slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategie podniku v globálním světě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategie podniku v globálním světě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Strategie podniku v globálním světě - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Strategie podniku v globálním světě. Podnik jako živý organismus Podnik je živé těleso, organizace lidí a strojů, spojených proto, aby sloužili existenci jiných lidí, a touto službou si tak zabezpečovali svou vlastní existenci. Jan Baťa. Bushido Gi: správné rozhodnutí, správný postoj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategie podniku v globálním světě' - kaipo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Podnik jako živý organismus
 • Podnik je živé těleso, organizace lidí a strojů, spojených proto, aby sloužili existenci jiných lidí, a touto službou si tak zabezpečovali svou vlastní existenci.
 • Jan Baťa
slide4
Bushido
 • Gi: správné rozhodnutí, správný postoj.
 • Ju: statečnost, zabarvená hrdinstvím,
 • Džun: všeobjímající láska, dobrosrdečnost k lidem,
 • Rei: správné chování, pravdivost, podstata všeho,
 • Makoto: naprostá upřímnost,
 • Meijo: čest a sláva,
 • Čugi: oddanost, loajalita.
slide5
Podnik jako živý organismus- strategie
 • Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.
slide6
Posun od strategie „Nebo“ k strategii „A“
 • Globální výrobce Globální zákazník
 • Náklady Náklady
 • NEBO kvalita A kvalita
 • NEBO rychlost A rychlost
 • NEBO spolehlivost A spolehlivost
 • NEBO … A …
 • Zdarma, perfektně a hned Zákazníci chtějí vše!!!
 • Od vnucované strategie NEBO k požadované strategii A
 • Od koncepce inženýrské ke koncepci zákaznické.
vytvo te si svoji origin ln strategii
Vytvořte si svoji originální strategii
 • Strategie založená na Hodnotové inovaci – strategie odlišnosti, individuality – neporovnává se s konkurencí ale přináší nový skokový přírůstek přidané hodnoty a tím otvírá nový tržní prostor
 • Stejný důraz je kladen na hodnotu i na inovaci (změna z Nebo na A)
 • Standardní pojetí strategie je založeno na předpokladu nutnosti soutěže v rámci daného prostředí – strukturalistické pojetí
 • Hodnotová inovace boří hranice trhu, struktury a konkurence – ty se rekonstruují - rekonstrukcionistické pojetí
vytv en strategie postupy tradi n pohled
Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
 • Analýza okolí podniku – obecné a odborné
 • Analýza očekávání stakeholders
 • Analýza vnitřního prostředí podniku
 • Analýza SWOT
 • Formulace strategie
 • Výběr optimální strategie
 • Realizace strategie
vytv en strategie postupy tradi n pohled1
Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
 • Analýza okolí podniku
 • Obecné - socioekonomický sektor (ekonomické, ekologické, sociální)
 • - technologický sektor
 • - vládní sektor
 • Oborové - zákazníci (identifikace, demografické a geografické faktory)

- dodavatelé (dostupnost, síla, partnerství)

- konkurenti (bariéry, substituty, strategie)

vytv en strategie postupy tradi n pohled2
Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
 • Analýza okolí podniku - metody
 • Porterův model konkurenčního prostředí
 • BCG matice
 • Matice atraktivity oboru a podniku
 • Metoda MAP
 • Metoda scénářů
slide11

Jak zvýšit bariéru vstupu?

 • Porterův model konkurenčního prostředí

Hrozba vstupu nových konkurentů

Jak zlepšit pozici vůči dodavateli?

Jak zlepšit naši pozicivůči konkurenci?

Konkurenční

prostředí

Vyjednávací síla

dodavatelů

Vyjednávací síla

zákazníků

Jak snížit vyjednávacísílu zákazníka?

Hrozba substitutů

Jak snížit hrozbu substitutů?

slide12
BCG matice

100%

A

50%

30%

7%

5%

B

D

C

0%

10

2 1,5 0,5 0,3

0

Hvězdy – udržet a rozvíjet – investovat do prodejeDojné krávy – maximálně vytěžit – neinvestovat

Problémové děti – zvážit rozhodnutí – vyhodnocovat směr

Psi – neinvestovat - stáhnout

slide13
BCG matice

A

B

B

Zdroje propodporu B

D

Odchodz trhu

C

Zdroje protech. rozvoj

vytv en strategie postupy tradi n pohled3
Vytváření strategie – postupy tradiční pohled

Analýza očekávání stakeholders

vytv en strategie postupy tradi n pohled4
Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
 • Analýza vnitřního prostředí podniku
 • R&D
 • Marketing a distribuce
 • Výroba a řízení výroby
 • Zdroje a lidské zdroje
 • Finance a rozpočet
 • Hodnototvorné řetězce
 • Metoda 7S
 • Strategie x organizace x firemní kultura
vytv en strategie postupy tradi n pohled5
Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
 • Strategická obchodní jednotka - SBU
 • Má produkt a zákazníka
 • Má specifickou strategii
 • Lze samostatně plánovat a měřit výkonnost
 • Je vymezena - organizačně - marketinkově - projektově - kombinací
slide17

Business strategie (obchodní) – princip „7P“

Product (výrobek)

Product (výrobek)

Product (výrobek)

Product (výrobek)

Product (výrobek)

Product (výrobek)

Promotion(propagace)

Price (cena)

Price (cena)

Price (cena)

