluje a eviduje relevantní požadavky na změny, spravuje databázi všech přijatých požadavků a průběžně monitoruje jejich stav
   • Koordinuje přijaté požadavky co se týče rozsahu a časové posloupnosti
   • Zajišťuje vypracování návrhů řešení požadavků (včetně analýzy dopadů)
   • Předkládá technicky odsouhlasené návrhy k projednání a odsouhlasení příslušné autoritě (rozhodovací roli)
   • Řídí postup realizace změny
proces zen zm n 8
Proces řízení změn - 8
 • Role – pokračování
  • TAT (Technical Advisory Team)
    • je složený ze specialistů z různých oblastí a provádí analýzu dopadů navrhované změny a způsobu její předpokládané realizace na okolí (na projekty, obchodní činnost, infrastrukturu apod.)
  • Rozhodovací subjekt
    • Change Manager – rozhoduje o realizaci změn lokálního působení
    • Change Decision Commetee (výbor, složený z ředitelů a manažerů, do jejichž oblasti působení bude mít realizovaná změna dopad). Rozhoduje o realizaci průřezových (komplexních) změn do finančního objemu xy mil. Kč.
    • Vrcholové vedení - bude rozhodovat o realizaci strategických změn a o změnách, eskalovaných z úrovně Change Decision Commetee.
  • Project manager
    • řídí implementaci odsouhlasené změny projektovým způsobem
    • využívá interní i externí dodavatele
proces zen zm n 9
Proces řízení změn - 9
 • Přínosy
  • Možnost efektivního provádění velkého množství změn bez kolizí, neúnosných rizik a event. předělávek
  • Uplatnění celopodnikového přístupu při hodnocení oprávněnosti a efektivity jednotlivých požadavků, objektivní hodnocení vzájemných vazeb a dopadů mezi jednotlivými požadavky, probíhajícími i plánovanými projekty a okolím
  • Zkrácení doby realizace změn a zvýšení kvality výstupů (zásadní zkvalitnění analytických fází, minimalizace nutnosti předělávek a dodatečných úprav)
  • Vyhodnocování možných rizik, souvislostí a dopadů navrhovaných změn na klienty, kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb a produktů
  • Zlepšení interní komunikace (mezi útvary i obory)

Kontinuální rozvoj podniku

proces zen zm n 10
Proces řízení změn - 10

Procesní přístup

Podnikovástrategie

Zadáníprojekturealizacezměny

Marketingovývýzkum

?

 • vytvořit- modifikovat- zrušit

Řízení změn

Řízení portfoliaproduktů aslužeb

Procesní

controlling

?

sp nost prov d n zm n 1
Úspěšnost provádění změn - 1
 • Fakta:
  • Ze všech sledovaných projektů reengineeringu uspělo pouze 20 až 30 % (Hammer, Champy)
  • Jen 23 % ze sledovaných akvizic a sloučení zaplatilo své náklady
  • Pouze 43 % ze sledovaných aktivit o zvýšení kvality bylo považováno za dostatečně úspěšné…
sp nost prov d n zm n 2
Úspěšnost provádění změn - 2
 • Postup realizace změny - technický přístup

návrat ?

Porozumění “problému”

Sledování dopadů změny

Návrh řešení

dopady

Provedení plánovaných změn

Projednávání změny

Vypracování plánů

Vyladění stanovisekzúčastněných stran

sp nost prov d n zm n 3
Úspěšnost provádění změn - 3

Projekt

Realizace

(implementace) změny

A

B

Vzniknespokojenosti

Přechod A -> B

Přijetínovéhostavu

sp nost prov d n zm n 4
Úspěšnost provádění změn - 4
 • Postup realizace změny – vytváření „prostředí“

Vyvolání pocitu naléhavosti (nespokojenosti se stávajícím stavem)

Zakotvení nových přístupů do podnikové kultury

Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny

Využití výsledků pro podporu dalších změn

Vytváření krátkodobých vítězství

Vytvoření vize a strategie

Komunikace (transformační) vize

Delegovaní v širokém měřítku

rizika prov d n zm n 1
Rizika provádění změn - 1
 • Systémová
   • vyplývají ze způsobu
    • fungování organizace (v běžném provozu většinou skryté), např.
     • Vrcholové řídící a rozhodovací procesy jsou neefektivní, nekonzistentní, nejsou provázány jednotlivé úrovně řízení
     • Není jednotné porozumění potřebám podniku
     • Rutinní rozhodování a operativní řízení neutralizují koncepční záměry a rozhodnutí
     • Zaměření na specifická (účelová) řešení
     • Nejsou dostatečně definovány role, zodpovědnosti, klíčové procesy, používané metodiky aj.
    • komunikace v organizaci (oficiální i neoficiální)
rizika prov d n zm n 2
Rizika provádění změn - 2
 • Personální
  • rezistence vůči změnám (hrozí ve všech fázích realizace změny)
   • příčiny např.
     • riziko změny je považováno jako větší než riziko zachování stávajícího stavu
     • lidé postrádají vzorové role pro nové aktivity
     • lidé se obávají skrytých zájmů realizátorů změny
     • lidé si myslí, že navrhovaná změna je špatný nápad
   • důvody rezistence
    • informační úroveň
     • nedostatek informací
     • nesouhlas s myšlenkou změny
     • nedorozumění
    • psychologická, např.
     • ztráta moci a kontroly
     • ztráta respektu
     • pocit nepřipravenosti na novou situaci
     • příliš mnoho změn v krátkém období

Je nutné využívatoficiální komunikaci a nezaměřovat se na technické a organizačníaspekty, taktizování aj.

rizika prov d n zm n 3

resistence

vysoká

nízká

Prodej Marketing - Nákup - Výroba Výzkum a vývojIT

Rizika provádění změn - 3
 • Profesní
  • celé útvary se obávají důsledkůzměny
 • Sféra řízení
  • nedostatečná podpora managementu
  • neochota managementu prosadit dosažené výsledky
  • celková rezistence managementu zejména při změnách
   • způsobu řízení, transformacích, velkých organizačních změnách
bari ry zav d n zm n 1
Bariéry zavádění změn - 1
 • Nedostatečná podpora managementu

(zejména při změnách způsobu řízení, transformacích organizací, přechodu na procesně řízené podniky ..)

 • Konzervativní myšlení a stereotypy
   • Změna vyžaduje kreativní myšlení, schopnost překonávání návyků, vidět „přes stromy les“
 • Neochota managementu prosadit dosažené výsledky
 • Nedostatek sebereflexe
 • Negativní přístup pracovníků k odsouhlaseným změnám
bari ry zaveden zm n 2
Bariéry zavedení změn - 2

Pocit, že

jsme skvělí