Price (cena)

Price (cena)

Price (cena)

Business strategie

Place (trh)

People (lidé)

People (lidé)

People (lidé)

People (lidé)

People (lidé)

Planning(plánování)

Process (procesy)

vytv en strategie ivotn cyklus produktu
Vytváření strategie – životní cyklus produktu

Zavedení Růst Zralost

Zavedení Růst Zralost Saturace Pokles

čas

Marketink

Tržní reorientace

Snižování nákladů

Snižování zásob

Investování

S. Slatter, Corporate recovery,

Penguin Business 1984

mapa produkt
Mapa produktů

Hodnoty musí být relevantní, měřitelné, správné.

slide23
Vnitřní analýza podniku
 • - Finanční – analýza finančních ukazatelů (hodnoty, poměry, trendy)
 • - analýza aktiv a pasiv (hodnoty, poměry)
 • - analýza cash flow
 • - Manažerské - výnosy, náklady, PH (produkty, procesy, lidé)
     • zásoba práce (objem, čas, V/N, zisk)
     • ostatní reporty (investice, kvalita, znalosti, ….)
slide24
Manažerské výkazy
 • Srovnání plánu a skutečnosti N/V – produktů, procesů, lidí
 • Srovnání plánu a skutečnosti – náklady dle druhů, struktury zaměstnanců, investic, vzdělání, nekvalita ….
 • Poměrové ukazatele
 • Informace o současné a budoucí zásobě práce – objemy, náklady, ziskovost
 • Ostatní reporty o podniku a jeho výkonnosti
slide25
Vnitřní analýza podniku
 • Personální analýza – znalosti, kapacita, výkonnost, struktura, náklady
 • Analýza zdrojů (majetek, materiál, zásoby) – existence, dostupnost, využití, forma pořízení, možnost získání, rozvoje
 • Analýza rizik a příležitostí – definice, kvantifikace, scénáře
slide26

Hodnototvorné řetězce

 • Primární aktivity
 • Vstupní logistika
 • Výrobní operace
 • Výstupní logistika
 • Marketink a prodej
 • Služby
 • Podpůrné aktivity
 • Zajištění zdrojů
 • Technologický rozvoj
 • Lidské zdroje
 • Firemní infrastruktura
vytv en strategie postupy tradi n pohled6
Vytváření strategie – postupy tradiční pohled

SWOT analýza

Zejména pro vnitřní prostředí

Zejména pro vnější prostředí

strategie modr ch oce n um n vytvo it si svrchovan tr n prostor a vy adit tak konkurenty ze hry
Strategie modrých oceánů …Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry.

Náklady

Hodnotováinovace

Hodnota pro

zákazníka

vytv en strategie hodnotov inovace
Vytváření strategie – Hodnotová inovace
 • Obraz strategie - analýza a systémový rámec
 • Formulace strategie - rekonstrukce hranic trhu - zaměření na celkový obraz - přesah dosavadní poptávky - správný sled kroků
 • Realizace strategie - realizace je součást strategie
obraz strategie
Obraz strategie
 • Zákazník je naším kompasem a určuje další směr podnikatelského úsilí založeného na Inovační strategii podniku.
 • Vizuální podnik – podnik založený nejen na číslech ale na grafických zobrazeních a vizuálních vjemech.
 • Profil produktu (služby) – charakteristické tržně – konkurenční dimenze (cena, spolehlivost, přesnost, kvalita, rychlost)
 • Porovnáním profilů firmy s profily konkurence odvětvovým standardem, tržním průměrem identifikuje slabé a silné stránky a tím vzniká referenční profil.
obraz strategie1
Obraz strategie

Skóre

Vysoké

Nízké

obraz strategie2

Rámec čtyř aktivních opatření

Omezte

Které z faktorů by

měly být omezeny

na výrazně nižší

úroveň, než je

standard odvětví?

Obraz strategie

Odvrhněte

Které z faktorů, jež

jsou v odvětví

považovány za

samozřejmě dané,

by měly být

odvrženy?

Nová

Hodnotová

křivka

Vytvořte

Které z faktorů ,

jež odvětví jako

celek nikdy

neposkytovalo, by

měly být vytvořeny?

Pozvedněte

Které z faktorů by

měly být

pozvednuty na

výrazně vyšší

úroveň, než je

standard odvětví?

obraz strategie3
Obraz strategie

Souřadnicová síť aktivních opatření

obraz strategie4
Obraz strategie

Skóre

Vysoké

Nízké

obraz strategie5
Obraz strategie
 • Interpretace hodnotových křivek
 • Strategie modrého oceánu- Jasné zaměření, rozdílnost, působivý slogan
 • Firma vězící ve vodách rudého oceánu – přiblížení konkurenci
 • Příliš vysoká úroveň faktorů - nabízí příliš mnoho
 • Nesoudržná strategie – pila
 • Strategické rozpory
 • Dovnitř zaměřená firma – nesrozumitelný slovník
slide36

JUST DO IT

Life̕ sGood

 • Tři vlastnosti dobré strategie
 • Jasné zaměření
 • Rozdílnost
 • Působivý slogan
slide37

Formulování strategie – tradiční pohled

 • Generování strategických variant
 • Výběr strategie

Formulování strategie – Modrý oceán

 • Rekonstrukce hranic trhu
 • Zaměření na celkový obraz
 • Přesažení dosavadní poptávky